DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Šicko
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
doc. Mgr. Art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
MediaLab* Ateliér multimédií
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent
I.8 - E-mailová adresa
sicko@vsvu.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Dizajn, umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU
II.b - Rok
1996-2000
II.c - Odbor a program
Grafiký dizajn
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU
II.b - Rok
2001-2003
II.c - Odbor a program
Grafický dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU
II.b - Rok
2003-2010
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
2.2.6. Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Asistent Vysoká škola výtvarných umení 2005-2011
Odborný asistent / výučba odborných predmetov Vysoká škola výtvarných umení 2011-2019
Docent / Vedúci ateliéru Vysoká škola výtvarných umení 2019
Dizajnér DevKid, s.r.o. 2009-2020
Art director Pixelfederation 2008-2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Multimédiá Digitálne umenie, Vizuálna komunikácia bakalársky umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Digitálne umenie, Vizuálna komunikácia bakalársky umenie
Prípravný kurz Multimédiá Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Ateliér Multimédiá Dizajn magisterský Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Dizajn magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Digitálne umenia - jeden zo zabezpečujúcich pedagógov bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
19
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
91
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA35617 - Norwegian Festival ScreenCity / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Plain Project : Piksel - interaktívna inštalácia a performancia, softvér, hardvér; Tech. popis: Interaktívna inštalácia a performancia, autorský hardvér a softvér, 2016, autor svetelného dizajnu. scény; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.11.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Printscreen z webu-podujatie, uvedený autor, fotografie z performance, plagát; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Interaktívna inštalácia k podujatiu: Piksel festival-konané 24.-26.11.2016-Nórsko
2.EUCA34362 - Pioneer Works / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Plain v3 : PAF New York; Tech. popis: Interaktívna inštalácia a performancie, autorský hardvér a softvér, 2016; Dielo realizované v rámci PAF- audiovizuálneho festivalu - New York;; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.11.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, printscreen z webu, fotografie z performance, web-screenshot-PAF-autor dielo, web--screenshot Pioneer Works-autor dielo; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: http://www.pifpaf.cz/cs/new-york-2016
3.EUCA33087 - Národná cena za komunikačný dizajn 2016 : výstava finalistov; Satelit - Slovenské centrum dizajnu / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Národná cena za komunikačný dizajn 2016 : výstava finalistov (11.5.-10.7.2016 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: Výstava - výstava finalistov -13. ročník celoštátnej súťaže dizajnu; Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR Spolupráca: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo hospodárstva SR; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.5.-10.7.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, web SCD-screenshot, link, TS SCD-výsledky, ocenení autori; autor-screenshot-OCENENIE NCD, fotodokumentácia; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstava finalistov -13. ročník celoštátnej súťaže dizajnu; Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR Spolupráca: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo hospodárstva SR
4.EUCA30561 - Screen City 2015; Stavanger Concert Hall / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Screen City 2015 (15.10. - 18.10.2015 : Stavanger, Nórsko); Charakteristika: Screen City Festiva Medzinárodný festival, Stavanger, Nórsko. Screen City Festival is dedicated to presenting moving images in public spaces.; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 15.10. - 18.10.2015; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: web-pozvánka, bulletin z festivalu; odkaz na internetový zdroj
5.EUCA30548 - PAF Festival Animovaného filmu; PAF 2015 Festival Animovaného filmu / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: PAF - Přehlídka animovaného filmu : Plain 1.2 (03.12 - 06.12.2015 : Olomouc, Česko); Charakteristika: Přehlídka animovaného filmu (PAF) se věnuje širokému pojetí fenoménu animace v kontextu kinematografie, mediálních studií a vizuálního umění.; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 03.12 - 06.12.2015; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: web_PAF festival, bulletin Plain-PAF, foto-inštalácia; odkaz na internetový zdroj
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.EUCA51539 - ESET Science Award 2020; Nadácia ESET / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: ESET Science Award 2020: projekcia k hudobnej produkcii (14. 10. 2020 : Bratislava); Charakteristika: projekcia k hudobnej produkcii - k skladbe od Stroona na slávnostnom vyhlásení laureátov ESET Science Award 2020; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14. 10. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: screenshoty, fotografie z podujatia, link na web stránky; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Ocenenie ESET Science Award udeľuje od roku 2019 Nadácia ESET.
2.EUCA43073 - Hľadanie krásy /Searching for Beauty; Designtransfer, Universität der Künste Berlin / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Hľadanie krásy /Searching for Beauty (7.6. - 26.6.2018 : Berlin, Nemecko); Charakteristika: Multimediálna výstava; Súbor multimediálnych exponátov vytvorených v tímovej spolupráci s autorkami projektu Veronikou Obertovou a Michaelou Čopíkovou (Ové Pictures) a dizajnérmi Jánom Šickom a Romanom Mackovičom (DevKid), REPRÍZY: Ľublana, Praha, Tallin; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 7.6. - 26.6.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, fotodokumentácia, weby-screenshoty - o výstave, autoroch,; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Súbor multimediálnych exponátov vytvorených v tímovej spolupráci s autorkami projektu Veronikou Obertovou a Michaelou Čopíkovou (Ové Pictures) a dizajnérmi Jánom Šickom a Romanom Mackovičom (DevKid), REPRÍZY: Ľublana, Praha, Tallin
3.EUCA41420 - Nadácia Tatra banky - Slovenské národné divadlo / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Ceny Nadácie Tatra banky - interaktívna videoprojekcia, dizajn; Tech. popis: Interaktívna videoprojekcia; dizajn, autorský softvér, počítač, projektory, 2017; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: November 2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Printscreen z webu-autor je uvedený, Fotografia z predstavenia;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA zaradiť výstup ako renomovaný: ZZY - SND v prípade veľko-formátových projekcií - interaktívnych projekcií by malo byť chápané v rámci dizajnu ako domáca renomovaná inštitúcia.
4.EUCA39518 - London Fashion Week - Slovak Fashion Council / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Memory - IFS 2017 / International Fashion Showcase - interaktívna inštalácia výstavy; Tech. popis: Interaktívna inštalácia výstavy textilných dizajnérov na London Fashion Week, Somerset house, 2017. Senzory, počítač, projektor;; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: Február 2017 (Termín konania výstavy 16.2. - 21.2.2017); Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Fotodokumentácia, print screeny z webov, WEB-screenshot autor uvedený;; odkaz na internetový zdroj
5.EUCA39514 - SĽUK - Slovenský ľudový umelecký súbor - Bratislava / ŠICKO, Ján (1977), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra vizuálnej komunikácie; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Genezis - animácie, grafický dizajn k predstaveniu; Tech. popis: Animácie k tanečno hudobnému programu pre SĽUK, 2017. Technika: Stopmotion animácia, generovaná animácia. cca 100 min.; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 18.2.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, Fotodokumentácia-náhľad, Vizuál-pdf; Web-screenshot stránky-predstavenie-autor uvedený;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: NÁVRH GARANTA: ZZY - animácia k predstaveniu by mala byť rovnocenne hodnotená ako réžia, tanec alebo hudba. Profilácia Šicka je komplikovaná pre posudzovanie - nakoľko sa pohybuje vo svojej tvorbe interdisciplinárne. SĽUK - Slovenský ľudový umelecký súbor - je národnou kultúrou a preto by takáto spolupráca mala byť zaradená medzi renomované.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.GAHEROVÁ V. Ján Šicko: Snažím sa nájsť dokonalé multimédium. In Pravda, 08. 08. 2017, roč. 27, č. 182, s. 32-33
2.ANDREJČÁKOVÁ E. Európe vysvetľujeme umením, že život je ako hrnček var. In SME (Kultúra), 25.06.2016, s. 12
3.PILÁTKOVÁ V. Interaktívna kniha. In Inspire, ISSN 1336-8249, 2016, č. 77, s. 22-23.
4.REHÁK O. SĽUK má v novom predstavení skvelý zvuk aj obraz. In SME (Kultúra), 14. 06. 2014, roč. 22, č. 134, s. 16
5.ULAHELOVÁ A. Ján Šicko — hraničiar súčasnej scény. In Designum. ISSN 1335-034X, 2016, roč. 22, č. 3, s. 26-33.
6.

BEŇAČKOVÁ RIŠKOVÁ M. Ján Šicko. Osamelý jazdec na „poli“ nových médií? Ani náhodou! In Jazdec. ISSN 1338–077X, roč. 12 č. 43 (4/2021)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.ID: 289944 | StarType : kŕdeľ šťastných ďatľov učí pri ústí Váhu mĺkveho koňa obhrýzať kôru a žrať čerstvé mäso / Bálik, Pavol [Autor, 50%] ; Tornyai, Michal [Autor, 50%]. – 2. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Nakladateľstvo, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2010. – 104 s. [3 AH]. – ISBN 978-80-89259-32-8
2.2005-2007 BeeVeeJay. Séria workshopov zo zameraním na vjing. Študenti prezentovali svoje výstupy na medzinárodnom festivale elektronickej hudby Wilsonic.
3.2011 Séria worshopov AniMate, zameraných na základné techniky animovanej tvorby v kontexte vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
umelecká činnosť, pulikačná činnosť, grantová a projektová činnosť, organizačná činnosť súvisiaca schodom ateliéru a aj odborných predmetov, kooperácia so zahraničnými subjektami v rámci mobility študentov a pedagógov, prijímacie pohovory na všetkých stupňoch, individuálne konzultácie pre študentov a záujemcov o štúdium, vypracovanie oponentských posudkov, vedenie workshopov na škole, organizácia prednášok expertov z externého prostredia školy, participácia na sympóziách, konferenciách a workshopoch