DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Pišteková
I.2 - Meno
Danica
I.3 - Tituly
Mgr. art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Katedra architektonickej tvorby
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto docenta
I.8 - E-mailová adresa
pistekova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
architektonická tvorba

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedúca ateliéru Vysoká škola výtvarných umení od 1. 9. 2021
odborná asistentka Vysoká škola výtvarných umení od 17. 6. 2019 do 31. 8. 2021
asistentka Vysoká škola výtvarných umení od 1. 10. 2017 do 16. 6. 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Architextúry: telo a priestor Architektonická tvorba bc./mgr. Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) architektonická tvorba bakalársky umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) architektonická tvorba magisterský Umenie
Základy výskumu a experimentálnej tvorby – konštrukcie, materiály, ekológia, typológia v architektúre I, II, III, IV Architektonická tvorba magisterský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) I. Umenie
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) II. Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Navrhni a postav I. Architektonická tvorba bc. Umenie
Navrhni a postav II. Architektonická tvorba mgr. umenie
Klauzúra Architektonická tvorba I. umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
39
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.2019, Lesná Sauna, Spišský Hrhov, autor: WOVEN (Pišteková, Maczová, Cséfalvay, Michalíková), návrh a realizácia, cena verejnosti CeZaAr 2020 + nominácia v kategórii Fenomény architekúry
2.2019, Wall Curtain. On the Idea of the Soft within the Digital and Fabrication Realms METTE RAMSGAARD THOMSEN, CITA, KADK, Copenhagen, DANICA PIŠTEKOVÁ, Department of Architecture, AFAD Bratislava, vedecká štúdia + prezentácia + výstava, Textile Intersections 2019, Louborough University, London UK
3.2018, One SIze Fits All, samostatná výstava, Pragovka gallery, Praha, ČR, 24. 7. – 11. 9. 2018, kurátor: Ján Pernecký
4.2018 – Dynamics of Air, 14. 9. – 17. 11. 2018, kolektívna výstava, RMIT gallery, Melbourne, Austrália, kurátorský výber, kurátorka: Malte Wagenfeld
5.2019 -Rampolyna, park M. R. Štefánika Partizánske, drevený objekt vo verejnom priestore, výsledok 1:1 WORSHOPU-u 2019, (kolektív autorov), kolektív WOVEN (Pišteková, Michalíková, Maczová, Cséfalvay) ocenený medzinárodnou cenou Big See Architecture Award 2020 v kategórii Landscape and Urban space
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2019, Lesná Sauna, Spišský Hrhov, autor: WOVEN (Pišteková, Maczová, Cséfalvay, Michalíková), návrh a realizácia, cena verejnosti CeZaAr 2020 + nominácia v kategórii Fenomény architekúry
2.2019, Wall Curtain. On the Idea of the Soft within the Digital and Fabrication Realms METTE RAMSGAARD THOMSEN, CITA, KADK, Copenhagen, DANICA PIŠTEKOVÁ, Department of Architecture, AFAD Bratislava, vedecká štúdia + prezentácia + výstava, Textile Intersections 2019, Louborough University, London UK
3.2018, One SIze Fits All, samostatná výstava, Pragovka gallery, Praha, ČR, 24. 7. – 11. 9. 2018, kurátor: Ján Pernecký
4.2018 – Dynamics of Air, 14. 9. – 17. 11. 2018, kolektívna výstava, RMIT gallery, Melbourne, Austrália, kurátorský výber, kurátorka: Malte Wagenfeld
5.2019 -Rampolyna, park M. R. Štefánika Partizánske, drevený objekt vo verejnom priestore, výsledok 1:1 WORSHOPU-u 2019, (kolektív autorov), kolektív WOVEN (Pišteková, Michalíková, Maczová, Cséfalvay) ocenený medzinárodnou cenou Big See Architecture Award 2020 v kategórii Landscape and Urban space
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.drevený objekt Rampolyna, Partizánske, WOVEN (Pišteková, Maczová, Cséfalvay, Michalíková), + kolektív autorov, víťaz medzinárodnej ceny Big See Architecture Award 2020 v kategórii Landscape and Urban space
2.Lesná sauna v Spišskom Hrhove, víťaz ceny verejnosti CeZaAr 2020 + nominácia v kategórii Fenomény architektúry
3.Rypáková, K,: Danica Pišteková: Architektúra digitálnych stehov. rozhovor., str. 46 – 51, IN: Intro 08/2019 TEXIL
4.Edelkoort, Lidewijl: Trend Book Autumn/Winter 2015-2016, Paríž: Trend Tablet, 2014, str. 72
5.2019 Laureátka ceny nadácie NOVUM pre nové umenie (5. ročník)
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2018-2019 grant EU v programe creative europe shared cities: creative momentum, výskumný pracovník
2.

2022, grant FPU - WOVEN (Pišteková, Cséfalvay, Michalíková, Maczová) - vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie, 1:1 WORKSHOP 10

3.2020 - 2021 štipendium FPU – Pišteková, projekt: DOME (prebiehajúci grant)
4.2019 - grant FPU – medzinárodné mobility – Účasť na konferencii Textile Intersections 2019, Londýn
5.2016-2018 grant kega zvyškové urbánne a architektonické priestory. transformačné stratégie

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
kat boot camp - prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na kat všvu - organizácia a participácia na vedení Vysoká škola výtvarných umení, KAT 2014 - 2019
1:1 WORKSHOP - 2-týždňová medzinárodná letná škola typu design & build, workshop navrhovania a stavania drevených konštrukcií. Koná sa každoročne od roku 2013. Na škole je workshop vedený ako predmet Navrhni a postav. (organizácia, participácia na vedení) o.z. WOVEN, Vysoká škola výtvarných umení, 2013 - 2022
organizovanie a koordinácia exkurzií (Berlín, Praha, Viedeň, Benátky, Ľubľana..) Vysoká škola výtvarných umení, KAT 2013-2019
spoluorganizovanie workshopov a prednášok (2018 - workshop Asya Ilgun: 3D in motion, 2016 - prednáška Mette Ramsgaard Thomsen), 2015 - Isaie Bloch - Crafted Computation) Vysoká škola výtvarných umení, KAT 2015-2018
spolupráce s externými partnermi, umelcami a inštitúciami (2020 - projekt Jantárová cesta, spolupráca s mestskou časťou Petržalka, 2019 -festival Sensorium 2019 a spolupráca s umelkyňou Sissel Marie Tonn na diele Becoming Escargotapien x AFAD, od r. 2017 spolupráca s firmou Muller Textiles s.r.o., Mysliná) Vysoká škola výtvarných umení, KAT 2017 - 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Tokio University of Arts Tokio, Japonsko júl 2019 program erazmus pre pedagógov
Gengdan Institute of Beijing University of Technology Peking, Čína apíl 2018 program erazmus pre pedagógov
UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra divadelných a filmových štúdií UP Olomouc, ČR apríl 2022 dohoda - 2x výučba semináru o performancii
VUT Brno, Fakulta architektúry Brno, ČR 29. 11. 2022 1x prednáška

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
24.11.2022