DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. akad. arch. Ing. Ján Studený, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Studený
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
Doc. Akad. arch. Mgr. Ing.
I.4 - Rok narodenia
1966
I.5 - Názov pracoviska
KAT
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
studeny@vsvu.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
architektonická tvorba

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FA ČVUT Praha
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
architektura a urbanismus
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
AVU Praha
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
architektura
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FAaD STU Bratislava
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
architektúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
AVU Praha
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
architektura
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
architekt Studený architekti s.r.o. od 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér architektúry III architektonická tvorba bakalársky umenie
Ateliér architektúry III architektonická tvorba magisterský umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) architektonická tvorba bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Architektonická tvorba magisterský Umenie
Základy výskumu a experimentálnej tvorby – konštrukcie, materiály, ekológia, typológia v architektúre I, II, III, IV Architektonická tvorba magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Analýza I – architektonické dielo Analýza II – autori a autorské programy Architektonická tvorba magisterský Umenie
Klauzúra architektonická tvorba bakalársky umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
78
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
358
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
245
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

rodinný dom Stupava, 2001

Jurkovičova cena 2001, Cena Arch 2001, nominácia Mies van der Rohe European Award 2001 CZ,

Dom je rannou ukážkou  koncepčného zamerania tvorby J. Studeného. Stavba je považovaná za experomentálnu, napriek tomu ju mnohí označujú za nadčasovú. Tento typ architektúry tiež vykračuje z obmedzení dokonalých minimalistických kubusov a dosahuje hranice súčasných technických i estetických možností. Táto realizácia posunula vnímanie slovenskej architektúry rodinných domov až na medzinárodnú úroveň. Za stavbu boli autori (J. Studený s D. Kopeckým) ocenení radou domácich aj medzinárodných architektonických cien a stala sa odrazom k ich úspešnej realizácii národnej expozície na Bienále architektúry 2002 v Benátkach. 


Autori pracujú s kontrastom medzi stávajúcou vidieckou zástavbou a prírodným prostredím pozemku umožňujúcim širší výklad zástavby pozemku. Dom je postavený na experimentálnej báze v použití stavebného materiálu ako v konštrukcii, tak v opláštení, skladbe jednotlivých priestorov a konceptu interiéru. Je prejavom technických schpností autorov a odvahy aplikovať nevyskúšané materiálové a priestorové riešenia v stavebnej praxi. Dom vzbudil medzinárodnú polemiku a obdiv, keď ho mnohí zahraniční kurárori považovali za ‘stredoerópsku bombu’ na poli architektúry. Stal sa medzníkom vo vnímaní architektúry rodinného domu v stredoeurópskom regióne, čoho dôkazom je mnočstvo ocenení, (vlastná stránka na wikipédii...), jeho zaradenie do architektonických monografíí tohto obdobia a hlavne jeho vplyv na architektonickú tvorbu mladšej generácie.


https://eumiesaward.com/work/2287

https://www.archiweb.cz/b/rodinny-dum--15

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklenený_dom_(Stupava)

https://www.sme.sk/c/137292/architektura-je-aj-o-odvahe-uzivatela.html

https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/jan-sepka-experiment-znamena-cestu-dal.A040201_105255_rodinne_domy_pet

https://www.arch.sk/sk/casopis-arch/rocnik-2018/1-22018

https://www.biggboss.cz/news/3940

https://www.architect-plus.cz/30-let-amplituda-odlisnosti-podle-mateje-sisolaka/

https://www.asb.sk/aktualne/rozhovory/o-opodstatnenosti-architektonickeho-experimentu


VILA V STUPAVE 2000, realizácia 1998-2000

2001 - cena Arch

2001 - Jurkovičova cena 

2001 - nominácia za ČR na európsku cenu Mies van der Rohe Award 2001

- Rodinny dum va Stupave, in: Stavba 3, 1999. M. Dulla: Postoj a poza, M. Zervan: Koľko domov je stupavskom dome?, in: Arch 11, 2000. 

- Stupava: svetlo hranolem, M. Mitášová, in: Architekt 11, 2000. 

- Third place: KSA, in: Building design 1474, 2001.

- Ceske stavby maji v Evrope sanci, in: Lidove noviny 21, 2001. 

- Transparentní dům, in: Blok, 7/04/02. 

- Nová sloboda - autentická či odvodená?, H. Moravčíková, in: Architektúra Slovenska v 20. storočí, 2002. 

- Architektur in Slovakei in 20. jahrhundert, M. Zervan, 2004. 

- Zlatý řez 26 2004. 

- The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture 2004. 

- Architecture V4 1990 - 2008. 

- An interview, in: Piranesy No. 27 Vol 16, Autumn 2009. 

- Slovak architecture - the 20th and 21st century. A guide. M. Dulla, 2009.

- Stavba 6/2009, Nová slovenská architektúra, 2009.

- 150 tvorivých osobností Slovenska, 2009. 

- Slávne vily Slovenska, M. Dulla a kol., 2010. 

- Architektúra na Slovensku, alebo má periféria zmysel? In: Arch

2.

NEXT (MODULAR) - CS PAVILON BIENNALE ARCHITEKTURY 2002 BENATKY, realizácia 2002

Národná expozícia v česko-Slovenskom pavilóne na 10. Bieníále architektúry v Benátkach

Modular je výsledkom výskumu ateliéru ksa. k téme bývania budúcnosti.
3.

rodinný dom Černošice, 2007

Piranesy award 2008, Cena Arch 2008, Grand Prix kat. rodinné domy 2008 CZ, výber poroty (shortlisted) Mies van der Rohe European Award 2009 EU

V ankete 100 najlepších realizovaných čaských diel architektúry (2015) za posledných 20 rokov získala popredné umiestnenie (7-10 miesto) . Bola ocenená v medzinárodnom kontexte: ako jediné česko-slovenské dielo doteraz, Piranesyho cenou (2008), dostala sa do výberu 40 diel na Mies van der Rohe  European Award 2009 a získala najvyššie uznanie na národnej úrovni v ČR (Grand Prix v kat. rodinné domy 2009). 

Autori prevrátili nepriaznivé danosti parcely (dom je umiestnený na malej svahovitej parcele, bez výhľadu) na výhodu - organickou skladbou svojho modulového konceptu ortogonálnych buniek poskladaných do výšky, čím vytvorili atypickú, ale jasnú priestorovú skladbu domu a umožnili prienik interiéru s exteriérom. 


V diele sa autorom podarilo ‘zachovať si vnútornú integritu a originálnosť neúprosného autorského uvažovania’. Ich tvorba je formálnym a obsahovým prevedením dôsledná, koncentrovaná, čo sa pozitívne prejavuje aj v pedagogicko-vyučovacomprocese J. Studeného. Je prejavom schopnosti asociovať z damostí zadania podnety pre výnimočný koncept architektúry. 


https://www.miesarch.com/work/2114

https://www.pida.si/awards-2008/piranesi-award-2008

https://www.archiweb.cz/b/rodinny-dum-v-cernosicich-3

http://www.bydleni-iq.cz/inspirace-pro-bydleni/rodinne-domy/rodinny-dum-v-cernosicich/

https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/nejlepsi-dum-roku-kolik-stal-nespadne-odpovedi-na-vsechny-otazky.A080729_141306_architektura_rez

https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/navsteva-v-dome-ktery-vypada-jako-krystal-sokuje-laiky-i-odborniky.A080709_190312_dum_osobnosti_rez

 

VILA V ČERNOŠICIACH, CZ, 2007, realizácia 2005-7

2009 - Piranesiho cena 

2009 - cena Arch

2009 - shortlisted európska cena Mies van der Rohe Award 

2008 - Cena v Grand prix

- Návrh rodinného domu, in: Projekt č. 03, 2003. 

- Rodinný dom, in: Projekt č. 04, 2004. 

- Next is you..., in: Zlatý řez 27 2005. 

- Rodinný dům v Černošicících, in: ERA 21 č. 6/2007. 

- Hríb, in: Interiér exteriér, 6/2008. 

- Ročenka české architektury 2007, editor J. Šépka.

- Bílá rúže z Černošic, in: Arch č. 5/2008. 

- Architekt 07 2008. 

- 50 nejlepších českých staveb, in: Lidové noviny speciál 2008.

- Grand prix 2008, katalog

- osobnost 89-09 architektura, in: Reflex 28/2009. 

- An interview, in: Piranesy No. 27 Vol 16, Autumn 2009. 

- Nová slovenská architektúra, H. Moravčíková, 2009. 

- 150 tvorivých osobností Slovenska, 2009. 

- Single family house, in: EU Prize for Conterporary Architecture Mies van der Rohe Award 2009. 

- Stavba 6/2009, 

- Slávne vily Slovenska, M. Dulla a kol., 2010. 

- Bíly krystal, in: Dúm a zahrada 11/2011. 

- Stavby, kde byl nával, in: Respekt 41 2011. 

- Prague guide, in: A10 č. 38, 2011. 

- Slávne vily Středočeského kraje, 2012

4.

rodinný dom Mníšek pod Brdy, 2014

Grand Prix v kat. rodinné domy 2014 CZ, nominácia Mies van der Rohe European Award 2013 CZ, 1. cena Dum roku (Muj Dum CZ) 2018

Modul v Mníšku pod Brdy je spojením troch atribútov, ktoré sa stali pre stávajúcu architektúru rodinných domov výrazne určujúce: energetický koncept, priestorovo.organizačná schéma s flexibilným usporiadaním a materiálová báza stavby blízka k svojmu okoliu. 

Na stavbe boli aplikované najnovšie technológie stavebného priemyslu a postupy, ktoré vo výskumnej práci odohrávajúcej sa v školskom prostredí mali významnú rezonanciu. Popri stavbe a po jej realizácii boli realizované komentované prehliadky pre verejnosť a študentov VŠVU, AVU a iných škôl, v prítomnosti autora. 


https://www.miesarch.com/work/2377

https://www.earch.cz/cs/architektura/futuristicka-zemljanka

https://divisare.com/projects/310210-ksa_studeny-mnisek

https://www.stavbaweb.cz/atelier-ksa-rodinny-dm-v-mnisku-pod-brdy-2215/clanek.html

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/rodinny-dum/

https://www.archicakes.cz/cs/rodinny-dum-mnisek-pod-brdy

https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/mnisek-pod-brdy-rodinny-dum-bydleni-za-prahou-netradicni-dum.A201001_164826_dum_osobnosti_web

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/navsteva/energeticky-sebestacny-dom-ktory-narusa-zauzivane-tradicie/

https://dennikn.sk/minuta/228476/

http://www.bydleni-iq.cz/inspirace-pro-bydleni/rodinne-domy/modul-pro-rodinne-bydleni-mnisek


VILA MNÍŠEK POD BRDY, CZ, 2012 

2013 - nominácia na európsku cenu Mies van der Rohe Award

2014 - Cena v Grand prix

- Stavba 6/2009, 

- Posledné pra-obydlie ksa, I. Vaško, in: Arch 12/2012, 

- Radikální a bez předsudkú, A. Gebrian: Lidové noviny, 12/2012 

- Futuristická zemlinka, J. Wertig, HN víkend 47/2012. 

- Modul pro rodinné bydlení, , in Architekt 03/2013

- ksa plays with partitions, A. Štech, in: MARK 45/2013

- katalog Grand Prix 2014

5.

Dukla Sportovní – športový areál v Pardubiciach, projekt DSP (dokumentácia k stavebnému povoleniu) 2020 2. cena v medzinárodnej súťaži

Dukla sportovní je výsledok schopnosti a pripravenosti autorov v dlhoročnom úsilí pripraviť a realizovať najväčší a snaď najvšestrannejší športový areál v Českej republike v posledných dvoch dekádach. Jeho súčasťou je 5 športových hál (multifinkčná, atletická, basketbalová, gymnastická, tréningová) s centrálnym zázemím a veľký počet vonkajších šoportových ihrísk. Je príkladom spojenia vrcholového športu s komunitnýcm športovaním obyvateľov mesta, obsahuje všetko relaxačné a obslužné zázemie pre svojich návštevníkov. Zo stávajúcej Dukly robí nový magnet mesta a posúva ju do celoštátneho, až nadnárodného významu čo sa týka športového vybavenia. Projekt je pokračovaním výberu z Medzinárodnej súťaže, kde získal 2. miesto, Úspech vo výberovom konaní je prejavom schopnosti tímu vedeného J. Studeným presadiť svoje riešenia v širokej medzinárodnej konkurencii. Práca má široký spoločenský ohlas a svojim významom zaujíma celoštátny 

Príprava projektu Dukla sportovní si vyžaduje výraznú schopnosť manažovať široký tím odborníkov a spolupracovníkov, viesť ich k istému výsledku a ten prezentovať objednávateľovi. Súvislosť medzi individuálym a kolektívnym stelesnená v športových hrách sa tu podarila pretaviť do excelentného výsledku v projekte. Tieto postupy sú dobrým pokladom úspešnej práce aj v pedagogicko - výskumnej praxi, kde sa ich J.Studený snaží aplikovať. 


https://pardubice.city.cz/zpravodajstvi/vsesportovni-areal-na-pardubicke-dukle-navrhuji-spickovi-slovensti-architekti/12536

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/dukla-sportovni-charvat-pardubice-rychtecky.A180511_400659_pardubice-zpravy_skn

https://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/dukla-sportovni-dukla-of-sports/

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/dukla-sportovni-pardubice

https://pardubickeskolstvi.cz/projekty/56

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901579989976

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Care for Architecture, expozícia v CS pavilóne na Bienále architektúry v Benátkach... 2016 1. cena v medzinárodnej súťaži, realizácia expozície

Národná expozícia v česko-Slovenskom pavilóne na 15. Bieníále architektúry v Benátkach je výsledkom spolupráce viacerých kolegov – pedagógov a ich spoločného úsilia predstaviť hodnotný príspevok k téme Architekture on the Front. 


https://www.dezeen.com/2016/06/04/care-for-architecture-asking-arche-architecture-to-dance-model-slovak-national-gallery-czech-slovak-republic-pavilion-venice-architecture-biennale-2016/

http://www.careforarchitecture.eu/index.php/project/catalogue/

https://www.designboom.com/architecture/czech-slovak-pavilion-venice-biennale-2016-care-for-architecture-06-28-2016/

https://www.dezeen.com/2016/06/04/care-for-architecture-asking-arche-architecture-to-dance-model-slovak-national-gallery-czech-slovak-republic-pavilion-venice-architecture-biennale-2016/

https://retaildesignblog.net/2016/06/06/czech-and-slovak-pavilion-at-venice-architecture-biennale-2016-venice-italy/

https://www.archiweb.cz/b/care-for-architecture-asking-the-arche-of-architecture-to-dance-la-biennale-di-venezia-2016


2.

Registrace Stana Filka, Fait Gallery Brno, architektonický koncept k výstave


the content of the design is the spatial solution of the exhibition of stano filko register curated by boris ondreička in the fait gallery in brno. concept, method of installation, shape and material solution of individual installation elements and their location in space.

filko's work is a series of exhibitions and their mutual installation forms a separate universe. i believe that this was the intention of his work - to create his own, all-embracing world, the center of which is himself, respectively. reproduced by him, a multiple reflection of reality. it contains a repetition of balloons and rockets, which are objects with the aura of invention, mirror mazes are objects of their own spatial equilibrium. the object of the registration is also a huge complex of objects and classical painting and sculptural works. the idea of registration is not to exhibit them as artistic objects, but to organize them into one's own spatial scheme forming an organized structure.

the concept is based on the principle of placing registration elements in a grid. they are arranged in individual "departments" on the basis of a curatorial structure, the guiding line of which is not the type, size and technique, but the content of filko's work. their purpose is to help him "read", which should be helped by the arrangement in the registration scheme in the form of archives.


https://www.archinfo.sk/diela/interier/registrace-stana-filka-vystava-v-...

https://www.faitgallery.com/


3.

Dukla Sportovní – športový areál v Pardubiciach, projekt DSP (dokumentácia k stavebnému povoleniu) 2020 2. cena v medzinárodnej súťaži (2016)

dukla of sports is one of the main city project on this time. the centre consists of 4 halls (athletics, multifunctional hall, basketball hall and double field hall for gymnastics, handball and florbal, reconstruction of the athletic stadium and multipurpose outdoor playgrounds. the main idea is to create the centre-point of the complex, a sport-yard to spread the social life.


https://pardubice.city.cz/zpravodajstvi/vsesportovni-areal-na-pardubicke...

https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/dukla-sportovni-charvat-pardubice-...

https://vzpravy.cz/zpravy/pardubicko/pardubice/2886/karantena-nekaranten...

https://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/dukla-sportov...

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/dukla-sportovni-pardubice

4.

Športová hala v Novej Pake, projekt DRS (dokumentácia k realizácii stavby) 2021 1. cena v medzinárodnej súťaži (2020)


https://www.archinfo.sk/sutaze/ceske/kolektiv-studeny-architekti-zvitazil-v-kvalitne-obsadenej-medzinarodnej-sutazi-sportovni-hala-pro-telesnou-vychovu-nova-paka.html


5.

Plató Staromestská Bratislava, architektonikcá štúdia, 2022

Koncept Plata spočíva vo vytvorení prepojenia súvislým komunikačným prvkom, sponou, ktorá spojí na jednej strane Hradný kopec na druhej strane Staré Mesto peším prepojením v celej dĺžke hradieb. Je súčasťou nového konceptu rozvoja a obnovy verejných mestských priestorovokolo starého mesta tzv. ringu a stane sa súčasťou okruhu živých námestí - novo definovaných verejných priestorov, kde sa stretáva celé mesto so svojim centrom (Starým Mestom). Plato zaceľuje jazvu,  ktorá vznikla v šesťdesiatych rokoch asanáciou časti Starého Mesta necitlivým prepojením mostu SNP s dnešným Hodžovým, kedy došlo k rozdeleniu celých mestských častí novou Staromestskou ulicou, kt. žiaľ nemá parametre mestskej ulice a je len rýchlostnou cestou stredom mesta. Táto situácia je už desaťročia pre mesto nežiaduca, koncepcia Plata je návrh, ako tento stav posunúť. Navrhujeme prekryť celú dĺžku ulice súvislým premostením vo výške cca 4,7 m nad cestou. Na jeho povrchu tak vznikne 230 m dlhý a 25 m široký nový verejný priestor, ponúkajúci viaceré pešie prepojenia medzi Židovskou a parkanovým chodníkom mestských hradieb. Na Plato umiestňujeme nové programy verejného priestoru a nové prírodné a krajinné elementy, odvolávajúce sa na pôvodný typ krajiny hradobnej priekopy. Pre jeho užívateľov - obyvateľov okolitých domov aj turistov, či obyvateľov širšieho mesta tak vznikne nový typ verejného priestoru – pasantný (priechody) aj pobytový (program), umelý (konštrukcia) aj prírodný (park), aktívny (šport) aj rekreačný (pobyt).VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

rodinný dom Stupava, 2001:

https://eumiesaward.com/work/22873.

Modular, CS expozícia Bienále arch. v Benátkach 2002:

- Od minimalizmu k organické architektuře, in: Arch č. 2/2003. - Next is you..., in: Zlatý řez 27 2005. - Stavba 6/2009.

5.

rodinný dom Mníšek pod Brdy, 2014:

https://www.miesarch.com/work/2377


6.

Dukla Sportovní – športový areál v Pardubiciach, 2020:

https://pardubice.city.cz/zpravodajstvi/vsesportovni-areal-na-pardubicke-dukle-navrhuji-spickovi-slovensti-architekti/12536


7.

rodinný dom Černošice, 2007:

https://www.pida.si/awards-2008/piranesi-award-2008

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Ikonické ruiny. 2016 – 2019. akademický výskumný projekt ako súčasť medzinárodného projektu Shared Cities: Creative Momentum. Organizácia a vedenie medzinárodných študentských workshopov (Katowice, Trnava, Belehrad), organizácia a kurátorstvo výstav (Bratislava, Praha), príprava a realizácia publikácií (Shared Cities: Creative Momentum...). Prednášky a prezentácie v rámci riešenia výskumnej úlohy.


podporené grant MŠVVaŠ Kega projekt č. 07VŠVU-4/2016, 2016-2018, spoluriešiteľ,

EU grant Creative Europe


publikácie:

Shared Cities: Creative Momentum

edit. J. Studený:

Transformácie (Ikonické ruiny), Projekt 3, 4/2017, SAS ročník LIX, ISSN 1335-2180, ISBN 9771335218002

Stratégie (Ikonické ruiny), KAT VŠVU 2019, ISBN (EAN) 9878081890284, Strategies (Iconic Ruins) - engl. version2.

The Spur – Etacec 16-18 project, Creative Europe programme of the EU, 570478-1-2016-ES-CULT-COOP1, 2018, výskumný projekt spájajúci medzinárodný manažment kreativity s lokálnou mobilitou na poly umenia a urbánnou regeneráciou územia.


3.

Od nearchitektúry k architektúre. 2022

Ak je stredobodom nášho záujmu architektúra, kladieme si otázku čím je a akým spôsobom sa k nej dopracovať. Jednou z možností je úvaha nad jej definíciou (viď LC: L'architecture est le jeu magistral, correct et magnifique des masses réunies dans la lumière.), kde sa mi páči hlavne tá „umná a majestátna“.. a ďaľšou pracovať s jej obsahom. Štandardne sa pozeráme na vec z pohľadu gradujúcich zručností, vedúcich ku komplexnejšej a súčasnejšej architektúre. To nás robí architektami. Zaujímavý však môže byť aj pohľad z druhej strany. Ak si kladieme otázku čo je architektúra, je zrejme vhodné si položiť otázku, čo architektúra nie je - čo je jej blízke, ale architektúrou ešte nie je. V nejasnej dobe, kedy štandardné postupy zlyhávajú a nové ešte nie sú nájdené, predpokladám, že skúmanie možnosti ako sa k architektúre dostať od ne-architektúry, nás môže viesť k originálnym postojom ako architektov. 


publikácie: Arch 4/2022, ISBN (EAN) 9878081890277

https://www.archinfo.sk/kniznica/casopisy/vyslo-stvrte-tohtorocne-cislo-casopisu-arch.html4.

Zvyškové urbánne a architektonické priestory. Transformačné stratégie,


podporené grant MŠVVaŠ Kega projekt č. 07VŠVU-4/2016, 2016-2018, spoluriešiteľ,

Creative Europe Programme of the European Union


publikácie: Zvyškové priestory, KAT VŠVU 2019, ISBN (EAN) 9878081890277,


5.

Architektonické modely ako vzory, prototypy a vývojové štúdia. 2020 - 22

Modely sú projektom novej architektúry. Zámerom tvorby modelov (prototypov) je vytvoriť podklad pre univerzálne riešenie špecifickej situácie. Vytvorenie predlohy, alebo postupu, ktorý sa overuje v čase. Aby sa dal široko aplikovať, rozviť a použiť ako podklad v ďaľšom stupni vývoja. Aby sa mohli špecifické znaky jedného riešenia stať všeobecnými v ich použití.Jeho univerzalita spočíva v šírke jeho aplikácie. . Rieši konkrétny problém istým charakteristickým spôsobom. Napr.  kontext  –  vzťah  k  terénu  a  okolitej  zástavbe,  väzby  priestorov  a  objemov  v závislosti na štruktúre, alebo iné súvislosti – materiálové a environmentálne. Sústreďujeme sa na systémové riešenia zahŕňajúce priestorové väzby ako otvorenosť/uzavretosť, spojitosť/rozdelenosť, meteriálovosť/nemateriálnosť.

Kľúčové slová: architektúra, experiment, katalóg, model, projekty


podporené grant MŠVVaŠ Kega 008VSVU-04-2020, hlavný riešitieľ


publikácie, edit. J. Studený: Mlyn Jahodná (Dunaj), KAT VŠVU 2020, ISBN (EAN) 9878081890390,


Súčasťou projektu bola prednášková séria Blue Lecture Series (12 medzinárodne uznávaných earchitektov a teoretikov na tému Konceptuálne modely), publikácia: BLS - Modely, KAT VŠVU 2022, ISBN (EAN) 1601033328635

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen komisie KEGA MŠVVaŠ SR Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR od r. 2021
člen SKA Slovenská komora architektov od r. 2009
člen ČKA Česká komora architektov od r. 1995
člen SAS Spolok slovenských archoitektov

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
05.12.2022