DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vít
I.2 - Meno
Halada
I.3 - Tituly
Doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra architektonickej tvorby Vysoká škola výtvarných umení
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vedúci ateliéru, funkčné miesto docent
I.8 - E-mailová adresa
halada@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11742
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
architektonická tvorba

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Architektonická tvorba
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent, vedúci ateliéru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 01.09.2020
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.2014 31.08.2020
Asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 23.03.2007 31.08.2014
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská technická univerzita v Bratislave 26.02.2013 14.06.2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér architektúry II. Architektonická tvorba I. Umenie
Ateliér architektúry II. Architektonická tvorba II. Umenie
Doktorandské konzultácie I. II. Architektonická tvorba III. Umenie
Bakalárska práca (kozultácie, vypracovanie) Architektonická tvorba I. Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Architektonická tvorba II. Umenie
Základy výskumu a experimentálnej tvorby – konštrukcie, materiály, ekológia, typológia v architektúre I, II, III, IV Architektonická tvorba II. Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) 1. Umenie
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) 2. Umenie
Výtvarné umenie (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) III. Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
11
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Urbanizmus - projekty pre mesto I. II. Architektonická tvorba I. Umenie
Problém architektonickej súťaže Architektonická tvorba II. umenie
Tvorba urbánneho a krajinného prostredia I, II Architektonická tvorba II. Umenie
Klauzúra Architektonická tvorba I. Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
75
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
65
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10/12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4/5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.City Visions Europe 2009 – 2010, Berlage Institute Rotterdam. Design-research that program offered a framework to develop, present and debate speculative architectural projects and ideas on the future of on four middle-scale European cities – Bordeaux (FR), Kosice (SK), Mechelen (BE), Pilzen (CZ). A sequence of conferences and seminars in the four cities, closely involving local city-governments as well as international experts. Benjamin Brádnanský and Vito Halada wer selected as part of GGNA to participate in this international project.
2.dom ljm 2012 – 2015. navrh a realizácia rodinného domu v alžbetinom dvore. publikovaná v lokálnych a mediznárodných médiách s viacnásobnými citáciami a nomináciami na národné a medzinárodné architektonické ceny.
3.Koncepcia, návrh a realizácia expozície Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na La Biennale di Venezia / Bienále Architektúry 2016: 15. medzinárodné Bienále Architektúry v Benátkach - Core (Sorge) for Architecture /Starosť o architektúru (28.5.-27.11.2016: Benátky, Taliansko). autorský kolektív: Benjamin Bradňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Ján Studený, Marián Zervan
4.Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri 2016 - 2018. víťazný súťažný návrh a realizácia. publikovaná v lokálnych a mediznárodných médiách s viacnásobnými citáciami, oceneniami a nomináciami na národné a medzinárodné architektonické ceny.
5.Vladimír Dedeček : Interpretations of his architecture. 2016 – 2018. Interpretačná publikácia autorovho diela, ktorú editorsky pripravila Monika Mitášová so spoluautormi: teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom pod názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. vydaná Slovenskou národnou galeriou v roku 2016 a v anglickom jazyku vo vydavateľstve Birkhauser v roku 2018.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Dom 10 plošín, Návrh (2012-2014), projektová dokumentácia, realizácia (2014-2021), autorský tím Brádňanský, Halada, publikované v domácich printových a online médiach, ocenený Cenou ARCH za rok 2022

2.Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri 2016 - 2018. víťazný súťažný návrh a realizácia. publikovaná v lokálnych a mediznárodných médiách s viacnásobnými citáciami, oceneniami a nomináciami na národné a medzinárodné architektonické ceny.
3.Vladimír Dedeček : Interpretations of his architecture. 2016 – 2018. Interpretačná publikácia autorovho diela, ktorú editorsky pripravila Monika Mitášová so spoluautormi: teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom pod názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. vydaná Slovenskou národnou galeriou v roku 2016 a v anglickom jazyku vo vydavateľstve Birkhauser v roku 2018.
4.Ikonické ruiny. 2016 – 2019. akademický výskumný projekt ako súčasť medzinárodného projektu Shared Cities: Creative Momentum. lokálne a medzinárodné študentské workshopy (Katowice, Trnava, Belehrad), výstavy (Bratislava, Praha), publikácie, ohlasy, prednášky a prezentácie.
5.

Mestský park - Városliget Dunajská Streda, (Krajinársko architektonická súťaž návrhov, 1. miesto); víťazný súťažný návrh, 2022; autorský tím Brádňanský, Halada, Nosko, Marcinov, Hrmová, Stanislavová, publikované v domácich online médiach a na stránke SKA

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.c3 no.413 (2021-3/6), a monolithic steel volume rises in an abandoned cemetery, recenzia a rozhovor (herbert wright), str. 206-217, 2021
2.laureát ceny dušana jurkoviča 2019 za monument majer / cena spolku architektov slovenska, 55. ročník
3.care for architecture. in: reporting from the front, 15th architecture exhibition. 1. vyd. venice : marsilio, 2016, isbn: 978-88-317-2377, str. 36-37
4.moravčíková henrieta. ročenka slovenskej architektúry 2014/2015. 1.vyd. bratislava: slovart, isbn 9788055623894, obálka a str. 108-113
5.Shared Cities Atlas. Helena Doudova (ed.), contributions by David Crowley, Elke Krasny, Peter Mortenbock and Helge Mooshammer | Publisher Nai010 Publishers | design: Joost Grootens | photography: Olja Stefanovic | English | paperback | 17 x 24 cm | 304 pages | illustrated) | in conjunction with: Goethe-Institut, ISBN 978-94-6208-521-3 2019
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2016-2019 grant EU v programe creative europe shared cities: creative momentum, projektový manažér, výskumný pracovník
2.

2016-2018 grant kega zvyškové urbánne a architektonické priestory. transformačné stratégie. riešiteľ projektu.

3.2014-2016 grant kega znovu architektúra: interaktívna materializácia vývoja priestorov
4.

2022 Architektonická interpretácia budovy Správy lesov od Vladimíra Dedečka, In: Je ešte čo interpretovať?, eds: Kobetič, Adrián - Korcmáros, Adam, ISBN: 978-80-974450-0-3, séria grafcikých a textových architektonických analýz, str. 257 - 272

5.2016 care for architecture: asking the arché of architecture to dance. expozícia v československom pavilón, benátske bienále architektúry (brádňanský, hájek, halada, mitášová, studený, zervan)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen akademického senátu, člen komisie AS VŠVU pre študijné záležitosti a Komisia AS VŠVU pre medzinárodnú spoluprácu, príprava študentskej a absolventskej ankety senát VŠVU 2020-2022, 2022 -
člen Výboru pre posudzovanie požiadaviek na architektonické vzdelanie SKA Slovenská komora architektov 2021 -
organizovanie a koordinácia exkurzií 2018 - exkurzia benátky, miláno, okt., (kat) - exkurzia belehrad, v rámci projektu shared cities: creative momentum, máj, (kat)2017 -exkurzia budapešť, v rámci projektu shared cities: creative momentum, nov., (kat) -exkurzia katowice, v rámci projektu shared cities: creative momentum, marec., (kat)2016 -exkurzia berlín, v rámci projektu shared cities: creative momentum, nov., (kat) -exkurzia benátky, ljublana, okt., (kat)2015 -exkurzia berlín, nov., (kat) Katedra architektonickej tvorby VŠVU 2015 - 2018
organizovanie a koordinácia prednášok, prednáškových cyklov 2016-2018 -prednáškový cyklus ikonické ruiny (kat, spolu s ján studený) 24.11.2016 lukas beran – machoninovi – czech centres berlin 24.11.2016 pavel smetak – commented walk through the building of the czech embassy, berlin 25.11. 2016 thomas burlon – experimental preservation, work of brandlhuber+, brunnerstrasse, berlin 28.2.2017 - professor irma kozina - the beginnings of an industrial town – katowice's foundation in the second half of the 19th century 1.3.2017 - ryzsard nakonieczny - katowice - 3 steps of progress in architecture from 1922 up to the present. 2.3.2017 - katarzyna wolny - katowice – modern metamorphoses – architectural guided tour – visits to dezember palast, katowice central station, superjednostka,new philharmony, new silesian museum 23.3.2017 lionel billiet from rotor brussels – before the demolition. 25.4.2017 aleksandra sumorok - postwar iconic buildings/iconic ruins. the case of poland 26.4. 2017 aleksandra sumorok – architects and the state. between creation and adaptation. 6.12. 2017 dániel kovács: modernist architecture of the socialist hungary (kék, collegium hungaricum) 25.4.2018 – projekcia filmu “built to last” by haruna honcoop, kino mladosť together prednáška a diskusia s haruna honcoop 15.5.2018 - katarina stradner, novi beograd, bozidarac, Belehrad2017 -sympózium ikonické ruiny, kino hviezda trnava, (kat+fftu+mesto trnava) 9.5.2017 monika mitášová, marián zervan ff tu “ikonické ruiny ako architektonická úloha” marek adamov stanica žilina-záriecie “na kolene” jakub kopec kat všvu “kultura v pohybu” ján studený kat všvu “ksa _ studený” Katedra architektonickej tvorby VŠVU / Shared Cities:Creative Momentum 2016 - 2018
organizovanie a koordinácia exkurzií 2022 - exkurzia budapešť, máj., (kat) Katedra architektonickej tvorby VŠVU 2022

IX. - Iné relevantné skutočnosti