DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mitášová
I.2 - Meno
Monika
I.3 - Tituly
Prof. Ing. arch. Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1968
I.5 - Názov pracoviska
KTaDU
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolská pedagogička, profesorka
I.8 - E-mailová adresa
mitasova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o umení a kultúre

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FA SVŠT v Bratislave
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FA STU v Bratislave, SR
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FA ČVUT v Praze, ČR
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FA ČVUT v Praze, ČR
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolská pedagogička, profesorka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 2020 v súčasnosti
vysokoškolská pedagogička, profesorka (50%) Fakulta architektury, VUT v Brne od 2019 v súčasnosti
vysokoškolská pedagogička, docentka Trnavská univerzita v Trnave 2011-2020
kurátorka zbierky architektúry Slovenská národná galéria v Bratislave 2005-2011
výskumná pracovníčka Centrum pro teoretická studia UK a AVČR v Praze, Česká republika 2003-2004

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Fulbright Fellowship University of California in Los Angeles, USA 1996
Summer School Kulturkontakt Kulturkontakt Viedeň 1998
Salzburg Seminar Salzburg Seminar, Rakúsko 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný kurz architektúry Architektonická tvorba I. Umenie
Analýza obrazu (architektúra) I.-II. Architektonická tvorba I. Umenie
Interpretačné rámce moderného a súčasného umenia (architektúra) I.-III. architektonická tvorba, dejiny a prax súčasného umenia II. Umenie, Vedy o umení a kultúre
Problematika výtvarných médií (architektúra) I.-IV. Architektonická tvorba I. Umenie
Doktorandské konzultácie Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Vedy o umení a kultúre
Kurátorské štúdiá I.-II. dejiny a prax súčasného umenia magisterský Vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Architektonická tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) I., II. Umenie
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (hlavný zabezpečujúci pedagóg) III. Vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
22
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia I. všetky I. Umenie
Umelecký výskum - teória I.-III. Výtvarné umenie, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry III. Umenie, Vedy o umení a kultúre
Umelecký výskum - prax I.-III. Výtvarné umenie, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry III. Umenie, Vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
81
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
77
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

ABA Mitášová, Monika (ed. and auth.): Vladimír Dedeček: Interpretations of His Architecture. Basel: Birkhauser Verlag. 2018. 833 s.

2.

ABA Mitášová, Monika: In Dialogue with American Critical and Projective Theory of Architecture. In: Monika Mitášová (ed.), Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture. Barcelona, New York, Praha: Actar – Zlatý řez, Barcelona –2014, pp. 430-483.

3.

ABA Mitášová, Monika: Dění anto-logizace. In: Česká a slovenská architektura 1971-2011. Jiří Ševčík – Monika Mitášová (eds.), Praha: VVP AVU; Bratislava: SNG a VŠVU, 2012, s. 911-931. 

4.

ABA Mitášová, Monika: Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie architektúry. In: Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury. Praha: Zlatý řez; Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2012, s. 405-453.

5.

ABA Mitášová, Monika: Maps: Biographical Map. In: Vladimír Dedeček: Interpretations of His Architecture. Mitášová, Monika (ed.), Basel: Birkhauser Verlag. 2018. s.662 - 817.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

V3 Mitášová, Monika: Architektúra ako udalosť v diskusii o performance v architektúre. In: Terény performance. Alice Koubová - Eliška Kubartová (eds.) Praha: Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, Praha 2021 (2022), s. 268-290.

2.

ZZY Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations; Slovenská národná galéria, 2019. Kurátorka: Monika Mitášová.

3.

ABA Mitášová, Monika (ed. and auth.): Vladimír Dedeček: Interpretations of His Architecture. Basel: Birkhauser Verlag. 2018. 833 s.

4.

ADD Zervan, Marian, Mitášová, Monika: The Interpretation of Architecture as a Methodological Problem. Architektúra a Urbanizmus. 2020. Roč. 54, č. 3-4. s. 208-223. 

5.

ADD Mitášová, Monika: Eileen Gray alebo architektka: tri hypotézy kritického písania o rode v avantgardnej architektúre vily E.1027. In: World Literature Studies. 2017. Roč. 19, č. 4, s. 3-21. 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Goffi, Federica (ed.): InterVIEWS: Insights and Introspection on Doctoral Research in Architecture. London: Routledge, 2020. Ohlas na knihu Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture. M. Mitášová (ed.). 


2.

Tapia Martín, Carlos - Lopes Rodrigues Alves, Manoel Antonio: Minor Architecture as Major Architecture. In: Critic/all. IV International Conference on Architectural Design & Criticism. DPA, ETSAM: Sao Paulo 2021, s. 583-593. Ohlas na knihu Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture. M. Mitášová (ed.). 

3.

Fernando Díaz-Pintes Mateo: Exile of the Theory. Uneasiness in the Architectonic Culture and the Alienation of Theory. In: RITA - Revista Indexada de Textos Académicos. No. 5. Abril 2016, 124-129. Citation of: Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture. Barcelona, New York, Praha: Actar – Zlatý řez, Barcelona –2014, pp. 430-483.


4.

Petr Michalovič, Fenomén Vladimír Dedeček, Architektúra a urbanizmus, 51, 2017, č. 3-4, s. 226-230. Recenzia kníh: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela a Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom.M. Mitášová – M. Zervan (ed. et auth.5.

 Miroslav Marcelli, Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, Umění, LXVI, 2018, č. 3, s. 226–228. Recenzia kníh: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela a Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom.M. Mitášová – M. Zervan (ed. et auth.)


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2022-2024 VEGA1/040/22 Umelecký výskum: kritické pojmy, metódy, kritériá hodnotenia, hlavná riešiteľka

2.

2016-2017 KEGA 019TTU-4/2017 Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, zodpovedná riešiteľka.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
predsedkyňa Odborovej rady Odborová rada pre doktorandský stupeň študijného programu dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry od 2021 do súčasnosti
členka Umeleckej rady Umelecká rada VŠVU od 2021 do súčasnosti
členka Vedeckej rady Vedecká rada FA VUT v Brne, ČR od 2019 do súčasnosti
členka Odborovej rady Odborová rada pre architektúru, VŠVU od 2012 do súčasnosti

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
School of Architecture, Columbia University New York, USA september 2009 - marec 2010 výzkumný pobyt
Salzburg seminar Salzburg júl 2005 prednáškový a výzkumný pobyt
Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR Praha, ČR 2003-2004 postdoktorský výskumný pobyt
Kulturkontakt Viedeň, Rakúsko júl 1998 postdoktorský workshop
School of Architecture, University of California Los Angeles, USA september 1995 - júl 1996 študijný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

členka správnej rady nadácie pre nové umenie Novum (http://www.nadacianovum.sk/)


členka rady ceny Vize 97, udeľovanej nadáciou Václava a Dagmar Havlových Vize 97 (https://www.vize.cz/kultura/cena-nadace-vize-97/)

Dátum poslednej aktualizácie
11.11.2022