DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mackovič
I.2 - Meno
Roman
I.3 - Tituly
Mgr. art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Digitálne umenia, pracovisko – Drotárska cesta 44, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
mackovic@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32678?mode=full&do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie – vizuálna komunikácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie – dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie – dizajn
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 29. 9. 2020 až doposiaľ
Grafický dizajnér a dizajnér v slobodnom povolaní Samostatne zárobkovo činná osoba 2007 – 2021
DTP a grafický dizajnér JANDL marketing a reklama, Bratislava 2006 – 2007
Technik – zvukár, osvetlovač Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava 2002 – 2003
DTP a grafický dizajnér REDA spol. s r. o., Bratislava 1998 – 2001

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný kurz digitálne umenia Digitálne umenie bakalársky umenie
Ateliér Multimédiá Vizuálne umenia, Vizuálna komunikácia bakalársky umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Digitálne umenia –Jeden zo zabezpečujúcich pedagógov bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Multimédiá I, II Vizuálna komunikácia, Digitálne umenia I Umenie
Práca s mikrokontrolérmi I, II, III, IV Digitálne umenia, Vizuálna komunikácia, Intermédiá, Dizajn I Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

ORB – Fyzická interakcia s digitálnym prostredím, 2019-2021

2.

Hľadanie krásy, 2017-2018

3.

Jamky – Postdigitálny zvukový sekvencér, 2015-2018

4.65 rokov VŠVU, 2014
5.Postdigitálny papier, 2013-2015
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.ORB – Fyzická interakcia s digitálnym prostredím, 2019-2021
2.Hľadanie krásy, 2017-2018
3.

Jamky – Postdigitálny zvukový sekvencér, 2015-2018

4.65 rokov VŠVU, 2014
5.Postdigitálny papier, 2013-2015
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Hľadanie krásy, 2017-2018
2.Jamky, 2015-2018
3.

ORB – Fyzická interakcia s digitálnym prostredím, 2019-2021

4.

Postdigitálny papier, 2013-2015

5.CERIL/MYTOD, interaktívny typografický pútač k výstave Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom, 2013
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedenie workshopov zameraných na kreatívne technológie Katedta vizuálnej komunikácie, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2014, 2015, 2018, 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Estonian Academy of Arts Tallinn, Estónsko September – december 2009 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
05.12.2022