DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kolesár
I.2 - Meno
Zdenko
I.3 - Tituly
Prof. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18 , Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
kolesar@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie, Vedy o umení a kultúre.

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
Veda o výtvarnom umení
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta architektúry STU v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Architektúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta architektúry STU v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČR
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
vizuální komunikace
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Interný ašpirant Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1983-1985
asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1985-1987
odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1987-2004
docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2004-2019
profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019-doteraz

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Interpretačné rámce súčasného dizajnu I, II, III Dizajn, Dejiny a prax súčasného umenia magisterský Umenie, Vedy o umení a kultúre.
Problematika výtvarných médií (dizajn) I, II Dizajn bakalársky Umenie
Analýza obrazu (dizajn) I, II Dizajn bakalársky Umenie
Galerijná prax v súčasnom umení a dizajne Dejiny a prax súčasného umenia magisterský vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dejiny a prax súčasného umenia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský Vedy o umení a kultúre
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) doktorandský Vedy o umení a kultúre
Dizajn (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Dizajn Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11 (písomná časť)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3 (písomná časť)
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
okolo 300 (písomná časť)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia všetky študijné programy Mgr. umenie
Selected Chapters of Art History všetky študijné programy Bc umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
169
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
109
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 1. vydanie, 2004. ISBN 80-86863-03-4. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2. rozšírené vydanie, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3.
2.KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. ISBN 80-968658-5-4.
3.KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6.
4.PEKÁROVÁ, Adriena a Zdeno KOLESÁR, eds. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2013. ISBN 978-80-970173-6-1.
5.KOLESÁR, Zdeno, MROWCZYK, Jacek: Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictvo Karakter, 2018. ISBN 978-8365271-76-1.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.KOLESÁR, Zdeno, MROWCZYK, Jacek: Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictvo Karakter, 2018. ISBN 978-8365271-76-1.
2.KOLESÁR, Zdeno, LAŠŠÁK, Marián (eds.) Art dizajn. František Burian a študenti. Bratislava: Slovart, 2017. ISBN 978-80- 556-2741-0.
3.KOLESÁR, Zdeno (ed.) Tibor Uhrín. Forma spríjemňuje funkciu. Košice: Dive Buki, 2019. ISBN 978-80-89677-24-5.
4.KOLESÁR, Zdeno. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. In: KOLESÁR, Z., ed. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 36-95. ISBN 978-80-7454-647-1.
5.KOLESÁR, Zdeno. Traktory Zetor s designem Zdeňka Zdařila. Prameny & Studie, 2020, č. 66, s. 93-108. ISSN 0862-8483.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 1. vydanie, 2004. ISBN 80-86863-03-4. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2. rozšírené vydanie, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3.

In: MICHL, Jan. On the Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. In: Cumulus Working Papers Lisbon. Helsinki: University of Art and Design, 2006, s. 29. ISBN 951-558-185-0. In: JAKUBÍČEK, Vít. Stroj a nástroj jako dílo výtvarné. In: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, Martina PACHMANOVÁ a Jitka RESSOVÁ, eds. Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013, s. 44. ISBN 978-80-86863-65-8. In: SURMAN, Martin. Metodika designérské práce a výuka průmyslového designu v České a Slovenské Republice. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2016, s. 135. ISBN 978-80-87500-73-6. In: SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie. Pod tlakem ideologií. Design a politika 1939-1953. In: KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK, eds. Design v českých zemích 1900-2000. Instituce moderního designu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2016, s. 338. ISBN 978-80-200-2612-5. In: ROSSINI, Pavla a Jiří PELCL, eds. Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2018, s. 34, 354. ISBN 978-80-87989-09-8.

2.

Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno a Jacek MROWCZYK: Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictvo Karakter, 2018. ISBN 978-8365271-76-1.

In: WSZOLEK, Mariusz a Marcin PIELUŹEK, eds. Manual − information design Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji. Wroclaw: SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego a Libron, 2020, s. 91. ISBN 978-83-66269-37-8. In: ŹARNECKA, Paulina a Pawel MICHNA, eds. (Re)projektowanie przyszłości – między interwencją a spekulacją. Kraków: Wiele Kropek, 2020, s. 94. ISBN 978-83-952903-1-2.

3.

Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6. In: UHRÍN, Tibor. Domov 80/90 a dizajn.

In: KISOVÁ, Gabriela a Ivana KOMANICKÁ, eds. Home Edition. Banská Bystrica: Stredoslovenská galéria, 2011, s. 78. ISBN 978-80-88681-68-7. In: UHRÍN, Tibor. Drevo, dizajn a tradícia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012, s. 17. ISBN 978-80-88852-97-1. In: DOROTJAKOVÁ, Irena. Po slow/slovensky ďalej zájdeš In: LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, Katarína, Zuzana ŠEBEKOVÁ a Katarína TRNOVSKÁ, eds. slow/slov*: teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. Bratislava: just plug in, 2013. s. 171, 172, 173. ISBN 978-80-971416-0-8. 12. Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6. In: ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Textilná tvorba a dizajn v 20. – 21. storočí. Bratislava: Slovart a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2013, s. 83. ISBN 978-80-892-5974-8. In: FARKAŠOVÁ, Elena, PETRÁNSKY, Ľudovít. Teória a metodológia dizajnu. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2020, s. 13, 118. ISBN 978-80-228-3219-9.

4.

Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. In: KOLESÁR, Z., ed. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 36-95. ISBN 978-80-7454-647-1.

In: MAŇASOVÁ HRADSKÁ Helena s Romana VESELÁ, eds. Tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, s. 5, 278. ISBN 978-80-7454-870-3. In: KOLEČEK, Michal, ed. Monumentální topografie. Ústí nad Labem: Fakulta umění Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019, s. 75, 79, 82. ISBN 978-80-7561-221-2.

5.

Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno. Avantgardný a postmizerný design či umelecké remeslo? Umění a řemesla. 1998, č. 2, s. 4. ISSN 0139-5815.

In: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada a Iva KNOBLOCH. Alternativy designu 60.-80. let. In: KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK, eds. Design v českých zemích 1900-2000. Instituce moderního designu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2016, s. 523. ISBN 978-80-200-2612-5. In: NEPŠINSKÁ, Mária. Slovenská alternatíva postmoderny v dizajne. In: PEKÁROVÁ, Adriena a Zdeno KOLESÁR, eds. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2013, s. 302. ISBN 978-80-970173-6-1.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl. Grant NAKI II, Ministerstvo kultury České republiky. Hlavný riešiteľ. Národní technické muzeum v Praze a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018-2022.

2.

Design z odpadu (kurátor výstavy). Krajská galerie výtvarného umění Zlín, ČR, 2017.

3.

Rozum versus cit (kurátor výstavy). Zlínský design 1918-1958. Krajská galerie výtvarného umění a Galerie G18, Zlín, ČR, 2019-2020.

4.

Rozum versus cit2 (kurátor výstavy). Zlínský design 1959-1992. Krajská galerie výtvarného umění a Galerie G18, Zlín, ČR, 2021-2022.

5.

Spolu – Together. Ateliér industrial dizajn VŠVU v Bratislave (kurátor výstavy). Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky, 2022. 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen umeleckej rady Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2010-2015, 2019-doteraz
Člen umeleckej rady Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2019-doteraz
Člen vedeckej a umeleckej rady Fakulta multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně 2021-doteraz
Člen odborovej rady Fakulta multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně 2012-doteraz
Člen odborových rád v študijných odboroch Dejiny a teória výtvarného umenia a Dizajn Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2008-doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ecole des Beaux Arts, Saint Etienne, Francúzsko. 1991 (2 mesiace) Štipendium regiónu Rhône-Alpes, študijno-prednáškový pobyt
Cooper Hewitt National Museum of Design Smithsonian Institution a Parsons School of Design New York, U.S.A. 1993 (3 mesiace) Getty Grant, študijno-prednáškový pobyt
University of East Anglia Norwich, Veľká Británia 2000 (5 týždňov) Getty Grant, študijno-prednáškový pobyt
Ecole des Beaux Arts Saint Etienne, Francúzsko. 2004 (2 mesiace) Grant MIRA, prednáškový pobyt
Ecole des Beaux Arts Strasbourg, Francúzsko 2005 (1 týždeň) Program Erasmus, prednáškový pobyt
Ecole des Beaux Arts et Design Saint Etienne, Francúzsko. 2017 (1 týždeň) Program Erasmus, prednáškový pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Kurátorská činnosť (33 výstav).

Pravidelná externá prednášková činnosť:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně,

Fakulta umení TU v Košiciach.

Dátum poslednej aktualizácie
13.11.2022