DOKUMENT
Študijný program DIV2m.22St - Dizajn
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada VŠVU
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program Dizajn 11240
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň štúdia (2. stupeň); 766
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava Ďalšie miesta uskutočňovania študijného programu: Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr. art.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov v dvoch akademických rokoch celkom 60 (v každom ročníku cca 50% študentov z celkového počtu, skutočný počet uchádzačov cca 55 a počet študentov cca 40 (plánovaný počet prijatých do 1. ročníka)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia je komplexná pripravenosť absolventov na výkon profesie v oblasti dizajnérskej a umeleckej tvorby, ktorej pôsobnosť je v súčasnosti veľmi široká. Dizajn zasahuje do všetkých oblastí života s využitím rozmanitých dizajnérskych výstupov. Je chápaný ako nositeľ kultúrnych hodnôt a má potenciál pozitívne ovplyvňovať spoločnosť v mnohých aspektoch – kultúrnych, sociálnych, ekonomických a ekologických. Citlivo reaguje na rýchle zmeny, ktoré so sebou prináša technologický pokrok a vníma ich dopad. Vzdelávanie v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia reflektuje toto komplexné uvažovanie a jeho cieľom je rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie študentov v niekoľkých vzájomne prepojených a vzájomne sa podporujúcich oblastiach: samostatné vyhľadávanie a definovanie problému, jeho teoretická analýza v rámci súčasného stavu problematiky (so zahrnutím najnovších poznatkov vedy, techniky a príslušných humanitných disciplín) a ich kritická reflexia, formulácia možných východísk, riešení a konceptov s ohľadom na spoločenskú, etickú a ekologickú zodpovednosť a ekonomickú efektívnosť. Rozhodujúca je tiež voľba vhodných výrazových prostriedkov v rámci východísk a konceptov do vizuálnej a materiálovej podoby, kde sa predpokladá znalosť návrhárskych metód a ovládanie analógovej a digitálnej kresby, 2D a 3D softvérov prípadne virtuálnej reality na takej úrovni. Študent je schopný s využitím individuálneho autentického výtvarného názoru a experimentálneho prístupu formulovať inovatívne riešenie problému a autorský postoj, ktoré zrozumiteľne komunikuje navonok. V rámci realizačnej fázy je cieľom vzdelávania prehlbovanie znalostí, zručností a kompetencií v oblasti realizačných (analógových a digitálnych) technológií a materiálov a podporuje sa vlastný výskum v tejto oblasti s dôrazom na vysokú úroveň spracovania modelov a prototypov. Vyžaduje sa experimentálny prístup a odvaha prestupovať hranice umeleckých médií s cieľom obohatiť teritórium dizajnu o nové prístupy. Zámerom je pochopenie multidisciplinárneho charakteru dizajnu, ktorý už dnes prekračuje aj hranice fyzického výstupu a pohybuje sa v sfére digitálnych aplikácií, či služieb; ďalším cieľom je ovládanie pokročilých metód prezentácie s dôrazom na využívanie širokého spektra prezentačných softvérov, kultivované a zrozumiteľné spracovanie prezentácie s dôrazom na komunikačné schopnosti a argumentačnú zdatnosť. V rámci vyučovacieho procesu sú rozvíjané aj manažérske a organizačné schopnosti študenta a komunikácia s externým prostredím formou reálnych zadaní z praxe, spoluprácou s odborníkmi na riešenej problematike alebo podporou samostatnej výstavnej činnosti a účasti na súťažných podujatiach v domácom aj medzinárodnom kontexte.

Ciele vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia sú napĺňané v troch hlavných špecializáciách – Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, v rámci ktorých prebieha výučba profilových predmetov v ateliéroch s rôznym zameraním (odkazujeme na informačné listy predmetu Ateliér) a profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce súčasného dizajnu I – III.

 

 

Hlavné výstupy vzdelávania:      

Absolvent študijného programu Dizajn v magisterskom stupni štúdia má hlboké prierezové vedomosti v rámci teórie a histórie študovaného odboru. V závislosti od špecializácie a zamerania sa orientuje aj v príbuzných humanitných disciplínach, ale aj v poznatkoch vedy a techniky a je schopný si potrebné informácie a poznatky aj samostatne vyhľadávať a ďalej sa vzdelávať. Dokáže rozumieť, kriticky analyzovať, hodnotiť a interpretovať obsah odborného textu a vyvodzovať z neho závery, ktoré dokáže uplatňovať vo vlastnej dizajnérskej/umeleckej tvorbe a využiť získané poznatky pre svoj ďalší rast. Má prehľad v aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí, citlivo vníma rýchlo sa meniaci svet, ktorý je čoraz previazanejší a komplexnejší a uvedomuje si potrebu aktívneho postoja pri identifikácii problémov súčasnej doby, ktoré si vyžadujú vysoko kreatívny prístup pri riešení ľudských potrieb s ohľadom na princípy udržateľného rozvoja.

Absolvent dokáže či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť náročné autonómne dizajnérske a/alebo umelecké dielo, je schopný kriticky posúdiť jeho spoločenskú potrebu, etické, sociálne a ekologické súvislosti. Zodpovedný prístup k tvorbe dizajnérskeho a/alebo umeleckého diela presadzuje aj v komunikácii s prípadným klientom alebo partnerom a prispieva k pozitívnym zmenám vo vnímaní dizajnu smerom k udržateľnej budúcnosti aj vo firemnom či inštitucionálnom prostredí.

Ideový koncept je študent schopný vizualizovať s využitím pokročilej znalosti návrhárskych metód (kresba, 2D a 3D softvéry, prípadne virtuálna realita a pod.) v širokom mediálnom rozsahu s dôrazom na hľadanie inovatívnych postupov smerom k autonómnemu výtvarnému prejavu a autorskej výpovedi. Ovláda tiež nástroje na komunikáciu s výrobnou sférou (technická dokumentácia, logisticko-ekonomické vzťahy a iné nástroje súvisiace s mäkkými zručnosťami).

Absolvent sa orientuje v prototypovacích technológiách (analógových aj digitálnych) a materiáloch na vysokej úrovni a je schopný samostatne zvoliť najvhodnejší technologický postup pre realizáciu dizajnérskeho a/alebo umeleckého diela. Na základe týchto znalostí je schopný vyvíjať aj vlastné originálne technologické postupy a realizovať materiálový výskum s cieľom rozširovať hranice poznania v tejto oblasti. Sleduje vývoj výrobných technológií v praxi a je schopný na základe toho efektívne komunikovať s prípadným výrobcom – klientom. Dokáže samostatne vyhľadávať a prizývať na spoluprácu odborníkov s rôznych oblastí a viesť multidisciplinárny tvorivý tím.

Je schopný zrozumiteľne komunikovať výsledky tvorivého procesu laickej aj odbornej verejnosti s využitím pokročilej znalosti prezentačných metód a softvérov s dôrazom na verbálny prejav a argumentačnú zdatnosť. Je schopný aktívnej sociálnej interakcie, podporuje a iniciuje tímovú spoluprácu a nesie za ňu zodpovednosť. K tomu sa pripája aj schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, ktorá umožňuje jeho uplatnenie v medzinárodnom prostredí.

Okrem možnosti pracovného uplatnenia v dizajnérskom štúdiu či dizajnérskom oddelení vývojového alebo výrobného podniku, má absolvent predpoklady na samostatné ekonomické fungovanie (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a dokáže pre svoje projekty získavať podporné grantové a rezidenčné schémy v domácom aj zahraničnom prostredí.

Je aktívnym členom spoločnosti, ktorý si uvedomuje úlohu dizajnéra pri riešení regionálnych a globálnych problémov. Rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, ľudským právam, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k rozvoju kultúrnych hodnôt, ochrane prírody a kultúrneho dedičstva.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej dizajnérskej, umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, v súkromných spoločnostiach, verejných organizáciách a inštitúciách, či úradoch štátnej správy. Môže riadiť kreatívne dizajnérske či tvorivé interdisciplinárne tímy (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, vizuálne umenie, audiovizuálne umenie), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborne pôsobiť v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, dizajnérske, prototypovacie a experimentálne štúdiá, grafické a multimediálne štúdiá, tvorivá produkcia v kreatívnom priemysle). Absolvent študijného programu dizajn v magisterskom stupni štúdia ovláda postupy tzv. dizajnérskeho myslenia – design thinking v ktoré je využívané v rôznych oblastiach spoločnosti, na preskúmanie potrieb užívateľov, definovanie problémov, navrhovanie a testovanie možných riešení. Možnosti uplatnenia absolventov sa tak rozširujú aj na profesie mimo umeleckej sféry, kde sa tiež vyžaduje kreatívne myslenie.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Dizajn nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V študijnom programe Dizajn VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

-       Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

-     Monitoring vizibility (dizajnérske, umelecké a vydavateľské produkcie, prezentácie, vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu)

-     Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu)

Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu, Galéria Satelit, Slovenská národná galéria, Kunsthale, spoločnosti pôsobiace v priemyselnej výrobe, kreatívnom priemysle, reklamné agentúry, grafické alebo multimediálne štúdiá, odevná a textilná výroba, vydavateľstvá, galerijné a múzejné inštitúcie a ďalšie kultúrne inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie, organizácie štátnej a verejnej správy, atď. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

VŠVU na vyžiadanie predloží posudzovateľom výstupy úspešných absolventov, ktorých výstupy pravidelne VŠVU sleduje prostredníctvom monitoringu médií (TASR) a na základne vlastného monitorovania prostredníctvom Kancelárie pre kvalitu VŠVU.

Za všetkých môžeme uviesť aspoň niekoľko príkladov:


Špecializácia DIZAJN

 

1. Mgr. art. Michal Staško – tvorí pod vlastnou dizajnérskou značkou, https://www.stasko.sk/intro/

 

2. Mgr. art. Wanda Valihrachová – artdirector, LaSvit, https://www.lasvit.com/designer/wanda-valihrachova/

 

3. Mgr. art. Eduard Herrmann – spolupráca s mmcité, mladé dizajnérske štúdio Hermann&Coufal, https://herrmanncoufal.com/

 

4. Mgr. art. Matej Hreščák, https://www.startitup.sk/local-na-instagrame-ho-sleuje-aj-mark-zuckerberg-a-ma-skvelu-pracu-vo-facebooku-matej-je-zrejme-najlepsi-web-dizajner-zo-slovenska/

 

5. Mgr.art. Bystrík Míček – Werkemotion dizajn spoluzakladateľ dizajnérskej značky

 

6. Mgr.art. Miroslav Jaško – Mercedes Benz, Creative interior designer, Mercedes-Benz AG

 

7. Mgr.art. Dalibor Pantuček – Škoda dizajn Project leader at Exterior Škoda Design

 

8. Mgr.art. Juraj Mitro, https://mitrodesign.com/

 

9. Mgr. art. Peter Balko – Mercedes dizajn  Creative interior design manager, Mercedes-Benz AG

 

10. Mgr.art. Boris Grell- Creative interior design manager Volkswagen design

 

11. Mgr.art. Branislav Maukš – Aufeer dizajn,  Project leader at Exterior Škoda Design

 

 

Špecializácia TEXTILNÁ TVORBA

 

1. Mgr. art. Ľudmila Harring – odevná dizajnérka a sourcing a sustainability manager ZOE, Lifeline, Nehera, Bepon, Saphrani 

https://www.linkedin.com/in/ludmila-haring-4b66184/details/experience/

 

2. Doc. Mgr. art. Mária Štraneková ArtD.– MOD’SPE Paris Central Europe http://mayamay.sk/

 

3. Mgr. art. Tereza Feňovčíková – odevná dizajnérka a zakladateľka značky FREIER http://www.freier.sk/

 

4. Mgr. art. Boris Hanečka

odevný dizajnér https://borishanecka.com

 

5. Mgr. art. Kristína Šipulová – textilná výtvarníčka a súkromnej pedagogička n  https://kristinasipulova.com/, http://www.skoladesignu.sk/l/8609-q-textilny-dizajn/mgr.-art.-kristna-ipulov

 

6. Mgr. art. Michaela Bednárová – dizajnérka a zakladateľka značky PUOJD

https://puojd.sk/

 

7. Mgr. art. Marcel Holubec

https://www.facebook.com/marcelholubecw.atelier/

 

8. Mgr. art. Zuzana Kubánová

https://madebypart.com/

 

9. Mgr. art. Ľubica Poncik Kurhajcová

https://www.lubicaponcik.com/index.php/sk/

 

10. Mgr. art. Matej Rabada – textilný výtvarník a dizajnér, zakladateľ modrotlačovej dielne - https://www.modrotlacrabada.sk/

 

 

Špecializácia VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA

 

1. Mgr. art. Peter Biľak –

Písmový dizajnér, zakladateľ písmarského štúdia Typotheque, pedagóg na KABK Haag v Holandsku

https://www.typotheque.com/authors/peter_bilak

 

2. Mgr. art. Martin Šútovec

Shooty – Ilustrátor/karikaturista pre mienkotvorné denníky

https://dennikn.sk/tema/shooty/

 

3. Mgr. art. Peter Hajdin

Spolumajiteľ štúdia Komplot advertising, branding a komunikačné kampane (Národná banka Slovenska, Kancelária prezidenta SR)

https://www.komplot.sk

 

4. Mgr. art. Martin Bajaník

Vlastné štúdio Pekne a Dobre, autor vizuálnych identít (Yeme, Metropolitný inštitút Bratislava...)

https://www.instagram.com/pekneadobre/

 

5. Mgr. art. Johanna Balušíková

Písmová dizajnérka, písmarské štúdio Typotheque

http://www.johanna.sk/ 

 

6. Mgr. art. Jozef Dobrík

Freelancer, laureát ceny D&AD awards

https://www.dandad.org/awards/professional/2019/book-design/231494/jonathan-safran-foer-here-i-am/

 

7. Mgr. art. Ján Filípek

Dizajnér písma

https://www.dizajndesign.sk/

 

8. Mgr. art. Ondrej Jób

Dizajnér písma, laurát ceny TDC Typeface design 2015

https://www.setuptype.com

 

9. Mgr. art. Slávka Paulíková

Dizajnérka písma

https://www.fontshop.com/designers/slavka-paulikova

 

10. Mgr. art. Veronika Obertová

Spoluzakladateľka štúdia Ové pictures

https://ovepictures.com/

 

11. Mgr. art. Pavlína Morháčová

Inhouse dizajnérka v Slovenskej národnej galérii

https://pavka.sk

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU a Programovej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí s ďalšími zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí je aj zástupca študentskej časti akademickej obce a môže byť prizvaný aj odborník z externého prostredia.

Návrh študijného plánu predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej sa zúčastňuje aj prorektor pre štúdium. Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Dizajn majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Dizajn (so zameraním na industrial dizajn – Ateliér industrial dizajn; transport dizajn – Ateliér transport dizajn; interiérový dizajn – Ateliér interiérového dizajnu; experimentálny dizajn – Ateliér experimentálneho dizajnu); Textilná tvorba (so zameraním na odevný dizajn – Ateliér odevného dizajnu; textilný dizajn – Ateliér textilného dizajnu; textilnú tvorba v priestore – Ateliér textilnej tvorby v priestore); Vizuálna komunikácia (so zameraním na typografiu a tvorbu písma – Ateliér TypoLab; vizuálnu identitu – Ateliér Identita; vizuálnu komunikáciu v priestore – Ateliér Priestor; multimédiá – Ateliér Multimédiá).

 

Ateliérová výučba je zameraná na pokročilú autorskú tvorbu, dizajnérsky výskum, komplexný a experimentálny prístup k práci so širokou škálou materiálov, k návrhárskym, realizačným a prezentačným technológiám ako aj na rozvíjanie komunikačnej, prezentačnej a argumentačnej zdatnosti a kritického myslenia.

Výučbový program v jednotlivých ateliéroch je zacielený na inovatívnu kreativitu od voľnej tvorby až po dizajn produktov. V procese štúdia je študent vedený k tomu, aby dokázal samostatne generovať vlastnú tvorivú tému, analyzovať podnety a zdroje inšpirácie, reflektujúc aktuálne spoločenské témy.

Individuálny výukový program v jednotlivých ateliéroch si kladie za cieľ vzdelávať absolventov spôsobom, vďaka ktorému môžu prispieť k rozvoju odboru a aktívne prispieť k vytváraniu nových konceptov ponímania významu a interpretácie funkcií a aplikácií produktu a umeleckého diela v rámci spoločenských, technologických či enviromentálnych výziev, s ktorými sme neustále konfrontovaní.

Integrálnou súčasťou štúdia v ateliéroch sú projektové spolupráce s partnermi a tematické workshopy, ktoré vedú externí špecialisti z praxe, výskumu ako aj teórie, ktorí sú pozývaní na základe aktuálne riešenej problematiky. Obsah, téma a zameranie jednotlivých projektových spoluprác a workshopov sú aktualizované pre každý ateliér a semester na základe vývoja aktuálnych trendov, individuálnych požiadaviek pedagógov (či študentov) a na základe dopytu a/alebo ponuky z externého prostredia. Výsledkom magisterského štúdia je realizácia autorského dizajnérskeho a/alebo umeleckého projektu, ktorý v sebe kombinuje nahromadené vedomosti, stratégie a realizačné zručnosti a jeho verejná prezentácia odbornej resp. širšej verejnosti – či už vo forme výstavnej inštalácie, video-prezentácie alebo dohodnutou formou predstavenia realizácie, ktorá vznikla v rámci spolupráce s externým (napr. priemyselným) partnerom.

Počas tejto tvorivej práce si študenti osvoja základy výskumných metód, umocnia si analytické, kritické a tvorivé myslenie a zdokonalia materiálovo-technické a technologické zručnosti, čím posilnia svoje kompetencie pôsobenia v dizajnérskej alebo umeleckej praxi.

Základnými kritériami hodnotenia je komunikácia s pedagógom, intenzita a proces štúdia, ideový a vizuálny koncept, výtvarné prevedenie, voľba materiálov a technologických postupov a úroveň technického a remeselného prevedenia výstupu v súlade s konceptom riešenia úlohy, hodnotenie pracovných štúdií, úrovne kvality skúmania a vizuálneho záznamu celého študijného procesu, výsledná vizuálna prezentácia a inštalácia, verbálna prezentácia a obhajoba projektu.

Vedomosti – študent musí ovládať základnú teoretickú aj praktickú orientáciu v práci s tvorbou obsahového a vizuálneho konceptu v aplikácii do určených alebo autorských výskumno-realizačných projektov prekračujúcich ich tradičný rámec.

Zručnosti – študent musí byť schopný analyticky spracovať zadanie, ovládať návrhárske metódy práce (digitálne aj analógové), prototypovacie a realizačné technológie, resp. technológie využívané v priemyselnej praxi.

Kompetencie – študent musí samostatne zvládať prípravnú analýzu a dizajnérsky alebo umelecký výskum v oblasti tvorby, kreatívne spracovanie na úrovni zodpovedajúcej aktuálnym požiadavkám a post-produkčnú fázu kvalitnej realizácie výstupu projektu.

 

Stručná charakteristika jednotlivých Ateliérov v rámci špecializácií:

 

Špecializácia Dizajn:

 

Výučba v Ateliéri industrial dizajn objasňuje princípy tvorby dizajnéra, ktorý prednostne rieši návrhy “na telo” pre konkrétneho domáceho alebo zahraničného výrobcu.

Prioritou magisterského štúdia je príprava na individuálnu dizajnérsku tvorbu a formovanie osobnosti dizajnéra. Študent si prostredníctvom vhodne koncipovaných tém a spoluprác s výrobcami osvojuje odborné schopnosti a rozvíja autorské dizajnérske cítenie. Počas štúdia tak získava predpoklady na vytvorenie vlastnej dizajnérskej značky ako aj schopnosti tvoriť v dizajnérskom tíme a adekvátne reagovať na požiadavky klienta.

 

Ateliér transport dizajn je vysoko špecializované pracovisko, významné v stredoeurópskom priestore, veľmi úzko kooperujúce s európskym industriálnym prostredím. Tento dlhodobý vzťah generuje očakávania napĺňané profilom absolventa. Magisterské štúdium úzko nadväzuje na obsah bakalárskeho stupňa štúdia. Nastoľuje však tematický posun do experimentálneho a výskumného prostredia. Mení sa aj štruktúra používania nástrojov a to osvojovaním si ich najnáročnejších aplikácii. V rámci magisterského stupňa sú tiež preferované pracovné stáže v profesionálnych dizajnérskych štúdiách v rámci automobiliek, čo významne zvyšuje úspešné uplatnenie absolventov v praxi.

 

Ateliér interiérového dizajnu pre magisterský stupeň štúdia vychádza z podnetov z externého prostredia. Rozsah, šírka zadania a riešenia v kooperácii s  objednávateľom a odbornými konzultantami obohacuje štúdium o poznatky z reálneho vzťahu s praxou a podporujú vzájomnú konfrontáciu. Výber takto generovaných tém utvára profil osobnosti študenta a jeho možné smerovanie po ukončení vzdelania. Témy z reálneho prostredia umocňujú vzťah študenta k riešenému prostrediu , podporujú už získané vedomosti a vo výsledku podporujú i tvorbu interiérového dizajnu a tvorbu nábytku. Výstupom riešenia je výkresová dokumentácia a prezentácia návrhov interiéru formou vizualizácií a realizácia zvoleného prototypu nábytku v mierke 1:1 v spolupráci so zadávateľom a  firemným prostredím.

 

Ateliér experimentálneho dizajnu je zameraný na autorskú tvorbu v širokom spektre mediálnych výstupov tematizujúcu dizajn a jeho úlohu v spoločnosti. Študenti sú motivovaní k samostatnému formulovaniu problémov a ich riešeniu pomocou experimentálnych prístupov a kritického pohľadu na spoločenské témy s využitím pokročilej znalosti návrhárskych, realizačných a prezentačných postupov a technológií. Dôraz sa kladie na dizajnérsky výskum, formulovanie autorského postoja a rozvíjanie individuálneho výtvarného názoru ťažiskovo ukotveného v teritóriu dizajnu ako disciplíny s možnými presahmi do voľnej tvorby. Podporujú sa medziodborové spolupráce a komunikácia s odborníkmi ale aj inštitúciami z praxe. 

 

Špecializácia Textilná tvorba:

 

Výučba v Ateliéri odevného dizajnu sa zameriava na autorský experiment a na formálny, štrukturálny, materiálový a strihový výskum odevu. Riešené témy smerujú k interdisciplinarite a hľadajú presah odevu do iných médií a formou externých pracovných stáží a spoluprác s priemyslom podporujú kontakt s výrobnou a vývojovou praxou.

 

V Ateliéri textilný dizajn sa kladie dôraz na schopnosť vyhľadávať a analyzovať problémy, rozmýšľať v súvislostiach a reagovať na potreby uplatniteľnosti výsledných artefaktov v rámci štandardného kolobehu výroby a spotreby. Program ateliéru zároveň ponúka priestor experimentálnym polohám textilného dizajnu ako prostriedku, ktorý mení hodnoty a pomáha vytvárať vízie budúcnosti. Študenti riešia témy súvisiace so spoločenskými požiadavkami a prezentujú svoje riešenia samostatne, alebo v tíme. Dôraz sa kladie na etiku, udržateľnosť a hybridné smerovanie textilného dizajnu. Súčasťou výučby sú kurzy, workshopy ako aj teoretické prednášky odborníkov z externého prostredia. Akcentovaná je komunikácia a spolupráca s priemyslom. Výstupy štúdia sa pohybujú od malých foriem úžitkového textilného dizajnu, cez špecifiká experimentu až po riešenie textilu v architektonickom priestore.

 

Ateliér textilnej tvorby v priestore nachádza svoju identitu v súčasnej tvorbe fiber art – voľného umenia v textilnom materiáli. Zameriava sa na textíliu ako mnohotvárne médium, ktoré ponúka možnosti tvorby unikátnej textílie až po mäkkú plastiku. Program ateliéru pomáha študentom vyprofilovať si vlastný, individuálny výtvarný názor, ktorý bude podložený praktickými skúsenosťami s textilným médiom v rozsahu od textilnej miniatúry až po monumentálnu tvorbu. Študenti experimentujú s rôznymi technikami, pracujú s presahmi do iných médií a nových technológií. Hľadajú progresívne riešenia a inovatívne autorské postupy pri realizácii výtvarného diela. Štúdium dopĺňajú workshopy a prednášky k odborným témam.

 

Špecializácia Vizuálna komunikácia:

 

Špecializácia Vizuálna komunikácia so zameraním na typografiu upriamuje svoju pozornosť a vzdelávanie na tvorbu pokročilého publikačného dizajnu, dizajnu písma a nové koncepčné postupy pri organizácií a formovaní informácií v súčasnom sociálnom a kultúrnom kontexte. Dôraz sa kladie na výchovu absolventa schopného rozvíjať odbor typografie, dizajnu písma, aktívne sa zapájať do verejnej debaty a zaujímať vyhranené prístupy k rôznym typom vizuálnych médií, prostredníctvom ktorých sa bude vyjadrovať autentickým vizuálnym jazykom.

 

V rámci špecializácie Vizuálna komunikácie so zameraním na tvorbu vizuálnej identity sa kladie dôraz na vzdelávanie v oblasti najkomplexnejších obsahových a vizálnych konceptov a komunikačných stratégií vizuálnej identity produktu, firmy, inštitúcie či podujatia. Výstupy sa pohybujú v širokom mediálnom rozsahu dizajnu vizuálnej komunikácie – od printových po multimediálne. Študenti riešia úlohy s dôrazom na ich spracovanie a skúmanie komunikačného dosahu a dopadu v širších súvislostiach s ohľadom na odborné, kultúrne, sociálne, ekologické, enviromentálne a ekonomické zretele.

 

Základnou premisou špecializácie Vizuálnej komunikácie so zameraním na tvorbu vizuálnej identity v priestore je pochopenie možností a vplyv vizuálnej komunikácie v ňom v kontexte ďalších tvorivých profesií a disciplín. Vzdelávacím rezultátom tejto premisy je schopnosť absolventa uchopiť zmysel dizajnérskej činnosti v priestore – viazaný na kódovanie, dekódovanie a transfer informácií – hmotných a nehmotných kultúrnych hodnôt oscilujúcich medzi 2D a 3D – a používanie týchto dvoch “rozmerových svetov” vo svoj prospech využívaním médií, materiálových, technických a technologických prostriedkov a tvorbou komplexných celkov s vysokou informačnou hodnotou.


 

Ďalšími profilovými predmetmi študijného programu dizajn v magisterskom stupni štúdia sú teoretické predmety: Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III., ktoré pripravujú študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného dizajnu a umenia a zároveň reflektujú všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III. sú povinným základom každého študenta študijného programu Dizajn. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetov Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III končí teoretickou štátnou skúškou. Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke nižšie: Študijný plánu.

 

Študijný program Dizajn dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet dizajnu, umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného dizajnu, umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je vizuálne umenie, architektúra, reštaurovanie a dejiny a prax súčasného umenia. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy dizajnu využívaním renomovaných odborníkov z praxe z dizajnérskeho, umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Nosným princípom v rámci vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni je prelínanie jednotlivých špecializácií a zameraní ateliérov, ktoré vzájomne kooperujú a vytvárajú prostredie, v ktorom majú študenti možnosť zvoliť si individuálne cesty v štúdiu pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov a požiadaviek kladených na absolventa študijného programu.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe DIZAJN je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou a možným smerovaním vlastnej profesijnej kariéry po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných dizajnérskych, umeleckých, kultúrnych a výskumných sietí, konzorcií a výrobných iniciatív, spoločenstiev a podnikov.

Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich dizajnérsko-výskumných alebo umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej účasti na ich aplikácii do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj štátom financované grantové schémy podporujúce edukačnú činnosť (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia) ako aj viaceré neštátne grantové a štipendijné schémy napr. Visegrad Fund, Nadácia Tatrabanka, Nadácia Novum a pod.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
  • jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu;

 

Magisterský stupeň štúdiá je zameraný na ďalšie rozvíjanie vedomostí, zručností a kompetencií z bakalárskeho štúdia, posilňovania analytického a kritického myslenia v tvorbe, kreatívneho, koncepčného, experimentálneho a inovatívneho prístupu a riešenia projektových úloh.

Diplomovú prácu študent absolvuje v Ateliéri, prerekvizitou je predchádzajúce absolvovanie dvoch semestrov v danom ateliéri.

 

-     v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie):

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP;

 

-     pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu):

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP;

 

-     prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP;

 

-     pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-     metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov):

uvedené v ILP;

 

-     osnovu / sylaby predmetu:

uvedené v ILP;

 

-     pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):

uvedené v ILP;

 

-     kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-     osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-     učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-     miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):

uskutočňovanie predmetov: všetky profilové a odborné predmety sa uskutočňujú v budove Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44. Všetky teoretické predmety sa uskutočňujú v budove Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, alebo online formou prostredníctvom MS Teams.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

Povinné predmety – ateliérová výučba: špecializácia DizajnAteliér industrial dizajn; Ateliér transport dizajn; Ateliér interiérového dizajnu; Ateliér experimentálneho dizajnu

Povinné predmety – ateliérová výučba: špecializácia Textilná tvorbaso zameraním na odevný dizajn: Ateliér odevného dizajnu, so zameraním na textilný dizajn: Ateliér textilného dizajnu, so zameraním na voľnú textilnú tvorbu: Ateliér textilnej tvorby v priestore.

Povinné predmety – ateliérová výučba: špecializácia Vizuálna komunikácia – so zameraním na typografiu a tvorbu písma: Ateliér TypoLab; so zameraním na vizuálnu identitu: Ateliér Identita; so zameraním na multimédiá: Ateliér Multimédiá; so zameraním na vizuálnu komunikáciu v priestore: Ateliér Priestor.

Povinne voliteľné predmety pre všetky špecializácie a výberové predmety viď. príloha učebného plánu bedeker.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

Povinne predmety – teoretické predmety a povinne voliteľné – odborné teoretické predmety viď. príloha učebného plánu bedeker.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 120 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu diplomovej práce a štátna skúška 11 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria profilový predmet Ateliérová výučba (ateliérová výučba pozostáva z 11 špecializovaných Ateliérov: Ateliér industrial dizajn, Ateliér transport dizajn,; Ateliér interiérového dizajnu, Ateliér experimentálneho dizajnu, Ateliér odevného dizajnu, Ateliér textilného dizajnu, Ateliér textilnej tvorby v priestore, Ateliér TypoLab, Ateliér Identita, Ateliér Priestor, Ateliér Multimédiá a profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III. Profilové predmety Ateliérová výučba, Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III sú viacsemestrálne predmety, ktoré sú náväzné od začiatku po koniec štúdia a pokračovanie v nich je podmienené úspešným absolvovaním predchádzajúceho semestra (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Študent pri opakovaní Ateliérovej výučby musí v nasledujúcom akademickom roku opakovať profilový predmet Ateliérová výučba presne v tom istom špecializovanom Ateliéri, kde sa mu nepodarilo získať kredity. Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU, Článok 17 a Článok 18. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Dizajn). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia. Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Dizajn nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Profilový predmet Ateliérová výučba, resp. špecializovaný Ateliér si študent volí už v prihláške uchádzača na magisterské štúdium v študijnom programe Dizajn. Počas letného semestra 1. ročníka magisterského štúdia si môže študent na základe podmienok internej stáže (forma žiadosti o internú stáž je v AiS – Akademickom informačnom systéme) podať žiadosť o internú stáž. Žiadosť o internú stáž si študent podáva nasledovným postupom schvaľovania: žiadosť schváli pedagóg prijímajúceho ateliéru a následne dostane žiadosť na vedomie pedagóg ateliéru, do ktorého bol študent prijatý na magisterské štúdium a finálny súhlas dáva prorektor pre štúdium. V žiadosti študent uvedie názov špecializovaného Ateliéru internej stáže v študijnom programe Dizajn alebo názov špecializovaného Ateliéru v inom študijnom programe na VŠVU, ak je jeho výber odôvodnený interdisciplinaritou umeleckého projektu a študent ho po schválení absolvuje počas letného semestra 1. ročníka magisterského štúdia. Pokiaľ interdisciplinarita umeleckého projektu študenta v danom semestri nie je podmienená internou stážou, má študent, v prípade jeho záujmu alebo potreby rozšírenia jeho poznatkov v rámci umeleckého smerovania, možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe Dizajn alebo v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU. Podmienkou pre začatie záverečnej práce je absolvovanie 1. a 2. semestra Ateliérovej výučby v prvom ročníku magisterského štúdia. Na začiatku tretieho semestra v rámci Ateliérovej výučby školiteľ v intenzívnej diskusii so študentom generuje tému záverečnej práce a študent počas tohto semestra pracuje na umeleckom výskume, ktorý je dôležitou súčasťou diplomovej práce. Umelecký výskum prezentuje študent na kontrolách rozpracovanosti pred pedagógmi študijného programu Dizajn. Prezentácie rozpracovanosti sú prístupné pre všetkých študentov VŠVU. V štvrtom semestri 2. ročníka magisterského štúdia študent pokračuje v predmete Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) v realizácii záverečnej práce. Záverečnou prácou magisterského štúdia študijného programu Dizajn je diplomová práca, ktorá obsahuje praktickú a písomnú časť tvoriacu jeden tematický celok. Diplomová práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg špecializovaného Ateliéru), ktorý školí praktickú časť diplomovej práce a jedného školiteľa – konzultanta (historik alebo teoretik umenia, filozof, estetik alebo schválený iný odborník z praxe), ktorý konzultuje so študentom písomnú časti diplomovej práce. Školiteľ a školiteľ – konzultant vedú s diplomantom spravidla spoločné konzultácie, ktoré sú doplnkom individuálnych konzultácií školiteľa s diplomantom resp. školiteľa – konzultanta s diplomantom. Praktická časť diplomovej práce pozostáva z realizácie dizajnérskeho diela alebo súboru dizajnérskych diel. Písomná časť diplomovej práce obsahuje prácu v rozsahu minimálne 20 normostrán, ktorá sa svojim obsahom vzťahuje k praktickej časti diplomovej práce a kontextom k nej (historickým, súčasným, teritoriálnym a interdisciplinárnym). Ďalšou časťou je dokumentácia praktickej časti diplomovej práce a písomná informácia o záverečnej práci. Podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce je získanie všetkých potrebných kreditov za povinné predmety Ateliérová výučba a Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) – v súčte 57 kreditov (ECTS). Ďalšou podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce a k štátnej skúške je absolvovanie a získanie 15 kreditov (ECTS) za všetky tri semestre profilového teoretického štátnicového predmetu Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III. a ukončenie dostatočného počtu povinne voliteľných a výberových premetov a získanie spolu minimálne 109 kreditov (ECTS). O konaní a priebehu obhajob diplomovej a štátnej skúšky sú študenti vopred informovaní elektronickým interným listom o ukončení magisterského štúdia (emailom a zároveň je zverejnený v AiS). Obhajoba diplomovej práce a štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Komisia je zložená z profesorov a docentov študijného programu Dizajn, z pedagógov Katedry teórie a dejín umenia a z externých odborníkov z oblasti dejín a teórie umenia, profesionálnych dizajnérov alebo pedagógov z ďalších umeleckých škôl z domova a zo sveta. Diplomovú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý sa musí vyjadriť k obidvom jej častiam (praktickej a písomnej časti) a navrhuje hodnotenie diplomovej práce. Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu nižšie.

    Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 82 kreditov (ECTS).

    Počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 27 kreditov (ECTS). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia.

    Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 120 kreditov (ECTS) za celé magisterské štúdium vrátane kreditov za obhajobu diplomovej práce a štátnu skúšku 11 kreditov (ECTS).

    Počet kreditov za záverečnú prácu (predmet: Diplomová práca, konzultácie, vypracovanie) 12 kreditov (ECTS) a za obhajobu záverečnej práce a štátnu skúšku je 11 kreditov (ECTS) potrebných na riadne skončenie štúdia.

    Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Dizajn (predmet Ateliérová výučba) 30 kreditov (ECTS).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

 

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Dizajn, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Dizajn. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentáciehttps://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVUhttps://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

 

Hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

1.  Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia, v prípade profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III.  je komisionálna skúška za účasti minimálne dvoch skúšajúcich pedagógov.

 

2.  Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A –   výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B –   veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C –   dobre (priemerné výsledky) = 2

D –   uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E –   dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3.  V rámci študijného programu Dizajn sú povinne voliteľné a výberové predmety, napríklad odborný workshop, odborná exkurzia, doplnková pracovná stáž, krátkodobý vzdelávací kurz, hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

4.  Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučby a Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby a Diplomovej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo garant študijného programu Dizajn, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu Dizajn uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. V magisterskom stupni štúdia nemožno uznať kredity získané za absolvovanie predmetu v bakalárskom stupni štúdia. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V študijnom programe Dizajn uvádzame odkaz na zoznam tém záverečných prác:

Zoznam záverečných prác je v databáze AiS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – diplomovej práce sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ diplomovej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis oponovania, obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Dizajn je v študijnom poriadku VŠVU a v internom liste o ukončení magisterského štúdia.

 

   možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

 

   pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

   postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

 

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Dizajn. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

   postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

 

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

–   prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

–   prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

–   priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

–   priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.


ŠTUDIJNÝ PLÁN

 

Študijný program: Dizajn

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Mgr. art.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Dizajn a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér

 

Štefan Klein, prof. Ing., akad. soch.,

Funkcia: profesor, vedúci Ateliéru Transport dizajn

Špecializácia profilového predmetu Transport dizajn

Zameranie Dizajn

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Dizajn

 

Sylvia Jokelová, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca Ateliéru Experimentálny dizajn

Špecializácia profilového predmetu Dizajn

Zameranie Dizajn

E-mailová adresa: jokelova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11722


Mária Fulková, doc. M.A. Mgr.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru

špecializácia profilového predmetu Textilná tvorba

Zameranie Textilný dizajn

E-mailová adresa: fulkova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11737

 

Stankoci Stanislav, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci Ateliéru Identita, prorektor pre investičnú činnosť

Špecializácia profilového predmetu Vizuálna komunikácia

Zameranie Vizuálna identita

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11775

 

Benčík Marcel, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru Priestor, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu

špecializácia profilového predmetu Vizuálna komunikácia v priestore

Field Vizuálna komunikácia v priestore

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11707?mode=full


Ďalší zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Dizajn

 

Miroslav Debnár, doc. Mgr.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu: Dizajn

Zameranie: Interiérový dizajn

E-mailová adresa: debnar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11735

 

Ferdinand Chrenka, doc. akad. soch.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu: Dizajn

Zameranie: Industrial dizajn

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11748


Júlia Sabová, prof. akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci Ateliéru

špecializácia profilového predmetu Textilná tvorba

Zameranie Odevný dizajn

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11732

 

Blanka Cepková, doc. M.A.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru

špecializácia profilového predmetu Textilná tvorba

Zameranie Textilná tvorba v priestore

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11713

 

Bálik Pavol, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru TypoLab

špecializácia profilového predmetu Typografia a tvorba písma

Zameranie Typografia a tvorba písma

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11698

 

Šicko Ján, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru Multimédiá

špecializácia profilového predmetu Vizuálna komunikácia

Zameranie Multimédiá

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11698

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Kolesár Zdeno, prof. PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Barbora Peuch, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: peuch@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11714

 

Zuzana Šebeková, doc. Dipl. Des., ArtD.

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458

 

Gerbócová, Beáta, Mgr. art, ArtD.

E-mailová adresa: gerbocova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20456

 

Ondrejičková Soboslayová, Ingrid, Mgr. art.

E-mailová adresa: ondrejickova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34117?mode=full


Blaško Juraj, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: blasko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11787?mode=full

 

Pavel Choma, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: choma@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11747

 

Michal Tornyai, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: tornyai@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11797

 

Nosáľ Peter, Mgr. art.,

E-mailová adresa: nosal@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11766

 

Gavalda Ondrej, Mgr. art.,

E-mailová adresa: gavalda@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11796

 

Ľubica Segečová, Mgr. art.

E-mailová adresa: segecova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34113

 

Kolčáková Rothensteinová, Karina, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: kolcakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11801

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11794

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lutherová, Seneši, Silvia, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

 

Blaško, Juraj, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: blasko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11787

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Moravčíková, Silvia, Mgr.

E-mailová adresa: moravcikova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24831

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Študijný program Dizajn témy záverečných prác sú generované pre každého študenta individuálne a sú v AISe.

 

Miroslav Debnár, doc. Mgr.

E-mailová adresa: debnar@vsvu.sk

 

Ferdinand Chrenka, doc. akad. soch.

E-mailová adresa: chrenka@vsvu.sk 

 

Štefan Klein, prof. Ing., akad. soch.

E-mailová adresa: klein@vsvu.sk

 

Sylvia Jokelová, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: jokelova@vsvu.sk

 

Júlia Sabová, prof. akad. mal.

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk

 

Blanka Cepková, doc. M.A.

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk

 

Mária Fulková, doc. M.A. Mgr.

E-mailová adresa: fulkova@vsvu.sk

 

Stanislav Stankoci, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

 

Benčík Marcel, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk        

 

Bálik Pavol, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

 

Šicko Ján, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Samuel Hartiník

0944167354

samo.hartinik@gmail.com

 

Lucia Gamanová

0944569668

lucia.gamanova@gmail.com

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Eva Veselá, Mgr. art., ArtD.

Študijný poradca

E-mailová adresa: vesela@vsvu.sk

 

Blanka Cepková, doc., MA.

Študijný poradca

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk

 

Pavol Bálik, doc., Mgr. art., ArtD.

Študijný poradca

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Šmalová, Iveta, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozáková@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Dizajn (DIZAJN): 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 1965 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom magisterského stupňa štúdia študijného programu Dizajn na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): Profilové predmety predstavujú 11 špecializovaných Ateliérov: (špecializácia dizajn: Ateliér experimentálneho dizajnu, Ateliér industrial dizajn, Ateliér transport dizajn, Ateliér interiérového dizajnu; špecializácia textilná tvorba: Ateliér odevného dizajnu, Ateliér textilného dizajnu, Ateliér textilnej tvorby v priestore; špecializácia vizuálna komunikácia: Ateliér TypoLab, Ateliér Identita, Ateliér Priestor, Ateliér Multimédiá), v ktorých pôsobia pedagógovia (v pozíciách Profesor, docent, odborný asistent a asistent). Každému Ateliéru prislúchajú zodpovedajúce ateliérové priestory. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (tlačiareň, data projektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Ateliéry sa nachádzajú v budove školy na Drotárskej ceste 44.

 

Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálne učebňa disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Dielne a laboratória (miestnosti): Modelárska dielňa, Laboratórium digitálnych technológií Katedry dizajnu (5 osá a 3 osá CNC fréza, 3D tlačiareň, dielňa na vákuové odlievanie plastov, laserové rezanie, CNC rezanie polystyrénu, 3D skenovanie), Šijacia dielňa, Pletiarenská dielňa, Tlačiarenská dielňa, Tkáčska dielňa, Dielňa na tafting, Dielňa na digitálne strihy, učebňa na digitálnu veľkoformátovú tlač a digitálnu výšivku, Zlievareň, Štukatérska dielňa, Rezbárska dielňa, Formovacia dielňa pre liatie kovu, Kovodielňa, Serigrafická dielňa, Tlačiarenská dielňa, Leptáreň, Sádrovňa, Taviareň. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

 

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Dizajnu. Študentom je k dispozícii papier, drevo, sadra, hlina, základné chemikálie pre fotokomoru, grafickú tlač a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola z grantových a výskumných projektov.

 

Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-         Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-         Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-         Napríklad minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

 

c.      Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

 

d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-         ILP – informačné listy predmetov

-         Rozvrh

-         Študijný plán študijného program

-         Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.       Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, dizajnérsky a umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Medium a HIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Vizuálna komunikácia môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 (KA131) a KA107 (KA171), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu (SAIA) zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu Dizajn a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Vizuálna komunikácia budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných worskhopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Dizajn budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu Dizajn možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač má všeobecný prehľad v kultúre a spoločnosti. Má záujem a hlbšiu mieru poznania v študijnom programe Dizajn. Orientuje sa v aktuálnom dianí a má schopnosť ho kriticky hodnotiť a prejaviť svoj názor. Je schopný transpozície textovej, či obsahovej informácie do vizuálneho jazyka. Orientuje sa v základných mediálnych nástrojoch, návrhárskych a realizačných technológiách a materiáloch. Má dobré komunikačné schopnosti a prejavuje dostatočnú mieru empatie v práci s ľuďmi a v práci v širšom tvorivom tíme.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/#1


Prijímacie pohovory sú:

-      Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať vo svojom portfóliu prác prípravy na bakalárske štúdium, prípadne výsledky jeho predchádzajúceho štúdia a musí preukázať pripravenosť na štúdium v rámci pohovoru pred komisiou.

-       Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

-        Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

 

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2020-prijimacie-konanie-na-vsvu-2020.pdf

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

 

1.     Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo bakalárskych výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum je sprístupnený širokej odbornej a laickej verejnosti.

2.   Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3.    Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

 1.      Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.      Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.     Interný list o ukončení magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka).

 

4.   Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5. Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

6.      Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.      Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

 

8.  Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.      Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf,  

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10.  Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11.  Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/?v=LRJ8jJO2