DOKUMENT
Študijný program DUb.19 - Digitálne umenia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Digitálne umenia, číslo: 184069
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň VŠ vzdelania); ISCED-F 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
Slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom 30 (z toho cca 25% v jednom ročníku). Skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol 33 v akad. roku 2021/2022 a počet prijatých študentov do prvého ročníka pre akad. r. 2022/23 je 7. Súčasný počet študentov v existujúcich dvoch ročníkoch je 12.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom programu je pripraviť absolventa na uplatnenie sa v dynamickom a interdisciplinárnom svete digitálnej kreatívnej praxe. Je to priestor, ktorý sa rýchlo mení, v ktorom zanikajú a vznikajú nové povolania, kde technologický podklad, na ktorom tento priestor stojí, prichádza neustále s novými prístupmi, nástrojmi, zariadeniami. Náš program tiež reflektuje stále väčšie presahy medzi umením a technológiou, ktoré stierajú hranicu medzi tvorcom diela a tvorcom nástroja, medzi umelcom a programátorom, medzi ľudskou tvorbou a umelou inteligenciou. Cieľom nášho vzdelávania je naučiť absolventa vedomostiam a zručnostiam, ktoré im umožnia prispôsobovať sa budúcim zmenám vo svete digitálnych umení.


Interdisciplinarita a dynamika digitálneho sveta už nie je kompatibilná s tradičnou rigidnou formou vzdelávania úzko špecializovaného absolventa. Preto je cieľom programu prepájať rozmanité spôsoby umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, počítačového myslenia, navrhovania a programovania. Dôraz kladieme na schopnosť pýtať sa, samostatne pracovať s informačnými zdrojmi, kriticky uvažovať o svojich aj iných dielach, ale aj na schopnosť prezentovať seba a svoju prácu.


Študenti získavajú výtvarné zručnosti s použitím moderných digitálnych technológií, učia sa samostatnej práci, osvojujú si princípy kreatívneho plánovania. Teoretické vzdelanie obsiahnuté v študijnom programe má presah do digitálnych humanitných vied a formuje kritické myslenie a etické princípy dôležité pre fungovanie v digitálnom svete. Ateliérová časť výuky slúži na formovanie samostatnosti študentov, ich schopností vyhľadávať informačné zdroje aj inšpiráciu, diskutovať, prezentovať seba a svoje diela. Doplňujúce prednášky a workshopy od hosťujúcich expertov prinášajú študentom skúsenosti z praxe, máme tak prístup k najmodernejším poznatkom a prístupom a už počas štúdia umiestňujeme študentov do povedomia ich budúcich kolegov na Slovensku aj v zahraničí.


Program nevytyčuje jednotnú nemennú sadu zručností pre všetkých. Ani nepredpokladá jednotnú sadu zručností od uchádzačov a neobmedzuje sa na absolventov umeleckých škôl, je vhodný aj pre absolventov gymnázií a priemyselných škôl. Významná časť aktivít v programe odráža individuálny záujem študentov o najrôznejšie oblasti a odnože digitálnych umení, ktorým sa potom podľa potrieb venuje pozornosť na ateliéroch, workshopoch, exkurziách a spoločných projektoch s partnerskými inštitúciami.


Hlavné výstupy vzdelávania


Absolvent je schopný samostatne ale aj tímovo pracovať v doméne digitálnych kreatívnych činností ako napr. vizuálne umenie, 2D/3D grafika a animácia, digitálne médiá, interaktívne aplikácie a inštalácie, videohry, dátová vizualizácia, infografika. Absolvent ovláda softvérové a hardvérové nástroje pre spracovanie a zobrazovanie grafickej informácie a multimédií. Je schopný samostatne analyzovať existujúce diela a syntetizovať poznatky do podoby vlastných diel. Vie kriticky analyzovať diela iných, prezentovať svoje diela, diskutovať a obhajovať svoje postoje. Dokáže sa v budúcnosti lektorovať nové technológie a postupy, adaptuje sa na nové podmienky.

Po absolvovaní programu sa môže absolvent uplatniť priamo v kreatívnej praxi (viď indikované povolania nižšie) ale tiež pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v príbuzných študijných programoch (v oblastiach vizuálneho umenia, dizajnu alebo v oblasti teória vizuálneho umenia) prípadne sa uchádzať o magisterské štúdium na iných vysokých školách v oblasti humanitných, spoločenských a historických vied, ale tiež aj v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Slobodný umelec. Autor interaktívnych inštalácií, projekcií, digitálnych prezentácií. 2D/3D grafik a animátor. Tvorca videohier. Programátor. Správca digitálnych archívov umenia a kultúrneho dedičstva. Program zohľadňuje aj dynamický trh práce a rýchle vznikanie nových profesií, ktoré nie sú ešte ani pomenované. Táto skutočnosť je zohľadnená v dvoch pilieroch študijného programu: v budovaní schopnosti neustáleho vzdelávania sa a vo flexibilite študijného plánu.

Môžu pôsobiť aj v kreatívnych tímoch (s presahom do rôznych médií vizuálneho umenia), ďalej môžu pôsobiť v prostredí galerijnej pedagogiky a lektorskej činnosti aj v rámci celoživotného vzdelávania ako lektori v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Digitálne umenia nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Digitálne umenia je nový študijný program. VŠVU pripravila štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

·        Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

·      Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

·       Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

·    Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Kunsthalle, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne a kreatívne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.) Predpoklad je, že absolventi budú zväčša v slobodnom povolaní.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Študijný program je nový a zatiaľ nemá vlastných absolventov. 


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU a Programovej rady VŠVU. 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu Digitálne umenia na základe spoločných pracovných stretnutí s ďalšími zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou diskusii sú aj zástupcovia študentov daného študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia.


Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Digitálne umenia na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti vizuálneho umenia.


Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Študijný plán v programe Digitálne umenia je zostavený z 3 kategórií predmetov/aktivít:

  • Ateliéry, workshopy, stáže vytvárajú priestor pre samostatnú tvorivú činnosť, individuálny rast, pre budovanie mäkkých zručností, akými sú schopnosť diskutovať, prezentovať, neustále sa vzdelávať.
  • Povinné predmety poskytujú študentom nevyhnutný spoločný základ v odborných a teoretických oblastiach.
  • Povinne voliteľné a výberové predmety umožňujú študentom špecializovať sa niektorým z vybraných smerov do hĺbky, získavať prehľad o rôznorodých aspektoch výtvarných umení do šírky, alebo rôzne kombinovať tieto dva prístupy.

 

Ateliéry, workshopy, stáže


Činnosť v ateliéri tvorí významnú časť vzdelávania v študijnom programe Digitálne umenia. Obsahom, náročnosťou aj časovou dotáciou sú ateliérové predmety najdôležitejšou kreditovo zložkou študijného plánu a sprevádzajú študenta cez všetky ročníky. Konkrétne je to predmet Prípravný kurz Digitálne umenia v prvom ročníku štúdia a predmety Ateliér Sprievodca Galaxiou v ďalších ročníkoch.


Alternatívne k tomuto predmetu je možné v 3. a 4. ročníku, keď si študenti už formujú svoje individuálne záujmy, absolvovať Ateliér Multimédiá. Možné je tiež, prostredníctvom predmetu Doplnkový ateliér, navštevovať iné ateliéry, zamerané napríklad na intermédiá, fotografiu, dizajn a podobne, a tým si dopĺňať potrebné interdisciplinárne skúsenosti.


Alternatívne k ateliéru je možné vo vyšších ročníkoch absolvovať predmet Pracovná stáž, kedy študent pôsobí v externom inštitúcii v rámci domény digitálnych umení.


Hlavnou náplňou ateliérovej činnosti je práca študenta na konkrétnom zadaní, spravidla v trvaní celého semestra. Na tému zadania pre daný semester sa v ateliéri diskutuje, organizujú sa prednášky od interných či pozvaných pedagógov. Študentky a študenti pri riešení zadania formulujú svoj projekt, robia k nemu vlastný výskum, stanovujú si ciele a formu ich naplnenia, realizujú dielo s priebežnými konzultáciami s pedagógmi ateliéru a s niekoľkými kontrolnými bodmi počas semestra. Na záver semestra prezentujú a obhajujú svoje práce pred pedagógmi a sprístupňujú ich verejnosti.


Povinné predmety


Povinné predmety sú sústredené hlavne v prvých dvoch ročníkoch štúdia a kladú si za cieľ vyrovnať rôznorodosť uchádzačov a poskytnúť študentom nevyhnutný základ pre ďalšie štúdium, ktoré už kladie dôraz na individuálnosť a rozmanitosť oblasti digitálnych umení. Program, ktorý sa pohybuje na prieniku výtvarného umenia a technológií musí vo svojom pláne zohľadňovať rôznorodosť študentov, ktorí sa hýbu na rôznych oblastiach spektra medzi technikou a umením. Plán preto obsahuje v úvodných ročníkoch ako predmety zamerané na vizuálny prejav - Kresba, Projektová kresba, 3D navrhovanie, Multimédiá – tak aj technickejšie orientované predmety z nich najdôležitejší predmet Kreatívne programovanie a ďalšie Práca s mikrokontrolérmi, a Prototypovanie, fabrikácia, platforma.

Teoretické predmety, ktoré sú medzi povinnými, sa zameriavajú na poskytnutie kontextu pre tvorbu študentov v ateliéri. Dávajú vedľa seba filozofické, historické a kultúrne súvislosti, ktoré formujú výtvarné, estetické ale aj kritické myslenie u študentov. Nosným predmetom je tu Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte. Podporným predmetom je Úvod do štúdia, na ktorom sa študenti oboznamujú so špecifikami rôznych výtvarných smerov na vysokej škole a s akademickou praxou. Vo vyšších ročníkoch sa teoretické predmety špecifickejšie orientujú na oblasť digitálnych umení a na kritické uvažovanie v kontexte umení (Problematika výtvarných médií a analýza obrazu (digitálnych umení)). Fungujú tiež ako príprava na samostatnú umelecko-teoretickú činnosť, ktorá je súčasťou záverečnej bakalárskej práce študentov vo štvrtom ročníku.


Povinne voliteľné a výberové predmety


Interdisciplinarita a široký záber digitálnych umení je zohľadnený v rozsiahlom výbere povinne voliteľných a výberových predmetov. Študijný plán tu necháva pomerne značnú voľnosť výberu. Študentky a študenti môžu svoj plán prispôsobiť svojmu zameraniu a môžu si vytvoriť plán, ktorý v pre nich vhodnej miere kombinuje prehlbovanie zručností v oblasti záujmu aj získavanie prehľadu do šírky v iných príbuzných oblastiach.

V prípade povinne voliteľných predmetov sa plán orientuje skôr na predmety prehlbujúce a rozvíjajúce zručnosti získané v nižších ročníkoch (3D modelovanie, programovanie, kresba, multimédiá) no obsahuje aj rozširujúce predmety ako FotografiaZvuk. U výberových predmetov zasahuje plán do ponuky rozširujúcich predmetov z iných katedier VŠVU, ktoré sú vhodným doplnkom k digitálnym umeniam. Ide napríklad o praktické grafické zručnosti (rastrová, vektorová grafika, design) alebo o konceptuálnejšie zručnosti pri práci s priestorom a materiálmi.


Organizácia štúdia a pravidlá pri zostavovaní študijného plánu

Bakalárske štúdium na VŠVU sa riadi pravidlami zverejnenými online:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/

Aktuálne pravidlá a ponuka všetkých predmetov sú každoročne zverejňované v bedekri:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/?v=VOP0l4OQ

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN v prílohe v pdf formáte BEDEKER 2022/23

 

Študijný program: Digitálne umenia

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-         jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

uvedené v tabuľke študijného plánu; https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-         v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

uvedené v tabuľke študijného plánu; https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-         pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v informačnom liste predmetu v AIS

-         prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP v AIS;

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-         pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP v AIS;

     https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-         metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

uvedené v informačnom liste predmetu v AIS

-         osnovu/ sylaby predmetu[1],

Uvedené v informačnom liste predmetu v AIS

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2],

Uvedené v informačnom liste predmetu v AIS

-         kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP v AIS; https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-         osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu,

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP v AIS; https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

-         učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Uvedené v informačnom liste predmetu v AIS

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný program uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, ak nie je v informačnom liste predmetu uvedené inak. Všetky teoretické predmety sa uskutočňujú v budove Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, alebo online formou prostredníctvom MS Teams. V prípade predmetov, ktoré zabezpečuje iná katedra sa uskutočňujú v budove VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18 a v budove VŠVU na Koceľovej 23.


[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej skúšky 10 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, aby dosiahol optimálne 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Spolu musí absolvovať povinne voliteľné predmety a výberové za minimálne 52 kreditov. Študent musí pre riadne ukončenie štúdia obhájiť záverečnú bakalársku prácu a zložiť štátnu skúšku. Podmienky a postup pre ukončenie štúdia sú uvedené na webstránke školy: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 184

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 56

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce a štátnu skúšku potrebných na riadne skončenie štúdia: 20

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:

Pracovná stáž je predmet, ktorý si študent môže sám zvoliť ako náhradnú aktivitu k ateliérovej činnosti a predmet Doplnková pracovná stáž patrí medzi výberové predmety. Nie je však povinné ich absolvovať. Absolvovať prax v oblasti umenia je výberová činnosť.

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: Študijný program nie je inžiniersky

-počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

V bakalárskom stupni štúdia umelecké výkony nehodnotíme, len v doktorandskom stupni štúdia. Hodnotia sa výsledky ateliérovej výučby. 70 kreditov (ECTS).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu Digitálne umenia a celej platformy Digitálne umenia, plus je rozšírená o odborníkov z externého prostredia a aktuálne hosťujúcich pedagógov), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie:

https://www.digitalnyprieskum.sk

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum

Hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu

Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Podmienky uznávania štúdia upravuje Študijný poriadok VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/

a Smernica o uznávaní dokladov https://www.vsvu.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Vzhľadom na momentálne len druhý rok existencie programu nie sú zatiaľ vypísané témy záverečných prác. Témy záverečných prác: Bakalárskej práce budú formulované individuálne pre každého študenta a formuluje ich školiteľ bakalárskej práce. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg/pedagogička študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Obhajoby záverečných prác sa riadia pravidlami v Študijnom poriadku VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Pravidlá záverečných prác sú súčasťou Študijného poriadku VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/


-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Možnosti študentskej mobily sú na webstránke školy

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov


-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

Upravuje Disciplinárny poriadok VŠVU

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf


-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Postupy pre študentov so špeciálnymi potrebami upravuje Smernica rektorky a zabezpečuje Podporné centrum

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami


-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.


Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

– prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

– prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

– priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

– priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

Postupy podávania a prerokovania podnetov a odvolaní akademickej obce a zamestnancov sú súčasťou Rokovacieho poriadku Etickej rady

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2021-rokovaci-poriadok-etickej-rady-vsvu_2021.pdf a Etického kódexu https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Budú v samostatnej prílohe a sú v AIS. V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram akademického roka je dostupný online: https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

Aktuálny rozvrh je v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Funkcia: docent

Profilové predmety: Ateliér Sprievodca galaxiou

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25090

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Pedagógovia platformy Digitálne umenia:


doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Funkcia: docent

Profilové predmety: Ateliér Multimédiá

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11777

 

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.

Funkcia: docent

Predmety: Problematika výtvarných médií.

(digitálne umenia)Analýza obrazu (digitálne umenia),

E-mailová adresa: mitasova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15913

 

Matej Novotný, Mgr., PhD.

Funkcia: funkčné miesto docenta

Predmety: Prípravný kurz Digitálne umenia, Ateliér Sprievodca galaxiou, Kreatívne programovanie

E-mailová adresa: novotny@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5398


Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docenta

Predmety: Prípravný kurz Digitálne umenia, Práca s mikrokontrolérmi

E-mailová adresa: mackovic@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32678

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

V samostatnej prílohe.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Priradenie k predmetom je uvedené v študijnom pláne.


Mgr. art. Marek Kvetan

E-mailová adresa: kvetan@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11792

Mgr. Norbert Lacko, PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

Mgr. Beáta Jablonská, PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, PhD.

E-mailová adresa: rypakova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20461

Mgr. Naďa Kančevová, PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

Mgr. Ján Kralovič, PhD.

E-mailová adresa: kralovic@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

Mgr. Art. Jana Ilková, Art.D.

E-mailová adresa: ilkova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18212

RNDr. Pavel Bukoven

E-mailová adresa: bukoven@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9154

Mgr. Art. Richard Keťko

E-mailová adresa: ketko@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29881

Mgr. Art. Danica Pišteková, ArtD.

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125

Mgr. art. Žofia Dubová

E-mailová adresa: dubova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34120

Mgr. Art. Peter Barényi, ArtD.

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657

Mgr. art. František Király, PhD.

E-mailová adresa: kiraly@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19313

Mgr. Art. Júlia Kolláthová, ArtD.

E-mailová adresa: kollathova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22912

PaedDr. Monika Dobrovičová, PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746

Mgr. Norbert Lacko, PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

prof. Ladislav Čarný, akad. mal.,

E-mailová adresa: carny@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11718

prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

Mgr. Peter Máčaj, PhD.

E-mailová adresa: macaj@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11858

Mgr. art. Zuzana Šebelová

E-mailová adresa: sebelova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34119

doc. Dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD.

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458

doc. Stanislav Bubán, akad. mal.

E-mailová adresa: buban@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11710

Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

Mgr. art. Pavol Truben, ArtD.

E-mailová adresa: truben@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29891

Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

E-mailová adresa: pezman@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11729

Mgr. art. Gabriel Gyenes, ArtD.

E-mailová adresa: gyenes@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31677

Mgr. art. František Demeter

E-mailová adresa: demeter@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25089

Václav Kautman, akad. soch.

E-mailová adresa: kautman@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11723

Mgr. art. Peter Zelman

E-mailová adresa: zelman@vsvu.sk

Register zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11783

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Témy záverečných prác sa vytvárajú individuálne pre každého študenta.

Školitelia záverečných prác:

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD., csefalvay@vsvu.sk

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD., sicko@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Natália Zajačiková, natalia.zajacikova@student.vsvu.sk

Emma Záhradníková, emma.zahradnikova@student.vsvu.sk


Záujmy všetkých študentov zastupuje študentská časť akademického senátu:

https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/vsvu/organy-skoly/akademicky-senat/

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijní poradcovia:

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

E-mailová adresa: csefalvay@vsvu.sk

 

Mgr. Matej Novotný, PhD.

E-mailová adresa: novotny@vsvu.sk

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková Mária, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk


Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk


Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk


Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk


Študijné oddelenie: https://www.vsvu.sk/sk/studium/studijne-oddelenie/

Poradenské a podporné centrum: https://www.vsvu.sk/sk/podporne-a-poradenske-centrum/

Ubytovací referát: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/ubytovanie-pre-studentov-vsvu/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Všetky priestory využívané pri výuke:


Zoznam a charakteristika vlastných priestorov a materiálneho zabezpečenia študijného programu Digitálne umenia

Okrem spoločných priestorov a materiálového zabezpečenia, ktoré študentky a študenti využívajú pri jednotlivých povinných, voliteľných a výberových predmetoch na určených miestach a zdieľané spoločné priestory s inými študijnými programami disponuje platforma Digitálne umenia aj vlastným ateliérovým priestorom pre tvorbu v profilovom predmete Ateliér Sprievodca Galaxiou a kabinetom pre konzultácie a prednášky, spolu cca 80m2. Ateliér Multimédií je zdieľaný priestor aj so študentami študijného programu Vizuálna komunikácia.


Hardvérové vybavenie pre Digitálne umenia je zahŕňa vybavenie spoločnej počítačovej miestnosti a vybavenie vlastného ateliéru. Spolu ide o 16x výkonné multimediálne PC (i7, 32 GB RAM, RTX 2070, 27”monitor), 2x dataprojektor, 8x headsety pre virtuálnu realitu (HTC Vive Pro, Oculus Quest 2), 55” veľkoplošná obrazovka, zostava reproduktorov pre 5.1 priestorový zvuk, výkonný multimediálny notebook (Ryzen 5, 16 GB RAM, RTX 3060), profesionálny priestorový mikrofón a audiorekordér, 11x grafické tablety Wacom.


Softvérové vybavenie pre výuku: balík 2D grafických a multimediálnych aplikácií Adobe Creative Suite, 3D modelovacie nástroje Rhino, Blender, 3DS Max, Maya, Cinem4D, videoherné enginy Unity a Unreal, kompletný kancelársky balík Microsoft Office 365 a cloudové úložisko OneDrive s kapacitou 1TB pre každého používateľa.

Študenti Digitálnych umení majú možnosť využívať už spomínané učebné priestory a dielne aj v rámci zvolených predmetov z iných študijných programov a spoločných priestorov pre všetky študijné programy A to napríklad:


Digitálna učebňa: Disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy môžu byť k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). Digitálna učebňa sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44).


Kresliareň.


Dielne a laboratóriá (miestnosti): Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni rezervujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

Dielne a laboratóriá sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 a Koceľova 23).


Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola z grantových a výskumných projektov.


Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, dáta projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).


Galéria Médium: spolu cca 150 m2. Galéria Médium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.


Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/


Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.  Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

o  Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

o  Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

o  Napríklad Minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0


b. Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU


c.  Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici)


d. AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

o  ILP – informačné listy predmetov

o  Rozvrh

o  Študijný plán študijného program

o  Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do


e. Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.  Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.digitalneumenia.sk

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.facebook.com/DigitalneUmenia

https://www.instagram.com/digitalneumenia

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu). Dištančné vzdelávanie prebieha cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje videohovory, nahrávanie prednášok, zdieľanie študijných materiálov, odosielanie zadaní.

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/


Okrem partnerských spoluprác na úrovni školy má študijný program Digitálne umenia nadviazanú plánovanú spoluprácu s partnermi:

·        Kunsthalle Bratislava: výstavy študentských prác

·        At Home Gallery Šamorín: výstavy študentských prác

·        Trenčín Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026: spolupráca na umeleckých podujatiach

·        Sensorium: zapájanie študentov do výstavných a projektových aktivít v digitálnom umení

·        Novota ART: exkurzie a prax v modernom priemyselnom pracovisku pre 3D digitálnu fabrikáciu

·        Slovenská národná galéria: spoločné workshopy a exkurzie

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Medium a HIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študentky a študenti môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu.


Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu Digitálne umenia a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko).


Študenti budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.


Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca

Formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzačka/uchádzač má tvorivé zmýšľanie, vie prichádzať s vlastnými nápadmi či interpretáciami, ale aj s vlastnými otázkami. Dokáže zachytiť svoju vizuálnu či priestorovú predstavu v grafickej podobe. Nemusí excelovať v kreslení ani ovládať najmodernejšie technológie, hoci je to výhodou. Čo však musí, je oplývať zvedavosťou, mať vlastné záujmy a mať vnútornú motiváciu spoznávať nové veci a neustále sa učiť. Dokáže reagovať na zmeny, nezostáva vo vyšliapaných chodníčkoch, nezľakne sa experimentu. Nevzdáva sa pri prvom neúspechu.


Ovláda prácu s počítačom na stredoškolskej úrovni. Zaujíma sa o vizuálne umenie, literatúru, film, komiks, videohry a digitálne technológie. Samovzdeláva sa aj popri strednej škole – má mimoškolské aktivity, koníčky, učí sa z webu, z tutoriálov či z kníh – alebo má praktické skúsenosti. Vzhľadom na štúdium moderných informačných zdrojov je odporúčaná aspoň priemerná znalosť anglického jazyka, hoci jazyk nie je súčasťou prijímacích pohovorov. Podobne sú výhodou aj praktické zručnosti v niektorej z oblastí ako napríklad 2D/3D grafika, animácia, video, multimédiá či fotografia.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie konanie prebieha v dvoch kolách a uchádzačov posudzuje komisia zložená zo zabezpečujúcich pedagógov s umelecko-pedagogickými titulmi profesor/ka, docent/ka alebo odborný/á asistent/ka. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU. Prijímacia komisia je menovaná rektorom/rektorkou školy.


Prvé kolo prebieha spravidla dištančne a uchádzači v ňom odovzdávajú tri časti.

  • Prvou časťou je realizácia domácej práce na zadanie, ktoré je zverejnené prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov VŠVU (napr. webstránka školy). Na realizáciu domácej práce majú spravidla 2 mesiace od vyhlásenia zadania do termínu. Okrem samotnej práce odovzdávajú aj krátku textovú anotáciu k práci s vysvetlením svojho prístupu, inšpirácie a postupu realizácie.
  • Druhou časťou v prvom kole je videovizitka, počas ktorej uchádzačky a uchádzači predstavia seba a svoju motiváciu študovať digitálne umenia.
  • Treťou časťou odovzdávanou v prvom kole je portfólio vlastných prác. Ide o výber z doterajšej tvorby uchádzačky/uchádzača v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performancia, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.


Postup do druhého kola.


Prijímacia komisia vyhodnotí práce odovzdané v prvom kole a určí skupinu postupujúcich do druhého kola.

Podmienkou postupu do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov z prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky sú informovaní a výsledky zverejnené prostredníctvom webu školy najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom a uchádzačkám zaslaná pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.


Druhé kolo


Prebieha prezenčne a trvá dva dni. Zúčastňujú sa ho len uchádzačky a uchádzači postupujúci z prvého kola. Hlavnou náplňou druhého kola je realizácia 4 diel na témy zadané komisiou, obvykle 2 témy v prvý deň a 2 témy v druhý deň. Predmetom úloh je rôzna kombinácia predstavivosti, nápaditosti a vizuálneho prejavu. Typickými zadaniami sú napríklad stvárnenie príbehu kresbou (komiks, storyboard), ideový návrh funkcionality počítačovej aplikácie a grafický návrh jej používateľského rozhrania, návrh loga či vizuálnej kampane na nejakú tému a pod.


Súčasťou druhého kola je tiež písomný test alebo pohovor preverujúci kritické a vizuálne uvažovanie, čítanie s porozumením, prípadne všeobecný prehľad vo výtvarných umeniach a kultúre. Ústny pohovor zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.


Celý postup a podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webstránke školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/digitalne-umenia/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie pohovory v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

Počet uchádzačov v prvom kole prijímacích pohovorov: 33

Do druhého kola postúpilo: 12

Prijatých študentov: 6

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Zber spätnej väzby na úrovni školy:


VŠVU pripravila celoškolské nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.


1.  Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Diploma Festu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo diplomových výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum a Diploma Fest sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

2.  Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3.  Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.


Zber spätnej väzby na úrovni študijného programu

Nad rámec celoškolských nástrojov na zber spätnej väzby študentov realizujú Digitálne umenia na konci každého semestra vlastnú otvorenú diskusiu so študentmi a pedagógmi o plusoch a mínusoch prebehnuvšieho semestra. Do diskusie je možné vnášať témy verejne ale aj anonymne prostredníctvom online formulára (Microsoft Teams, Slido).


Zber spätnej väzby na úrovni predmetov

Každý pedagóg môže nepovinne zbierať vlastnú spätnú väzbu aj v rámci svojho predmetu, spravidla anonymne cez online formulár (Teams, Slido). 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.      Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.      Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.      Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka).

 

4.      Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5.      Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

6.      Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.      Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

 

8.      Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.      Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,


10.  Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11.  Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

    https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/?v=LRJ8jJO2

  https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0