DOCUMENT
Name and surname doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Document type: Research/art/teacher profile of a person
The name of the university Academy of Fine Arts and Design Bratislava
The seat of the university Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Basic information

I.1 - Surname
Tkáčik
I.2 - Name
Ladislav
I.3 - Degrees
Assoc. prof., Mgr., Ph.D.
I.4 - Year of birth
1973
I.5 - Name of the workplace
Research Centre of the Academy of Fine Arts and Desing in Bratislava
I.6 - Address of the workplace
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
I.7 - Position
researcher, university teacher
I.8 - E-mail address
tkacik@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Art

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Theology, University of Trnava in Bratislava
II.b - Year
1998
II.c - Study field and programme
Catholic Theology
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, University of Trnava in Trnava
II.b - Year
2002
II.c - Study field and programme
61-01-9 Systematic philosophy
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, University of Trnava in Trnava
II.b - Year
2014
II.c - Study field and programme
Systematic philosophy
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
university lecturer at the position of associate professor, researcher Academy of Fine Arts and Design in Bratislava 10/2019 until now
university lecturer in the position of associate professor, guarantor of study programmes, vice-dean Faculty of Arts, University of Trnava in Trnava 05/2014 - 08/2019
university lecturer, researcher, assistant professor, vice-dean Faculty of Arts, University of Trnava in Trnava 09/2004 - 04/2014

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Visual arts in a cultural context I/II/III/IV All study programmes in the Bachelor's degree Bachelor's Degree Art
Atelier - Guide to the Galaxy Digital Arts Bachelor's Degree Art
Image Analysis (Digital Arts) I/II Digital Arts Bachelor's Degree Art
Artistic Research - Theory I Fine Arts, History and Theory of Fine Arts and Architecture doctoral degree Arts, Arts and Cultural Sciences
Artistic Research - Theory III Fine Arts, History and Theory of Fine Arts and Architecture doctoral degree Arts, Arts and Cultural Sciences
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.a - Name of the study programme V.2.b - Degree V.2.c - Field of study
Digital Arts (one of the providing teachers) Bachelor's degree Art
History and Practice of Contemporary Art (one of the supervising lecturers) Master's degree Arts and cultural sciences
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.c - Dissertation (third degree)
1
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
32
V.4.b - Diploma (second degree)
45
V.4.c - Dissertation (third degree)
3
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Religion and art I/II All study programs I. Bc. Art
Philosophy of culture All study programs II. Art
Philosophical hermeneutics All study programs I. Bc. Art
Introduction to Study I/II All study programs I. Bc. Art

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
85
VI.1.b - Over the last six years
35
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
3
VI.1.b - Over the last six years
3
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
5
VI.1.b - Over the last six years
5
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
10/19
VI.1.b - Over the last six years
4/10
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1.

V1 Benedikt z Canfieldu, Ladislav Tkáčik, Erika Juríková. Pravidlo dokonalosti 1/2 (The Rule of Perfection). Regulae perfectionis prima pars. De voluntate Dei exteriore activam vitam complectente : Secunda pars. De voluntate Dei interiore contemplativam vitam complectente. Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89739-20-2.

2.

AAA Tkáčik, L. Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru (Emmanuel Lévinas' contribution to the phenomenology of the gift). Kraków: 2013, ISBN 978-83-7490-714-9.

3.

AAB Tkáčik, L. Priestor, miesto, kláštor (Space, place, friary). Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, ISBN 978-80-8082-981-0.

4.AAA Tkáčik, L. Introduction to Philosophical Hermeneutics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, ISBN 978-3-631-67459-8.
5.

EAJ Benedikt z Canfieldu, Ladislav Tkáčik, Erika Juríková. Pravidlo dokonalosti 3 (The Rule of Perfection 3). Regulae perfectionis tertia pars. De voluntate essentiali, quae circa vitam supereminentem versatur. Gelnica: G-Ateliér, 2020, ISBN 978-80-89739-18-9.

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1.

V1 Benedikt z Canfieldu, Ladislav Tkáčik, Erika Juríková. Pravidlo dokonalosti 1/2 (The Rule of Perfection 1/2). Regulae perfectionis prima pars. De voluntate Dei exteriore activam vitam complectente : Secunda pars. De voluntate Dei interiore contemplativam vitam complectente. Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89739-20-2.

2.

V2 Ladislav Tkáčik, Apofatické myslenie a anihilácia u Benedikta z Canfieldu (Apophatic thought and annihilation in Benedict of Canfield), In: Studia Capuccinorum Boziniensia VII (2022), s. 49 – 63.

3.

V1 Adriaan T. Peperzak, Ladislav Tkáčik, Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii (Thinking. From Solitude to Dialogue and Contemplation). Bratislava: Minor, 2022, 207 s., ISBN 978-80-89888-24-5.

4.

AED Ladislav Tkáčik: Poznámky k fenomenológii samoty (Notes on the Phenomenology of Solitude), In: Studia Capuccinorum Boziniensia V (2020), s. 144 – 158, ISSN 2585-8025.

5.

AED Tkáčik, L. Martin Heidegger a Medard Boss (Martin Heidegger and Medard Boss). In Studia Capuccinorum Boziniensia IV (2019), s. 125 – 138, ISSN 2585-8025.

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1.

AAB Priestor, miesto, kláštor (Space, place, friary). Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016, 214 s., ISBN 978-80-8082-981-0. Lipták, M. New Publications (Aesthetics in Central Europe). In Estetika: The Central European Journal of Aesthetics LV/XI, 1/2018, s. 116, ISSN 0014-1291. Halászová, I. Tkáčik, Ladislav. Priestor, miesto, kláštor. In Žažová, H., Manák, M. (eds.) Fons Tyrnaviensis 7. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017, s. 211 – 212, ISBN 978-80-568-0087-4. Juríková, E. Tkáčik, Ladislav: Priestor, miesto, kláštor. In Viera a život, roč. 28, 1 (2018), s. 90 – 91, ISSN 1335-6771. Kvasnicová, M. Architektúra novovekých františkánskych kláštorov na Slovensku v 17. a 18. storočí. In Kvasnicová, M., Šeregi, M. (eds.) Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava: Spektrum STU, 22018, s. 190 – 218, ISBN 978-80-227-4876-6.

2.

AAA Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru (Emmanuel Lévinas' contribution to the phenomenology of the gift). Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 131 s., ISBN 978-83-7490-714-9. Trajtelová, J. Podoby intersubjektivity a interpersonality vo filozofii Anthonyho J. Steinbocka. In Trajtelová, J., Benkőová, M. Osoba ako fenomén. Od intersubjektivity k interpersonalite. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 9 – 54, ISBN 978-80-8082-833-2. Gábriš, T. Obeta a dar v diele A. Tarkovského. In Ostium, roč. 13, 4 (2017), s. 1 – 6, ISSN 1336-6556. Gábriš, T. Obyčaj vo svetle archeológie práva. In Vojáček, L., Salák, P., Valdhans J. (eds.). Dny práva 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 37–63, ISBN 978-80-210-8552-7. Vadíková, K. Význam dialogického ticha v paliatívnej starostlivosti v hospici. In Molnárová Letovancová, K. (ed.) Zborník z 8. ročníka medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 77 – 85, ISBN 978-80-568-0142-0.

3.

AED Identita a autenticita (Identity and authenticity). In: Acta Moralia Tyrnaviensia II. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, s. 43 – 47, ISBN 80-8082-177-7. Rusnák, P. The Value of Justice and Singularity in the Human Rights Theory. In Mon, R., Kobyliński, A. (eds.) Prawa człowieka i świat wartości. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011, s. 159 – 171, ISBN 978-83-7072-723-9. Hrehová, H. Relatizácia hodnôt a ich relativizácia v mediálnej politike. In: Symbióza médií a politiky. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2009, s. 24 – 31, ISBN 978-80-970353-0-3. Hrehová, H. Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I (Od jej počiatkov po tridentskú reformu). Brno: Masarykova universita, s. 42, ISBN 978-80-210-5879-8. Rusnák, P. Čítanie z Heideggera. Kraków, 2013, s. 109, ISBN 978-83-7490-682-1.

4.

AFD S Emmanuelom Lévinasom po stopách personálneho Boha (With Emmanuel Lévinas in the footsteps of the personal God). In: Za personalistickú kultúru (For a personalistic culture). Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2004, s. 37 – 53, ISBN 80-89074-98-7. Rusnák, P. Pravda, veda, symbol. Úvod do myslenia P. A. Florenského. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, 155 s., ISBN 978-80-8082-184-5. Gálik, S. Unity and Otherness in the Thinking of E. Lévinas: In: Episteme. Jeden za drugieho – Lévinas filozofem wiezi spolecznej. 84. Warszawa: 2008, s. 43 – 54, ISBN 978-83-60727-23-2. Tolnaiová-Gáliková, S. Transcendence – the basis of Ethical Relation to the Others According to E. Lévinas: In: Episteme. Jeden za drugieho – Lévinas filozofem wiezi spolecznej. 84. Warszawa: 2008, s. 55 – 65, ISBN 978-83-60727-23-2, Démuthová, S. Fear of death in relation to religiosity in adults. In GRANT journal, vol. 2, 2 (2013), s. 11 – 15, ISSN 1805-062X. Démuthová, S., Bucik, V. Fear of dying in relation to religiosity in adults. In Studia Psychologica 13 (2013), s. 55 – 64, ISSN 1642-2473.

5.

ADF Ako uvažovať o komunikácii? (How to think about communication?) In: Ostium, roč. 3, 4 (2007), ISSN 1336-6556. Klincková, J. Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. Banská Bystrica: FHV UMB, 2008, ISBN 978-80-8083-626-9. Jeník, L. Svet filozofického románu ako laboratórium filozofie. In: Romboid 3 (2010), s. 24 – 37, ISSN 0231-6714. Juríková, E. Lingua Latina – Lingua Franca. Latinčina v 18. storočí a stredná Európa. In: Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe. Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011, s. 109 – 113, ISBN 978-953-6072-54-5. Vydra, A. Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Trnava: FF TU, 2012, s. 115, ISBN 978-80-8082-556-0. Šárniková, G. Etický rozmer filozofickej diskusie v edukačnom procese. In: Kaliský, J. (ed.), Dobro a zlo, alebo o morálke I. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (zborník vedeckých štúdií). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013, s. 293 – 303, ISBN 978-80-557-0538-5. Rusnák, P. Na ceste ku kráse. In Hrehová, H., Moń, R., Rusnák, P. (eds.) Fenomén krásy v slovanskom myslení. Krakow: 2011, s. 9, ISBN 978-83-7490-434-6.

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1.

VEGA 1/0402/22 Artistic research: critical concepts, methods, evaluation criteria

2.

KEGA 010VŠVU-4/2021 The shape of the future world; https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/13665

3.

VEGA 2/0075/19 The Iconology of Charity in the Cities of Central Europe - the Example of Bratislava

4.

VEGA 2/0132/15 Basic Concepts of Image Theory in Interdisciplinary Reflection and Art Practice

5.

KEGA 015TTU-4/2014 Phenomenology of Capuchin Architecture and Cultural History of Slovakia (responsible researcher); https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/8545

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Curatorship Alžbeta Malovcová: Deficits and saturations TheaterK, Palackého 5, Bratislava, 2. – 19. 12. 2021
Stipendium Fond na podporu umenia Translation, 1. 7. – 31. 12. 2022
Stipendium Fond na podporu umenia Translation, 21. 5. – 31. 8. 2021
Editor-in-chief Studia Capuccinorum Boziniensia From 2014 until now
Editor Correspondence of the artist Maria Medvecka 2019 – 2021

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Aalto University, Department of Design Helsinky, Fínsko 18. 2. 2022 – 02. 4. 2022 Contract
FF OU Katedra filozofie Ostrava, ČR 1. 2. 2022 – 5. 3. 2022 Contract
Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic Praha, ČR International evaluation, 2020 Contract

IX. - Other relevant facts

IX.a - If relevant, other activities related to higher education or research/artistic/other activities are mentioned

Many years of experience in graphic design and printing. Editor-in-chief of the yearbook Studia Capuccinorum Boziniensia. Member of the editorial board of the journal for humanities Ostium. Editor-in-chief of Minor Publishing House. The Jozef Ľudovít Holuby Prize awarded by the town of Pezinok in 2017 for the book Space, Place, Friary. Awarded by the Rector of the University of Trnava for the most significant contribution in the field of publishing in 2015. Co-authorship of the architectural work - Franciscan Institute at the exhibition of works by V4 architects on the occasion of the UIA meeting in Tokyo in 2011.

Date of last update
08.11.2022