DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Cséfalvay
I.2 - Meno
András
I.3 - Tituly
Doc, Mgr.art, ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Digitálne Umenia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska 44, Bratislava 811 02
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
csefalvay@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25090
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Digitálne umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Maľba a iné médiá
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Maľba a iné médiá
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Katedra intermédií
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 16.02.2021 - súčasnosť
odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.02.2016 - 15.02.2021
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 08.10.2015 - 05.12.2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér – Sprievodca Galaxiou Digitálne umenie bakalársky Umenie
Ateliér – Sprievodca Galaxiou Vizuálne umenia magisterský Umenie
Prípravný kurz digitálne umenia Digitálne umenie bakalársky Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenie magisterský Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Digitálne umenie bakalársky Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Digitálne umenia (hlavný zabezpečujúci pedagóg) bakalársky Umenie
Vizuálne umenia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Výtvarné umenie Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
3D navrhovanie I, II Digitálne umenia bakalársky Umenie
Prototypovanie, fabrikácia, platforma I, II Digitálne umenia bakalársky Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
103
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5 / 5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4 / 5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Maquette, 2009, (Cena Oskára Čepana), bakalárska práca, výherca COČ v Galérii Médium, Bratislava Kurátorka: Lucia Gavulová
2.Compsognation, 2013, vystavené v cykle výstav Universal Hospitality, Altepost Viedeň a Divus, Praha, a v cykle výstav Private Nationalism, Ostrale, Dresden; M21, Pécs, Kasárne Kultúrpark, Košice, Kuratroky výstav: Edit András, Ilona Németh
3.

A Case of Pluto, 2018, Karlín Studios, Praha, Kurátorka: Caroline Kryszton

4.

Summit of Gods, 2019, Trafó Budapest, Kurátorka: Borbála Szalai

5.

The Earth Is Flat Again, 2021, Muzeum Sztuki Lodz, kurátor: Jakub Gawkowski

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Model for Extinction Survival: Take to the Sky, 2020, Soda Galeria, Bratislava
2.Summit of Gods, 2019, Trafó Budapest, Kurátorka: Borbála Szalai
3.A Case of Pluto, 2018, Karlín Studios, Praha, Kurátorka: Caroline Kryszton
4.

The Earth Is Flat Again, 2021, Muzeum Sztuki Lodz, kurátor: Jakub Gawkowski

5.

Open Secret, 2021, Moons of Pluto s Lukáš Likavčanom, KunstWerke, Berlin, kurátor: Nadim Samman

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Summit of Gods, 2019, Trafó Budapest artportal.hu / Nagy Gergely: A látogató. Cséfalvay András kiállítása után https://artportal.hu/magazin/a-latogato-csefalvay-andras-kiallitasa-utan/
2.A Case of Pluto, 2018, Karlín Studios, Praha Anežka Bartlová: Postavme sa za Pluto! Art and Antiques, November 2018
3.

Open Secret, 2021, KunstWerke, Berlin artkartell.hu Szilvia Németh: A kilencedik bolygó, 19. 10. 2021 http://artkartell.hu/component/k2/427-a-kilencedik-bolygo?fbclid=IwAR0dJ_M51YwrzDo_HsYGYWYrxEDdrmPeJXriDoFufk4Is-537HbTKzNfams

4.OFF Biennial, Konkoly-Thege Observatory Budapest, Flying Kayak Mucsi Emese: SZUBJEKTÍV TUDOMÁNY BalkonArt, OFF-Biennále Budapest Repülő kajak, 2018 02 https://balkon.art/home/print/balkon-2018-2-szam/
5.Model for Extinction Survival: Take to the Sky, 2020, Soda Galeria, Bratislava https://dennikn.sk/1935878/nasa-dobrodruznost-a-odvaha-experimentovat-by-nam-mohli-pomoct-prezit-hovori-umelec-andras-csefalvay/
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2016 - 2020 Excelentné pracovisko Katedra Intermédií VŠVU, IN/OUT

2.2015,2016,2019 Office for Contemporary Art, Visual Stage, Pohoda
3.2016- 2018 Ateliér Intermédií Biela Noc
4.

2021 - 2022 KEGA Podoba Budúceho sveta (Hlavný riešiteľ)

5.

2021 - 2022 KEGA Inovujeme digitálne umenia (riešiteľ)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen odbornej rady pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť vizuálne umenie Kultminor, Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu 2020-2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem Martin Buber St 1, Jerusalem 5.1. - 14.1. 2017 Erazmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
06.12.2022