DOKUMENT
Študijný program ATV4m.22Pi - Architektonická tvorba
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Architektonická tvorba - 16191
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň štúdia (2. stupeň); 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava. Ďalšie miesta uskutočňovania študijného programu: Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
021 Umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký (podlieha regulované povolaniu)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr. arch.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
aktuálny počet študentov v obidvoch akademických rokoch je 19 (z toho cca 50% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka je 14 a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 13 (pre akad. rok 2021/2022), plánovaný celkový počet študentov na magisterskom stupni štúdia je 25.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe architektonická tvorba (AT), v jeho magisterskom stupni, je nadviazanie na všeobecný základ a komplexné znalosti a kompetencie z oblasti umenia, architektonického navrhovania aj konštrukčných a stavebno-technických disciplín syntetizované v komplexnom architektonickom projekte na bakalárskom stupni (Bc. Art). Na magisterskom stupni sa prehlbujú znalosti v tvorbe architektonického konceptu a samostatného architektonického návrhu v jednotlivých architektonických ateliéroch podľa ich špecifických zameraní. Študenti získavajú nové znalosti, zručnosti, schopnosti a skúsenosti v súčasných postupoch architektonického výskumu, navrhovania, experimentácie a jej testovania v architektonickej praxi. Vzdelávanie smeruje k spolupráci s inými umeleckými, vedeckými a technickými disciplínami, zohľadňuje kontexty aj autonómiu architektonickej tvorby, prekračuje zaužívané štandardy a smeruje k schopnosti formulovať autorské postupy, stratégie a programy. Takéto vzdelávanie je podporované tak spoluprácou ateliérov, ako aj historiografickými, teoretickými, návrhovými a stavebno-technickými znalosťami súčasnej architektúry ako aj možnosťou výberu z rozmanitých praxí a pobytov doma i v zahraničí (napríklad ERAZMUS).

Absolventi a absolventky magisterského stupňa programu AT sú schopní/é samostatnej výskumnej, koncepčnej, návrhovej aj projektovej práce a stavebného dozoru, kritického prehodnocovania tradovaných výkladov dejín, teórie, navrhovania, staviteľstva ako aj kritického premýšľania a interpretácie vlastnej práce v domácom a medzinárodnom kontexte. Sú vzdelávaním pripravení/né tak, aby mohli tvorivo rozširovať a prehodnocovať svoje znalosti a kompetencie a nadobúdať nové v oblasti práce s klasickými aj inovatívnymi, analógovými aj digitálnymi zobrazovacími a modelovacími postupmi a prostriedkami navrhovania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi/tky Architektonickej tvorby (AT) magisterského stupňa majú znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné na syntetizovanie a zovšeobecnenie vedomostí, kompetencií a zručností z bakalárskeho aj nadväzujúceho, magisterského štúdia. Môžu sa uplatniť v oblasti samostatného aj tímového navrhovania architektúry a urbanizmu, tvorby interiéru a interiérových prvkov, tvorby s presahom do iných oblastí výtvarných umení a dizajnu (napr. produktový dizajn, digitálne umenia, fotografia, video, filmová a divadelná scénografia atď.) a v oblasti tvorby životného prostredia a krajiny. Môžu pôsobiť v projekčných ateliéroch lokálne aj globálne, zakladať po získaní autorizácie vlastné architektonické a urbanistické návrhové ateliéry, vykonávať návrhové, koordinujúce práce aj autorský dozor na stavbách. Ďalej absolventi/tky s pedagogickým minimom môžu vyučovať (stredné a vysoké školy zatiaľ v Bratislave, Košiciach aj v zahraničí). Uplatniť sa môžu aj vo výskume a vede (SAV), ďalej v popularizácii a medializácii architektúry, urbanizmu a tvorby krajiny (v štátnych aj súkromných galériách, Kunsthalle, v odbornej tlači a masmédiách vrátane novín, rozhlasu, filmu, televízie aj digitálnych médií) a v oblasti odborných inštitúcií napríklad aj na pamiatkových a stavebných úradoch a v ďalších profesijných organizáciách (Spolok architektov, Slovenská komora architektov) a vo všetkých stupňoch štátnej správy (od mestskej po celoštátnu a medzinárodnú).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Absolvent/ka magisterského stupňa môže vykonávať regulované povolanie architekta/tky na základe autorizačnej skúšky Slovenskej komory architektov. Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému povolaniu Architekt/Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

 

Nakoľko v Akreditačnej rade VŠVU je člen zo Slovenskej komory architektov, bude sa vyjadrovať ku kvalite študijného programu. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Architektúra a neskôr Architektonická tvorba je program s dlhou tradíciou, rozvíjaný od založenia VŠVU. Absolventi/tky študijného programu sa uplatňujú ako tvoriví architekti a architektky, pravidelne sa umiestňujú na popredných priečkach domácich architektonických cien (CeZaAr, Cena Dušana Jurkoviča, Cena časopisu ARCH), ako aj architektonických súťaží na Slovensku a v zahraničí. Svoje práce publikujú na rôznych odborných fórach, v tlačených aj online médiách (archinfo.sk, earch.cz, archdaily.com, afasiaarchzine.com, časopisy ARCH, Projekt, A&U, ERA 21...), sú súčasťou výstav, diskusií, publikujú články, recenzie aj odborné štúdie.

Uplatniteľnosť sa hodnotí nasledovne:

a.      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b.      Monitoring vizibility (účasť a ocenenia v architektonických súťažiach, na výstavách, v publikáciách, ocenenia Komorou a Spolkom architektov, ohlasy v odborných a verejných médiách prác absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.       Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d. Informácie od relevantných odborných aj príbuzných umeleckých a architektonických inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Slovenská národná galéria, Kunsthalle, Spolok architektov Slovenska, Metropolitný Inštitút Bratislavy (MIB), miestne samosprávy, vzdelávacie inštitúcie /FAD STU a SŠUP v Bratislave, UMPRUM, AVU a FA ČVUT v Prahe, FA VUT v Brne/, architektonické kancelárie /gutgut, plural, totalstudio, GFI atď/). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Úspešní absolventi a absolventky:


Imro Vaško: profesor na UMPRUM, architekt, držiteľ ceny Martina Kusého (https://www.umprum.cz/web/cs/architektura/architektura-iii/prof-ak-arch-imrich-vasko-50),

Igor Marko: architekt Marko & Placemakers (http://markoandplacemakers.com/),

Šimon Šicko: spoluzakladateľ Pixel Federation (https://portal.pixelfederation.com/sk/),

Vít Halada, architekt v štúdiu N/A a docent na KAT VŠVU, držiteľ cien CeZaAr, ceny Dušana Jurkoviča (http://www.nla.sk/),

Dana Čupková, docentka na Carnegie Mellon School of Architecture, spoluzakladateľka a riaditeľka EPIPHYTE Labu (https://soa.cmu.edu/dana-cupkova),

Michal Šištík, architekt, zakladateľ ae7 Bratislava Office (https://ae7.com/leadership/michal-sistik/ ),

Adriana Španielová, laureátka medzinárodnej ceny Archprix 2015, architektka ae7 Bratislava office,

Aleš Šedivec a Tomáš Tokarčík, architekti v kancelárií totalstudio, držitelia cien CeZaAr (https://www.totalstudio.eu/), 

Ján Ťupek, architekt a kreatívny riaditeľ v arch. kancelárii GFI, (https://www.gfi.sk/custom/about/?listTeam-partner_id=270&do=listTeam-more)

Martin Uhrík, architekt a docent na FAD STU, (https://www.fa.stuba.sk/va-datalab/ludia.html?page_id=7210),

Richard Kilo, architekt v štúdiu Kilo Honč, držiteľ ceny CeZaAr (https://www.kilohonc.com/) , Peter Buš (architekt, pedagóg na Kent School of Architecture and Planning, (https://www.kent.ac.uk/architecture-planning/people/1072/bu%C5%A1-peter ), 

Martin Gsandtner, senior architekt v Zaha Hadid Architects London (https://www.zaha-hadid.com/),

Danica Pišteková, architektka a vedúca ateliéru na KAT VŠVU, architektka v štúdiu WOVEN (www.woven.sk),

Katarína Máčková, Maroš Greš (MIB Bratislava) (https://mib.sk/organizacna-struktura/architektonicke-sutaze/) ,

Kristína Gumulák Rypáková, pedagogička KAT, architektka v štúdiu sam-architects (https://sam-architects.at/team/), 

Nikola Beim, architektka a dizajnérka v startupe birdkids , držiteľka Národnej ceny za dizajn 2021 (https://www.birdkids.io/),

Tomáš Labanc, architekt Labancstudio (https://www.labanc.studio/about),

Peter Malaga, architekt v UN Studio Hongkong (https://www.unstudio.com/en/page/10101/peter-malaga ),

Martin Varga a Martin Kvitkovský (architekti v „ô“ architekti, držitelia ceny CeZaAr (https://oatelier.sk/),

Martin Zaiček, Andrea Dillhoffová, zamestnanci Slovenskej komory architektov, (www.komarch.sk)

Martin Mikovčák (projekt ArkShelter, Cena CeZaAr, Red Dot Design Award) https://www.archinfo.sk/ludia/architekt-alebo-student-architektury/ing-arch-martin-mikovcak.html


VŠVU na vyžiadanie predloží posudzovateľom výstupy úspešných absolventov a absolventiek. Ich výstupy VŠVU pravidelne zhromažďuje a vyhodnocuje prostredníctvom monitoringu médií (TASR) a na základne vlastného monitorovania prostredníctvom Kancelárie pre kvalitu VŠVU.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov (aj Slovenskej komory architektov) sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom/pedagogičkou študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi/pedagogičkami daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi a pedagogičkami, ktorí/é sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí je aj zástupca/zástupkyňa študentskej časti akademickej obce a môže byť prizvaný aj odborník/odborníčka z externého prostredia.

 

Návrh študijného plánu predkladá hlavným zabezpečujúcim pedagógom/pedagogičkou študijného programu študijného programu na prerokovanie Programovej rade, ktorej predsedá prorektor/ka pre štúdium. Hlavný zabezpečujúci pedagóg/pedagogička študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Architektonická tvorba majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, povahou a náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú rozsahom a obsahom ťažiskové konštrukčné a stavebno-technické predmety nadväzujúce na základy v bakalárskom programe (Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby, vrátane Konštrukčného seminára k diplomovému projektu) a ďalej historiografický a teoretický predmet: Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín, teórie kritiky a interpretácie súčasnej architektúry a urbanizmu. Ateliérová výučba a ťažiskové predmety stavebno-technické (Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby, vrátane Konštrukčného seminára k diplomovému projektu) a teoretické (Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby) sú povinným základom každého študenta študijného programu Architektonická tvorba. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetu Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby končí štátnou skúškou. Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke nižšie: Študijný plán.

 

Študijný program Architektonická tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu umeleckého vzdelávania. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a architektúry a v oblasti znalostí autorského práva, marketingu a projektových aj grantových činností. Tieto predmety sú plánované aj formou blokovej výučby a odborných workshopov s aktuálnymi informáciami a poznatkami z praxe.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť získať skúsenosti s inými študijnými programami na VŠVU ako je výtvarné umenie, dizajn a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré formou workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy architektúry a urbanizmu prizývaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, alebo v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Architektonická tvorba je možnosť pracovnej stáže a odborného workshopu, kde študenti nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je súčasne možnosť získavať nové profesionálne kontakty a väzby súvisiace s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov/tiek podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde získavajú rozhľad a skúsenosti so vzdelávacími systémami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež uvádzajú postupy a výsledky vlastnej architektonickej a urbanistickej tvorby do medzinárodného kontextu.

Študenti/tky magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní/é aj do prebiehajúcich umeleckých a architektonických výskumných projektov na VŠVU formou zhodnotenia ich výstupov vo výučbe alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a formou prezentácie tvorivej – umeleckej a architektonickej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia a grantový program Nadácie Tatrabanky).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ


Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia). Súčasťou semestrálnych hodnotení je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby a zároveň obhajoba semestrálnej práce s nasledovnou diskusiou komisie, všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj z odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Závery semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorých sa diskutujú a prehodnocujú pozitíva a negatíva výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu diskusiu o výsledkoch vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

V študijnom pláne spravidla uvedie:

-             jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v ILP

-             prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), uvedené v ILP

-             osnovu/ sylaby predmetu , uvedené v ILP

-             pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne), uvedené v ILP

-             kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

 

Povinné predmety – ateliérová výučba: Ateliér architektúry II, Ateliér architektúry III (A3), Ateliér architextúry: telo a priestor, Ateliér Virtuálne štúdio, Diplomová práca(konzultácie, vypracovanie),

Predmety nahrádzajúce ateliérovú výučbu: Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora, Pracovná stáž – 2. stupeň,

Povinné predmety – teoretické: Interpretačné rámce neskoromodernej

a súčasnej architektonickej tvorby, Diplomový seminár

 

Povinné predmety – konštrukčné a stavebno-technické: Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby

 

Povinne voliteľné a výberové predmety: Odborný workshop – 2. stupeň, Inžiniersky seminár k projektu I, II, Kapitoly z teórie zberateľstva I., II., Školy a smery estetického myslenia I, II, Kurátorské štúdiá I, II, Galerijná prax v súčasnom umení a dizajne, Autorské právo, Základy marketingu a manažmentu pre výtvarníkov I,II, Anglická konverzácia – 2. stupeň,

Postavy a idey francúzskej estetiky posledného dvadsaťročia, Čítanie, písanie, argumentácia – 2. stupeň

 

Povinne voliteľné a výberové predmet, ktoré zabezpečujú študijné programy Dizajn, Vizuálne umenie, Reštaurátorská tvorba sa uskutočňujú v budovách VŠVU Drotárska cesta 44 a Koceľova, Bratislava

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 120 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu diplomovej práce a štátnu skúšku a 11 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria: profilový predmet Ateliérová výučba a profilové historiografické a teoretické predmety Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby. Profilové predmety Ateliérová výučba a Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby sú viacsemestrálne predmety, ktoré na seba nadväzujú od začiatku po koniec štúdia a pokračovanie v nich je podmienené úspešným absolvovaním predchádzajúceho semestra (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU, Článok 17 a Článok 18. https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Architektonická tvorba). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia. Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Architektonická tvorba nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Profilový predmet Ateliérová výučba, resp. špecializovaný Ateliér si študent volí už v prihláške uchádzača na magisterské štúdium v študijnom programe Architektonická tvorba. Počas letného semestra 1. ročníka magisterského štúdia si môže študent na základe podmienok internej stáže (forma žiadosti o internú stáž je v AiS – Akademickom informačnom systéme) podať žiadosť o internú stáž. Žiadosť o internú stáž si študent podáva nasledovným postupom schvaľovania: žiadosť schváli pedagóg prijímajúceho ateliéru a následne dostane žiadosť na vedomie pedagóg ateliéru, do ktorého bol študent prijatý na magisterské štúdium a finálny súhlas dáva prorektor pre štúdium. V žiadosti študent uvedie názov špecializovaného Ateliéru internej stáže v študijnom programe Architektonická tvorba a študent ho po schválení absolvuje počas letného semestra 1. ročníka magisterského štúdia. Študent má, v prípade záujmu alebo potreby rozšírenia poznatkov v rámci umeleckého smerovania, možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe Architektonická tvorba alebo v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU. Podmienkou pre začatie záverečnej práce je absolvovanie 1. a 2. semestra Ateliérovej výučby v prvom ročníku magisterského štúdia. Na začiatku tretieho semestra v rámci Ateliérovej výučby školiteľ v intenzívnej diskusii so študentom generuje tému záverečnej práce a študent počas tohto semestra pracuje na umeleckom výskume, ktorý je dôležitou súčasťou diplomovej práce. Umelecký výskum prezentuje študent na kontrolách rozpracovanosti pred pedagógmi študijného programu Architektonická tvorba. Prezentácie rozpracovanosti sú prístupné pre všetkých študentov VŠVU. V štvrtom semestri 2. ročníka magisterského štúdia študent pokračuje v predmete Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) v realizácii záverečnej práce. Záverečnou prácou magisterského štúdia študijného programu Architektonická tvorba je diplomová práca, ktorá obsahuje praktickú (návrhovú) a písomnú časť tvoriacu jeden tematický celok. Diplomová práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg špecializovaného Ateliéru), ktorý školí praktickú časť diplomovej práce a jedného školiteľa-konzultanta (historik alebo teoretik umenia a architektúry, filozof, estetik alebo schválený iný odborník z praxe), ktorý konzultuje so študentom písomnú časti diplomovej práce. Školiteľ a školiteľ-konzultant vedú s diplomantom spravidla spoločné konzultácie, ktoré sú doplnkom individuálnych konzultácií školiteľa s diplomantom resp. školiteľa-konzultanta s diplomantom. Praktická časť diplomovej práce pozostáva z konceptu, návrhu a projektu architektonického a/alebo urbanistického a krajinárskeho diela. Písomná časť diplomovej práce obsahuje prácu v rozsahu minimálne 20 normostrán, ktorá sa svojim obsahom vzťahuje k praktickej časti diplomovej práce. Podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce a k štátnej skúške je získanie všetkých potrebných kreditov za povinné predmety Ateliérová výučba a Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie), Diplomový seminár – v súčte 65 kreditov (ECTS) a absolvovanie a získanie 15 kreditov (ECTS) za všetky tri semestre profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby I, II, III. Ďalšou podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce a k štátnej skúške je ukončenie dostatočného počtu povinne voliteľných a výberových premetov a získanie minimálne 29 kreditov (ECTS). O konaní, časovom harmonograme a priebehu obhajoby diplomovej práce a štátnej skúšky sú študenti vopred informovaní elektronickým interným listom o ukončení magisterského štúdia (emailom a zároveň je zverejnený v AiS). Obhajoba diplomovej práce a magisterská štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Komisia je zložená z profesorov a docentov študijného programu Architektonická tvorba z pedagógov Katedry teórie a dejín umenia a z externých odborníkov z oblasti dejín a teórie umenia, architektov a urbanistov z praxe alebo pedagógov z ďalších architektonických a urbanistických škôl z domova a zo sveta. Diplomovú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý sa vyjadruje k obom jej častiam (písomnej a návrhovej, praktickej časti) a navrhuje hodnotenie diplomovej práce. Ďalšie hodnotenie je navrhované školiteľom v príslušnom školiteľskom posudku. Výsledné hodnotenie je stanovené konsenzom všetkých členov skúšobnej komisie a môže potvrdiť návrhy hodnotenia oponenta a školiteľa alebo hodnotenie zmeniť. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Priebeh obhajoby je verejný, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Priebeh obhajoby diplomovej práce a magisterskej štátnej skúšky je nasledovný: - vedúci pedagóg/pedagogička ateliéru krátko predstaví študenta/tku, - študent/ka všetkým prítomným predstaví textovú aj praktickú časť svojej Diplomovej práce, teda architektonické dielo, ktoré je koncepčne, návrhovo a projekčne elektronicky aj fyzicky prezentované – nainštalované v priestoroch školy alebo v externom prostredí (galérie, alternatívne priestory, iný verejný priestor, atď.), - školiteľ/ka prečíta školiteľský posudok (ak nie je prítomný/ná číta ho tajomník/čka komisie), - oponent/ka prečíta oponentský posudok (ak nie je prítomný/ná číta ho tajomník/čka komisie), - študent/ka odpovedá na otázky školiteľa, oponenta a vedie s komisou odbornú rozpravu. Súčasťou rozpravy je štátna skúška vo forme diskusie, ktorá prepája základy výskumu a experimentálnej tvorby s aspektami interpretačných rámcov neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby. Na rozdiel od obhajoby bakalárskej práce, kde sú vopred známe okruhy rozpravy, pri obhajobe diplomovej práce tieto okruhy formuluje študent priamo v diskusii s pedagógmi na základe témy svojho diplomového projektu. - predseda/kyňa komisie otvorí diskusiu aj pre prípadnú verejnosť a po zodpovedaní všetkých otázok ukončuje obhajobu a štátnu skúšku. Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu v prílohe.

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 101 kreditov (ECTS).

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 8 kreditov (ECTS). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 120 kreditov (ECTS) za celé magisterské štúdium vrátane kreditov za obhajobu diplomovej práce a štátnej skúšky 11 kreditov (ECTS).

Počet kreditov za záverečnú prácu (predmet: Diplomová práca, konzultácie, vypracovanie) 10 kreditov (ECTS) a za obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 11 kreditov (ECTS) potrebných na riadne skončenie štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Vizuálne umenia (predmet Ateliérová výučba) 45 kreditov (ECTS).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

 

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Architektonická tvorba, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti nakoľko je verejná. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Architektonická tvorba. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/) alebo priamo katedry.

 

hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

              

1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia, v prípade profilových teoretických predmetov Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby je komisionálna skúška za účasti minimálne dvoch skúšajúcich pedagógov.

 

2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3. V rámci študijného programu Architektonická tvorbavýberové predmety napríklad Krátkodobý vzdelávací kurz a Odborná exkurzia hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

4. Študent/ka, ktorý/rá bola hodnotený/ná stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol/a študent/ka hodnotený/ná stupňom FX z Ateliérovej výučbyDiplomovej práce (konzultácie, vypracovanie) a splnil/a podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby Diplomovej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent/ka právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent/ka môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval/a v iných študijných programoch Architektúra, prípadne Urbanizmus, či Dizajn (a príbuzných programoch nostrifikovaných Slovenskou komorou architektov) na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo garant študijného programu Architektonická tvorba, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu Architektonická tvorba uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. V magisterskom stupni štúdia nemožno uznať kredity získané za absolvovanie predmetu v bakalárskom stupni štúdia. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy sú uvedené v AIS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – diplomovej práce sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ diplomovej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis oponovania, obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Architektonická tvorba je popísaný v bode d) tohto dokumentu a v Internom liste o ukončení magisterského štúdia.

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 , ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Architektonická tvorba. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

 

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN    

 

Študijný program: Architektonická tvorba

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Mgr. arch.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Architektonická tvorba a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér


Hájek, Petr, prof. Ing. Mgr. akad. arch.

Funkcia: profesor, vedúci katedry

Špecializácia profilového predmetu Ateliér Virtuálne štúdio

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18214

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu Ateliér architektúry II

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Studený, Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu Ateliér architektúry III A3

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11818

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu Ateliér Architextúry: telo a priestor

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125

 

Mitášová, Monika, prof. Ing. arch., PhD.

Funkcia: profesor

Špecializácia profilového predmetu: Interpretačné rámce neskoromodernej

a súčasnej architektonickej tvorby a stála kritička ateliérovej tvorby

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Zervan, Marian, prof. PhDr. PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608


Brádňanský, Benjamín, Ing. arch.

E-mailová adresa: bradnansky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14668


Kolláthová, Júlia, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: kollathova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22912


Tholt, Tomáš, Ing. arch., PhD.

E-mailová adresa: tholt@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

Nemá link v registri

 

G. Rypáková, Kristína, Mgr. arch., ArtD.

E-mailová adresa: rypakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20461


Olejňak, Patrik, Mgr. art.,

E-mailová adresa: olejňak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34116


Shawkat, Sabah, doc., Ing., PhD.

E-mailová adresa: shawkat@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11770


Schlesinger, Richard, Ing., Mgr. art., PhD.

E-mailová adresa: schlesinger@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25639

 

Holocsy, Zoltán, Ing. Arch., PhD.

E-mailová adresa: holocsy@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11745


Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380


Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964


Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Čarný, Juraj, Mgr.,

E-mailová adresa: carny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11835


Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Moravčíková, Silvia, Mgr.

E-mailová adresa: moravcikova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24831

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

 

Priradenie pedagógov k vyučovanému predmetu viď. tabuľka študijného plánu v prílohe. 

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Hájek, Petr, prof. Ing. Mgr. akad. arch.

E-mailová adresa: hajek@vsvu.sk

 

Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

 

Studený, Ján, doc. Ing. akad. arch. Mgr. PhD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).


Lea Englartová

E-mailová adresa: lea.englartova@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

Študijná poradkyňa

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

 

Halada, Vít, doc., Mgr. art., ArtD.

Študijný poradca

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Šmalová, Iveta, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Architektonická tvorba: 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a vybrané povinne voliteľné a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom magisterského stupňa štúdia študijného programu na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený zo 4 Ateliérov architektúry, ktoré vyučujú 4 vedúci spolu so 4 asistentami/odbornými asistentami. Každému Ateliéru prislúcha 1 určená miestnosť. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie v Ateliéri vychádza na jedného študenta približne 2 m2 priestoru. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a data projektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Dielne a skladové priestory: K Ateliérom prislúcha dielňa s frézou a základnými nástrojmi na výrobu modelov. Súčasťou ateliérovej výučby je aj miestnosť pre 8 kusov 3D tlačiarní a techniku pre virtuálnu realitu (okuliare a výkonný počítač). Ďalším priestorom na podporu ateliérovej výučby je miestnosť s tlačiarňami (ploter a tlač menších formátov).

 

Ateliéry a dielne sa nachádzajú v podkroví budovy školy na Hviezdoslavovo nám. 18.

 

Študenti/tky Architektonickej tvorby majú možnosť využívať priestory a dielne aj v budove školy na Drotárskej ceste 44. A to napríklad:

 

Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálne učebňa disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Dielne a laboratóriá (miestnosti): Zlievareň, Štukatérska dielňa, Rezbárska dielňa, Formovacia dielňa pre liatie kovu, Kovodielňa, Serigrafická dielňa, Tlačiarenská dielňa, Leptáreň, Fotokomory, Fotografické štúdio, Sádrovňa, Modelovňa skla, Taviareň, Učebňa editovania (strižňa), Dielňa technológie maľby, CNC-fréza. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

 

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu. Študentom je k dispozícii základný materiál pre tvorbu modelov (kartón, špajdle). Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola z grantových a výskumných projektov. Niektoré špecifické materiálové požiadavky zabezpečujú externé firmy formou sponzoringu alebo vzoriek materiálov. 

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-         Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-         Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-         Napríklad minedu, EU, Slov-lex

 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU


c.       Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)


d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-         ILP – informačné listy predmetov

-         Rozvrh

-         Študijný plán študijného program

-         Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

 

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail


f.        Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu), a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

 

Partneri:

Metropolitný Inštitút Bratislavy (MIB) – spolupráca na ateliérových zadaniach a klauzurách pri témach verejného priestoru (konzultácie, diskusie, administratívna pomoc pri osádzaní dočasných intervencií, ponuka stáží pre študentov/ky atď..)

-mesto Bratislava – zmluva o spolupráci

UMPRUM a ČVUT v Prahe, FaVUT v Brne, FAD STU v Bratislave – hostia pri kontrolách rozpracovanosti alebo záverečných obhajobách v ateliéroch alebo v komisiách záverečných prác, spoluriešitelia grantov

-miestne samosprávy a ich platformy– lokálni partneri pri organizovaní študentských výstav a workshopov (napr. Útvar hlavnej architektky v Prievidzi, Mestský kurátor v Trnave)

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum sa vďaka svojej výhodnej geografickej polohe využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Architektonická tvorba môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, architektonických, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Architektonická tvorba budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Architektonická tvorba budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu Architektonická tvorba možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač sa vie orientovať v umeleckých a teoretických východiskách svojej tvorby, má vedomosti z oblasti dejín umenia a architektúry, analytické myslenie, uvažuje v súvislostiach a ovláda zručnosti architektonického navrhovania, ktoré dokáže využiť vo svojej tvorbe a adekvátne s nimi pracovať. Uchádzač ďalej preukazuje schopnosť prekračovať zaužívané postupy, ktorá je dôležitá na ceste k špecifickej profilácii a autorskej stratégii. Takýto prístup si vyžaduje potrebu samostatného myslenia v súčasných postupoch architektonického navrhovania a architektonického experimentovania, ako aj architektonickej praxe či výskumu. Uchádzač je schopný formulovať svoje témy a flexibilne reagovať na otázky a prezentovať svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Architektonická tvorba.

 

Prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia trvajú jeden deň a konajú sa pred prijímacou komisiou, ktorá je zložená zo zabezpečujúcich pedagógov. Uchádzač musí predložiť portfólio svojich prác, motivačný list a životopis a musí predstaviť svoju odbornú profiláciu pre magisterský stupeň štúdia.

 

Takýto uchádzač je prijímaný transparentne pred celou komisiou zloženou z pedagógov daného študijného programu. Členom komisie je aj jeden teoretik, ktorý primárne učí na inom študijnom programe. Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú zverejnené na webe školy, sú každoročne aktualizované. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom odboru, s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností. Komisia posudzuje mieru talentu uchádzača a jeho schopnosti zvládnuť magisterský stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania.

 

Prijímacie pohovory sú:

-         Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať vo svojom portfóliu prác výsledky svojho štúdia na bakalárskom stupni štúdia, musí mať jasne definovaný koncept, ktorému sa chce na magisterskom stupni štúdia venovať a musí preukázať zrelosť na štúdium v rámci pohovoru pred komisiou.

-         Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

-         Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

AIS

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

 

1. Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Diploma Festu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo diplomových výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum a Diploma Fest sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

2. Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3.  Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

 1.     Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.     Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.     Interný list o ukončení magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka).

 

4.     Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5.     Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

6.     Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.     Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

8.     Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.     Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf 

 

11. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/?v=LRJ8jJO2