DOKUMENT
Študijný program ATVb.14 - Architektonická tvorba
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Architektonická tvorba, číslo: 16191
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký, príprava na výkon regulovaného povolania
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 34 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol 22 (pre akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 7 (pre akad. r. 2021/22). Plánovaný celkový počet študentov je 40.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe architektonická tvorba (AT), v jeho bakalárskom stupni (Bc.), je poskytnutie všeobecného základu a komplexných znalostí, zručností a kompetencií v oblasti navrhovania architektúry. Formulovanie architektonického konceptu, návrhu a projektu prebieha vo vzťahu k štúdiu a tvorbe výtvarného umenia a dizajnu, matematiky a geometrie v architektúre, ku konštrukčným a stavebno-technickým disciplínam a materiálom, ktoré sú syntetizované na záver štúdia tohto programu v komplexnom architektonickom projekte. Bakalársky stupeň zabezpečuje nadobúdanie základných znalostí, zručností a schopností potrebných pre tvorbu architektonických a urbanistických diel na základe jednotlivých kurzov z oblastí typológie, štruktúrovania priestoru (geometrizácie a matematizácie), konštruovania diela (stavebných konštrukcií, statiky a stavebnej fyziky), ďalej zobrazovania a stelesňovania (fyzického aj digitálneho), materializácie diela vrátane navrhovania mestského a krajinného prostredia. Navrhovanie prebieha v prípravnom kurze a následne v jednotlivých architektonických ateliéroch podľa ich špecifických zameraní, ktoré sú hlavnými ohniskami bakalárskeho štúdia. Študentky a študenti v nich získavajú úvodné a základné znalosti, zručnosti a schopnosti navrhovať v kontexte historicky overených, etablovaných aj aktuálnych, testovaných postupov tvorby.

Vzdelávanie v ateliéroch architektúry sa deje v spolupráci s inými umeleckými, vedeckými a technickými disciplínami, zohľadňuje kontexty aj autonómiu architektonickej tvorby, smeruje k prekračovaniu zaužívaných štandardov a schopnosti formulovať autorské postupy, stratégie a programy v magisterskom stupni štúdia. Vzdelávanie v základoch navrhovania je podporované tak spoluprácou ateliérov, ako aj znalosťami z jednotlivých predmetov zaoberajúcich sa otázkami filozofie, estetiky, dejín kultúry, teórie umenia,  architektúry, urbanizmu a krajinotvorby.  

 

Hlavné výstupy vzdelávania:   

Absolventky a absolventi bakalárskeho programu môžu pôsobiť ako členovia a členky tvorivej skupiny/ateliéru a sú schopní/né navrhovať architektonické a urbanistické dielo v súlade s nárokmi autorizovaných navrhovacích štúdií, firiem a konzorcií v súlade s požiadavkami Slovenskej komory architektov (SKA). Po praxi v navrhovaní a koordinácii projektov sú po vykonaní skúšok schopní/né získať autorizačné osvedčenie SKA. Absolventi/tky sú schopní/é rozumieť, kriticky analyzovať, zhodnotiť a interpretovať obsahy umeleckého, dizajnérskeho, architektonického a urbanistického diela (textu aj objektu či súboru objektov) vrátane problémov, ktoré sú ich dôsledkami.

Sú schopní/é formulovať, analyzovať, interpretovať a prezentovať svoje diela v rodnom aj v anglickom jazyku a vďaka návrhovým, prezentačným a koordinačným schopnostiam sa môžu uplatniť v domácom aj medzinárodnom, predovšetkým architektonickom a urbanistickom tvorivom prostredí. Sú schopní/é kriticky prehodnocovať a ďalej rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v druhom, prípadne treťom stupni štúdia a celoživotnom vzdelávaní.

Absolventi/tky sú schopní/é aktívnej kultúrnej, spoločenskej a sociálnej interakcie. Dokážu rozvíjať individuálnu prácu aj tímovú spoluprácu a niesť zodpovednosť za svoju časť aj celok riešenia projektovej úlohy. Získavajú predpoklady aby porozumeli, rešpektovali a podporovali diverzitu, inakosť aj jedinečný prínos ľudí naprieč kultúrami aj societami.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi a absolventky bakalárskeho programu (Bc.) Architektonická tvorba (AT) sú schopní/é samostatnej aj skupinovej základnej návrhovej a projektovej práce vo všetkých ich oblastiach (umelecká, technická, technologická) aj stupňoch (od úvodných až po komplexný projekt), ďalej kritického prehodnocovania tradovaných výkladov dejín, teórie a navrhovania, ako aj kritického premýšľania a interpretácie vlastnej práce v domácom a medzinárodnom kontexte.

Sú vzdelávaním pripravovaní/né tak, aby mohli tvorivo rozširovať a prehodnocovať svoje znalosti a kompetencie v nadväzujúcich stupňoch štúdia a vzdelávania, ale aj v ďalšej odbornej, kultúrnej a spoločenskej interakcii. Sú pripravovaní/né na to, aby mohli pokračovať v ďalšom vysokoškolskom štúdiu či už doma, alebo v zahraničí. Študijný program im umožňuje rozvíjať základy overených aj experimentálnych analógových a digitálnych zobrazovacích, modelovacích aj návrhových postupov a prostriedkov.

Majú predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej, architektonicko-urbanistickej a kultúrnej praxi od súkromných, cez verejné inštitúcie až po štátnu správu. Môžu pôsobiť aj v inter- a transdisciplinárnych tímoch (s presahom do oblastí dizajnu, vizuálneho umenia, videa, fotografie, filmu, scénografie atď.), ďalej môžu pôsobiť v oblasti architektúry výstav (galérie, múzeá, Kunsthalle) aj ako odborní pracovníci/čky v samospráve (v oblasti architektúry, územného rozvoja, rozvoja krajiny, pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody). 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Slovenská komora architektov

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

-      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

-      Monitoring visibility (architektonické a urbanistické súťaže, ceny, odborné tlačové a iné médiá, vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu)

-      Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu)

-   Získavanie informácie a hodnotenie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (zoznam relevantných inštitúcií a externých odborníkov, ktorý sa postupne rozširuje: Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria, Kunsthalle, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie, miestne samosprávy, vzdelávacie inštitúcie – napr. FAD STU a SŠUP v Bratislave, UMPRUM, AVU, FA ČVUT v Prahe, Fa VUT v Brne, architektonické kancelárie napr. Gutgut, Plural, Totalstudio, GFI na Slovensku, v zahraničí Zaha Hadid Architects London). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Úspešní absolventi a absolventky:

Imro Vaško: profesor na UMPRUM, architekt, držiteľ ceny Martina Kusého (https://www.umprum.cz/web/cs/architektura/architektura-iii/prof-ak-arch-imrich-vasko-50),

Igor Marko: architekt Marko & Placemakers (http://markoandplacemakers.com/),

Šimon Šicko: spoluzakladateľ Pixel Federation (https://portal.pixelfederation.com/sk/),

Vít Halada, architekt v štúdiu N/A a docent na KAT VŠVU, držiteľ cien CeZaAr, ceny Dušana Jurkoviča (http://www.nla.sk/),

Dana Čupková, docentka na Carnegie Mellon School of Architecture, spoluzakladateľka a riaditeľka EPIPHYTE Labu (https://soa.cmu.edu/dana-cupkova),

Michal Šištík, architekt, zakladateľ ae7 Bratislava Office (https://ae7.com/leadership/michal-sistik/ ),

Adriana Španielová, laureátka medzinárodnej ceny Archprix 2015, architektka ae7 Bratislava office,

Aleš Šedivec a Tomáš Tokarčík, architekti v kancelárií totalstudio, držitelia cien CeZaAr (https://www.totalstudio.eu/),  

Ján Ťupek, architekt a kreatívny riaditeľ v arch. kancelárii GFI, (https://www.gfi.sk/custom/about/?listTeam-partner_id=270&do=listTeam-more)

Martin Uhrík, architekt a docent na FAD STU, (https://www.fa.stuba.sk/va-datalab/ludia.html?page_id=7210 ),

Richard Kilo, architekt v štúdiu Kilo Honč, držiteľ ceny CeZaAr (https://www.kilohonc.com/),  Peter Buš (architekt, pedagóg na Kent School of Architecture and Planning, (https://www.kent.ac.uk/architecture-planning/people/1072/bu%C5%A1-peter ),  

Martin Gsandtner, senior architekt v Zaha Hadid Architects London (https://www.zaha-hadid.com/),

Danica Pišteková, architektka a vedúca ateliéru na KAT VŠVU, architektka v štúdiu WOVEN (www.woven.sk),

Katarína Máčková, Maroš Greš (MIB Bratislava) (https://mib.sk/organizacna-struktura/architektonicke-sutaze/) ,

Kristína Gumulák Rypáková, pedagogička KAT, architektka v štúdiu sam-architects (https://sam-architects.at/team/),  

Nikola Beim, architektka a dizajnérka v startupe birdkids , držiteľka Národnej ceny za dizajn 2021 (https://www.birdkids.io/),

Tomáš Labanc, architekt Labancstudio (https://www.labanc.studio/about),

Peter Malaga, architekt v UN Studio Hongkong (https://www.unstudio.com/en/page/10101/peter-malaga ),

Martin Varga a Martin Kvitkovský (architekti v „ô“ architekti, držitelia ceny CeZaAr (https://oatelier.sk/),

Martin Zaiček, Andrea Dillhoffová, zamestnanci Slovenskej komory architektov, (www.komarch.sk

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Aby absolvent/ka bakalárskeho stupňa štúdia splnil/a podmienku regulovaného povolania, je potrebné, aby absolvoval/a aj magisterský stupeň štúdia. Takmer 100% absolventov bakalárskeho stupňa štúdia pokračuje na magisterskom stupni štúdia na VŠVU, alebo na inej vysokej škole architektonického zamerania. Inak by nemohli vykonávať profesiu architekta/tky. Preto spätná väzba od zamestnávateľa nie je v prípade absolventov bakalárskeho stupňa štúdia relevantná.

Členom/členkou Akreditačnej rady VŠVU je riaditeľ/ka jedného z úradov Slovenskej komory architektov, bude sa teda vyjadrovať ku kvalite študijného programu.  

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu Architektonická tvorba na základe spoločných pracovných stretnutí s ďalšími zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou diskusii sú aj zástupcovia študentov daného študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia v Architektonickej tvorbe.

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Architektonická tvorba na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti architektúry.

 Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU (podrobné informácie vo Vnútornej hodnotiacej správe VŠVU).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Architektonická tvorba majú v kontexte umeleckého štúdia profilové predmety špecifický charakter najmä v štúdiu formou Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, povahou a postupmi práce, komplexnosťou výstupov a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Medzi povinnými odbornými predmetmi študijného programu sú zameraním aj obsahom kľúčové predmety z oblasti exaktných vied a konštrukčno-staviteľské predmety (Matematika a geometria v architektúre, Pozemné staviteľstvo, konštrukcie a materiály) aj komplexný historiografický predmet Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktorý pripravuje študentov v oblasti dejín umenia, architektúry, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri. Aj nadväzujúce teoretické a interpretačné predmety Problematika výtvarných médií (architektúra) a Analýza obrazu (architektúra) a Ateliérová výučba sú povinným základom bakalárskeho štúdia v študijnom programe Architektonická tvorba. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby končí obhajobou bakalárskeho projektu (komplexný projekt a pozemné staviteľstvo). Úspešné absolvovanie predmetov Problematika výtvarných médií (architektúra) a Analýza obrazu-architektúra končí spoločnou štátnou skúškou po 8. semestri. Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke nižšie: Študijný plán.

 

Ďalšie odborné povinné predmety rozvíjajú zručnosti klasickej kresebnej prípravy špecifikovanej na architektúru a dizajn (Kresba-dizajn a architektúra), digitálne zručnosti uplatniteľné pri architektonickom navrhovaní (Základy digitálneho kreslenia pre architektov, Základy digitálneho modelovania-Rhino) a v neposlednom rade dôležité vedomosti z oblasti vzťahov medzi architektúrou a urbanizmom (Urbanizmus-projekty pre mesto).

 

Študenti/ky v úvode štúdia (1. roč.) absolvujú povinný predmet (Úvod do štúdia), ktorý im poskytuje informácie, orientáciu a vedomosti zo všetkých študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia na VŠVU. Cieľom je rozvíjanie vzťahov medzi študijnými programami aj záujmu o ich intermediálne presahy počas štúdia. Ku komplexnejším vedomostiam z oblasti výtvarného umenia na Slovensku prispieva povinný teoretický predmet – Problematika slovenského výtvarného umenia.

 

Študijný program Architektonická tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické (Kresba – dizajn a architektúra, Digitálne zobrazovanie, modelovanie a navrhovanie, Digitálna fabrikácia/robotické laboratórium/CAM, Kreatívne programovanie a Tvorba hier a interaktívnych prostredí) a odborné teoretické predmety (Cudzí jazyk, Anglická konverzácia-1. stupeň, Psychologicko-filozofické sondy do zákulisia súčasnosti, Čítanie, písanie a argumentácia, Náboženstvo a umenie, Filozofia kultúry, Filozofická hermeneutika, Fenomenologické estetiky). Tieto predmety dávajú základ špecializácie v potrebných zručnostiach a vedomostiach  a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu programu Architektonická tvorba na umeleckej škole.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety (Základy modelovania počítačom, Modelovanie v programe MAYA, Počítačové spracovanie obrazu (Photoshop), Vektorová grafika (Ilustrátor), Základy layoutu (InDesign), Základy fotografie I,II, Screenprinting on Fabric, Základy maľby/teória farieb, Marketing pre výtvarníkov, Grafický priestor a objekt, Bioart and Nature Art, Dramaturgia výtvarného materiálu, Základy dizajnérskej tvorby, Technológie stavby modelov, Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla, TECHNO-logia, Videoklip a postprodukcia, Navrhni a postav-1. stupeň, Úvod do čínskej kultúry a jazyka-1. stupeň). Prostredníctvom nich majú študenti možnosť získať základné vedomosti a zručnosti v štúdiu a reflexii iných médií z iných študijných programov na VŠVU.

 

Výberové predmety obohacuje aj rad predmetov (Odborný workshop-1. stupeň, Odborná exkurzia-Bienále Benátky-1. stupeň, Odborná exkurzia-1. stupeň, Krátkodobý vzdelávací kurz-1. stupeň), ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy pozývaním renomovaných odborníkov z praxe, či v rámci internacionalizácie školy v spolupráci so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet (Doplnková pracovná stáž-1. stupeň) umožňujúca prax v externom prostredí v širšom poli architektonických, urbanistických, dizajnérskych a kultúrnych profesií.

 

Špecifikom vzdelávacieho procesu študijného programu je prax v externom prostredí (Pracovná stáž – 1. stupeň), ktorá prebieha v architektonických, urbanistických prípadne dizajnérskych ateliéroch, štúdiách a firmách. Pracovná stáž je intenzívna počas celého semestra a jej náplňou musí mať predovšetkým kreatívny proces, keďže môže byť po schválení uznaná ako nahradzujúca ateliérovú výučbu. Viac info na webe VŠVU.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

 

U študentov sa podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde sa konfrontujú so vzdelávacími postupmi a skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a geografickom prostredí. Uvádzajú svoje umelecké a architektonické výstupy do medzinárodného kontextu a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodného umeleckého, kultúrneho a architektonicko-urbanistického diania a sietí.

 

Študenti/tky bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní/né aj do prebiehajúcich architektonických a urbanistických výskumných projektov na KAT VŠVU formou ateliérových zadaní alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností (grantové schémy KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) aj prostredníctvom medzinárodnej prezentácie umelecko-výskumnej a architektonickej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia, granty Nadácie Tatrabanky atď.).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov a pedagogičiek študijného programu Architektonická tvorba, ďalej z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia). Súčasťou tohto hodnotenia je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta/tky a zároveň obhajoba postupu a výsledku, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a všetkých zúčastnených študentov/tiek a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych projektov jednotlivých študentov/tiek Ateliérovej výučby sa prepájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj z ďalších odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Závery semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach Pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, kde sa kriticky reflektujú a prehodnocujú výsledky výučbového procesu. Výsledky vzdelávania študentov/tiek sú potom verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/) a sociálne siete katedry: https://sk-sk.facebook.com/KATVSVU/. Vzniká tak priestor pre širšiu kritickú diskusiu o výsledkoch vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-  jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

uvedené v tabuľke študijného plánu; https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Študenti a študentky študijného programu Architektonická tvorba absolvujú štúdium najskôr v Prípravnom kurze a následne v niektorom zo 4 stálych ateliérov (prípadne v Laboratóriu: Ateliéri hosťujúceho profesora-1. stupeň ak je v danom roku otvorený), kde získavajú zručnosti, skúsenosti a kompetencie v navrhovaní, zobrazovaní a modelovaní vlastného návrhu v súlade s autorskou aj výskumnou orientáciou ateliéru aj študenta/tky. Študenti/tky si môžu voliť ateliéry podľa vlastného výberu, prechádzať medzi ateliérmi, či študovať v jednom dlhodobo. Študent/ka si môže zvoliť vlastnú kombináciu aj nadväznosť ateliérových zameraní. Bakalársku prácu, komplexný projekt absolvuje v ateliéri podľa vlastného výberu v súlade s prerekvizitami. Výber prebieha nasledovne:

-    v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie):

uvedené v tabuľke študijného plánu; https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu):

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP v AIS;

     https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP v AIS;

     https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP v AIS;

     https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov):

uvedené v ILP v AIS;

-    osnovu / sylaby predmetu:

uvedené v ILP v AIS;

-    pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):

uvedené v ILP v AIS;

-    kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP v AIS;

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP v AIS;

     https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP v AIS;

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-    miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):

Všetky profilové a odborné predmety a všetky teoretické predmety sa uskutočňujú v budove Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, alebo online formou prostredníctvom MS Teams. V prípade predmetov, ktoré zabezpečuje iná katedra sa uskutočňujú v budove VŠVU na Drotárskej ceste 44 a v budove VŠVU na Koceľovej 23.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej teoretickej skúšky 10 kreditov (ECTS). Študent/ka musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patrí profilový predmet Ateliérová výučba (pozostáva z Prípravného kurzu architektúry a 4 stálych ateliérov: Ateliér architektúry II, Ateliér architektúry III, Ateliér architextúry: Telo a priestor a Ateliér virtuálne štúdio, prípadne z príležitostne otváraného Laboratória: Ateliéru hosťujúceho profesora-1. stupeň a profilové predmety: Pozemné staviteľstvo, konštrukcie a materiály I-IV a historické/teoretické predmety Problematika výtvarných médií I-IV (architektúra) a Analýza obrazu I, II (architektúra). Sú to všetko viacsemestrálne predmety, ktoré od začiatku bakalárskeho štúdia na seba nadväzujú a pokračovanie v nich je podmienené úspešným absolvovaním predchádzajúceho semestra (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Študent/ka pri opakovaní Ateliérovej výučby musí v nasledujúcom akademickom roku opakovať profilový predmet Ateliérová výučba v tom ateliéri, kde sa mu/jej nepodarilo získať kredity. Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú uvedené v Študijnom poriadku VŠVU. Študent/ka si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a prípadne výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol/mohla splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Architektonická tvorba). https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0 Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent/ka volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne v počte siedmich semestrov štúdia. Študent/ka si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal/a študent/ka optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol/dosiahla spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent/ka povinný/ná zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len obhajobu bakalárskej práce a štátnu teoretickú skúšku, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent/ka neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent/ka bude vylúčený/ná zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent/ka plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil/a podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent/ka získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent/ka zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho/jej štúdia v študijnom programe Architektonická tvorba nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Prvý profilový predmet Ateliérovej výučby: Prípravný kurz architektúry si študent/ka volí na začiatku 1. a 2. semestra (prvého ročníka), ďalšie predmety Ateliérovej výučby si študent/ka volí od začiatku 3. semestra štúdia (prvý semester 2. ročníka). Počas 2. - 4. ročníka štúdia si môže študent/ka na základe podmienok internej stáže (forma žiadosti o internú stáž je v AiS – Akademickom informačnom systéme) podať žiadosť o internú stáž alebo pracovnú stáž. Žiadosť o internú stáž si študent/ka podáva nasledovným postupom schvaľovania: žiadosť schváli pedagóg prijímajúceho ateliéru na inom študijnom programe a následne dostane žiadosť na vedomie pedagóg ateliéru, do ktorého bol/a študent/ka zapísaný/á v predchádzajúcom semestri. Finálny súhlas dáva prorektor/ka pre štúdium. Pokiaľ interdisciplinarita umeleckého projektu študenta/tky v danom semestri nie je podmienená internou stážou, má študent/ka, v prípade záujmu alebo potreby rozšírenia svojich poznatkov v rámci umeleckého smerovania, možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe Architektonická tvorba alebo v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU. Študent/ka na konci 2. semestra (prvý ročník), 4. semestra (druhý ročník) a 6. semestra (tretí ročník) absolvuje komisionálnu skúšku z predmetu Pozemné staviteľstvo, konštrukcie a materiály I-IV, kde svoje vedomosti preukáže pred 3-4 člennou komisiou zloženou z interných pedagógov a pedagogičiek katedry. Podmienkou pre začatie záverečnej, bakalárskej práce je absolvovanie 7. semestra Ateliérovej výučby v štvrtom ročníku bakalárskeho štúdia. Už na začiatku 8. semestra v rámci Ateliérovej výučby školiteľ v intenzívnej diskusii so študentom/študentkou sformuluje tému záverečného projektu a študent/ka počas tohto semestra pracuje na návrhu projektu. Projekt prezentuje študent/ka na kontrolách rozpracovanosti pred pedagógmi študijného programu Architektonická tvorba. Prezentácie rozpracovanosti sú prístupné pre všetkých študentov VŠVU. V 8. semestri 4. ročníka bakalárskeho štúdia študent pokračuje v predmete Bakalárska práca. Komplexný projekt (konzultácie, vypracovanie) v zobrazovaní, modelovaní a konštrukčno-technických náležitostiach komplexného projektu záverečnej práce. Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia študijného programu Architektonická tvorba je bakalárska práca zahŕňajúca koncept, návrh a komplexný projekt. Školiteľom/školiteľkou bakalárskej práce je vedúci pedagóg/pedagogička Ateliéru a profilového predmetu Pozemné staviteľstvo, konštrukcie a materiály IV, ktorí so študentom-bakalárom/bakalárkou vedú konzultácie v oblasti navrhovania architektúry a urbanizmu a v oblasti konštrukčno-stavených otázok projektu. Podmienkou pre prihlásenie sa študenta/tky k obhajobe záverečnej práce, komplexného projektu a k štátnej skúške je získanie všetkých potrebných kreditov za povinné predmety Ateliérová výučba a Bakalárska práca. Komplexný projekt (konzultácie, vypracovanie) – v súčte 57 kreditov (ECTS). Ďalšou podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe bakalárskej práce je ukončenie dostatočného počtu povinne voliteľných a výberových premetov a získanie minimálne 110 kreditov (ECTS). Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu/predsedníčku a členov/členky menuje rektor/ka. Komisia je zložená z profesorov/profesoriek a docentov/docentiek študijného programu Architektonická tvorba, z pedagógov a pedagogičiek Katedry teórie a dejín umenia a z externých odborníkov a odborníčok z oblasti dejín a teórie umenia, architektov a architektiek z praxe, prípadne pedagógov z ďalších architektonických škôl z domova a zo sveta. Hodnotenie je navrhované školiteľom/školiteľkou v príslušnom školiteľskom posudku. Výsledné hodnotenie je stanovené konsenzom všetkých členov/členiek skúšobnej komisie a môže potvrdiť návrh hodnotenia školiteľom/školiteľkou alebo hodnotenie zmeniť. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu/predsedníčky komisie. Priebeh obhajoby je verejný, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent/ka, ktorý/rá neprospel/a pri obhajobe bakalárskej práce a štátnej skúšky, má právo na jeden opravný termín. Ak študent/ka v opravnom termíne prácu neobháji a neurobí štátnu skúšku bude vylúčený/ná zo štúdia pre nesplnenie podmienok ukončenia študijného programu Architektonická tvorba. Priebeh obhajoby bakalárskej práce a štátnej skúšky je nasledovný: - vedúci pedagóg/pedagogička ateliéru krátko predstaví študenta/tku, - študent/ka všetkým prítomným predstaví svoju Bakalársku prácu. Komplexný projekt, ktoré sú koncepčne, návrhovo a projekčne elektronicky aj fyzicky prezentované – nainštalované v priestoroch školy alebo v externom prostredí (galérie, alternatívne priestory, iný verejný priestor, atď.), - školiteľ/ka prečíta školiteľský posudok (ak nie je prítomný/ná číta ho tajomník/čka komisie), - oponent/ka prečíta oponentský posudok (ak nie je prítomný/ná číta ho tajomník/čka komisie), - študent/ka odpovedá na otázky školiteľa, oponenta a vedie s komisiou odbornú rozpravu. Súčasťou rozpravy je štátna skúška vo forme diskusie, ktorá prepája konštrukčné a stavebno-technické aspekty návrhu s aspektami analýzy obrazu - architektúry a aspektami problematiky médií - architektúry (diskusné okruhy budú každý rok konkretizované podľa zadaných bakalárskych prác na začiatku 4. ročníka Bc. štúdia a študenti/ky s nimi budú včas oboznámení/é), - predseda/níčka komisie otvorí diskusiu aj pre prípadnú verejnosť a po zodpovedaní všetkých otázok ukončuje obhajobu a štátnu skúšku. Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu nižšie.

  Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 191 kreditov (ECTS).

  Počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 59 kreditov (ECTS). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas siedmich semestrov štúdia.

  Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 240 kreditov (ECTS) za celé bakalárske štúdium vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnu skúšku 10 kredity (ECTS)

  Počet kreditov za záverečnú prácu (predmet: Bakalárska práca. Komplexný projekt (konzultácie, vypracovanie)) 10 kreditov (ECTS) a za obhajobu záverečnej práce 4 kredity (ECTS) potrebných na riadne skončenie štúdia.

  Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za dizajnérske a umelecké výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Architektonická tvorba (predmet Ateliérová výučba) 70 kreditov (ECTS).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov a pedagogičiek študijného program Architektonická tvorba, ďalej z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov a odborníčky z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov/študentiek a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor/ka pre štúdium a prebieha bez účasti študentov/tiek. Celoškolskej komisii každý vedúci/vedúca Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov/tiek, pričom charakterizuje a vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov/tiek Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu Ateliér, ale aj z odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Architektonická tvorba. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov/tiek verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/

alebo facebook, instagram a web VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/)

aj sociálne siete katedry: https://sk-sk.facebook.com/KATVSVU/ .

 

Hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu:

1.  Hodnotenie študijných výsledkov študenta/tky v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, tematického workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP v AIS  (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia, v prípade historiografických predmetov (Výtvarné umenia v kultúrnom kontexte I-IV) je komisionálna skúška za účasti minimálne troch skúšajúcich pedagógov.

 

1.    Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A –     výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B –     veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C –     dobre (priemerné výsledky) = 2

D –     uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E –     dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX –   nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

2.    V rámci študijného programu Architektonická tvorbavýberové predmety napríklad Doplnková pracovná stáž-1. stupeň, Odborný workshop, Odborná exkurzia, Krátkodobý vzdelávací kurz hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

3. Študent/ka, ktorý/rá bol/a hodnotený/ná stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol/a študent/ka hodnotený/ná stupňom FX z Ateliérovej výučby (vrátane Prípravného kurzu architektúry) Bakalárskej práce (konzultácie, vypracovanie) a splnil/a podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby (vrátane Prípravného kurzu architektúry) Bakalárskej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent/ka právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent/ka môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval/a v študijnom programe architektúra a urbanizmus alebo príbuzných programoch nostrifikovaných Slovenskou komorou architektov na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi/tke na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg/pedagogička alebo hlavný zabezpečujúci pedagóg/pedagogička študijného programu Architektonická tvorba, ktorý/rá zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu daného predmetu. Na základe návrhu hlavného zabezpečujúceho pedagóga/pedagogičky študijného programu V študijnom programe Architektonická tvorba uznáva absolvované predmety prorektor/ka pre štúdium. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta/ky vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V študijnom programe Architektonická tvorba uvádzame témy záverečných prác  v prílohe zoznamu bakalárskych tém 2009-2021 (v AiS).

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác: Bakalárskej práce: komplexného projektu sú formulované individuálne pre každého študenta/tku a formuluje ich školiteľ/ka bakalárskej práce. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg/pedagogička študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Architektonická tvorba je popísaný v bode d) tohto dokumentu.

 

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0  

 

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe: Etický kódex: https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/  

Disciplinárny poriadok pre študentov a študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf  

 

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač/ka je prostredníctvom webovej stránky upozornený/ná v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa/ky-uchádzača/ky o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný/ná prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent/ka je taktiež informovaný/ná prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom/koordinátorkou pre študentov a študentky so špecifickými potrebami a prorektorom/kou pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi či študentke vystavené potvrdenie a následne s ním/ňou prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia a pedagogičky študijného programu Architektonická tvorba. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta/tku.

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti a študentky môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá podnet postúpi na riešenie prorektorovi/prorektorke pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom a zástupkyniam) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí/ré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom a členkám Etickej komisie VŠVU, ktorí/ré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.


ŠTUDIJNÝ PLÁN 

Študijný program: Architektonická tvorba

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov

 

Počet hodín za týždeň/ forma výučby AT – ateliérová výučba, P – prednáška, S – seminár, C – cvičenie, ŠS – štátna skúška, PS – pracovná stáž, E – exkurzia, BV – bloková výučba

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf a v AiS.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi/kami VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Architektonická tvorba a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér

 

Hájek, Petr, prof. Ing. Mgr., akad. arch.

Funkcia: profesor, vedúci katedry

Špecializácia profilového predmetu Ateliér Virtuálne štúdio

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18214

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu:

 

Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu Ateliér architektúry II

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Studený, Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu Ateliér architektúry III A3

E-mailová adresa: studeny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11818

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docenta, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu Ateliér Architextúry: telo a priestor

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125

 

 

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesor

Špecializácia profilového predmetu: Prípravný kurz architektúry, Problematika výtvarných médiá (architektúra), Analýza obrazu (architektúra)

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Priradenie pedagógov k vyučovanému predmetu viď. tabuľka študijného plánu vyššie (bod 4. písm. c)

 

Hájek, Petr, prof. Ing. Mgr. akad. arch.

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18214


Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Studený, Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

E-mailová adresa: studeny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11818

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125


Holocsy, Zoltán, Ing. arch., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: holocsy@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11745

 

Brádňanský, Benjamín, Ing. arch.

E-mailová adresa: bradnansky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14668

 

Kolláthová, Júlia, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: kollathova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22912

 

Tholt, Tomáš, Ing. arch., PhD.

E-mailová adresa: tholt@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

Nemá link v registri

 

Gumulák Rypáková, Kristína, Mag. arch., ArtD.

E-mailová adresa: rypakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20461

 

Olejňák, Patrik, Mgr. art.

E-mailová adresa: olejňak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34116

 

Shawkat, Sabah, doc., Ing., PhD.

E-mailová adresa: shawkat@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11770

 

Schlesinger, Richard, Ing., Mgr. art., PhD.

E-mailová adresa: schlesinger@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25639

 

Holocsy, Zoltán, Ing. arch., PhD.

E-mailová adresa: holocsy@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11745


Fekete, Ján, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: fekete@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18211


Mészárosová, Katarína, RNDr., PhD. - externistka

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12637


Králik, Juraj, Ing., PhD. - externista

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12754?do=filterForm-submit&surname=Kr%C3%A1lik&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


Budiaková, Mária, doc., Ing., PhD. - externistka

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11837


Dlhý, Dušan, Ing., PhD. - externista

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/12663


Eva Jankovichová, doc. Ing., PhD. - externistka

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11839

 

Zervan, Marián, prof. PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Hodásová, Barbara, Mgr., Mgr. art., PhD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746

 

Kolesár, Zdenko, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Čarný, Ladislav, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: carny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11718

 

Máčaj, Peter, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: macaj@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11858

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

V študijnom programe Architektonická tvorba sú témy záverečných prác formulované pre každého študenta/študentku individuálne vedúcimi ateliérov:

 

Hájek, Petr, prof. Ing. Mgr., akad. arch.

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

 

Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

 

Studený, Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

E-mailová adresa: studeny@vsvu.sk


Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD. - funkčné miesto docenta

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecké a umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov a školiteliek záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).


Lea Englartová 

E-mailová adresa: lea.englartova@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

Študijná poradkyňa

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

 

Halada, Vít, doc., Mgr. art., ArtD.

Študijný poradca

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk


Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Architektonická tvorba

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a vybrané povinne voliteľné a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v učebniach ateliérov a v dielňach. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom a študentkám bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu AT na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga/pedagogičky so študentami) aj na nepriamu výučbu (individuálna práca študenta/tky na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti a študentky využívajú podľa potrieb zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet Prípravný kurz architektúry a 4 stále Ateliéry architektúry vyučujú 4 vedúci spolu so 4 asistentami/odbornými asistentami či asistentkami. Každému Ateliéru prislúcha 1 určená miestnosť. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V závislosti na aktuálnom počte študentov a študentiek v danom akademickom roku a v danom ateliéri vychádza na jedného študenta/tku približne 2 m2 priestoru. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a dataprojektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov závisí od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Dielne a skladové priestory: k učebniam ateliérov prislúcha dielňa s frézou a základnými nástrojmi na výrobu fyzických modelov. Súčasťou ateliérovej výučby je aj samostatná miestnosť pre 8 kusov 3D tlačiarní a techniku pre virtuálnu realitu (okuliare a výkonný počítač). Ďalším priestorom na podporu ateliérovej výučby je miestnosť s 3D tlačiarňami (ploter a tlač menších formátov).

 

Ateliéry a dielne sa nachádzajú v podkroví budovy školy na Hviezdoslavovo nám. 18.

 

Študenti/tky Architektonickej tvorby majú možnosť využívať učebné priestory a dielne aj v budove školy na Drotárskej ceste 44 aj v rámci zvolených predmetov z iných študijných programov.

A to napríklad:

 

Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálna učebňa disponuje príslušným technickým vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Dielne a laboratóriá (miestnosti): Zlievareň, Štukatérska dielňa, Rezbárska dielňa, Formovacia dielňa pre liatie kovu, Kovodielňa, Serigrafická dielňa, Tlačiarenská dielňa, Leptáreň, Fotokomory, Fotografické štúdio, Sádrovňa, Modelovňa skla, Taviareň, Učebňa editovania (strižňa), Dielňa technológie maľby, CNC-fréza. Študenti/tky majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti/tky si prácu v dielni rezervujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti/tky pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov/tiek a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

 

Materiálové zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálové zdroje študijného programu. Študenti/tky majú k dispozícii základný materiál pre tvorbu fyzických modelov (kartón, spojivá) aj 3D tlačených modelov (cievky s vláknami). Spotrebný materiál potrebný na realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola alebo Ateliéry KAT z grantových a výskumných projektov.

 

Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 a Koceľova 23).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, dataprojektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov/tiek, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov/tiek a pedagogického zboru školy.

 

Galéria Médium sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova v ktorej sa konajú školské workshopy, semináre a konferencie. Disponuje aj ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti/tky koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi a študentkami z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť aj medzi-ateliérová spolupráca.

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/


Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.    Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-      Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-      Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-      Napríklad minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.   Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

c. Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

d.   AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-      ILP – informačné listy predmetov

-      Rozvrh

-      Študijný plan študijného program

-      Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.    Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.     Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.facebook.com/KATVSVU

https://www.instagram.com/katvsvu/

https://www.instagram.com/a3_studeny/

https://www.instagram.com/onbodiesandspace/


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia sú definované v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu), a to aj v prípade, že výučba prebieha iba dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh vopred prerokovaný s hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roka pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora/rektorky, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, príprava na výkon regulovaného povolania (architektonicko-urbanistického) avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (Bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

 

Partneri:

Metropolitný Inštitút Bratislavy (MIB) – memorandum o spolupráci - spolupráca na ateliérových zadaniach a klauzurách pri témach verejného priestoru (konzultácie, diskusie, administratívna pomoc pri osádzaní dočasných intervencií, ponuka stáží pre študentov/ky atď.),

UMPRUM a ČVUT v Prahe, FaVUT v Brne, FAD STU v Bratislave – hostia pri kontrolách rozpracovanosti alebo záverečných obhajobách v ateliéroch alebo v komisiách záverečných prác, spoluriešitelia grantov,

miestne samosprávy a ich platformy– lokálni partneri pri organizovaní študentských výstav a workshopov (napr. Útvar hlavnej architektky v Prievidzi, Mestský kurátor v Trnave).

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov/tiek a pedagogického zboru školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne na ďalšie spoločenské aktivity. V rámci open-call schémy galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov/riek zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc ai.). Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum sa vďaka svojej výhodnej geografickej polohe využíva aj na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti/tky študijného programu Architektonická tvorba môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti/tky sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvárajú spoločné medzinárodné platformy a spolupracujú na konkrétnych umeleckých, architektonických, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch.

Na uskutočňovanie mobility študijného programu Architektonická tvorba a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti/tky študijného programu Architektonická tvorba budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov a pedagogičiek na VŠVU. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom/predagogičkou zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov/tky budú prispievať zahraniční študenti/tky u nás, ktorí/ré prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+.

Študenti/tky študijného programu Architektonická tvorba budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných sietí, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné študentské prezentačné aktivity sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných projektov budú mať študenti/tky študijného programu Architektonická tvorba možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0 

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility študentov a študentiek sú k dispozícii v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač/ka má všeobecný prehľad o dianí v umení, kultúre a spoločnosti, má záujem o súčasnú odbornú aj populárno-vedeckú literatúru všeobecne a najmä v oblastiach tvorby životného prostredia, krajiny, architektúry a urbanizmu, zaujíma sa o architektonické a urbánne dianie, o výstavnú činnosť galérií a múzeí, domáce či zahraničné architektonické diela. Záujem o hlbšiu mieru poznania v študijnom programe Architektonická tvorba preukazuje základnou orientáciou v aktuálnom domácom a zahraničnom architektonickom diskurze, ktorý dokáže kriticky zhodnotiť a prejaviť naň svoj názor. Je schopný/á interpretácie textovej, či obrazovej informácie do architektonického jazyka v plošnom alebo priestorovom zobrazení a modelovaní. Orientuje sa v základných vyjadrovacích a výrazových prostriedkoch odboru a v ich špecializáciách. Má dobré komunikačné schopnosti a prejavuje dostatočnú mieru empatie v práci s ľuďmi a v práci samostatne aj v širšom tvorivom kolektíve.

 

Uchádzač/ka má vedomosti a zručnosti smerujúce k oblasti výtvarnej tvorby všeobecne, ako aj špecificky pre oblasť architektonickej tvorby. Počas prijímacieho konania reaguje na zadania, pri riešení ktorých ukazuje svoje tvorivé kreatívne ambície, používa kritické a analytické myslenie, uvažuje v súvislostiach, preukazuje výtvarné zručnosti (kresba/maľba), znalosť perspektívy, vysokú úroveň priestorového videnia a orientácie (vytváranie priestorových štruktúr z plošných zadaní a naopak, zapisovanie priestoru do plochy), chápanie priestorových vzťahov a proporcií, znalosť základných techník, nástrojov a materiálov modelovania, ako aj základnú prácu s mierkou.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie pohovory na bakalársky stupeň štúdia sú rozdelené na dve kolá.

Na účasť v prvom kole uchádzač/ka vloží v digitálnom formáte na úložisko školy (https://ulozisko.vsvu.sk) životopis, motivačné video a svoje práce – portfólio (zložené z vlastných prác a vypísaných: povinných úloh, ktoré sú pre študijný program Architektonická tvorba aktualizované na webe školy). Následne podľa akademického kalendára zasadne prijímacia komisia menovaná rektorom/rektorkou školy. Komisia je zložená zo zabezpečujúcich pedagógov a pedagogičiek študijného programu s umelecko-pedagogickými titulmi profesor/ka, docent/ka alebo odborný/á asistent/ka. Členom/kou prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský/ká učiteľ/ka vyučujúci/a v rámci iného študijného programu na VŠVU. Prijímacia komisia zhodnotí domáce práce – portfólio uchádzača/ky a každý/á člen/ka ho hodnotí.

Podmienkou postupu do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov z prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači/ky, ktorí/ré postupujú do druhého kola prijímacej skúšky sú informovaní/né a výsledky zverejnené prostredníctvom webu školy najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom a uchádzačkám zaslaná pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Druhé kolo sa uskutočňuje prezenčnou formou a trvá dva dni. Uchádzači/ky pracujú na praktických úlohách a zadaniach, ktoré reagujú na zameranie a špecializácie študijného programu tak, aby preverili pripravenosť na študijný program Architektonická tvorba a schopnosť v krátkom čase reagovať na rozmanité zadania. Zadania sú zverejnené vždy až v momente zadávania a zámerne široká paleta ich tém má preveriť kvality uchádzačov/čiek z viacerých strán, a to ideálne v kombinácii praktických modelovacích zručností s koncepčnými, analytickými a interpretačnými. Výstupom takýchto úloh sú zvyčajne série skíc, analýz, kresieb, koláží, modelov v presne zadaných mierkach, avšak aj textov, malých intervencií v priestoroch ateliéru, ako aj jednoduchých ortogonálnych architektonických zobrazení.

Komisia tiež posudzuje mieru talentu uchádzača/čky a jeho/jej schopnosti zvládnuť bakalársky stupeň štúdia. Významnou súčasťou prijímacieho konania v druhom kole je aj pohovor uchádzača/čky pred hodnotiacou komisiou, ktorý má preveriť všeobecný kultúrny a spoločenský rozhľad, prehľad diania vo zvolenom študijnom programe Architektonická tvorba a komunikačné schopnosti. Uchádzač/ka je prijímaný/ná transparentne pred celou komisiou a ústny pohovor zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania.

Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora/rektorky a zaznamenajú sa v zápisnici a predkladajú sa ako návrh na prijatie rektorovi/rektorke VŠVU.

Kritériá a požiadavky na uchádzačov/čky sú zverejnené na webe školy a každoročne aktualizované na začiatku akademického roka. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom možnosťami a rozvojom študijného programu a s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností.

 

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf 

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/#7 

Prijímacie konanie v programe Architektonická tvorba:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/architektonicka-tvorba/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie pohovory sú:

-      Spoľahlivé – uchádzač/ka musí preukázať vo svojom portfóliu prác prípravu na bakalárske štúdium, prípadne výsledky jeho/jej predchádzajúceho štúdia a musí preukázať pripravenosť na štúdium v rámci pohovoru pred komisiou.

-      Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov/iek a diskusia s uchádzačmi/kami je zárukou ich spravodlivého posúdenia.

-      Transparentné – podmienky, postupy a kritériá prijímania a výberu uchádzačov/iek sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

 

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača či uchádzačky možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na monitorovanie hodnotenia a získavanie názorov študentov/tiek a spätnú väzbu absolventov/tiek v otázkach kvality študijného programu a jej zvyšovania.

 

1.   Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu, kde všetci študenti/tky bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní/né formou celoškolskej výstavy alebo bakalárskych výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum je sprístupnený širokej odbornej aj laickej verejnosti.

2.   Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU v spolupráci s Podporným a poradenským centrom VŠVU.

3.   Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov/iek VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijného a zahraničného oddelenia VŠVU, Podpornému a poradenskému centru VŠVU.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov/študentiek a absolventov/absolventiek a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov/študentiek a absolventov/absolventiek a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.      Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.      Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.      Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka).

 

4.      Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5.      Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

6.      Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.      Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

 

8.      Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.      Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10.  Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf, https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11.  Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/?v=LRJ8jJO2

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0


12. Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/