DOKUMENT
Študijný program DIZb.14 - Dizajn
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Dizajn, číslo: 100614
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia, 0212 Móda, interiérový a priemyselný dizajn
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientový, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom 50 (z toho cca 25% v jednom ročníku). Skutočný počet uchádzačov bol 59 v akad. roku 2021/2022 a počet prijatých študentov do prvého ročníka pre akad. r. 2022/23 je 11. Súčasný počet študentov je 46.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu je tvorba v oblasti dizajnu, ktorú v súčasnosti charakterizuje veľmi široké spektrum prístupov a smerovaní, kladie vysoké nároky na znalosti z oblasti aktuálnych a rýchlo napredujúcich návrhárskych, prototypovacích a výrobných technológií, rovnako ako aj na komunikačné, prezentačné a manažérske zručnosti. Dôležitou súčasťou vzdelávania je tiež orientácia v histórii a teórii umenia a dizajnu ako aj ďalších humanitných disciplínach. Cieľom vzdelávania je komplexná pripravenosť absolventa bakalárskeho štúdia na výkon profesie dizajnéra v rôznych špecializáciách. V rámci študijného programu dizajn je výučba realizovaná v štyroch špecializáciách - industriálny dizajn, transport dizajn, interiérový dizajn a experimentálny dizajn. Študent získava základné povedomie o povahe jednotlivých špecializácií počas prvého ročníka, následne si môže zvoliť konkrétnu špecializáciu na zvyšok bakalárskeho štúdia, alebo počas neho prejsť všetkými špecializáciami pri dodržaní povinných prerekvizít. Určitý objem vedomostí, zručností a kompetencií je spoločný pre všetky špecializácie: samostatné vyhľadávanie, spracovávanie a kritické vyhodnocovanie informácií potrebných pre riešenie zadania, vlastný výskum problematiky, formulácia konceptu, schopnosť vyjadrenia idei prostredníctvom kresby ale aj digitálnych návrhárskych metód s využitím 2D a 3D softvérov a základov virtuálnej reality. Dokáže samostatne posúdiť vhodnosť navrhovaného riešenia v zmysle ergonómie, ekológie, zohľadňuje etické princípy tvorby v dizajne a jeho spoločenskú potrebu. Študent ovláda základné zobrazovacie nástroje, a výkresovú dokumentáciu prostredníctvom ktorých komunikuje s potenciálnym partnerom – výrobcom a rozumie základom výrobných technológií využívaných v praxi. Orientuje sa vo vlastnostiach materiálov a ich správnom spracovaní pomocou analógových a digitálnych technológií určených na stavbu modelu, prototypu alebo produktu, dokáže výstupy svojej práce vhodne komunikovať, argumentovať a prezentovať s využitím rôznych mediálnych rozhraní a prezentačných softvérov. Má základné znalosti z oblasti podnikania a marketingu a prehľad v teórii a histórii umenia a dizajnu, filozofii a estetike.  V rámci uvedených špecializácií získava ďalšie schopnosti a to priamo v špecializovaných ateliéroch v prepojení na výber povinne voliteľných odborných a teoretických predmetov. (odkazujeme na študijný plán a informačné listy predmetov) Rozvoj špecializovaných odborných schopností absolventa je realizovaný napr.: súborom zadaní s akcentovaním špecifík sériovej produkcie, z ktorých niektoré sú realizované priamo s konkrétnym výrobcom alebo inštitúciou, absolventi sú pripravení na komunikáciu so zadávateľom a dizajnérsku prax s ohľadom na možnosti a potreby klienta; realizovaním tímovej práce študentov; výučbou špecializovaných technológií zameraných na konštrukciu nábytku; rozšírenou výučbou 3D modelovacích, animačných a prezentačných softvérov a virtuálnej reality. V procese prípravy študentov v rámci špecializácií sú taktiež realizované odborné workshopy s lektormi z rôznych oblastí dizajnérskej praxe a pracovné stáže, ktoré sú neoceniteľným nástrojom pre bezprostredný kontakt študentov s praxou. Svoju špecializáciu si môže študent ďalej dopĺňať stážami v špecializovaných ateliéroch v rámci študijného programu dizajn, ale aj v rámci ďalších študijných programov realizovaných na VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní štúdia má absolvent potrebné povedomie o všetkých zložkách dizajnérskeho procesu a dokáže sa uplatniť v prostredí veľkých a malých firiem, prototypovacích a experimentálnych štúdií, či už ako súčasť tvorivého tímu, alebo samostatne tvoriaci dizajnér a to buď v úzko špecializovanej, alebo univerzálnej polohe.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:   

 

Absolvent študijného programu dizajn v bakalárskom stupni štúdia dokáže na základe získaných znalostí, zručností a kompetencií pracovať prednostne ako člen dizajnérskeho tímu v rámci ktorého plní určité špecializované čiastkové zadania. Dokáže analyzovať zadanie klienta v zmysle rešpektovania jeho výrobného programu, technologických a ekonomických možností, stavu zadania v širšom kontexte so zohľadnením ekologických a sociálnych aspektov. Podieľa sa na návrhárskom procese s využitím analógovej kresby ale aj pokročilejších zobrazovacích 2D a 3D softvérov prípadne virtuálnej reality. Ovláda postupy stavby modelu, resp. prototypu na výbornej úrovni a to buď v rámci analógového alebo digitálneho procesu a je schopný dialógu s inžinierskymi profesiami prostredníctvom základných znalostí príslušných softvérov a výrobných technológií. Má znalosť širokej škály materiálov využívaných v dizajnérskej praxi a ich vlastností. Výstupy je schopný komunikovať s použitím vhodných prezentačných softvérov v kombinácii s verbálnym prejavom s dôrazom na argumentačnú zdatnosť. Absolvent má prehľad o histórii a aktuálnom dianí v rámci študovaného odboru, ale aj umenia a kultúry a dokáže sa ďalej vzdelávať a flexibilne reagovať na dynamické zmeny nielen v spoločnosti ale aj v oblasti vývoja technológií a nových materiálov. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie ako člen dizajnérskeho tímu buď v samostatnom dizajnérskom, prototypovacom alebo experimentálnom štúdiu, ktoré realizuje zadania pre klientelu zo širokej škály výrobných podnikov alebo jednotlivcov, ďalej v dizajnérskych štúdiách pridružených k automobilkám, alebo automotive priemyslu alebo v interiérových štúdiách. Môže tiež pôsobiť ako samostatne tvoriaci dizajnér vo vlastnom štúdiu vo forme SZČO, s. r. o., OZ a realizovať dizajn pre klientov, alebo vo vlastnej réžii (solitéry, prototypy, limitované série). Ďalšie uplatnenie je ako samostatný lektor (galerijná pedagogika, lektor výtvarných kurzov), ale aj v širokom spektre činností v oblasti kreatívneho priemyslu, kde môže využiť celú škálu špecifických zručností – tvorba rôznych aplikácií s využitím 2D a 3D softvérov a virtuálnej reality, tvorba modelov, návrh a realizácia prezentácií, návrhy na herný dizajn a pod. 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Dizajn nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

a.      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

b.     Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.       Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d.     Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenské centrum dizajnu, Slovenská národná galéria, automobilové dizajnérske štúdiá - Volkswagen AG, Audi AG, Mercedes Benz, Škoda Auto, dizajnérske spoločnosti MMcité, OMS, Lasvit, Crafting Plastics! a iné kultúrne inštitúcie ako Nová Cvernovka alebo festival Bratislava Design Week a pod.

 (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

e.      Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

f.       Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

1. Mgr. art. Peter Balko

Creative interior design manager, Mercedes-Benz AG, https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/picture.xhtml?oid=7535889

 

2. Mgr. art. Miroslav Jaško

Creative interior designer, Mercedes-Benz AG

 

3. Mgr. art. Michal Uhrín                                             

Creative exterior designer, Volkswagen AG

 

4. Mgr. art. Peter Mikulák                                            

Creative interior designer, Volkswagen AG


5. Mgr. art. Vít Rosický

Senior Interior designer Jaguar Land Rover Limited

 

6. Mgr. art. Tomáš Rozum

Senior Exterior designer Jaguar Land Rover Limited

 

7. Mgr. art. Peter Chovanec

Art director Extans Ltd

 

8. Mgr. art. Dalibor Pantuček

Project leader at Exterior Škoda Design

 

9. Mgr. art. Ľudovít Jedlička

Senior aviation designer, Aircar Klein Vision s.r.o.

 

10. Mgr. art. Samuel Nicz

Aviation designer, modeler, freelancer

 

11. Mgr. art. Michal Staško - tvorí pod vlastnou dizajnérskou značkou, https://www.stasko.sk/intro/

 

12. Mgr. art. Michal Riabic - vlastná dizajnérska značka, http://michalriabic.com

 

13. Mgr. art. Adrian Mankovecký - Freelance industrial designer

 

14. Mgr. art. Wanda Valihrachová - artdirector, LaSvit, https://www.lasvit.com/designer/wanda-valihrachova/

 

15. Mgr. art. Lucia Lehrer Karpitová- navrhovanie mestského mobiliáru pre mmcité, https://www.plastia.eu/clanky-a-aktuality/moduloo-23

 

16. Mgr. art. Eduard Herrmann - spolupráca s mmcité, mladé dizajnérske štúdio Hermann&Coufal, https://herrmanncoufal.com/

 

17. Mgr. art. Matúš Opálka - vlastné dizajnérske štúdio, https://www.opalkadesign.com

 

18. Mgr. art. Boris Belan - Pracuje ako freelance dizajnér, najmä v prostredí pre sériovú výrobu https://www.youtube.com/watch?v=YQoAuATgX2Q

 

19. Mgr. art. Peter Kullifay - spoluzakladateľ dizajnérskej značky, MillHill https://www.millhill.sk

 

20. Mgr. art. Ernest Marko - spoluzakladateľ dizajnérskej značky, MillHill  https://www.millhill.sk

 

21. Mgr. art. Martin Babic - spoločnosť BRANDMANUAL, branding, UI/UX,

design https://thebrandmanual.com/people/martin-babic/, Holansko

 

22. Mgr. art. Nikoleta Čeligová - tvorí pod vlastnou dizajnérskou značkou, https://nikoletadesign.com

 

23. Tomáš Gabzdil Libertiny - http://www.tomaslibertiny.com/

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí by sa mali podieľať na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou diskusii sú aj zástupcovia študentov daného študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu na základe aktivity pedagógov študijného programu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Dizajn.

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Dizajn na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti dizajnu.

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Dizajn profilové predmety majú charakter vo forme Ateliérovej výučby. Ateliérovej výučbe predchádza povinný predmet v 1.ročníku Prípravný kurz dizajnu, ktorý pripravuje študenta na spôsob ateliérovej výučby a možnosť zoznámiť sa so špecializáciami dizajnu, ktoré si študent vyberá od druhého ročníka. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa zamerania na oblasť dizajnérskej činnosti: Ateliér industrial dizajn, Ateliér transport dizajn, Ateliér interiérového dizajnu a Ateliér experimentálneho dizajnu.

 

Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je súbor povinných odborných predmetov, ktoré svojou náplňou tvoria základný a nevyhnutný rámec vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent študijného programu ovládať.

Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke: Študijný plán.

Povinnou zložkou študijného plánu okrem Ateliérovej výučby a povinných odborných predmetov sú povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím uzatvárajú prvú fázu teoretických vedomostí bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (dizajn) a Analýza obrazu (dizajn), ktoré sú zároveň profilovým základom. Profilové predmety ateliérovej výučby a profilové teoretické predmety v médiu prinášajú komplexné vzdelávanie v oblasti kreativity a teórii dizajnu v rámci vzdelávacieho procesu. Profilové predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre médium dizajn vyúsťujú k obhajobe bakalárskej práce a štátnej skúške s ukončením daného stupňa štúdia. 

 

Študijný program Dizajn dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na široký záber dizajnu ako disciplíny. Odborné predmety reflektujú zameranie jednotlivých ateliérových špecializácii, a preto majú prerekvizity viazané ne konkrétnu ateliérovú výučbu. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy dizajnu a vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Viac organizačných pravidiel:

Organizácia štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia

Bakalárske štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Dizajn je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia.

Predmet Pracovná stáž je charakterizovaná ako „náhrada za ateliérovú výučbu“, tomu zodpovedá aj jej náplň, ktorá musí mať primárne kreatívny charakter, teda študent rieši dizajnérske zadania, pracuje pod vedením odborne spôsobilého tútora a nároky na študenta počas absolvovania Pracovnej stáže musia zodpovedať nárokom na absolvovanie Ateliérovej výučby. Príklady spoločností, kde študenti absolvovali Pracovnú stáž: MMcité, OMS, Lasvit, Crafting Plastics!, Volkswagen AG, Audi AG, Mercedes Benz, Škoda Auto a pod.

Doplnková pracovná stáž má status výberového predmetu, preto sa v rámci jej obsahovej náplne nevyžaduje primárne kreatívna zložka, môže sa jednať aj o organizačné činnosti, prípadne využívanie mäkkých zručností študentov. Príklady inštitúcií, kde študenti absolvovali Doplnkovú pracovnú stáž: Nová Cvernovka, Galéria Medium, Bratislava Design Week a pod.

 

Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje dizajnérske výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných dizajnérskych a umeleckých sietí.

Študenti sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich dizajnérsko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – dizajnérskej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Uvedené v ILP

 

-      osnovu/ sylaby predmetu[1],  

Uvedené v ILP

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2],

Uvedené v ILP

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Uvedené v ILP

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Uvedené v rozvrhu v AIS.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

 

V budove na Drotárskej ceste prebieha primárne Ateliérová výučba a výučba odborných praktických a teoretických predmetov.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

 

V budove na Hviezdoslavovom námestí prebieha výučba teoretických predmetov.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23

 

V budove na Koceľovej 23 prebieha výučba výberových predmetov zabezpečovaných Katedrou maliarstva.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova účelového zariadenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Štefánikovo nám. 18/10, Kremnica

 

V účelovom zariadení VŠVU v Kremnici prebieha výučba povinne voliteľného predmetu Odborný workshop a voliteľného predmetu Krátkodobý vzdelávací kurz.


[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej skúšky 10 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, aby dosiahol optimálne 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Študent musí pre riadne ukončenie štúdia obhájiť záverečnú bakalársku prácu a zložiť štátnu skúšku. Podmienky a postup pre ukončenie štúdia sú uvedené na webstránke školy: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok Kompletné informácie: V Bedekri - sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/ Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu v prílohe.

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 202 ECTS bez kreditov za obhajobu a štátne skúšky

počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 28 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet).

-     počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, Študent nemusí absolvovať výberové predmety podľa študijného plánu ak má dostatok kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 240 kreditov (ECTS) za celé bakalárske štúdium vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnu skúšku 10 kredity (ECTS).

-      počet kreditov za záverečnú prácu 10 ECTS a obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 10 ECTS potrebných na riadne skončenie štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za dizajnérske a umelecké výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Dizajn (predmet Ateliérová výučba) 70 kreditov (ECTS).

Viac informácií:

Bedeker a v ILP:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Dizajn, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Dizajn. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

 

Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok


Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),


Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

V rámci študijného programu Dizajn výberové predmety napríklad Krátkodobý vzdelávací kurz a Odborná exkurzia hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučbyDiplomová práca (konzultácie, vypracovanie) a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby Diplomovej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov).

Podmienky uznávania upravuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/

a Smernica o uznávaní dokladov: https://www.vsvu.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V študijnom programe Dizajn uvádzame témy záverečných prác v prílohe zoznamu bakalárskych tém 2015-2021 (v AiS).

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – bakalárskej práce, sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme).

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf  

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 , ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Dizajn. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN – kompletný študijný plán je v pdf. formáte v prílohe.

 

Študijný program: Dizajn

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf. a prístupné v AiS.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

Aktuálny rozvrh je v AiS.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.instagram.com/kfanm_afad/

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Dizajn a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér

 

Jokelová Sylvia, doc., Mgr. art.

Funkcia: docent, prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť

špecializácia profilového predmetu ateliérová výučba - experimentálny dizajn:

Ateliér experimentálneho dizajnu

E-mailová adresa: jokelova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11722

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Klein Štefan, prof., Ing. akad. soch.

Funkcia: profesor

Špecializácia profilového predmetu ateliérová výučba - transport dizajn

Ateliér transport dizajn

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751

 

Chrenka Ferdinand, doc., akad. soch.

Funkcia: docent

Špecializácia profilového predmetu ateliérová výučba - industrial dizajn:

Ateliér industrial dizajn

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk  

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11748


Debnár Miroslav, doc., Mgr.

Funkcia: docent, vedúci Katedry dizajnu

špecializácia profilového predmetu ateliérová výučba - interiérový dizajn:

Ateliér interiérového dizajnu

E-mailová adresa: debnar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11735

 

Kolesár Zdeno, prof. PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

špecializácia profilového predmetu Problematika výtvarných médií – dizajn a Analýza obrazu – dizajn

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Predmety k jednotlivým pedagógom sú uvedené prílohe v tabuľke učebného plánu – Bedeker.


Pedagógovia prípravného kurzu dizajnu, ateliérovej výučby a odborných predmetov:

Kautman, Václav, akad. soch.

E-mailová adresa: kautman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11723

 

Laššák, Marián, Mgr. art., Ing. , ArtD.

E-mailová adresa: lassak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24662

 

Baumann, Peter, Mgr.

E-mailová adresa: baumann@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11700

 

Veselá, Eva, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: vesela@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21877

 

Labaš, Radovan Mgr. art.

E-mailová adresa: labas@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

 

Babčanová, Žofia, Mgr. art., ArtD.,

E-mailová adresa: babcanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33410

 

Fekete, Ján, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: fekete@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18211

 

Zelman, Peter, Mgr. art.

E-mailová adresa: zelman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11783

 

Herber, Eduard, Ing.

E-mailová adresa: herber@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26569

 

Pedagógovia teoretických predmetov:

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Grúň, Daniel, doc. Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Hodasová, Barbara, Mgr., Mgr. art., PhD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11794

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lutherová, Seneši, Silvia, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

 

Pedagógovia výberových predmetov:

Ilková, Jana, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: ilkova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18212

 

Šebeková, Zuzana, doc., Dipl. des., ArtD.

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458

 

Bubán, Stanislav, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: buban@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11710

 

Halada, Vít, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Pézman, Andrea, Mgr. art. Ing. arch., ArtD.

E-mailová adresa: pezman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11729

 

Gyenes, Gabriel, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: gyenes@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31677

 

Demeter, František, Mgr. art.

E-mailová adresa: demeter@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25089

 

Fabian, Matej, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: fabian@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/36642

 

Augustovič, Peter, akad. mal.

E-mailová adresa: augustovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11697

 

Barényi, Peter, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657

 

Macho, Pavol, doc., Mgr. art.

E-mailová adresa: macho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11845

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125

 

Cziráková, Zhang, Daniela, Mgr., ArtD.

E-mailová adresa: daniela.zhang@uniba.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31492

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

V študijnom programe Dizajn sú témy záverečných prác generované pre každého študenta individuálne. Zoznam tém záverečných prác s priradením k školiteľom uvádzame v samostatnej prílohe.

 

Klein Štefan, prof., Ing. akad. soch.

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751

 

Chrenka Ferdinand, doc., akad. soch.

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11748

 

Debnár Miroslav, doc., Mgr.

E-mailová adresa: debnár@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11735

 

Jokelová Sylvia, doc., Mgr. art.

E-mailová adresa: jokelová@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11722

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Samuel Hartiník

samo.hartinik@gmail.com


Petra Rybánska

petra.rybanska@gmail.com

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. art. Žofia Babčanová, ArtD.

babcanova@vsvu.sk

 

Mgr. art. Eva Veselá, ArtD.

vesela@vsvu.sk

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková Mária, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Dizajn: 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 851 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Dizajn na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený zo 4 ateliérov, ktoré vyučujú 4 vedúci ateliéru spolu so 4 asistentami/odbornými asistentami. Každému ateliéru prislúcha 1, prípadne viac určených miestností. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie v ateliéri vychádza na jedného študenta približne 10 m2 priestoru. Štandardom ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a data projektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Ateliéry sa nachádzajú v budove školy na Drotárskej ceste 44.

 

Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálne učebňa disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Dielne a laboratória (miestnosti): Modelárska dielňa, Laboratórium digitálnych technológií Katedry dizajnu (5 osá a 3 osá CNC fréza, 3D tlačiareň, dielňa na vákuové odlievanie plastov, laserové rezanie, CNC rezanie polystyrénu, 3D skenovanie), Zlievareň, Štukatérska dielňa, Rezbárska dielňa, Formovacia dielňa pre liatie kovu, Kovodielňa, Serigrafická dielňa, Tlačiarenská dielňa, Leptáreň, Fotokomory, Fotografické štúdio, Sádrovňa, Modelovňa skla, Taviareň, Učebňa editovania (strižňa), Dielňa technológie maľby. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

 

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Vizuálne umenia. Študentom je k dispozícii papier, drevo, sadra, hlina, základné chemikálie pre fotokomoru, grafickú tlač a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola z grantových a výskumných projektov.

 

Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 a Koceľova 23).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-         Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-         Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-         Napríklad minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

c.       Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-         ILP – informačné listy predmetov

-         Rozvrh

-         Študijný plan študijného program

-         Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.        Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-dizajnu/atelier-industrial-dizajn/

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-dizajnu/atelier-interieroveho-dizajnu/

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-dizajnu/atelier-transport-dizajn/

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-dizajnu/atelier-experimentalneho-dizajnu/

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred so zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker). Zároveň sú externé firmy a inštitúcie zapájané priamo do výučby, prinášajú zadania, ktoré riešia študenti študijného programu a získavajú cenné skúsenosti v bezprostrednom kontakte s praxou.

Príklady externých firiem a inštitúcií, ktoré sú v rôznych formách a rozsahu zapojené do výučby: EGOÉ, SWN Moravia, Berndorf Sandrik, Plastia, MMcité, OMS, Kodreta, Rona, ÚĽUV, SAV, Studio 21, Tuli, Ton, Edulab, Wurth, Crafting Plastics!, Audi AG, Volkswagen AG, Local Motors, Škoda Design, Gravity Sketch, Bratislava Design Week a pod.  

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Dizajn môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu Dizajn a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Dizajn budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Dizajn budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu Dizajn možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

 


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti uchádzača o štúdium v študijnom programe Dizajn sú preverované jednak formou posudzovania domácich prác uchádzača, kde je možné získať informáciu o tom, ku ktorej oblasti dizajnu má uchádzač blízko, s akou intenzitou sa venuje tvorbe a ako dokáže svoje myšlienky vizualizovať. Preferuje sa autenticita vo výtvarnom prejave, ktorá vystihuje individualitu autora. V ďalšej časti prijímacích pohovorov uchádzači vypracovávajú zadania pokrývajúce všetky špecializácie v rámci študijného programu. Zadania preverujú schopnosť zvládnutia formálnych nástrojov ako sú kvalita a výrazová hodnota kresby, kompozícia, čistota prevedenia modelu, práca s materiálom. Ďalej schopnosť racionálneho riešenia problému, technické myslenie, znalosť základných princípov geometrie a fyziky, čo sú dôležité predpoklady pre rozvoj dizajnérskeho myslenia. Ďalším kritériom je aj schopnosť narábania s emocionálnou stránkou dizajnu, jeho kontextom, práca so symbolom, znakom, estetikou, využívanie výtvarných výrazových prostriedkov a odvaha k experimentu a netradičnému mysleniu. V rámci ústneho pohovoru s uchádzačom preukazuje svoj prehľad v oblasti súčasného dizajnu, zároveň uchádzač prezentuje svoje domáce práce, čím sa overujú jeho komunikačné a prezentačné schopnosti.


b) - Postupy prijímania na štúdium.

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf   

Kritériá, požiadavky a priebeh na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie pohovory v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

Počet uchádzačov v prvom kole prijímacích pohovorov: 59

Do druhého kola postúpilo: 28

Prijatých študentov: 11

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovanie.

 

1.      Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Digitálneho prieskumu, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Tieto prezentácie prác študentov sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

2.      Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3.      Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.   Študijný poriadok (tiež zverejnený v AIS):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf, https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf


2.   Sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/


3.   Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


4.   Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf


5.   Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0

 

6.   Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Tiež zverejnený v AIS) https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

7.   Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

8.   Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex

Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.   Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf, https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf, https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf


10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

               https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf


11.  Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia

Bakalárske štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium

Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/