DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hájek
I.2 - Meno
Petr
I.3 - Tituly
prof. Ing.Mgr. akad. arch.
I.4 - Rok narodenia
18.4.1970
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 175/18, 814 37 Staré Mesto, Slovensko
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci katedry KAT (katedra architektonickej tvorby)
I.8 - E-mailová adresa
hajek@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18214
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie
I.11 - ORCID iD
/

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
České vysoké učení technické, Fakulta architektury; Akademie výtvarných umění v Praze
II.b - Rok
1988 - 1995; 1995-1998
II.c - Odbor a program
Architektúra; Škola architektúry AVU - Architektúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2021 - súčasnosť
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
II.b - Rok
08.06.2010
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedúci ateliéru / ATELIÉROVA TVORBA České vysoké učení technické, Fakulta architektury 2004 - súčasnosť
vedúci ateliéru / AT. TV., vedúci KAT Vysoká škola výtvarných umení 2012 - súčasnosť
Vedúci architekt a jednateľ architektonickej kancelárie Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 2009 - súčasnosť
Jednateľ a spoločník architektonickej a projekčnej kancelárie HXH architekti, s.r.o. 1998 - súčasnosť
Vedúci architekt a jednateľ architektonickej kancelárie HŠH architekti, s.r.o. 1998-2009

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Predseda stavebnej regulačnej komisie mesta Pec pod Sněžkou Mesto Pec pod Sněžkou 2016 - súčasnosť
Člen redakčnej rady časopisu adARCHITEKTURA Ad/ARCHITEKTURA 2001-2005
Člen redakčnej rady časopisu INTRO INTRO 2016 - súčasnosť
Zakladateľ a predseda správnej rady nadačného fondu Art-Now Nadačný fond Art-Now 2001 - súčasnosť

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Virtuálne štúdio Architektonická tvorba Bakalársky stupeň Umenie
Ateliér Virtuálne štúdio Architektonická tvorba Magisterský stupeň Umenie
Doktorandské konzultácie Architektonická tvorba Doktorandský stupeň Umenie
Bakalárska práca (kozultácie, vypracovanie) Architektonická tvorba bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Architektonická tvorba magisterský Umenie
Matematika a geometria v architektúre I, II Architektonická tvorba I. Umenie
Základy výskumu a experimentálnej tvorby – konštrukcie, materiály, ekológia, typológia v architektúre I, II, III, IV Architektonická tvorba II. Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Architektonická tvorba (hlavný zabezpečujúci pedagóg) bakalársky Umenie
Architektonická tvorba (hlavný zabezpečujúci pedagóg) magisterský Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
- -
- -
- -
- -
- -
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Klauzúra Architektonická tvorba I. umenie
- - - -

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
138
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
?
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
?
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

1995–2001 ÚPRAVY HORNÍHO NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI - REALIZACE STAVBY: 1995 1. místo v soutěži na úpravy Horního náměstí v Olomouci, 2001 realizace stavby, 2001 2001 čestné uznání v Piranesiho ceně za realizaci, 2002 Cena v kategorii rekonstrukce, Grand prix Obce architektů za realizaci, 2009 Cena Rudolfa Eitelbergera za realizaci.


1997–2002 - RIEŠENIE JIŘSKÉHO NÁMESTIA A VIKÁŘSKÉ ULICE NA PRAŽSKOM HRADE - REALIZÁCIA STAVBY: 1997 1. místo v soutěži na úpravy Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě
, 2004 1. Místo v mezinárodní soutěži Public space - Freiraum no 02 za realizaci.  

2.

1998–2006 ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI - REALIZACE STAVBY: 1.místo v soutěži za návrh Arcidiecézní muzeum v Olomouci, nominace za Českou realizace na evropskou cenu Mies van der Rohe Prize 2004, cena Stavba roku 2007, Nominace na Cenu Klubu za starou Prahu 2008.


1999–2003 SPACE HOUSE / PROSTOROVÝ DŮM - REALIZACE AUTORSKÉ VÝSTAVY S KATALOGEM , výstava byla prezentována v galeriích: Praha , Liberec, Cheb (Česká republika), Budapešť (Maďarsko), Oslo (Norsko)


2001 3. MÍSTO V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI NA BUDOVU NÁRODNÍ KNIHOVNY V PRAZE (CZ)

3.

2004 ViLA V BEROUNĚ (CZ) - REALIZACE STAVBY, Bauwelt-Preis, čestné uznání za realizaci 2005, zvláštní cena poroty v soutěži Nový domov 2004.


2006–2009 OBYTNÉ KONTEJNERY (CZ) - REALIZACE STAVBY, 2010 nominace projektu za ČR na evropskou cenu - Mies van der Rohe Award.


2007–2014 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI (ZÁMECKÝ PARK, ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ, STAN–KOČÁROVNA, STÁJ, JÍZDÁRNA), PAMÁTKA UNESCO (CZ), PROJEKT A REALIZACE STAVBY. 


2008  2. MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI NA BUDOVU FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ (UNIVERZITA KARLOVA) V PRAZE (CZ)


2009  1. MÍSTO VE VYZVANÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI „NOVÁ BUDOVA NEMOCNICE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH“

4.

2012 ANASTOMOSIS – PREPOJENÉ MESTO (CZ), výzkumný projekt, výstava študentských prác v Centre súčasného umenia DOX v Prahe, expozícia a publikácia,projekt ocenený v roku 2012 Cenou rektora ČVUT III. stupňa za aplikáciu a výskum v praxi

5.

2013 MULTIFUNKČNÍ A KONCERTNÍ SÁL (CZ) - REALIZACE STAVBY, rekonštrukcia a dostavba "Jízdárny" na Zámeckom návrší v Litomyšli; pamiatka UNESCO


2014 KCEV - KRKONOŠSKÉ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VRCHLABÍ (CZ) - REALIZACE STAVBY, 2014 Evropská cena Piranesiho prize - čestné uznání za budovu KCEV, Cena za nejlepší architektonickou realizaci ČR - 2014 – KCEV, Cena Architecture Week v soutěži Stavba roku 2014, nominace za realizaci projektu KCEV na evropskou cenu Mies van der Rohe Award.


2015 URBO KUNE - KONCEPT A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ VÝSTAVY MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU URBO KUNE (AU, CZ, SK), Centrum současného umění DOX, Praha ČR 


2016   EXPOZICE „CARE FOR ARCHITECTURE“ PRO NÁRODNÍ PAVILÓN NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ ARCHITEKTURY LA BIENNALE DI VENEZIA (IT, CZ) - REALIZACE VÝSTAVY,  1. miesto v súťaži na realizáciu Českého a Slovenského národného pavilónu na medzinárodnej výstave architektúry La Bienale di Venezia (Benátky, Taliansko); VŠVU a FA ČVUT, reinstalace expozice a námět na taneční představení souboru „Farma v jeskyni“.


2018 VODÁRENSKÁ VEŽA A OBSERVATÓRIOM V PRAHE 7 (CZ) - REALIZÁCIA STAVBY, technická a kulturní památka, nominace za realizaci projektu na evropskou cenu Mies van der Rohe Award, 2019 Národní cena za architekturu - Grand Prix OA, Čestné uznání v kategorii rekonstrukce, 2019  Cena předsedy senátu České republiky za realizaci projektu2019  Patrimonium pro Futuro - zvláštní cena pro investora ředitelky Národního památkového ústavu za celkovou obnovu, 2019  Cena „Interiér roku“ v kategorii Veřejné stavby.


2018 1. MÍSTO V MEZINÁRODNÍ VYZVANÉ SOUTĚŽI NA KONVERZI BÝVALÝCH JATEK V OSTRAVĚ NA GALERII
“PLATO“


2018 CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX+ (KONCERTNÍ SÁL–MULTIFUNKČNÍ SÁL–TANEČNÍ SÁL–ŠKOLA ARCHITEKTURY) – REALIZACE STAVBY, 2019 Národní cena za architekturu - Grand Prix O bce architektů: Cena v kategorii novostavba, 2019  Award for Performance Design Space 2019 (Prague Quadrennial).


2019–present  KONCERTNÍ SÁL PRO SYMFONICKÝ ORCHESTR V BUDOVĚ CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ V KARLOVÝCH VARECH (UNESCO) - NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA - V REALIZACI


2019 „2016   EXPOZICE „CARE FOR ARCHITECTURE“ PRO NÁRODNÍ PAVILÓN NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ ARCHITEKTURY LA BIENNALE DI VENEZIA (IT, CZ) - REALIZACE VÝSTAVY,  1. miesto v súťaži na realizáciu Českého a Slovenského národného pavilónu na medzinárodnej výstave architektúry La Bienale di Venezia (Benátky, Taliansko); VŠVU a FA ČVUT, reinstalace expozice a námět na taneční představení souboru „Farma v jeskyni“.


2016   EXPOZICE „CARE FOR ARCHITECTURE“ PRO NÁRODNÍ PAVILÓN NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ ARCHITEKTURY LA BIENNALE DI VENEZIA (IT, CZ) - REALIZACE VÝSTAVY,  1. miesto v súťaži na realizáciu Českého a Slovenského národného pavilónu na medzinárodnej výstave architektúry La Bienale di Venezia (Benátky, Taliansko); VŠVU a FA ČVUT, reinstalace expozice a námět na taneční představení souboru „Farma v jeskyni“.


2020 "VĚČNÁ LOVIŠTĚ / HUNTING GROUNDS" KREMATORIUM PRO ZVÍŘATA V DRNOVĚ (CZ), 2021 Národní cena za architekturu - Grand Prix Obce architektů: Cena v kategorii malá architektura za realizaci krematoria pro zvířata: Věčná loviště


2022  4.MÍSTO V MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI NA BUDOVU NÁRODNÍ FILHARMONIE„VLTAVSKÁ“ (4TH PLACE VLTAVA PHILHARMONIC HALL–INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION) 

   

2022 1.MÍSTO VE VYZVANÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI NA DĚTSKÝ HOSPIC „NOVÁ CIBULKA“


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.


2016  1. MÍSTO V SOUTĚŽI, EXPOZICE „CARE FOR ARCHITECTURE“ PRO NÁRODNÍ PAVILÓN NA MEZINÁRODNÍ VÝSTAVĚ ARCHITEKTURY LA BIENNALE DI VENEZIA (IT, CZ), SOTĚŽ A REALIZACE VÝSTAVY,  1. miesto v súťaži na realizáciu Českého a Slovenského národného pavilónu na medzinárodnej výstave architektúry La Bienale di Venezia (Benátky, Taliansko); VŠVU a FA ČVUT, reinstalace expozice a námět na taneční představení souboru „Farma v jeskyni“.

2.

2018 VODÁRENSKÁ VEŽA A OBSERVATÓRIOM V PRAHE 7 (CZ) - REALIZÁCIA STAVBY, technická a kulturní památka, nominace za realizaci projektu na evropskou cenu Mies van der Rohe Award, 2019 Národní cena za architekturu - Grand Prix OA, Čestné uznání v kategorii rekonstrukce, 2019  Cena předsedy senátu České republiky za realizaci projektu, 2019  Patrimonium pro Futuro - zvláštní cena pro investora ředitelky Národního památkového ústavu za celkovou obnovu, 2019  Cena „Interiér roku“ v kategorii Veřejné stavby.

3.

2018 CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX+ (KONCERTNÍ SÁL–MULTIFUNKČNÍ SÁL–TANEČNÍ SÁL–ŠKOLA ARCHITEKTURY) – REALIZACE STAVBY, 2019 Národní cena za architekturu - Grand Prix O bce architektů: Cena v kategorii novostavba, 2019  Award for Performance Design Space 2019 (Prague Quadrennial).

4.

2019 - PAMĚTNÍ DESKA VÁCLAVA HAVLA NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ V PRAZE 2, NÁVRH A REALIZACE DÍLA, autoři: Petr Hajek, Pavel Hájek5.

2020 - VÝSTAVA GALEGION - UTOPICKÉ MESTO: Desať ročný výskumný projekt študentov FA ČVUT v Prahe (CZ) a VŠVU v Bratislave (SK). Výskum sa zaoberal hľadaním nových metód navrhovania urbanizmu inšpirovaných predovšetkým postupmi z oblasti komponovania hudby a preveruje ich na niekoľkých konkrétnych lokalitách. V roku 2020 prebehla bilančná výstava v Centru súčasného umenia DOX v Prahe (CZ) na ploche cca 1000 m2. Projekt prepojil rôzne druhy umenia, ktoré interpretovali vystavené diela a stali sa súčasťou expozície (hudba, tanec, VR, kresba, maľba...)

6.

2020 "VĚČNÁ LOVIŠTĚ / HUNTING GROUNDS" KREMATORIUM PRO ZVÍŘATA V DRNOVĚ (CZ), 2021 Národní cena za architekturu - Grand Prix Obce architektů: Cena v kategorii malá architektura za realizaci krematoria pro zvířata: Věčná loviště


2022  4.MÍSTO V MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI NA BUDOVU NÁRODNÍ FILHARMONIE„VLTAVSKÁ“ (4TH PLACE VLTAVA PHILHARMONIC HALL–INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION) 

   

2022 1.MÍSTO VE VYZVANÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI NA DĚTSKÝ HOSPIC „NOVÁ CIBULKA“

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Ohlasy, výstupy, ocenění - výběr:

2004 – Vila v Beroune - Ocenenie Honorable Mentions za realizáciu projektu: Bauwelt-Preis (2005) - Zvláštna cena poroty v súťaži Nový domov za realizáciu stavby (2004) - 2006 - 100 staveb, moderní architektura Středočeského kraje, str. 222 – 225, rodinný dům v Berouně, Zdeněk Lukeš, ISBN: 80-86652-31-9 - Exeptional Houses 2007, Centrum architektury o. s., 2007, , ed. Renata Vrabelová, str. 60-63, Villa in Beroun, ISBN: 978-80-239-9341-7 - 2006 - Domy, 99 rodinných domů z let 1989 – 2006, str. 42 – 45, Beroun, ISBN: 978-80-7437-078-6 - 2010 - SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Vila v Berouně, str. 279 - 283, Foibos, ISBN: 978-80-87073-22-3 - New Minimalist Houses, New York Collins Design 2006, ed. Anja Llorella Oriol, str. 162 – 169, (HŠH architekti,s.r.o., House in Beroun) - Arhitectura NR51, Feb 2007, str. 78 – 79, Structura spatiala in Beroun, str. 80 – 81, Pavajul Pietei Jiřské náměstí si a strazii Vikářska din Castelul Praga, str. 82 – 85, Muzeul Arhidiocezei, Olomouc - Casas Internacional 04-2007,Casa en Beroun, Argentina 07, str. 24-9, (HŠH architekti, s.r.o., House in Beroun) - International Houses Atlas, Casey C. M. Mathewson, 2008, ISBN 978-3-939998-05-1str.102 – 105, (Villa Pszczolka, HŠH architekti) - The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture, Phaidon, London 2008, str. 541, Pszczolkovi House, Beroun, (HŠH architekti, s.r.o., House in Beroun) - 100 x 400, Xing Rihan Li Tianbin 2008, CC 77 Vol.2, 2008, str. 522 – 525, (Villa in Beroun / HŠH Architects) - Houses & Materials, Elements on Architecture 2008, str. 224-231, (HŠH architects / House in Beroun).

2.


Ocenění výběr 2022:

2022 4.místo v mezinárodní architektonické soutěži na budovu Národní filharmonie„Vltavská“ 

(4th Place Vltava Philharmonic Hall–International Architectural Design Competition)    

2022 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži na dětský hospic „Nová Cibulka“


Ohlasy výběr 2022:

Česká architektura/Czech architecture 2020–2021, MELKOVÁ Pavla: Výstava v Českých Budějovicích/Exhibition i České Budějovice, str. 92–93 (celkem 184 stran), Praha 2022, ISBN 978-80-87064-32-0


Výstupy výběr 2022:

HÁJEK Petr, Eseje o Strachu, Živá památka str. 128–139, Pavla Melková (ed.), ISBN 978-80-88377-42-2, cp: IPR Praha 2022

HÁJEK, Petr ed.: Rekonštrukcia SNG v Bratislave, ARCH, Květen 2022, 27. ročník, str.12–19, ISSN 1335-3268, EV 573/08


Ohlasy výběr 2023:

2023 VAN UFFELEN Chris, et al.: Pet Crematorium Hounting Grounds / CONTEMPORARY ARCHITECTURE MASTERPIECES AROUND THE WORLD str.24–25 (celkem 337 stran), 2023 Braun Publishing AG, ISBN 978-3-03768-284-5
3.


Ohlasy, výstupy, ocenění - výběr:

2006 - ARCIDIECÉZNE MUZEUM V OLOMOUCI (národná kultúrna pamiatka) ohlasy: - realizácia projektu 2000 – 2006, 1. miesto v architektonickej súťaži 1998 - ČESKÁ ARCHITEKTURA A JEJÍ PŘÍSNOST, 50 staveb 1989 – 2004, (str. 224-227), Rostislav Švácha. - ČESKÁ ARCHITEKTURA 2002-2003, (str. 40-45), Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Hospodářský dvůr. - REVIEW OF THE CZECH REPUBLIC, Vol. 11, No 1/2004, str.22-25, Successful Young Czech Architects, R.Váňa. - VESMÍR 3/2004, (str.178 -180), Zeď a infikovaný organismus, Cyril Říha. - ARCHITEKT 9/2003, (str.26 -36,54), Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Hospodářský dvůr. - STŘECHA NAD HLAVOU, 3/2003, (str. 56-57), Architektura v souvislostech. - UN SALON TCHÉQUE, (str.22-25), Musée de ľarchidiocése. - ARCHITEKT 1/2002, str.39, profil. - MŮJ DŮM 5/2001, str.22 –23, profil. - ARCHITEKT 4/2000, (str. 37-41), několik poznámek k Olomoucké arch.1989-99, arcidiecézní muzeum v Olomouci. - POZNÁMKY 03 – muzeum dnes, (str . 16), soutěž na arcidiecézní muzeum v Olomouci. - STAVBA 2/1999 , (str. 32 - 33), arcidiecézní muzeum v Olomouci. - ARCHITEKT 3/1999, (str. 59 – 60), arcidiecézní muzeum v Olomouci – soutěž. - Muzeum umění Olomouc, 1999/01-03, (str. 18-19), súťaž na arcidiecézne múzeum.

4.

Ohlasy, výstupy, ocenění - výběr:

2013 - Rekonštrukcia a dostavba "Jízdárny" na Zámeckom návrší v Litomyšli; pamiatka UNESCO - realizácia stavby ohlasy: - Das Potenzial der kleiner Stadt Litomyšl/ The Potential of the Samll City of Litomyšl, Plastic in the Baroque, str. 68-73, DETAIL, 2019 Munich, ISBN 978-3-95553-486-8 (E-Book ISBN 978-3-95553-487-5) -INTRO, VOLF, Petr: Litomyšl - doba laminátová, INTRO-PLAST, číslo 7/2019, Praha, ISSN 2570-7744, str. 106–111 - Česká architektura 2013-2014, Praha 2015, ISBN 978-80-870-64-16-0, editor Zdeněk Fránek , HŠH architekti, s.r.o., Rekonstrukce jízdárny v Litomyšli, str. 112-117) - Litomyšl renesanční město moderní architektury/A Renaissance Town of Modern Architecture, 2014, Petr Volf (HŠH architekti / Zámecké návrší: Jízdárna, Konírna, Kočárovna, Horní nádvoří, Stan, Stáj, Zámecký park), ISBN 978-80905821-1-8

5.


Ocenění výběr 2014:

2014 - Evropská cena Piranesi prize - čestné uznání za KCEV - KRKONOŠSKÉ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VRCHLABÍ

2014 - Cena Stavba roku Královéhradeckého kraje za KCEV 2014


Ohlasy výběr 2014:

Detail, 2014/11 – Dächer, München, Německo, str. 1196 - 1999, ISSN: 0011-9571

Casabella, BIAGI, Marco. Petr Hajek – Un guscio (innervato) per i segreti della natura, Milano, Itálie, October 2014, ISSN: 0008-7181
Ocenění výběr 2015:

2015 - Čestné uznání za realizaci KCEV v mez. soutěži o ekolog. architekturu ve Ferraře za rok 2015 (IT)


Ohlasy výběr 2015:

Rough Style, Sibylle Krammer, KCEV – str. 156 - 159, Braun Publishing, Švýcarsko, 2015,

ISBN 978-3-03768-195-4

6.

2016 - 1. místo v soutěži na národní (SK) pavilón na světové výstavě architektury La Bienale di Venezia

2016 - národní pavilón České a Slovenské republiky CARE FOR ARCHITECTURE na mezinárodní výstavě architektury La Bienale di Venezia, autor: Petr Hájek, Benjamin Brandňaský, Ján Studený, Vito Halada, Marián Zervan, spolupráce. Martin Stoss, Tereza Keilová 


7.


Ocenění výběr: 2018

2018 - nominace za realizaci projektu Vodárenské věže s observatoří v Praze 7 na evropskou cenu Mies van der Rohe Award

2018 - 1. Místo v mezinárodní vyzvané soutěži na konverzi bývalých jatek v Ostravě na galerii


Ohlasy výběr 2018

L´Architecture d´Aujourd´hui 427, Excellence tchèque    – str.8, (obr. Dům Chameleon) Francie, 2018

STAVBA: VOLF, Petr. Oživená věž, str.36– 37, Praha 2018, číslo 3/2018, ISSN 1210-9568


Výstupy výběr 2018

INTRO 7 2018, str. 4-5, Petr Hájek: PLASTY: Beton pro 21. století, text

8.

Ocenění výběr: 2019

2019 - Titul Architekt roku 2018/19 (ČR)

2019 - Award for Performance Design Space 2019 (Prague Quadrennial) za stavbu Centrum současného umění DOX+

2019 - Cena v kategorii novostavba za realizaci Centra současného umění DOX+ (soutěž Národní cena za architekturu - Grand Prix OA)

2019 - Cena předsedy senátu ČR za realizaci projektu Vodárenské věže s observatoří v Praze 7

2019 - Patrimonium pro Futuro, zvláštní cena pro investora ředitelky Národního památkového ústavu za celkovou obnovu Vodárenské věže s observatoří v Praze 7          

2019 - Cena Interiér roku v kategorii Veřejné stavby za realizaci interiéru Vodárenské věže s observatoří v Praze 7


Výstupy výběr: 2019

2019 ZA PRAVDUPetr Hájek: Dům Periskop, Experimentální sál v Zámecké jízdárně v Litomyšli, Sál Karlovarského symfonického orchestru v Karlových Varech, kurátoři: Milena Bartlová, Dan Merta, Tomáš Pospizsyl, Filip Šenk,  Galerie Jaroslava Frágnera v Praze, Praha, ČR


Ohlasy výběr 2019

BLASI Ivan / SALA GIRALT Anna ed.: European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award,  OLD WATER TOWER COMMUNITY CENTER, EXTENSION OF DOX CENTRE FOR CONTEMPORARY ART, str. 356 (celkem 443 stran), 2019  Fundació Mis van der Rohe, ISBN 978-84-948820-1-2

STAVBA, ŠVÁCHA Rostislav: Dobře vyladěný DOX, STAVBA 1 / 2019, ISSN: 1210-9560, str. 42-49


9.Výstupy výběr 2020:

HÁJEK Petr ed.: Česká architektura/Czech architecture 2019–2020, Prostor–architektura, interiér, design, o.p.s., Praha 2021, 176 stran, ISBN 978-80-87064-31-3 (ISSN 1213-7871) 

2020 GALEGION - utopické město:  výstava výzkumného projektu ateliéru Hájek FA ČVUT (spolu s Jaroslavem Hulínem) a Virtuálního studia VŠVU Bratislava (spolu s Kristýnou Rypákovou), kurátoři: Leoš Válka a Petr Hájek, Centrum současného umění DOX, Praha, ČR10.


Ocenění výběr 2021:

2021 - Cena v kategorii malá architektura za realizaci krematoria pro zvířata: Věčná loviště, Národní cena za architekturu - Grand Prix OA ČR

2021 - International Piranesi Award, Honorable Mention, Hunting Grounds 


Ohlasy výběr 2021:

C3 (magazine), Hunting Grounds Pet Crematorium - Petr Hájek Architekti, No. 413  (2021 No +3/6 “No Condelencis”, Seoul, Korea,ISSN: 2092-5190

INTRO, VERNER, Martin: Krematorium pro zvířata, INTRO-SKLO, číslo 16/2021, Praha, ISSN 2570-7744, str. 54–61

STAVBA, BAUM Mirko: Metafora absolutna, STAVBA 3/ 2021, ISSN: 1210-9560, str. 52-53


Výstupy výběr 2021:

HÁJEK Petr ed.: Česká architektura/Czech architecture 2019–2020, Prostor–architektura, interiér, design, o.p.s., Praha 2021, 176 stran, ISBN 978-80-87064-31-3 (ISSN 1213-7871) 

HÁJEK, Petr: Věčná loviště, STAVBA, číslo 3/2021, Praha, ISSN 1210-9568, str.48-51

HÁJEK, Petr: Optika – Je to duše kdo vidí, a nikoli oko, PRAŽSKÁ TECHNIKA, číslo 6/2020, Praha, ISSN 1213-5348, str.12-14


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2016 - 2020: Shared Cities – Ikonické ruiny (spoluriešiteľ projektu) Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

2.

2016: Starosť o architektúru / Care for Architecture: Exemplum Slovenská národná galéria-vyzvanie do tanca arché architektúry. Expozícia v Česko-slovenskom pavilóne na Bienále architektúry 2016 v Benátkach, Taliansko (medzinárodná výstavá architektúry La Bienale di Venezia. Projekt bol finančne podporený Fondom na podporu umenia v Bratislave a Nadačním fondem Art-Now (CZ).3.

2020: GALEGION: utopické mesto: Desať ročný výskumný projekt študentov FA ČVUT v Prahe (CZ) a VŠVU v Bratislave (SK). Výskum sa zaoberal hľadaním nových metód navrhovania urbanizmu inšpirovaných predovšetkým postupmi z oblasti komponovania hudby a preveruje ich na niekoľkých konkrétnych lokalitách. V roku 2020 prebehla bilančná výstava v Centru súčasného umenia DOX v Prahe (CZ) na ploche cca 1000 m2. Projekt prepojil rôzne druhy umenia, ktoré interpretovali vystavené diela a stali sa súčasťou expozície (hudba, tanec, VR, kresba, maľba...)

4.

2020: Petr Hájek ARCHITEKTI – PRINCIPY: Autorská výstava v Galérii súčasného umenia a architektúry – Dome umenia mesta České Budějovice. Architektúra inšpirovaná princípmi optiky a akustiky bola prístupná v čase pandemických opatrení a uzatvorenia inštitúcií cez pohlaď do trojice 7 metrov vysokých periskopov umiestnených v priestore námestia. Do výstavy bol prizvaný tiež maliar Josef Duchan, ktorého dielo vychádza z podobných inšpiračných zdrojov.
5.

2020: Mesto elektromobility: Výstava výskumného projektu v oblasti mobility a urbanizmu ateliéru Hájek FA ČVUT v Galérii NTK (Národní technická knihovna), Praha (CZ), projekt vznikol za podpory nadačného fondu: ŠKODA AUTO-Nadační fond.6.

2022: Koncert 15 minut a 15 vteřin ve městě Galegion (Klangforum Wien II v Centru současného umění DOX+, 28.5.2022), autor hudebního nástroje a konceptu koncertu: Petr Hájek, autoři skladby a partitura: Petr Hájek a Martin Janíček, interpreti:  Martin Janíček s Filip Jakš, rozezněli samotnou budovu v místě konstrukčních táhel, nacházejících se nad předsálím. Zvuk i obraz byly přenášeny do sálu a součástí performance byla i automatická kresba, kterou vytvářel výtvarník Josef Duchan. Budova, respektive její část, se tak stala koncertním nástrojem.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Výstava GALEGION - utopické mesto: Desať ročný výskumný projekt študentov FA ČVUT v Prahe (CZ) a VŠVU v Bratislave (SK) DOX - Centrum súčasného umenia v Prahe 03/2020-08/2020
Člen redakčnej rady časopisu „Intro“ Časopis INTRO 2016 - súčasnosť
Člen vedeckej a umeleckej rady FUA TUL FUA TUL 2016 - súčasnosť
Člen odborovej rady postgradualného odboru Architektúra, teória a tvorba FA ČVUT, Praha FA ČVUT 2012 - súčasnosť
Spoluzakladateľ a predseda správnej rady nadačného fondu „Art-Now“ na podporu umenia a talentu ART NOW 2001 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
ETH ZURICH Wolfgang-Pauli-Strasse, 8049 Zürich, Švajčiarsko 03/12/2014 Ad Triangulum - prednáška vyzvaná
LA BIENNALE DI VENEZIA SAN MARCO 1364/A 30124 Benátky 2016 1. miesto na národný pavilón medzinárodnej architektonickej výstavy La Biennale di Venezia 2016
Klangforum Wien Diehlgasse 51, 1050 Viedeň 04/2014 koncert
Klangforum Wien, Wien Museum - Karlspatz Diehlgasse 51, 1050 Viedeň 12/2013; 04/2014; 03/2015 URBO KUNE I., II., III. - prednášky vyzvané
Architekturzentrum Wien Museumsplatz 1, 1070 Viedeň 2007 Struktury / Structures - Villa in Beroun - prednáška vyzvaná
Muzeum Architektury we Wrocławiu Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław, Poľsko 11/12/2014 Works - prezentácia a prednáška vyzvaná

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

2015: V roce 2015 inšpiroval a ilustroval román Urbo Kune spisovateľa Miloša Urbana, ktorý se odohrává v utopickém meste navrhnutom v jeho ateliéri na FA ČVUT. 


2022: Petr Hájek navrhl upravit budovu koncertního sálu Centra současného umění DOX+ na hudební nástroj. Vytvořil na základě výkresů utopického města GALEGION partituru pro skladbu. Tato skladba byla interprety MartinemJaníčkem a Filipem Jakšem na budovu zahrána. Skladba /15minut a 15vteřin ve měste GALEGION/ zazněl u příležitosti koncertu Klabgforum Wien II v DOX+ v květnu 2022.

Dátum poslednej aktualizácie
05.12.2022