DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Jokelová
I.2 - Meno
Sylvia
I.3 - Tituly
doc. Mgr. art.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katedra dizajnu
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18. 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka, vedúca ateliéru, prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť
I.8 - E-mailová adresa
jokelova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11722
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, Kov a šperk
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, Kov a šperk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolská učiteľka, asistentka vedúceho ateliéru na Katedre dizajnu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1. 10. 1999 - 31. 8. 2009
vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka pre výučbu odborných predmetov na Katedre dizajnu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1. 9. 2009 - 31. 8. 2012
vysokoškolská učiteľka, docentka pre výučbu odborných predmetov na Katedre dizajnu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1. 9. 2012 - 31. 8. 2019
vysokoškolská učiteľka, docentka vo funkcii vedúcej ateliéru na Katedre dizajnu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1. 9. 2019 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1993 - 1995
Školenie na požívanie e-learningovej aplikácie WIKI Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér experimentálneho dizajnu dizajn bakalársky umenie
Ateliér experimentálneho dizajnu dizajn magisterský umenie
Bakalárska práca, konzultácie a vypracovanie dizajn bakalársky umenie
Diplomová práca, konzultácie a vypracovanie dizajn magisterský umenie
Doktorandské konzultácie, umelecký modul, Ateliér experimentálneho dizajnu umenie doktorandský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dizajn - hlavný zabezpečujúci pedagóg bakalársky umenie
Dizajn - zabezpečujúci pedagóg magisterský umenie
Umenie - zabezpečujúci pedagóg doktorandský umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Textilné technológie pre dizajnérov dizajn bakalársky umenie
Rešerš, koncept, anotácia I dizajn bakalársky umenie
Rešerš, koncept, anotácia II diazjn bakalársky umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
48
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
183
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
60
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5/8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0/1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Projekt „DIZAJN OD SPORÁKA“, 2002 Prezentovaný na: (výber) Dizajn od sporáka, samostatná výstava v Dizajn štúdiu ÚĽUV, Bratislava, 2002 Designmai – medzinárodný festival dizajnu, Berlín, Nemecko, 2004 Biennale Internationale Design 2004, Saint Etienne, Francúzsko Henkel CEE Art Award 2004, výstava nominovaných, Palais Porcia, Viedeň, Rakúsko Milky Way Confrontation, Designblok, Thámove haly, Praha ČR, 2005
2.Projekt ČISTÉ RIEŠENIA, 2005 Prezentovaný na: (výber) Redesign Europe, Museum fur Komunikation, Berlín, Nemecko, 2005 BIO Ljubljana, medzinárodný festival dizajnu, Ljubljana, Slovinsko, 2006 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018, výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Bratislava, 2018
3.Projekt FRAU.HAUS, 2006 Prezentovaný na: (výber) Frau.haus, samostatná výstava v Dizajn štúdiu ÚĽUV, Bratislava, 2006 My World, new subjektivity in Design, medzinárodná výstava, Design Factory, Bratislava, 2007 100% Design, medzinárodný veľtrh dizajnu, Earls Court, Londýn, Veľká Británia 2007 DMY International design Festival Berlin, Nemecko, 2008 100% Design, medzinárodný veľtrh dizajnu, Rotterdam, Holandsko, 2008 Designblok 2008, Praha, ČR 6 Design Casa at the all World Design Capital, Turín, Taliansko, 2008
4.

Dialógy SK / Design in Dialog, Universität der Kunste, Berlín, Nemecko, putovná výstava výberu slovenského dizajnu pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ, organizátor Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo zahraničných vecí SR, kurátorky: Adriena Pekárová, Katarína Hubová, 1. 6. - 15. 6. 2016

Reinštalácie výstavy: CentroCentro, Madrid (30. 6. – 28. 7. 2016); Slovenská ambasáda v Londýne (6. 9. – 21. 9. 2016); Slovenský inštitút vo Viedni (3. 10. – 17.10. 2016); Slovenský inštitút vo Varšave (25. 10 – 10. 11. 2016).

5.Projekt „MY VÁM – VY NÁM, 2012 – ateliér trivjednom (Sylvia Jokelová, Lubica Segečová, Silvia Lovasová) Prezentovaný na: (výber) My vám – vy nám, samostatná výstava v galérii SCD Satelit, Bratislava, 2012 Fórum dizajnu, 16. ročník nábytkového a interiérového dizajnu, Výstavisko Agrokomplex, Nitra, 2013 Slovak Therapy, výber Bratislava Design Week 2013, Slovenský inštitút Viedeň, Výstava bola súčasťou medzinárodného festivalu Wienna Design Week 2013, Viedeň, Rakúsko, 2013 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018, výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Bratislava, 2018
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

KONSTELATIONEN- CONSTELLATION-KONŠTELÁCIE, DIE NEUE SAMMLUNG The Design Museum Pinakothek der Moderne Munchen, Mníchov, Nemecko, 2017

2.

Projekt ROVINA, site-specific inštalácia / ateliér trivjednom (Sylvia Jokelová, Lubica Segečová, Silvia Lovasová), 2018 Bratislava Design Week 2018, medzinárodný festival dizajnu, Bratislava, 2018

3.

RE-KONŠTRUKCIA FULLOVHO BYTU – umelecká fikcia, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2019, kurátorka Zuzana Gažíková

4.

Koncepcia, návrh a realizácia priestorových objektov ako súčasti výstavy "Milan Rastislav Štefánik, astronóm, fotograf, cestovateľ" v observatóriu v Meudone v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Slovenským inštitútom v Paríži a Ministerstvom kultúry SR, Francúzsko, 2020

5.

Name of the Project – site specific projekt na medzinárodnom festivale súčasného dizajnu Jerusalem Design Week 2022, Hansen house Jerusalem (Izrael), v spolupráci s Marcelom Benčíkom, kurátor: Tal Erez, 23. – 30. 6. 2022

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Projekt DIZAJN OD SPORÁKA, 2002 Prehľad ohlasov: Hustá Ľ. Experimentálny dizajn pre Henkel, In: Designum 5 - 6/2004, str. 40 Driller M., Im Osten Neues, In: Form júl - august 2004, str. 79 Hustá Ľ, Spadla z oblakov, In: Designum 6/2005, str. 20 - 21 Kolesár, Z.: Nočné lampy / reprodukcia diela/ In.: Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009 str. 225 Zavedenie diela do zbierok Slovenskej národnej galérie Kúpnou zmluvou č. 12/2013/A a č. 19/2017/A
2.Kolekcia autorského dizajnu FRAU.HAUS, 2006 Prehľad ohlasov: Hustá Ľ., V štýle FRAU.HAUS, In: Inspire 2/2007, str. 86 Kleinová V., Vyši názor, In: RUD 1/2007, str.26 Hustá, Ľ.: To be continued, Stories of vernacular in Slovakian design. In.: European Design Stories - Reflection of Contemporary Design in European Countries. Praha: designSUPERMARKET, 2016, ISBN 978-80-260-9630-6, str. 196 Kol: DMY International Design Festival Berlin. In.: DAM č. 21/2009, str. 177 Zavedenie diela do zbierky Slovenskej národnej galérie evidované pod číslom UP-DK 3820, UP-DK 3821, UP-DK 3819 https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_3820 https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_3821 https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_3821
3.DIALÓGY SK – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu, putovná výstava pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európy, organizátor - Slovenské centrum dizajnu, 2016 Prehľad ohlasov: https://www.archinfo.sk/kalendarium/dialogy-sk-v-madride.html Veličová,H.: Dialógy SK - Malé a väčšie témy slovenského dizajnu. In.: Designum 1/2017, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2017, str. 26 - 31 http://www.designtransfer.udk-berlin.de/projekt/dialogy-sk-design-im-dialog/ https://www.viennadesignweek.at/archiv/2016/dialoge-sk-kleinere-und-groessere-designthemen-aus-der-slowakei/ https://www.mzv.sk/web/siberlin-de/detail/-/asset_publisher/XptbLMYwZmJ6/content/vernisaz-vystavy-dialogy-sk-design-im-dialog-v-berline/10182?p_p_auth=dVx9LAC4
4.KONSTELATIONEN- CONSTELLATION-KONŠTELÁCIE, DIE NEUE SAMMLUNG The Design Museum Pinakothek der Moderne Munchen, Mníchov, Nemecko BRD, 2017 Prehľad ohlasov: https://klimt02.net/events/exhibitions/konstellationen-konstelacie-constellation-die-neue-sammlung-design- museum http://nuee-blog.blogspot.com/2018/01/konstelacie-25-rokov-atelieru-smlxl-kov.html https://dnstdm.de/konstellationen-konstelacie-constellation/ https://www.pinakothek.de/ausstellungen/unter-der-treppe-konstellationen-konstelacie-constellation https://artmap.com/pinakothek/exhibition/under-the-staircase-konstellationen-konstelacie-constellation- 2017
5.RE-KONŠTRUKCIA FULLOVHO BYTU – umelecká fikcia, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2019 Prehľad ohlasov: Gažíková, Z.: Fenomén Fulla a jeho inšpiračný potenciál. In.: Designum 4/2019, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2019 https://www.sng.sk/sk/vystavy/2417_re-konstrukcia-fullovho-bytu https://www.archinfo.sk/kalendarium/zivijo-50-oslavy-sng-v-galerii-ludovita-fullu.html https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/526233-zafulajte-sa-s-fullom-fullove-dni-idu-z-galerie-na-ulicu/
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.projekt KEGA "stARTup", 2021 - prebieha, vedúca riešiteľka projektu, Kultúrna edukačná a grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - projekt je zameraný na výskum možností modifikácie výučby v rámci autorského a experimentálneho dizajnu smerom k podpore lepšieho uplatnenia absolventov v umeleckej praxi.
2.projekt KEGA "Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr" 2018 - 2020, zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu, Kultúrna edukačná a grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - projekt bol venovaný prepájaniu výučby autorského dizajnu s praxou formou nadväzovania spolupráce s externými inštitúciami doma aj v zahraničí a na základe toho organizovanie výstav študentov a pozývanie externých odborníkov ako lektorov krátkodobých vzdelávacích aktivít. Výstupy a bližšie informácie: https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/atelier-art-dizajn-v-kontexte-kulturnych-a-ekonomickych-struktur/ https://238.sk/sk/clanky/vienna-design-week-atelierova-vystava https://238.sk/sk/clanky/bratislava-design-week-2020-atelierova-vystava https://238.sk/sk/clanky/mischertraxler-workshop-prednaska https://238.sk/sk/clanky/curro-claret-workshop-prednaska
3.projekt "Dizajn a inovácie - spolupráca inštitúcií v digitálnom veku" 2018 - 2020, členka riešiteľského kolektívu program EÚ Interreg SK/AT - do projektu boli zapojené štyri inštitúcie, zo slovenskej strany Slovenské centrum dizajnu a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a z rakúskej strany Die Agewandte (vysoká umelecká škola) a Museum fur Agewandte Kunst vo Viedni. Projekt bol zameraný na spoluprácu dvoch vzdelávacích a dvoch kultúrnych inštitúcií, ktorého cieľom bol výskum v oblasti dopadov digitálnych technológií na život človeka. Výstupy a bližšie informácie: https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/oXz6MbXd/cezhranicna-spolupraca-institucii-dizajnu-v-digitalnej-dobe/ https://www.scd.sk/?wpd https://238.sk/sk/clanky/workshop-mak-workshop https://238.sk/sk/clanky/workshop-trust-digital-age-wokshop https://238.sk/sk/clanky/workshop-applied-design-thinking-lab-workshop https://238.sk/sk/clanky/machine-we-trust-vystava
4."Milan Rastislav Štefánik - astronóm fotograf, cestovateľ" výstava v observatóriu v Meudone, 2020, Francúzsko, členka kolektívu autorov (pedagógov VŠVU) - projekt výstavy vznikol pre Slovenské národné múzeum v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Paríži, Slovenským inštitútom v Paríži a Ministerstvom kultúry SR Bližšie informácie: https://www.teraz.sk/spravy/ministerka-kultury-otvorila-v-meudone-v/560191-clanok.html https://www.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/posts/3576543842387559/
5.Kurátorka Národnej ceny za dizajn 2021 - produktový dizajn, 2021 Slovenské centrum dizajnu - kurátor/kurátorka Národnej ceny za dizajn formuluje koncepciu súťažnej aj nesúťažnej - výstavnej časti podujatia. Stanovuje rozsah, koncepciu a obsah súťažných kategórií, navrhuje zloženie medzinárodnej poroty, formuluje kurátorské texty k aktuálnemu ročníku a komunikuje koncepciu, priebeh a výsledky podujatia v médiách. Bližšie informácie: https://www.scd.sk/?ncd&clanok=narodna-cena-za-dizajn-2021-produktovy-dizajn-je-vyhlasena https://ncd.scd.sk/ncd/ https://www.czechdesign.cz/souteze/narodna-cena-za-dizajn-2021

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2015 - doteraz
Členka odborovej komisie pre študijný program dizajn, odbor 2.2.6 dizajn na treťom stupni štúdia Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2012 - doteraz
Členka odborovej komisie pre študijný program dizajn, odbor 2.2.6 dizajn na treťom stupni štúdia Slovenská technická univerzita 2020 - doteraz
Členka komisie č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2016 - 2020
Členka akademického senátu VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2007 - 2014

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika 18. 10. 2013 Dohoda o vykonaní práce

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
organizovanie výstav študentov, vedenie workshopov, organizovanie workshopov, členstvo v porotách, oponentské posudky
Dátum poslednej aktualizácie
26.09.2022