DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.
Typ dokumentu
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Blaško Križanová
I.2 - Meno
Janka
I.3 - Tituly
doc. Mgr. art. ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Katedra reštaurovania, pracovisko
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka, vedúca ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
krizanova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
2.2.8. Reštaurovanie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Reštaurátorská tvorba, Katedra reštaurovania, Reštaurovanie závesných obrazov a tabuľovej maľby
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Reštaurátorská tvorba, Katedra reštaurovania, Reštaurovanie diela na papierovej podložke a fotografie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Reštaurátorská tvorba, Katedra reštaurovania, Reštaurovanie diela na papierovej podložke a fotografie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Reštaurátorská tvorba
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta pre výučbu predmetu Laboratórium reštaurovania fotografie a predmetov so zameraním na historické fotografické techniky, v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2021 - 2024
Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta pre výučbu povinne voliteľného predmetu Laboratórium reštaurovania fotografie a povinne voliteľného predmetu so zameraním na historické fotografické techniky, v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore 2.2.8. Reštaurovanie so zaradením na Katedre reštaurovania. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2017 - 2021
Výskumník v oblasti konzervovania a reštaurovania fotografie /Research Scholar in Photograph Conservation/ The Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, New York,100 28, NY, USA 2013-2016
Vysokoškolský učiteľ vo funkcii asistenta pre výučbu v ateliéri Reštaurovania diel na papierovej podložke a fotografie, v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore 2.2.8. Reštaurovanie so zaradením na Katedre reštaurovania. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2008-2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium Vysoká škola výtvarných umení 2005 - 2007
Výskumná stáž The Getty Conservation Institute 2007 - 2008
Výskumná stáž The Getty Conservation Institute 2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér reštaurovania diel na papieri, fotografie a iné médiá. Reštaurátorská tvorba Bc. 2.2.8. Reštaurovanie
Ateliér reštaurovania fotografie Reštaurátorská tvorba Mgr. 2.2.8. Reštaurovanie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Reštaurátorská tvorba Bc. 2.2.8. Reštaurovanie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Reštaurátorská tvorba 2.2.8. Reštaurovanie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Historické fotografické techniky I. a II. Reštaurátorská tvorba Bc Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania
Technológia historickej fotografie I. a II. Reštaurátorská tvorba Mgr. art. Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania
Historická fotografia - teória a prax Reštaurátorská tvorba Bc Umenie so zaradením na Katedre reštaurovania

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
41
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA39119 - Mestské múzeum v Bratislave / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Chromofotografia portrét ženy - Ev.č. K1-15780 - reštaurovanie zbierkového predmetu; Tech. popis: Evid.č. K1-15780 – Chromofotografia portrét ženy, papier, sklo, bez rámu, rozmery: 18 x 24 cm, datovanie po 1861, Pravdepodobné autorstvo všetkých chromofotografií E. N. Kozics (1829 – 1874), Podrobný popis technických údajov je v dokumentácii-v prílohe; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31.8.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 1.Zmluva o dielo; 2. Chromofotografie- k zmluve o dielo; 3. Dodatok k zmluve; 4. Protokol prevzatia,5. Protokol odovzdania; 6. Fotodokumentácia k rešt dielu K1-15780-stav pred a po reštaurovaní, 7. Podrobný technický popis o reštaurovanom diele;; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA: ZZY - Mestské múzeum v Bratislave je pre reštaurátorov dôležitou národnou ustanovizňou s rozsiahlymi umeleckými zbierkami. Pre oblasť reštaurovania by Mestské múzeum v Bratislave malo byť zaradené medzi domáce renomované inštitúcie.
2.EUCA39122 - Mestské múzeum v Bratislave / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Chromofotografia portrét muža v uniforme - Ev.č. K1-15781 - reštaurovanie zbierkového predmetu; Tech. popis: Evid. č. K1-15781 – Chromofotografia portrét muža v uniforme, rozmery: 25 x 30 cm, datovanie po roku 1861,Pravdepodobné autorstvo všetkých chromofotografií E. N. Kozics (1829 – 1874), Podrobný popis technických údajov je v dokumentácii-v prílohe;; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31.8.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 1.Zmluva o dielo; 2. Chromofotografie- k zmluve o dielo; 3. Dodatok k zmluve; 4. Protokol prevzatia,5. Protokol odovzdania; 6. Fotodokumentácia k rešt dielu K1-15781-stav pred a po reštaurovaní, 7. Podrobný technický popis o reštaurovanom diele;; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA: ZZY - Mestské múzeum v Bratislave je pre reštaurátorov dôležitou národnou ustanovizňou s rozsiahlymi umeleckými zbierkami. Pre oblasť reštaurovania by Mestské múzeum v Bratislave malo byť zaradené medzi domáce renomované inštitúcie.
3.EUCA44300 - Múzeum mesta Bratislavy / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Fotografie z Batkovej pozostalosti- 250 ks - Prírastkové číslo: BA-111-BA-339 - reštaurovanie; Tech. popis: Restaurovanie predmetov zo zbierok Múzea Mesta Bratislavy: BA-111-BA-339 Fotografie z Batkovej pozostalosti- 250 ks v rozsahu: a) povrchove ocistenie suchou a mokrou cestou b) Cistenie a zlepenie odlepujucich sa casti c) vytvarno-esteticke scelenie (restaurovanie) , Priložená fotodokumentácia pred a po rešta. diel, technické údaje + Zmluva a Prrberacie protokoly; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.6.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Fotodokumentácia-foto pred a po rešt., technické údaje + Zmluva so zoznamom 250 diel a Preberacie/Odovzdávacie protokoly- v jednom súbore pdf
4.EUCA48193 - Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Reštaurovanie zbierkového predmetu: J. G. Schallenberg: Portrét princa Jozefa Oettingen-Wallersteina, ambrotypia v puzdre, Bonn (1856-1857).; Tech. popis: reštaurovanie zbierkového predmetu - názov: J. G. Schallenberg: Portrét princa Jozefa Oettingen-Wallersteina, ambrotypia v puzdre, Bonn (1856-1857), evidenčné číslo: HF 00012, prírastkové číslo: 1953/01054, typ pamiatky: hnuteľná, umiestnenie pamiatky: SNM - Múzeum Betliar, autor: Fotografický ateliér v Bonne: I. G. Shallenber, datovanie: r. 1856 - 1857, miesto pôvodu: Bonn (Nemecko), materiál: sklo, kolódium, čierne lakové nátery, papier, kov, technika: ambrotypia, rozmery: výška - 15 cm, šírka - 12,9 cm, autor reštaurovania: Mgr. art. Jana Križanová, ArtD., odborná spolupráca: umelecko-historický opis - PhDr. Katarína Bányászová, Mgr. art. Jana Križanová, ArtD., nedeštruktívna analýza materiálov: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD., doba reštaurovania: 10/2018 - 07/2019; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: október 2018 - júl 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: scan fotografickej dokumentácie pred a po reštaurovaní + základné identifikačné údaje a technické údaje + opis pamiatky + priebeh reštaurovania, scan zmluvy o reštaurovaní + protokolov, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj
5.EUCA44307 - Slovenské národné múzeum / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Narodenie Krista, kolorovaná kresba - Evidenčné číslo: E 2546 - reštaurovanie; Tech. popis: Evidenčné číslo: E 2546, Reštaurovanie zbierkového predmetu-1. polovica 20. storočia, Popis reštaurovaného diela - Zmluva +Preberacie protokoly + Fotodokumentácia-v jednom súbore; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.4.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Zmluva+Preberacie protokoly+fotodokumentácia- v jednom subore
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.EUCA39124 - Mestské múzeum v Bratislave / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Crystoleum muža - Ev.č. K1 3485 - reštaurovanie zbierkového predmetu; Tech. popis: Ev.č. K1 3485 , Crystoleum muža, papier, sklo, bez rámu, rozmery: 6,5 x 9 cm, datovanie po 1861; Predmetom reštaurovania bola vzácna fotografia typu crystoleum (K1 3485), ktorá pochádza z pozostalosti fotografa Eduarda Nepomuka Kozicsa a je deponované v zbierkach Múzea mesta Bratislavy (MMB), Podrobný popis technických údajov je v dokumentácii-v prílohe;; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31.8.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 1.Zmluva o dielo; 2. Chromofotografie- k zmluve o dielo; 3. Dodatok k zmluve; 4. Protokol prevzatia,5. Protokol odovzdania; 6. Fotodokumentácia k rešt dielu K1-3485 -stav pred, počas a po reštaurovaní, 7. Podrobný technický popis o reštaurovanom diele;; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA: ZZY - Mestské múzeum v Bratislave je pre reštaurátorov dôležitou národnou ustanovizňou s rozsiahlymi umeleckými zbierkami. Pre oblasť reštaurovania by Mestské múzeum v Bratislave malo byť zaradené medzi domáce renomované inštitúcie.
2.EUCA44304 - Slovenské národné múzeum / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Maľovaný salaš - 1 (Betlemský prospekt) - Evidenč. číslo: Staré fondy SNM - reštaurovanie; Tech. popis: Reštaurovanie zbierkového predmetu-2. polovica 19.stroročia, rozmery: dlĺžka 172 cm, šírka 30 cm, Popis reštaurovaného diela - Zmluva +Preberacie protokoly + Fotodokumentácia-v jednom súbore; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.4.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Zmluva+Preberacie protokoly+fotodokumentácia- v jednom subore
3.EUCA48201 - Slovenské národné múzeum Múzeum Betliar / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Reštaurovanie zbierkového predmetu: Portrét rytiera Buyna, ambrotypia v puzdre, Bonn (1856-1857).; Tech. popis: reštaurovanie zbierkového predmetu - názov: Portrét rytiera Buyna, ambrotypia v puzdre, Bonn (1856-1857), evidenčné číslo: HF 00017, prírastkové číslo: 1953/01059, typ pamiatky: hnuteľná, umiestnenie pamiatky: SNM - Múzeum Betliar, autor: neznámy, datovanie: r. 1856 - 1857, miesto pôvodu: pravdepodobne Bonn (Nemecko), materiál: sklo, kolódium, čierne lakové nátery, papier, kov, technika: ambrotypia, rozmery: výška - 14,8 cm, šírka - 12,5 cm, autor reštaurovania: Mgr. art. Jana Križanová, ArtD., odborná spolupráca: umelecko-historický opis - PhDr. Katarína Bányászová, Mgr. art. Jana Križanová, ArtD., nedeštruktívna analýza materiálov: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD., doba reštaurovania: 10/2018 - 07/2019; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: október 2018 - júl 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: scan fotografickej dokumentácie pred a po reštaurovaní + základné identifikačné údaje a technické údaje + opis pamiatky + priebeh reštaurovania, scan zmluvy o reštaurovaní + protokolov, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj
4.EUCA39119 - Mestské múzeum v Bratislave / KRIŽANOVÁ, Jana (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra reštaurovania; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Chromofotografia portrét ženy - Ev.č. K1-15780 - reštaurovanie zbierkového predmetu; Tech. popis: Evid.č. K1-15780 – Chromofotografia portrét ženy, papier, sklo, bez rámu, rozmery: 18 x 24 cm, datovanie po 1861, Pravdepodobné autorstvo všetkých chromofotografií E. N. Kozics (1829 – 1874), Podrobný popis technických údajov je v dokumentácii-v prílohe; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 31.8.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: 1.Zmluva o dielo; 2. Chromofotografie- k zmluve o dielo; 3. Dodatok k zmluve; 4. Protokol prevzatia,5. Protokol odovzdania; 6. Fotodokumentácia k rešt dielu K1-15780-stav pred a po reštaurovaní, 7. Podrobný technický popis o reštaurovanom diele;; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA: ZZY - Mestské múzeum v Bratislave je pre reštaurátorov dôležitou národnou ustanovizňou s rozsiahlymi umeleckými zbierkami. Pre oblasť reštaurovania by Mestské múzeum v Bratislave malo byť zaradené medzi domáce renomované inštitúcie.
5.Dielo: Zbierka dagerotypií v Albertine – jej prieskum, mapovanie a identifikácia poškodení významnej zbierky dagerotypií múzea z dôvodu jej nevyhovujúceho súčasného uskladnenia a vybratie objektov na konzervovanie a reštaurovanie. Návrh postupu správneho uskladnenia a preventívneho ošetrenia zbierky a taktiež návrh na konzervovanie/reštaurovanie časti zbierky Umiestnenie: Albertina, Viedeň, AU Autorstvo: Datovanie: Technika: dagerotypia Spolupráca: Mag. Barbara Kühnen Výskum a návrh v roku 2020
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Katalóg k výstave: Mesto v ateliéri ateliér v meste (Máj – Október 2016)

Múzeum mesta Bratislavy

Kurátorky: Elena Kurincová, Marta Janovíčková

Objavovanie obrazu mesta alebo spomienky na mesto, str. 4 posledná veta druhého odstavca obsahuje zmienku o reštaurátorke: „Dizertačná práca Janky Križanovej, za zhodnotila miesto kolorovanej fotografie v tvorbe E. N. Kozicsa.“  

ISBN: 978-80-89636-19-8

 

2.

Katalóg k výstave: Mesto v ateliéri ateliér v meste (Máj – Október 2016)

Múzeum mesta Bratislavy

Kurátorky: Elena Kurincová, Marta Janovíčková

Túžba po reprezentácii chromofotografie:

na str. 80 – posledná veta odstavca obsahuje zmienku o reštaurátorke: „Výskum Janky Križanovej, ktorá túto zbierku reštaurovala, potvrdil, že každá chromofotografia E.N. Kozicsa je nereprodukovateľnou jednotlivinou.“ 

na str. 79 a 81 fotografická dokumentácia reštaurovaných chromofotografií Janou Križanovou

ISBN: 978-80-89636-19-8

3.

What is like to work at The MET

July 28, 2015

Diana, Former High School Intern

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2015/what-its-like-to-work-at-the-met

„Photograph Conservation Fellow Jana Krizanova shows teens how photograph printing involves chemistry in the Photograph Conservation Lab“

 

4.

Katalóg k 23. Mesiac fotografie Bratislava v Novembri 2013

30. 10. 2013 - 20. 1. 2014

ZRKADLO S PAMÄŤOU

Najstaršie portrétne fotografie na Slovensku 1840 – 1850

Historické múzeum, Bratislavský hrad

Kurátorky: Bohunka Koklesová, Jana Hojstričová, Jana Križanová

Poznámka: informácia k výstave sa nachádza na strane tri katalógu

5.

Informácia o výučbe kurzov Fundamentals of the Conservation of Photographs, Getty Conservation Institute v partnerstve s VŠVU. Na fotografii som uvedená ako inštruktorka workshopu.

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/photographic_materials.html

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

KRIŽANOVÁ, J.; Topics in Photograph Conservation, č. 18., Photograph Preservation and Conservation in Slovakia, str. 134, 2019 The American Institute for Conservation, Printed in the United States of America, str. 282, ISSN 1048-4388

2.

KRIŽANOVÁ, J.; Želatínovo strieborné fotografické papiere používané v USA umeleckými fotografmi 20. storočia; Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018, Conservation Science, Technology and Industry, FCHPT STU, SNM; str. 550; 2018

ISBN 978 – 80 – 8060 – 435 – 6; EAN 9788080604356

 


3.

KRIŽANOVÁ, J.; Výskum, identifikácia a reštaurovanie výberu fotografií z Batkovej pozostalosti v Múzeu mesta Bratislavy; Bratislava: zborník Múzea mesta Bratislavy, 2017. ročník 29. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017. 259 strán. ISBN 978-80-89636-31-0. ISSN 2586-0011.

4.

KRIŽANOVÁ, J.; KENNEDY W. N.: Topics in Photograph Conservation, č. 16., Characterization of Photographic Papers in Work of Diane Arbus, str. 298-299,

2015 The American Institute for Conservation, Printed in the United States of America, ISSN 1048-4388

5.

 

HOJSTRIČOVÁ, J. Renesancia fotografie 19. storočia, Vybrané kapitoly k vývoju historických fotografických techník 19. storočia, Križanová, J., Machatová, Z., Vysoká škola výtvarných umení, 2014. ISBN: 978-80-89259-84-7

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka vedeckej rady Slovenského banského múzea Slovenské banské múzeum od 2021
Členka medzinárodnej dozornej rady pre rakúsky výskumný projekt PHELETYPIA Technická univerzita vo Viedni od 2020
Členka vedeckej rady pre umeleckú históriu a výtvarné umenie Slovenskom národnom múzeum – historické múzeum od 2017
Členka americkej organizácie AIC, PMG American Institute for Conservation (AIC), Photographic Materials Group (PMG) od 2013
Členka medzinárodnej organizácie ICOM ICOM- International Council of Museums od 2010

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
The Metropolitan Museum of Art (The MET) New York, NY, USA September 2013 - September 2016 Research scholar - vedecká pracovná stáž na oddelení konzervovania fotografie
The Getty Conservation Institute (GCI) Los Angeles, CA, USA Október - December 2011 Scholarship - Výskumná stáž
The Getty Conservation Institute (GCI) Los Angeles, CA, USA September 2007 - September 2008
Paríž, Francúzsko
SMP Photograph International Photo Conservation Studio Genzano di Roma, Taliansko Apríl 10 -11, 2017 Výučba workshopu "Color before Color"
École nationale supérieure de la photographie (ENSP Arles) Arles, Francúzsko Máj 13-15 2019 Mobilita Erazmus Plus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • Podieľam sa na podávaní a riešení projektov a grantov
  • Publikujem v domácich a zahraničných vedeckých periodikách
  • Organizujem a participujem na reštaurátorských výstavách, prezentáciách a konferenciách doma a v zahraničí
  • Spoluorganizujem a organizujem workshopy zamerané na identifikáciu, výskum, konzervovanie / reštaurovanie fotografie
  • Som aktívnou členkou domácich a zahraničných organizácii pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Dátum poslednej aktualizácie
25.08.2022