DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. Miroslav Debnár
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Debnár
I.2 - Meno
Miroslav
I.3 - Tituly
doc. Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1962
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra dizajnu, pracovisko - Drotárska cesta 44, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent, vedúci katedry, vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
debnar@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11735
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1986 - 1988
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - priemyselný design
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1988 - 1992
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - priemyselný design
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ učiteľ, vedúci katedry Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1992 - súčasnosť
výtvarník Kerko Lučenec 1984 - 1986
vojak ZVS Beroun, ČR 1982 - 1984
výtvarník Poľana - vlnárske závody, Lučenec 1981 - 1982

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér interiérového dizajnu Dizajn Bakalársky Umenie
Ateliér interiérového dizajnu Dizajn Magisterský Umenie
Bakalárska práca, konzultácie a vypracovanie Dizajn Bakalársky Umenie
Diplomová práca, konzultácie a vypracovanie Dizajn Magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie, umelecký modul, Ateliér interiérového dizajnu Dizajn Doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dizajn Bakalársky Umenie
Dizajn Magisterský Umenie
Dizajn Doktorandský Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Rekonštrukcia a návrh historického obchodného priestoru na Michalskej ul.v Bratislave/2011-2013


2.Návrh interiéru Hotela Alibaba v Humennom /2011-2013
3.Návrh interiéru Novohradského múzea a galérie v Lučenci /2009
4.Návrh obchodného priestoru D-Nábytok v Zvolene /2002
5.Návrh obchodného priestoru D-Nábytok v Lučenci /1998
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Návrh interiéru Hotela Alibaba v Humennom /2011-2013
2.Rekonštrukcia a návrh historického obchodného priestoru na Michalskej ul. v Bratislave/2011-2013
3.Návrh interiéru luxusného bytu na Fraňa Kráľa v Bratislave/ 2011-2012
4.Návrh interiéru obchodného priestoru Caprice na Michalskej ul.v Bratislave/2009
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt "Dizajn a inovácie - spolupráca inštitúcií v digitálnom veku" rok 2018 - 2020 člen riešiteľského kolektívu programu EÚ Interreg SK/AT Do projektu boli zapojené štyri inštitúcie, zo slovenskej strany Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a z rakúskej strany Die Agewandte (vysoká umelecká škola) a Museum fur Agewandte Kunst vo Viedni. Projekt bol zameraný na spoluprácu.
2.Projekt KEGA - Ateliér Interiér dizajn - mapovanie a vzťahy so slovenskými nábytkovými výrobcami a výrobkami na Slovensku Projekt č. 005VŠVU-4/2020 2020 - prebieha vedúci riešiteľ projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci katedry Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2002 - súčasnosť
Vedúci ateliéru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2018 - súčasnosť
Vedúci laboratória Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2017 - 2018
Vedúci prípravného kurzu dizajnu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2004 - 2017
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2002 - 2004

IX. - Iné relevantné skutočnosti