DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. Matej Novotný, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Novotný
I.2 - Meno
Matej
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Centrum výskumu
I.6 - Adresa pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
novotny@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5398
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Digitálne umenia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského vo Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Matematika - Počítačová grafika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského vo Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Aplikovaná informatika
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019-...
Výskumník-vývojár VIS GRAVIS, s.r.o. 2008-2020
Odborný asistent Univerzita Komenského vo Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2007-20014
Výskumník VRVis Research Center, Vienna 2006-2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kreatívne programovanie 1,2,3,4 Digitálne umenia Bc.
Tvorba interaktívnych aplikácií 1,2 Digitálne umenia Bc.
Ateliér "Sprievodca galaxiou" Digitálne umenia Bc.
Prípravný kurz digitálneho umenia Digitálne umenia Bc.
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Digitálne umenia - zabezpečujúci pedagóg Bc.
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
27
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
18
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Tvorba herného prostredia 1,2,3,4 Herný dizajn (VŠMU) Bc.

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
439
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
122
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
144
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
78
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0/8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0/4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Outlier-Preserving Focus+Context Visualization in Parallel Coordinates, Matej Novotný and Helwig Hauser, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 12, no. 5, pp. 893-900, September-October, 2006
2.Three-level Visualization of Internet Discussion with Extruded Word Clouds, Pavol Fabo and Matej Novotný, Information Visualization 2012, pp. 13-18
3.Applications of multi-touch augmented reality system in education and presentation of virtual heritage, Novotný Matej, Lacko Ján, Samuelčík Martin, 2013 Procedia Computer Science
4.Similarity brushing for exploring multidimensional relations, Matej Novotný and Helwig Hauser, 2006, 14th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2006, WSCG'2006
5.MARS: Multi-Touch Augmented Reality System and Methods of Interaction with It, Matej Novotný, Ján Lacko, Martin Samuelčík, Information Technology Applications, 2012(2), ISSN 1338-6468, pp. 30-36
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Madona z Ruskinoviec, 2017, Východoslovenská galéria v Košiciach. Interaktívny exponát, výstava "Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka"
2.Vyhľadávanie podľa tvaru, 2015, Slovenská Národná Galéria. Interaktívny exponát, výstava "Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku"
3.Dáma a Verbovačka, 2019, Východoslovenská galéria v Košiciach. Interaktívne exponáty, výstava "Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom"
4.Nekonečný zoom, 2020, Národné osvetové centrum, Slovenské národné múzeum. Interaktívny exponát, výstava "Digitálna výstava"
5.Kiosk pre interaktívne prezentácie, 2019, Národné osvetové centrum, Slovenské národné múzeum. Digitálna platforma pre interaktívne exponáty, výstava "Digitálna výstava" a expozícia "Slovakiana na veľtrhu IXPO 2019"
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Výstup: Outlier-Preserving Focus+Context Visualization in Parallel Coordinates. Ohlas: Matthew O. Ward, Georges Grinstein, Daniel Keim: Interactive data visualization: foundations, techniques, and applications, 2015, Taylor & Francis
2.Výstup: Outlier-Preserving Focus+Context Visualization in Parallel Coordinates. Ohlas: J. Heinrich and D. Weiskopf: State of the Art of Parallel Coordinates, 2013, Eurographics 2013
3.Výstup: Outlier-Preserving Focus+Context Visualization in Parallel Coordinates. Ohlas: Purchase H.C., Andrienko N., Jankun-Kelly T.J., Ward M.: Theoretical Foundations of Information Visualization, 2008, Lecture Notes in Computer Science, vol 4950. Springer
4.Výstup: Outlier-Preserving Focus+Context Visualization in Parallel Coordinates.Computer Graphics, vol.: 23, issue: 3 Ohlas: Shusen Liu ; Dan Maljovec ; Bei Wang ; Peer-Timo Bremer ; Valerio Pascucci: Visualizing High-Dimensional Data: Advances in the Past Decade, 2017, IEEE Transactions on Visualization and
5.Výstup: Applications of multi-touch augmented reality system in education and presentation of virtual heritage Ohlas: López,D. and Oehlberg,L. and Doger,C. and Isenberg,T.: Towards an understanding of mobile touch navigation in a stereoscopic viewing environment for 3D data exploration, 2016, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol.:22, issue: 5, pp. 1616-1629
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Milan Rastislav Štefánik / TIME AFTER TIME, FPU 20-163-04554, vedúci projektu
2.Inovujeme digitálne umenia, KEGA 006VŠVU-4/2021, vedúci projektu
3.InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev, Norway grants CBC01008, riešiteľ
4.Podoba budúceho sveta, KEGA 010VŠVU-4/2021, riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Študijný program Digitálne umenia - spoluautor koncepcie nového študijného programu a jeho plánu, zabezpečujúci pedagóg VŠVU 2019 - ...

IX. - Iné relevantné skutočnosti