DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. Ing. akad. soch. Štefan Klein
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Klein
I.2 - Meno
Štefan
I.3 - Tituly
prof., Ing., akad. soch.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolský profesor, vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
klein@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11751
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
SjF STU Bratislava
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
Strojárstvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ecole des Beaux Arts Saint Etienne
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Katedra dizajnu – asistent, vysokoškolský pedagóg Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.1990 - 31.07.1992
Katedra dizajnu –odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.08.1992 - 17.02.2003
Katedra dizajnu – docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 18.12.2003 - 31.08.2008
Katedra dizajnu – docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.2008 - 28.02.2018
Katedra dizajnu - profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.03.2018 - trvá

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér transport dizajnu Dizajn bakalársky umenie
Ateliér transport dizajnu Dizajn magisterský umenie
Bakalárska práca (konzultácie a vypracovanie) Dizajn bakalársky Umenie
Magisterská práca (konzultácie a vypracovanie) Dizajn magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dizajn (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
Dizajn (hlavný zabezpečujúci pedagóg) magisterský umenie
Výtvarné umenie (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) doktorandský Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Dizajn Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
150
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
100
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy konštrukcie I, II, III, IV Dizajn bakalársky Umenie
Dejiny automobilového dizajnu I, II dizajn bakalársky umenie
Aerodynamika I, II dizajn bakalársky umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
88
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
83
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1325
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1282
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA22989 - Železničné opravovne Slovensko / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: YZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Lokomotíva 757; Tech. popis: projekt; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: obraz. dokum.; Ďalšie údaje: o
2.

EUCA22982 - Železničné opravovne Slovensko / KLEIN, Štefan (1959)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: Motorová jednotka 813; Tech. popis: prototyp; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotodokum.

3.EUCA22990 - KAMAZ / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Hasičské auto; Tech. popis: projekt; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: obraz. dokum.; Ďalšie údaje: o
4.EUCA22992 - Piponeer / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Elektrické auto Piponeer; Tech. popis: prototyp; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: obraz. dokum.; Ďalšie údaje: o
5.EUCA22994 - Zetor / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Traktor Zetor; Tech. popis: projekt; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2013; Ďalšie údaje: o
6.EUCA23012 - Medzinárodný salón komplexnej bezpečnosti / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZYZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodný salón výstavy komplexnej bezpečnosti; Charakteristika: výstava; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 21.05. - 24.05. 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: obraz.dokum.; Ďalšie údaje: o
7.

Babetta 1991

8.

Lokomotíva 722, 1998

9.

Golfový vozík MELEX, Poľsko, 1995

10.

EUCA22985 - Menzi Muck / KLEIN, Štefan (1959)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: Kráčajúci bager A 91; Tech. popis: prototyp, sériová výroba; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: obraz. dokum.; Ďalšie údaje: o

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

EUCA55786 - EXPO Dubaj 2020 / AlternativeEXPO 2020 / KLEIN, Štefan (1959)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra dizajnu; Kategória: ZZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: EXPO Dubaj 2020 / Alternative (17. 12. 2021 - 31. 03. 2022, Dubaj, SAE); Charakteristika: Výstava Alternative ilustruje rozličné prístupy k mobilite.Výstava chronologicky dokumentuje vývoj Aircaru od prvých skíc až po funkčný prototyp. Aircar Štefana Kleina je vystavený v digitálnej podobe v 360 stupňovej miestnosti.; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 17. 12. 2021 - 31. 03. 2022; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: program, linky na web + video projekcia Aircaruodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Autor navrhuje zaradiť EXPO Dubaj 2020 / Alternative medzi renomované podujatie formou AD HOC, návrh kategórie: ZZZ. https://www.msn.com/en-xl/travel/other/flying-car-firm-plans-london-to-paris-route-after-achieving-airworthiness/ar-AAT7lo8?ocid=msedgdhp&pc=U531

2.EUCA32964 - Dialógy SK / Design im Dialog; Universität der Künste / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra priemyselného dizajnu (nepoužíva sa); Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Dialógy SK / Design im Dialog (1.6.-15.6.2016 : Berlin, Nemecko); Charakteristika: Výstava - putovná výstava: Madrid (30.6.-28.7.2016), Londýn (6.9.-21.9.2016), Viedeň (3.-17.10.2016), Varšava (25.10.-10.11.2016); Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 1.6.-15.6.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka_Berlín,Nemecko, web_screenshot_o výstave, autori, sken-katalóg; (pozvánka_Londýn); katalog v pdf, web-screenshot vystavujuci autori; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Kurátori: K.Hubová, A. Pekárová; Putovná výstava: Madrid (30.6.-28.7.2016), Londýn (6.9.-21.9.2016), Viedeň (3.-17.10.2016), Varšava (25.10.-10.11.2016)
3.EUCA40621 - SAE 2017 AeroTech Congress & Exhibition; SAE 2017 AeroTech Congress & Exhibition / KLEIN, Štefan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra dizajnu; Kategória: ZZX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Flight Sciences Hybrid Flight Vehicles and "Flying Car" (26.9. - 28.9.2017 : Dallas, USA); Charakteristika: Prehliadka, Navrhujeme AD HOC zaradiť na kategóriu ZZZ; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.9. - 28.9.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: web-podujatie, foto diela,; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Navrhujeme ad hoc kategóriu ZZZ
4.

EUCA53431 - AirCar...Dizajn a InžinieringGaléria Francúzskeho inštitútu / KLEIN, Štefan (1959)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra dizajnu; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: AirCar...Dizajn a Inžiniering (29. 06. 2021- 30. 07. 2021 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: výstava, kurátorka:Adriena Pekárová. Autor prostredníctvom fotografií, videí a filmov zo svojho archívu a textov, ktoré napísal pre túto výstavu, predstaví svoje detstvo a inšpirácie, prácu na VŠVU, spoluprácu s priemyslom, históriu projektu Aeromobil (1991-2015) v jeho niekoľkých iteráciách a najmä príbeh vývoja zatiaľ posledného dokončeného projektu lietajúceho auta pod názvom AirCar (2016-2021).; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 29. 06. 2021 - 30. 07. 2021; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotodokumentácia,linky na web, snímka z webuodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstava sa konala pri príležitosti udelenie Ceny Imra Weinera-Kráľa za rok 2020. Autor navrhuje zaradiť Galériu Francúzskeho inštitútu formou AD HOC medzi renomované inštitúcie, návrh kategórie : ZZY.

5.

EUCA48668 - The 2019 China International Import Expo in ShanghaiChina International Import Expo / KLEIN, Štefan (1959)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra dizajnu; Kategória: ZZZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: The 2019 China International Import Expo in Shanghai (05. 11. - 10. 11. 2019 : Šanghaj, Čína); Charakteristika: špecializovaná dovozová výstava, (Slovensko na veľtrhu nebude mať vlastný národný pavilón, no dve slovenské spoločnosti na ňom odprezentujú svoju prácu. Prvou je firma Klein, s.r.o. /zástupca Velvet futura/ so svojim aeromobilom); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05. 11. - 10. 11. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, foto z výstavy, screenshot relevantnej web stránky, foto z realizácie vystaveného diela, link na relevantné web stránkyodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: China International Import Expo – CIIE 2019 Šanghaj – Čínsky medzinárodný importný veľtrh. Podujatie je najväčšou udalosťou s medzinárodným presahom v Číne v roku 2019. Veľtrh je otvorený pre všetky krajiny a regióny sveta, pričom hlavným zámerom je posilniť vzájomnú obchodnú spoluprácu a globálne hospodárstvo. Podujatie je najväčšou platformou pre zahraničné produkty, ktoré sa takýmto spôsobom predstavia čínskym spotrebiteľom a dostanú sa na čínsky trh.

6.

Aircar prototyp 1, 2017

7.

Aircar prototyp 2. 2020

8.

Aircar projekt 3, hybrid 2022

9.

Lokomotíva na vodíkový pohon, ŽOS Zvolen, projekt 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Aeromobil 2,5 / 2013 Prehľad ohlasov: CNBC Aeromobil! The Way Cooler Than Twitter!, 25. 10. 2013 / USA FOX NEWS, Would you buy a flying car? How about one from Slovakia?, 24. 10. 2013 The Sunday Times, UP,UP and away: a Slovakian professor has slipped the surly bonds of earth and achieved lift-off in what could become the worlds first mass - produced flying car, 27. 10. 2013 BBC, In Slovakia, the aeromobil flying car makes good..., Mathew Phenix, 24. 10. 2013 The Wall Street Journal, Slovakian Flying Car Makes Short Test Flight, Jonathan Welsh, 24. 10. 2013 USA TODAY, Will this flying car solve our traffic problems?, 11. 11. 2013 FOCUS Online, Bye Bye Traffic Jam, 23. 10. 2013 FLYING Magazine, The Coolest Flying Car Yet...simply stunning!, Stephen Pope, 17. 10. 2013 Peter Fisk Game Changing Innovation! / kniha Smithsonian.com, A New Car Proves It Can Fly, Tuan C. Nguyen, 21. 10. 2013
2.2 | Štefan Klein: Elektrické ultraľahké vozidlo Molecul XS, prototyp, Slovensko, 2008. In: Kolesár, Zdeno: Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava : SCD, 2009, s. 223. ISBN 978-80-97013-1-6.
3.3 | Bagre firmy Menzi Muck, dizajn Štefan Klein. In: 1000 stavebních strojů. Praha : Euromedia Group – Knižní klub, s. 276. ISBN 978-80-242-1897-7.
4.4 | Štefan Klein: Prototypy mokiku Delta I a II, 2001. In: Ulický, Gustáv: História vývoja a výroby jednostopových motorových vozidiel v meste Považská Bystrica. Považská Bystrica : Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 2011, s. 94-95. ISBN 9
5.5 | Štefan Klein: Aeromobil l, Aeromobil 2. Foto. In: Pelcl, Jiří: Design: od myšlenky k realizaci, Praha : VŠUP, 2012, s. 170 – 175. ISBN 978-80–86863-45-0.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt KEGA Nové metódy vo výučbe dizajnérskej kresby so špecializáciou na automobilový priemysel Projekt č. 009VŠVU-4/2019 Vedúci projektu
2.Projekt VW, Iconic, Vývojové centrum Wolfsburg, 2019
3.Projekt Local Motors, autonómny autobus a 3D tlač, USA, 2018
4.Projekt Audi, téma Materiály, partner Design Audi, Ingolsadt , Nemecko / 2017

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen odborovej komisie pre dizajn Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2000-2021
Prorektor pre vedu a výskum Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2000-2007
Člen umeleckej rady Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2000-2007, 2010-2021
Člen redakčnej rady Designum Designum 2007-2011
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Akadémii výtvarných umení a dizajnu, Univerzita Ľubľana, Slovinsko Univerzita Ľubľana apríl 1996 Workshop na Akadémii výtvarných umení a dizajnu,
Ecole Régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne (ESDASE), Francúzsko Saint-Etienne (ESDASE), Francúzsko 2006 Workshop Utopia and transport so študentmi
University of Glasgow Glasgow G12 8QQ, Spojené kráľovstvo 1. 1. 2001 – 31. 12. 2005. Hosťujúci profesor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Zakladateľ spoločnosti Air Explorer, Firmy Aeromobil a Piponeer.