DOKUMENT
Študijný program FOTb.14 - Fotografia a nové médiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Fotografia a nové médiá, číslo: 16193
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientový - umelecky
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nie je spoločný študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný celkový počet študentov je 40. Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 36 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol 34 (v akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 13 (pre akad. r. 2022/23).
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom bakalárskeho stupňa študijného programu Fotografia a nové média je umelecká a profesionálna fotografická špecializácia absolventa. Program poskytuje absolventovi odborné znalosti, praktické zručnosti, technologickú pripravenosť a umelecko – kritickú schopnosť kreatívne rozvíjať individuálny autorský umelecký projekt alebo pracovať ako súčasť umeleckého a odborného kolektívu. Hlavným cieľom študijného programu je autonómna umelecká tvorba. Rovnakú dôležitosť kladieme na prepojenie umeleckého konceptu s technologickými zručnosťami vychádzajúcimi z daného médiá. V študijnom programe Fotografia a nové médiá je dôležité naučiť absolventa, aby dokázal reagovať na podnety a zadané témy, experimentovať v oblasti fotografického média a inovatívne rozvíjať svoj talent podporovaný obsahom študijného programu. Svojim záujmom a snahou ďalej rozvíjať fotografické médium je pripravený svoje výstupy a technologické zručnosti prezentovať odbornému i laickému publiku formou výstav, prednášok, workshopov a sympózií. Aktívna práca s médiom fotografie ho pripraví používať široké spektrum fotografických disciplín a tak prispievať k formovaniu súčasnej fotografie v kontexte súčasného vizuálneho umenia.

Základné jednotky výučby sú: Prípravný kurz (1. ročník), Protoateliér (2. ročník) a tri profilové ateliéry (3.- 4. ročník). V ateliéroch sa kladie hlavný dôraz na princíp individuálnej profilácie študenta reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média. Študenti sú podporovaní v presahoch fotografického média smerom k ďalším vizuálnym procesom. Širokú variabilnosť štruktúry študijného programu dopĺňajú profilové odborné predmety koncipované tak, aby absolvent získal technologické zručnosti vo fotografickom médiu a absolvoval všetky fotografické disciplíny vychádzajúce z úžitkovej a dokumentárnej fotografie. Dôraz výučby v rámci odborných predmetov sa kladie nielen na zvládnutie technologických procesov pokrývajúcich analógové a digitálne spektrum, ale aj na výtvarné a obsahové stránky, ktoré sú využiteľné v rôznych polohách úžitkovej a dokumentárnej fotografie. Výučba odborných predmetov sa postupne transformuje vo vyšších ročníkoch na modulárnu a blokovú výučbu, čo sa v rámci študijných výsledkov osvedčilo ako efektívnejší modul vzdelávacieho procesu. Tento modul poskytuje študujúcim väčšie praktické skúsenosti aplikovateľné v profesionálnej zóne. Počas štyroch rokov získavajú študenti odborné zručnosti, ktoré sa dopĺňajú teoretickými predmetmi, odbornými workshopmi, diskusiami a prednáškami. Poslucháč vie nadobudnuté teoretické a technologické vedomosti v danom médiu následne adekvátne aplikovať vo svojej umeleckej praxi.

Vďaka získaným vedecko-výskumným projektom KEGA sa nadviazala úspešná medziodborová spolupráca s inými študijnými programami (reštaurátorská tvorba a vizuálna komunikácia) a došlo k vytvoreniu medziodborových predmetov na bakalárskom stupni štúdia: Historické fotografické techniky I, II a predmet Vznik fotografickej knihy, ktoré v tvorivom a edukačnom procese poskytujú možnosť intermediálneho prepájania.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia Fotografia a nové médiá sa dokáže uplatniť vo fotografickom odbore, je spôsobilý koncepčne rozvíjať autonómne umelecké projekty samostatne aj v rámci kolektívnych projektov. Je pripravený po absolvovaní bakalárskeho štúdia uplatniť sa v profesionálnej praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu na Slovensku aj v zahraničí.

Hlavné výstupy vzdelávania

Absolvent bakalárskeho študijného programu Fotografia a nové médiá:

– dokáže tvorivo preniesť svoje úvahy a myšlienky do fotografického obrazu a profesionálne používať a aplikovať technologické fotografické procesy a dané možnosti v širokom spektre média

– má kreatívnu schopnosť, schopnosť kritickej reflexie, kapacitu pre rast a inovácie daného média, organizačné schopnosti, schopnosť verbálne komunikovať a prezentovať kreatívne projekty, schopnosť spolupracovať v rámci svojich tvorivých procesov

– je pripravený rozvíjať, implementovať svoje umelecké zámery do realizácie umeleckých ambícií a tak prejaviť vlastné tvorivé schopnosti

– je schopný kontextualizovať a kriticky reflektovať svoju prácu a prácu iných, dokáže využiť externú spätnú väzbu a pozitívne ju implementovať do vlastnej práce - schopnosť kritickej reflexie

– vie prakticky začleniť svoje zručnosti do širšieho kolektívu, a tak sa uplatniť v podnikateľskej sfére

– má perspektívu presvedčivo prezentovať svoju víziu, tvorivú prácu, postoj a tým vytvoriť okolo seba priaznivé publikum a klientov pre svoju umeleckú a profesionálnu prácu

– dokáže interpretovať, prezentovať a kriticky analyzovať obsah svojho umeleckého diela a spolupodieľať sa na projektoch v umeleckom kontexte

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie sa v umeleckej a kultúrnej praxi v domácom aj zahraničnom prostredí vo verejných a privátnych organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, profesionálny fotograf / fotografka, prípadne lektor / lektorka fotografie, kritik, obrazový editor atď. Ďalej môže pôsobiť aj ako člen tvorivých tímov, ako kultúrny manažér, kultúrnych inštitúciách a občianskych združeniach. Má profesionálne predpoklady a odbornú pripravenosť pôsobiť ako samostatný autor v kreatívnych tímoch v reklamných a mediálnych spoločnostiach. Uplatnenie nachádza aj v samosprávach na oddelení kultúry a v nezávislých umeleckých centrách (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Fotografia a nové média nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Fotografia a nové médiá je študijným program, ktorý ponúka absolventovi širokú škálu uplatnenia. Finálne rozhodnutie uplatnená zostava na ňom a možnosti hodnotenia sú nasledovné:

-      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

-      Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

-      Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

-      Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Kunsthalle, Stredoeurópsky dom fotografie, Slovak Press Photo, OFF Festival, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne a mediálne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

-      Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

-      Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

-      Predpoklad je, že absolventi budú zväčša v slobodnom povolaní.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. art. Magda Stanová, ArtD. - aktívna výtvarníčka pôsobiaca v Prahe, Česká republika, autorka knihy Algoritmy v umení, získala Fulbrightovo štipendium na San Francisco Art Institute. Pôsobí na Katedra teorie a dějin umění na Akademie výtvarných umění v Prahe

http://www.magdastanova.sk/index1.html#home

 

Mgr. art. Deana Kolenčíková - aktívna výtvarníčka, ktorá sa prezentuje vo verejnom priestore, pôsobí v Arles, Francúzsko.

http://deanakolencikova.com


Bc. Illah van Oijen - spoluorganizátorka Dobrého trhu, aktivistka, Bratislava.

http://viescovidis.sk


Mgr. art. et Mgr. Veronika Marek Markovičová - Fotopondelok, dokumentmagazin, kurátorka Stredoeurópskeho domu fotografie.

https://www.dokumentmagazin.sk/fotograf/veronika-marek-markovicova

 

Mgr. art. Boris Németh, ArtD. - fotograf týždenníka .týždeň, držiteľ viacerých ocenení Slovak Press Photo

https://borisnemeth.com

 

Mgr. art. Robo Kočan - fotograf, výtvarník zastúpený vo viacerých zbierkach v Európe, držiteľ viacerých ocenení, realizoval niekoľko samostatných a kolektívnych výstav celosvetovo aj na Slovensku.

https://robokocan.com

 

Mgr. art. Lucia Papčová - vizuálna umelkyňa, pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí.

http://luciapapco.com


Mgr. art. Ján Kekeli - vizuálny umelec/fotograf, vystavuje na Slovensku a v zahraničí, ako fotograf spolupracuje s umelcami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku

http://www.jankekeli.sk

 

Mgr. art. Michaela Dutková - fotografka, pracuje pre prestížne módne magazíny v Austrálii

https://www.michaeladutkova.com

 

Mgr. art Tomáš Agat Blonski, ArtD. - vysokoškolský pedagóg, Krakow, Poľsko

https://grafika.asp.krakow.pl/wykladowcy/tomas-agat-blonski/

 

Mgr. art. Andrea Kalinová, ArtD. - aktívna výtvarníčka a občianska aktivistka, fotografka, O. Z. Achimera, Spoločnosť Jaromíra Krejcara, spoluautorka viacerých publikácií.

https://andreakalinova.net

 

Ján Skaličan, vizuálny umelec/fotograf, vystavuje na Slovensku a v zahraničí,

https://cargocollective.com/janskalican

 

Ľuboš Kotlár, vizuálny umelec/fotograf, vystavuje na Slovensku a v zahraničí, obrazový redaktor módneho časopisu Eva, ako fotograf spolupracuje s umelcami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku a módnymi dizajnérmi

https://luboskotlar.com

 

Petra Bošanská, fotografka, pracuje ako portrétna a módna fotografka pre módne časopisy na        Slovensku.

https://petrabosanska.sk

 

Tatiana Takačová, aktívna výtvarníčka, fotografka pôsobiaca v Košiciach, pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí

 

Mgr. art. Šymon Kliman - fotograf, vystavuje doma aj v zahraničí, pôsobí aj na poli úžitkovej fotografie

http://symonphoto.com

 

Mgr. art. Martina Šimkovičová, ArtD. - aktívna výtvarníčka pôsobiaca na Slovensku aj v Rakúsku

https://www.simkovicova.info/news

 

Mgr. art. Kvet Nguyen - výtvarníčka, získala ocenenie na World Biennal of Student Photography v roku 2019

https://kvetnguyen.com

 

Mgr. art. Zuzana Pustaiová - aktívna výtvarníčka, držiteľka viacerých ocenení (Rovinj Photodays, Chorvátsko; finalistka Lucie Foundation Scholarship, Los Angeles) pravidelne vystavuje na festivaloch a v kultúrnych inštitúciách, galériách v Európe a na Slovensku.

http://www.pustaiova.com

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Nakoľko absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa v praxi realizujú ako samostatne zárobkovo činné osoby, zakladajú si vlastné štúdiá a ateliéry, alebo pracujú spravidla na autorskú zmluvu s vydavateľstvami a galériami, prípadne inými inštitúciami, alebo reklamnými alebo mediálnymi spoločnosťami je spätná väzba od zamestnávateľa nerelevantná. Súčasťou Akreditačnej rady VŠVU sú zástupcovia galerijných inštitúcií.

Hodnotenie kvality študijného programu a spätnú väzbu získavame cez kolektívne výstavy absolventov na Slovensku a v zahraničí. Spätnú väzbu na vzdelávací proces a metodológiu výučby získavame aj účasťou na medzinárodných festivaloch a projektoch, ktoré prinášajú zaradenie absolventov do iného umeleckého prostredia.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný tímom zabezpečujúcich pedagógov študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí sú aj zástupcovia študentov študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Fotografia a nové médiá na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti vizuálneho umenia.

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU (podrobné informácie vo Vnútornej hodnotiacej správe VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Fotografia a nové médiá  majú profilové predmety charakter vo forme Ateliérovej výučby a sú rozdelené v bakalárskom stupni štúdia do dvoch fáz vzdelávacieho procesu, na čo sú metodologicky naviazané aj povinné odborné predmety podľa stupňa náročnosti. Prvá fáza je orientovaná na študentov 1. a 2. ročníka. Študenti Fotografie a nových médií v 1. ročníku absolvujú povinný predmet Prípravný kurz. Zimný semester si študenti Fotografie a nových médií môžu vybrať Prípravný kurz zameraný na intermédiá alebo sochárstvo (tieto Prípravné kurzy zabezpečuje študijný program Intermédiá a študijný program Fotografia a nové médiá recipročne zabezpečujú v zimnom semestri Prípravný kurz fotografie pre študentov 1.ročníka študijného programu Intermédiá). Prípravný kurz zameraný na intermédiá alebo sochárstvo umožňujú študentom vybrať si úvodnú skúsenosť s presahom do týchto médií a to v rámci kreatívnych základov pohyblivého obrazu alebo práca s hmotou. Letný semester absolvujú študenti 1.ročníka Fotografie a nových médií Prípravný kurz fotografie. V druhom ročníku naväzuje  ateliérová výučba dvojsemestrálnym profilovým predmetom – Protoateliér. Prípravný kurz a Protoateliér sú orientované obsahom na kreativitu podľa náročnosti, ktorá je určená pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Výučba je zameraná na základné povedomie a postupné rozvíjanie kreatívneho rozmýšľania v médiu fotografie s analýzou tvorivého procesu. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú povinné technologické odborné predmety, ktoré sa obsahom a náplňou napájajú na Ateliérovú výučbu a efektívne rozvíjajú metodológiu vzdelávacieho procesu a študent tak vie postupne využívať rozširujúce sa technologické zručností v kreatívnych procesoch.

Druhá fáza študijného programu Fotografia a nové médiá je zameraná na študentov 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia. Ateliérová výučba hlavného profilového predmetu je cielená na kreatívny a umelecký proces. Ateliérová výučba svojim programom nadväzuje na prvé dva ročníky štúdia, ale je rozsahom a obsahom výraznejšie sústredenejšia na mediálnu špecializáciu, kritickú reflexiu a na vizuálnu a obsahovú analýzu zadanej témy. Študent si môže vyberať z troch ateliérov, ktoré svojim zameraním a profiláciou umožňujú, aby sa rozhodol akým smerom sa vo svojej profilácii a trajektórii chce v budúcnosti rozvíjať.

Ateliér o fotografii, vychádza z výskumu zobrazovacieho jazyka fotografie a analýzy obrátenej k pojmom fotografického média a jeho obrazu. Študentom ponúka možnosť zadefinovať a následne skúmať otázky v oblastiach technologickej, materiálnej podstaty fotografie paralelne s filozofickými a epistemologickými úvahami o tomto médiu. 

Ateliér fotografia, realita, konštrukcia sa zameriava na spôsob zobrazovania konštruovaním reality a vytváraním nových stratégií vizuality v hybridizácii fotografického obrazu v širokej škále médií a kombinácie technologických postupov od historických analógových až po najnovšie digitálne procesy. Sociológia a prírodné vedy v prepojení s fotografiou, vytvárajú priestor pre interdisciplinárne diskusie v ateliéri. Zámerom je, aby jednotlivé vedné disciplíny vytvorili zázemie pre premýšľanie študentov nad svojimi fotografickými projektmi. Prináša to jednak možnosti vydefinovania individuálnych tém, ale zároveň aj možnosti vizuálnych experimentov, ktoré študenta zaujímajú, fascinujú, inšpirujú a sú pre neho pálčivé a aktuálne zároveň.

Ateliér Laboratórium fotografie sa sústreďuje na konceptuálnu a dokumentárnu polohu fotografie a jej presahy do iných polôh fotografie ale aj iných médií ako je video, performance, inštalácia. Pozornosť je venovaná nielen globálnej problematike, ale aj regionálnej súčasnosti a realizáciám tvorivých dielní priamo v regiónoch. Súčasťou sú výstupy prispievajúce do aktuálnej umeleckej praxe.

Študent už má predpokladanú úroveň technologických zručnosti, a preto je pripravený realizovať semestrálnu prácu podľa nárokov, ktoré určuje študijný program a špecifikácia jednotlivých profilových predmetov ateliérovej výučby. Zároveň vie začať tieto zručnosti kreatívne a experimentálne využívať pre svoj individuálny autorský prejav.

Ďalšou povinnou zložkou k profilovým predmetom pre 3. a 4. ročník štúdia sú povinné odborné štvorsemestrálne predmety – Úžitková fotografia a Dokumentárna fotografia v rámci ktorých sa študent profiluje podľa vlastného výberu vo fotografickom médiu a po ich absolvovaní je pripravený aplikovať absolvované a naučené technologické znalosti v prepojení s výtvarným prejavom do profesionálneho uplatnenia v oblasti produktovej, reklamnej, módnej a dokumentárnej fotografie. Študent má možnosť si zvoliť jedno smerovanie ako povinnú zložku a druhé smerovanie v prípade záujmu ako povinne voliteľnú zložku študijného plánu.

Povinnou zložkou študijného plánu okrem Ateliérovej výučby a povinných odborných predmetov sú povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (fotografia) a Analýza obrazu (fotografia), ktoré sú zároveň profilovým základom. Profilové predmety ateliérovej výučby a profilové teoretické predmety v médiu prinášajú komplexné vzdelávanie v oblasti kreativity a teórii fotografie v rámci metodológie vzdelávacieho procesu. Profilové predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre médium fotografie obsahovo vyúsťujú zásadným spôsobom k obhajobe bakalárskej práce a štátnej skúške s ukončením daného stupňa štúdia. 

 

Študijný program dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné a teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na široký záber fotografie ako disciplíny.  Rôzne prepájanie a možnosti spracovania obrazu – analógového (historického-klasického), digitálneho až do základov virtuálneho obrazu s presahmi do úžitkovej fotografie, grafického dizajnu, videa, zvuku, inštalácie, kresby a pod. Teoretické povinne voliteľné predmety ponúkajú ďalšie rozvíjanie kritického myslenia smerom k analýzam a prepojení kreatívneho rozmýšľania s historiografickými a teoretickými znalosťami v umení, filozofii a estetike. Mäkkým zručnostiam ako je prezentačné schopnosti v anglickom jazyku, rétorika, argumentácie atď.(viac v prílohe učebného plánu v bedekri).

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Výberové predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy fotografie a vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je práca zložená z dvoch zložiek - praktickej a písomnej, ktoré sú prepojené a tvoria celok. Bakalárska práca je vedená školiteľom - vedúcim ateliéru. Praktickou časťou výstupu je realizácia výtvarného diela, alebo súboru výtvarných diel, inštalácie, multimediálnych presahov, knihy, ktoré sú prezentované na pôde školy, prípadne v externom prostredí, galérii, inštitúcii, alternatívnom výstavnom priestore. Písomná časť pozostáva minimálne z 10 normostrán a je kontextuálne s praktickou časťou prepojená.

 

Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška

praktickej aj teoretickej časti prebieha po predstavení študenta jeho vedúcim pedagógom. Študent následne predstaví svoju bakalársku prácu, zodpovie otázky členov komisie a v rámci diskusie, ktorá prebieha verejne odpovedá na otázky hodnotiacej komisie zloženej z členov z interného aj externého prostredia, absolventov, teoretikov; jej predseda je určený rektorkou/rektorom. Potom prebieha verejná diskusia členov komisie a študenta (študentov), ktorá je dôležitou súčasťou obhajoby a prostriedkom na preverenie verbálnych schopností argumentácie autorskej práce. Diskusia s prítomnými je významná aj z dôvodu poskytnutia spätnej väzby. Súčasťou obhajob je aj štátna skúška, ktorá je postavená na rozprave k pridelenému tematickému okruhu.

O výsledkoch hodnotenia rozhodne komisia na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Ak študent neprospel má právo na jeden opravný termín. V prípade neúspechu pri druhom termíne bude vylúčený zo štúdia.

Výstup bakalárskej práce verejne prístupný odbornej a laickej verejnosti (na celoškolskej výstave) prípadne v online priestore https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

Dôležitou súčasťou metodológie vzdelávania v študijnom programe Fotografia a nové médiá je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti (Slovak Press Photo, Off Festival, Dokument magazin, Mesiac fotografie, Fotograf festival – Praha, profesionálne štúdia a mediálne spoločnosti, kultúrne inštitúcie).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

 

Hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania bakalárskeho stupňa študijného programu Fotografia a nové médiá je semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia a absolventov študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Uvedené v ILP

 

-      osnovu/ sylaby predmetu[1],  

Uvedené v ILP

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2],

Uvedené v ILP

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Uvedené v ILP

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Uvedené v rozvrhu v AIS.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44. V budove na Drotárskej ceste prebieha primárne Ateliérová výučba a výučba odborných praktických a teoretických predmetov.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18. V budove na Hviezdoslavovom námestí prebieha výučba teoretických predmetov.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23. V budove na Koceľovej 23 prebieha výučba výberových predmetov zabezpečovaných Katedrou maliarstva.

Uskutočňovanie predmetov: budova účelového zariadenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Štefánikovo nám. 18/10, Kremnica. V účelovom zariadení VŠVU v Kremnici prebieha výučba povinne voliteľného predmetu Odborný workshop a voliteľného predmetu Krátkodobý vzdelávací kurz.


[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej skúšky 10 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, aby dosiahol optimálne 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to po-važovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a štu-dent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prí-pade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Študent musí pre riadne ukončenie štúdia obhájiť záverečnú bakalársku prácu a zložiť štátnu skúšku. Podmienky a postup pre ukončenie štúdia sú uvedené na webstránke ško-ly: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok Kompletné informácie: V Bedekri - sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/ Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 194 ECTS bez kreditov za obhajobu a štátne skúšky

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 36 ECTS 

Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet).

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, Študent nemusí absolvovať výberové predmety podľa študijného plánu ak má dostatok kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 240 kreditov (ECTS) za celé bakalárske štúdium vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnu skúšku 10 kredity (ECTS)

-      počet kreditov za záverečnú prácu 10 ECTS a obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 10 ECTS  potrebných na riadne skončenie štúdia,

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Ateliérová výučba 70 ECTS

 

–        Viac informácii: Bedeker a v ILP:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Fotografia a nové médiá a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia a absolventov študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie, všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov, upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Na záver sú výstupy vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát a seminárne práce atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

V rámci študijného programu Fotografia a nové médiapredmety ako napríklad Odborné workshop, Odborné exkurzie, Doplnková pracovná stáž, Ůvod do štúdia a iné uvedené v ILP hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov).

Podmienky uznávania upravuje Študijný poriadok VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/

a Smernica o uznávaní dokladov https://www.vsvu.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém záverečných prác študijného programu Fotografia a nové média sú evidované v AiS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Témy záverečných prác – bakalárskej práce, sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme).

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

Zhrnutie v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a sú z  zverejnené na webe:

 

Etický kódex: https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 , ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Fotografia a nové médiá.

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

 

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

–        prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

–        prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

–        priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

–        priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

–        Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

ŠTUDIJNÝ PLÁN – kompletný študijný plán je v pdf. formáte v prílohe.

Študijný program: Fotografia a nové médiá

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf. a prístupné v AiS.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

Aktuálny rozvrh je v AiS

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.instagram.com/kfanm_afad/

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Stefanović, Triaška, Olja, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

profilový predmet ateliérová výučba: Ateliér fotografia a kritická prax 

E-mailová adresa: stefanovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5905

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

a) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

 

Stacho, Ľubomír, prof., Mgr. Ing.

Funkcia: profesor

profilový predmet ateliérová výučba:

Ateliér – Laboratórium fotografie

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11774

 

Hojstričová Jana, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

profilový predmet ateliérová výučba:

Ateliér fotografia, realita, konštrukcia

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11744

 

Lindák Lukačovičová Lenka, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docenta

profilový predmet ateliérová výučba:

Protoateliér

E-mailová adresa: lukacovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31682

 

Koklesová, Bohunka, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

profilový predmet: Problematika výtvarných médií (fotografia) a Analýza obrazu (fotografia)

E-mailová adresa: koklesova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf a v AiS.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Ličková, Dominika, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: lickova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:     

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5905

 

Ilková, Jana, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: ilkova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:     

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18212

 

Jackuliaková, Dominika, Mgr. art.

E-mailová adresa: jackuliakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:        

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28267

 

Ančic, Peter, Mgr. art.

E-mailová adresa: ancic.peter@gmail.com

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11811

 

Kotlár, Ľuboš, Mgr. art.

E-mailová adresa: kotlar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34115


Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786


Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11794

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Križanová Blaško, Janka, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33407

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Máčaj, Peter, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: macaj@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11858

 

Hodásová, Barbara, Mgr. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Barényi, Peter, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657


Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760


Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608


Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853


Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Študijný program Fotografia a nové média je študijný program kde sú témy záverečných prác generované pre každého študenta individuálne sú v AiS.


Stacho, Ľubomír, prof., Mgr., Ing.

E-mailová adresa: stacho@vsvu.sk

 

Hojstričová Jana, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hojstricova@vsvu.sk


Stefanović, Triaška, Olja, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová addresa: stefanovic@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mária Šimová

E-mailová adresa: maria.simova@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Lindák Lukačovičová Lenka, Mgr., Mgr. art., ArtD.

Študijný poradca

E-mailová adresa: lukacovicova@vsvu.sk

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a sociálne štipendia

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

Odkaz na podporné a poradenské centrum:

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Fotografia a nové médiá: 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľné a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch, fotokomorách a technologických pracoviskách v celkovej výmere 468,2 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Fotografia a nové médiá na priamu výučbu (praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj na nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo odborných workshopov). Technologické pracoviská (fotografické komory a fotograficky ateliér) využívajú študenti podľa potreby zamerania svojej semestrálnej práce a pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov.

 

Ateliéry: Profilový predmet zložený z 3. ateliérov, ktoré vyučujú 3. vedúci ateliéru, prípravného ateliéru a Protoateliéru, ktoré vyučujú 3 vedúci ateliéru a to spolu s 3 asistentami/odbornými asistentami. Každému Ateliéru prislúcha 1 určená miestnosť. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a data projektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Ateliéry sa nachádzajú v budove na Drotárskej ceste 44

 

Fotografický ateliér: v rozlohe 90,2 m2. disponuje príslušným technologických vybavením a svetelným parkom (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy), ktoré sú nevyhnutné pre výučbu odborných predmetov v bakalárskom stupni štúdia študijného programu Fotografia a nové médiá.

Katedra fotografie a nových médií disponuje fotografickým ateliérom koncipovaným na čo najširšie možné využitie (v rámci priestorových možností súčasnej budovy), kde si študenti počas práce na zadaniach majú možnosť osvojiť fotografickú prax potrebnú pre ich neskoršie uplatnenie či už v komerčnej, alebo umeleckej fotografii. Konkrétne vo fotoateliéri je možné realizovať od reklamnej, produktovej fotografie, cez módnu fotografiu, po umelecky ladenejšie série portrétov, inscenovanú fotografiu. Priamo výuka odborných predmetov: Techniky fotografie a sprac. obrazu I. až IV., Základy fotografie, Reklamná a úžitková fotografia prebieha v priestoroch fotografického ateliéru.

 

Fotografický ateliér sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Fotokomora: Študijný program Fotografia a nové médiá disponuje tromi fotokomorami. Každá fotokomora má technologické vybavenie (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii) potrebné pre výučbu odborných predmetov v bakalárskom stupni štúdia študijného programu Fotografia a nové médiá. Dve z komôr sú primárne určené pre študentov nižších ročníkov (1.-2.) a poskytujú možnosť spracovania celého fotografického, čiernobieleho, analógového procesu, od vyvolania negatívneho materiálu - po finálne fotografické výstupy menšieho, ako aj veľkého formátu. Jedna z komôr je navyše vybavená špeciálnym zväčšovacím prístrojom určeným pre spracovávanie výstupov z veľkoformátových fotoaparátov a je určená pre študentov vyšších ročníkov (3.-4.), s absolvovaným zaškolením. Komory sú prednostne využívané pri výučbe odborných predmetov. Okrem časov určených na výučbu, sú komory vypožičiavané študentom pre samostatnú prácu pri spracovávaní zadaní odborných predmetov a semestrálnych prác. Zodpovedný pedagóg zároveň preberá zodpovednosť za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov počas výučby a plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe s vybavením komôr.

 

Materiálne zdroje: Pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Fotografia a nové média. Študentom je pri výučbe odborných predmetov k dispozícii fotografický materiál - fotografický papier a základné chemikálie potrebné pre daný proces. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne katedra z grantových a výskumných projektov.

 

Fotokomory sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 )

 

Prednáškové miestnosti na katedre: cca 17,1 m2. Malá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, televíznou obrazovkou, wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). Prednášková miestnosť slúži pedagógom na menšie prednášky a diskusie so študentmi ako aj hosťujúcim profesorom na prezentácie a na portfólio reviews. Prednášková miestnosť slúži aj ako konzultačná miestnosť pre uchádzačov o štúdium buď prezenčne alebo dištančne. Miestnosť disponuje aj s prístupnou knižnicou, kde si pedagógovia môžu pripraviť prednášku a študenti si môžu pracovať s odbornou literatúrou, ktorá sa viaže na ich štúdium.

 

Prednášková miestnosť sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Počítačová miestnosť :  Počítačová miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Digitálna a analógová učebňa: je pracovisko v rozlohe 25,9 m2 a používa sa ako pracovisko na postprodukciu semestrálnej práce alebo zadaní v rámci odborných predmetov. Študenti, spolu so zodpovedným pedagógom majú k dispozícii skener, počítač, Adobe programy a špeciálne digitálne zariadenie. Vybavenie slúži študentom aby si mohli profesionálne zabezpečiť postprodukciu tvorivej práce a aby sa naučili používať súčasne technológie a aplikovať ich do svojho tvorivého procesu.

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy a konfrontáciu s externým prostredím.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

-      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/

 

-      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

 

-      Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

 

-      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje: ILP – informačné listy predmetov, rozvrh, študijný plán študijného program, všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

-      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

-      Informačné kanály: web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.instagram.com/kfanm_afad/

https://www.instagram.com/afrk_vsvu/ 

https://www.instagram.com/atelierofotografii/

https://www.instagram.com/alf_laboratorium_fotografie/

https://www.instagram.com/otvoreny_format/ 

https://www.facebook.com/kfanm

https://www.facebook.com/AFRK.VSVU 

https://www.facebook.com/atelierlaboratoriumfotografie

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, ale zároveň VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Medium a HIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 


f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Fotografie a nové médiá môžu ťažiskovo využívať mobility programu Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možností. Na uskutočňovanie mobility študijného programu má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko).

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/studium/

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

 

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú dostupné na webe školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalárske-studium/

Kritériá a požiadavky na štúdium programu Fotografia a nové médiá dostupné na webe:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/fotografia-a-nove-media/

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie, na ktoré sa môže prihlásiť on-line, s tým, že má možnosť výberu z viacerých pedagógov a doktorandov. VŠVU tiež poskytuje kolektívne konzultácie a prezentácie o študijných možnostiach. Prebiehajú počas dní otvorených dverí na VŠVU, alebo priamo po dohode so strednými školami (prezenčne aj dištančne).

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis): https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie konanie prebieha v dvoch kolách a uchádzačov posudzuje komisia zložená zo zabezpečujúcich pedagógov s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný, asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU. Prijímacia komisia je menovaná rektorom/rektorkou školy.

Prvé kolo prebieha dištančne bez účasti uchádzača. V prvom kole hodnotí prijímacia komisia digitálne portfólia podľa požiadaviek zverejnených na webe VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/fotografia-a-nove-media/

Postup do druhého kola.

Prijímacia komisia vyhodnotí práce odovzdané v prvom kole a určí skupinu postupujúcich do druhého kola.

Podmienkou postupu do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov z prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky sú informovaní a výsledky zverejnené prostredníctvom webu školy najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom a uchádzačkám zaslaná pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Druhé kolo prebieha prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni, nasledovne: Predmetom úloh je kombinácia zadaní cez ktoré uchádzač prejaví schopnosť kompozičného a fotografického videnia. Uchádzači fotografujú podľa zadaných tém digitálnym procesom, (cca 4 úlohy) obvykle 2 témy v prvý deň a 2 témy v druhý deň. Obsah úloh a zadaní je pripravená tak aby u uchádzačov sa prejavila nápaditosť vo vizuálnom prejave, cez fotograficky obraz ako reakcia na zadanú tému. Typickými zadaniami sú napríklad fotografovanie zátišia vo fotografickom ateliéri, cez ktorý sa u uchádzača prejaví schopnosť pozorovania svetla a kompozície. Rovnako ďalšie dve fotografické zadania v exteriéri majú za úlohu preveriť schopnosť ovládania fotografických žánrov od dokumentárnej fotografie cez reportážnu alebo portrétnu fotografiu. Každé zadanie v post produkčnej časti rovnako ukáže aj úroveň ovládania uchádzačov s digitálnymi programami.

Súčasťou druhého kola je tiež testovanie preverujúce kritické a vizuálne uvažovanie, čítanie s porozumením, prípadne všeobecný prehľad vo výtvarných umeniach a kultúre. Ůstny pohovor zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú každoročne aktualizované a sú zverejnené na webe školy. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom umenia, s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností.

Celý postup a podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webstránke školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/fotografia-a-nove-media/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie pohovory v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

Počet uchádzačov v prvom kole prijímacích pohovorov: 34

Do druhého kola postúpilo: 16

Prijatých študentov: 13

 


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy Prieskum je sprístupnený širokej odbornej a laickej verejnosti.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.


c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané v Predpise pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytnutého vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.      Študijný poriadok (Tiež zverejnený v AIS):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

2.      Sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

3.      Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/fotografia-a-nove-media/ 

Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0

4.      Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Tiež zverejnený v AIS)

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

5.      Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

6.      Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex

7.      Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

8.      Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vs-eobecne-krite-ria-na-591bfcba7de38.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/konkre-tne-podmienky-na-obsad-591bfc55333b4.pdf

9.      Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vnutorny-predpis-o-realizacii-5d2c36be8fa2c.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca

10. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia

Bakalárske štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium

11. Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/