DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Koklesová
I.2 - Meno
Bohunka
I.3 - Tituly
doc, Mgr, PhD.
I.4 - Rok narodenia
1972
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra teórie a dejín umenia
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
rektorka, docentka, pedagóg
I.8 - E-mailová adresa
koklesova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11752
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie, Vedy o umení a kultúre

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Veda o výtvarnom umení
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Veda o výtvarnom umení
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Tvurči fotografie II / teoretické, publikačné, kurátorské a pedagogické činnosti
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od roku 1995 do súčasnosti

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Problematika výtvarných médií (fotografia) Fotografia a nové médiá bakalársky Umenie
Analýza obrazu (fotografia) Fotografia a nové médiá bakalársky Umenie
Interpretačné rámce súčasného umenia Vizuálne umenia , Dejiny a prax súčasného umenia magisterský Umenie, Vedy o umení a kultúre
Doktorandské konzultácie Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry doktorandský Vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Fotografia a nové médiá (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
Dejiny a prax súčasného umenia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský Vedy o umení a kultúre
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry /denná forma (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) doktorandský Vedy o umení a kultúre
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry /externá forma (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) doktorandský Vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
56
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Diplomový seminár I, II Všetky študijné programy magisterský Umenie
Vybrané kapitoly zo sučasnej fotografie Dejiny a prax súčasného umenia, Vizuálne umenia magisterský Vedy o umení a kultúre, Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
203
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
60
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11/7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11/2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, VŠVU / Slovart, Bratislava 2009, ISBN 978-80-8085-938-1 2. B Koklesová, B.: V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, (recenzovaná publikácia), Bratislava 2009: Vysoká škola výtvarných umení, Slovart, 2.vydanie v roku 2017

2.

Bajcurová, K., Hanáková, P., Koklesová, B. (ed.): Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939-1945. Bratislava: Bratislava, 2016, s.437 (výstava, publikácia)

3.

Memory Lab: Photography Challenges History. Medzinárodná výstava súčasnej fotografie, publikácia. EMOP – European Month of Photography: Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxembourg, Paris, Vienna, 2013-2014

4.A Koklesová, B.: Tschechen und Slowaken vor dem Zweitem Weltkrieg – ihre Auseinandersetzung und Konflikte im Spiegel der Presse und der Fotografie. In: Zimmermann, T.: (Hg.): Brüderlichkeit und Bruderzwist. Mediale Inszenierungen des Aufbaus und des Niederganges politischer Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, Göttingen, 2014, s.415-437
5.

Koklesová, B.: Súmrak doby. Prelamovaná história, pamäť, fotografia. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Slovart, 2018, str. 335

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Koklesová, B.: Súmrak doby, prelamovaná história, pamäť fotografia, Bratislava: VŠVU / Slovart, 2018, stre.335

2.

Macek, V., Koklesová, B. (ed.): An Unexpected Mosaic Unique Aspects of European Photography. Bratislava: Central European House of Photography / FOTOFO / Madrid: La Fabrica. 2017 Medzinárodná konferencia a zborník.

3.

Bajcurová, K., Hanáková, P., Koklesová, B. (ed.): Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939- 1945. Bratislava: Bratislava, 2016, s.437


4.

Koklesová, B.: Nové realizmy v slovenskej fotografii. In: Habán, I. (ed.): Nové realismy.Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně, 1918-1945. Liberec : Národní památkový ústav, územní odborní pracoviště Liberec, 2019, s. 244-261.

Koklesová, B.: New Realisms in Slovak Photographs. In: Habán, I.: Modern Realist Approaches across Czechoslovak Scene 1918-1945. Liberec : National Herritage Institute, Regional Office in Liberec, 2019, s. 244-261 (anglická verzia)

5.

Photobloc - Central Europe in Photobooks. Gorczyca, L., Mazur, A.. (ed.): Photobloc. Central Europe in Photobooks. Krakow : International Cultural Centre Gallery in Krakow. Reserch team: Arnis Balčus, Vladimír Birgus, Adriana Dumitran, Eve Killer, Bohunka Koklesová, Claudia Kuessel, Agné Narušyté, Tomáš Pospěch, Peter Puklus, Wojciech Wilczyk.

Texty: Koklesová, B.: Slovensko vo fotografii Karola Plicku, 1938 (Slovakia) s.106-109; Nezbadaný svet (Martin Martinček, Laco Novomeský) (The Unnoticed World), s. 60-63; Leto na Kryme, 1944 (A Summer in the Crimea), s.160-163; Tragédia slovenských Židov. Fotografie a dokumenty, 1949, (The Tragedy of Slovak Jewry: Photographs and Documents), s.172-175; Deň plný zázrakov , Karol Kállay, 1963 (A Day Full of Miracles), s.2014-2017; Obchodná 1984-2014, 2014, (Obchodná street), s. 320-323.

Conference, Publication, Exhibition

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu, Bratislava : VŠVU / Slovart, 2009, ISBN 978-80-8085-938-1

 1. Aurel Hrabušický: Sen a skutočnosť, In: Nové Slovensko (katalóg výstavy), SNG Bratislava, str. 214
 2. Moucha, Pavel: Kouzlo nechtěného, (recenzia publikácie), In: Lidové noviny (príloha), 17.2.2011
 3. Václav Macek: Slovak Photography. In.: History of European Photography, Vol.2, Bratislava: SEDF, 2014, s.673.
 4. Szegö György: A 20. Fotóhónap, Hivatalos Szlovák fotográfia – A Harmadik Birodalom árnyékában (1939-1945) (Szlovák nemzeti könyvtár, az egykori magyar reformországgyűlések épűlete), In: Fotóművészet, 2011/1, str. 77-87
 5. Petra Hanáková: Photography in the Machinery of History, Bohunka Koklesová: In the Shadow of Third Reich, In: Imago, 2010/ č. 29-30, str. 105-106
 6. Ocenenie publikácie V tieni Tretej ríše, ocenenie za 3. najlepšiu publikáciu v strednej a východnej Európe v kategórii historická fotografia, udelené medzinárodnou porotou v rámci Mesiaca fotografie 2010 v Bratislave, Súťaž najlepších fotografických kníh zo strednej a východnej Európy z rokov 2009-2010 na 20.ročníku Mesiaca fotografie v Bratislave. Prihlásených 115 publikácií. Medzinárodná porota zasadala 4.11.2010 v zložení Evgeny Berezner (RU), Josef Moucha (CZ), Roman Šíp (SK).
2.

Koklesová, B.: Socialistický program vo fotografii, In: HRABUŠICKÝ, A., KOKLESOVÁ, B.: Zaujatí krásou, päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2014, str. 25-35

 1. Bartlová, M.: In margine - nejen o fotografii In: http://www.artalk.cz/category/artalk-blog/in_margine-mb/ ku dňu 14.05.2014
 2. Rusinová, Z.: Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku. Trnava: FF Trnavská univerzita, 2015, s.14.
 3. Kusá, A.: Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948-1956. Bratislava : SNG a Slovart, 2019
3.

sen x skutočnosť, umenie & propaganda 1939-1945. (spolu s Katarínou Bajcurovou a Petrou Hanákovou). Slovenská národná galéria, Bratislava, 20.10.2016-28.02.2017. 

Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová (ed.): Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939-1945. Slovenská národná galéria, Bratislava, 2016, s.437 (recenzovaná publikácia).

 1. Wolf Oschlies: Slovakei 1939-1945, Schmerzliche Erinnerungen an schwerste Zeiten. In: Zukunft braucht Erinnerung, Das Online - Portal zu den historischen Themen unserer Zeit. 10.1.2017 https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/slowakei-1939-1945-schmerzliche-erinnerungen-an-schwerste-zeiten/
 2. Milena Bartlová: Národní sny a fašistická minulost. In: Artalk.cz, zverejnené 30.11.2016 http://artalk.cz/2016/11/30/narodni-sny-a-fasisticka-skutecnost/ (ku dňu 4.12.2016)
 3. Ján Abelovský: Sen x skutočnosť. Publikované v katalógu 131. večernej aukcie firmy SOGA, 22. 11. 2016. http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/blogy/jan-abelovsky/o-inom-citani-nasej-moderny (ku dňu 29.11.2016)
 4. Cena Pamiatky a múzeá za rok 2016 v kategórii "výstava", udeľuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
 5. Cena Nadácie Tatra banky v kategórii Výtvarné umenie za výstavu a publikáciu za rok 2016.


4.

Koklesová, B.: Súmrak doby, prelamovaná história, pamäť, fotografia. (recenzovaná monografia) Vydavateľ: Slovart s.r.o., VŠVU Bratislava, 2018, s. 345, ISBN 978-80-556-3478-4.


5.

Koklesová, B.: Tschechen und Slowaken vor dem Zweitem Weltkrieg – ihre Auseinandersetzung und Konflikte im Spiegel der Presse und der Fotografie. In: Zimmermann, T.: (Hg.): Brüderlichkeit und Bruderzwist. Mediale Inszenierungen des Aufbaus und des Niederganges politischer Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Unipress, Göttingen, 2014, s.415-437.


Nikola Baković: From Brothers to Neighbors and Back. - (De)Constructing Multi-Ethnic Nationalisms in Socialist Federations In: Kult online Nr.46 (20126) http://kult-online.uni-giessen.de/archiv/2016/ausgabe-46/rezensionen/from-brothers-to-neighbors-and-back-de-constructing-multi-ethnic-nationalisms-in-socialist-federations

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.VEGA MŠ SR, reg. č.: 1/1097/12, roky riešenia 2012-2014, Bohunka Koklesová – hlavný riešiteľ Názov: Oficiálne fotografie 3. Česko-slovenskej republiky (1945-1948) a Československej socialistickej republiky (1948-1956)
2.KEGA MŠ SR, Renesancia historických fotografických techník, roky riešenia 2012-2014, Bohunka Koklesová – spoluriešiteľ
3.

MK-4687/2010/4.3.4 V hľadaní prameňov – vydanie zborníka z konferencie.

Koklesová, Bohunka (ed.): V hľadaní prameňov (recenzovaný zborník z medzinárodnej konferencie, september 2009), Bratislava: VŠVU, 2010, počet s. 183


4.

Ministerstvo kultúry SR, Grantový program 4. Umenie, podprogram 4.5 Literárna a knižná kultúra v podprograme 4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry, Názov grantu: Iva Mojžišová: Medzi rozumom a citom, úvahy o vizuálnom umení Publikácia vyšla pod názvom: Iva Mojžišová: Giacomettiho smiech?

5.

Ministerstvo školstva SR, KEGA, Názov grantu: Dejiny slovenskej fotografie medzi rokmi 1938-1945.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka Komisie pre tvorbu zbierok v Slovenskej národnej galérii v Bratislave Slovenská národná galéria od roku 2014
Členka Umeleckej rady Fakulty výtvarných umení VUT v Brne Fakulta výtvarných umení VUT Brno od roku 2019
Členka Vedeckej rady Slovenského národného múzea - Historické múzeum Slovenské národné múzeum, Historické múzeum od roku 2018
Členka Správnej rady Kunsthalle Bratislava Kunsthalle Bratislava od roku 2018
Členka medzinárodnej organizácie AICA AICA od roku 2012

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Účasť na medzinárodných konferenciách / vyzvané prednášky zahraničnými inštitúciami:

 1. History, Memory, Photography, Practices, Circulation and Legacies, Photographic Histories in Central and Eastern Europe. 3rd International Conference, 8-10 May 2018, Ljubljana
 2. Turn to the Past. In: Encounters PhotoEspana. Block 3: History, Memory and Photography. The Influence of Memory and the History of the Contemporary Photography. 10.6.2016, Caixa Forum Madrid. Moderator: Bohunka Koklesová. Speakers: Michal Koleček (Česká republika), Adam Mazur (Poľsko), Iva Prosoli (Chorvársko).
 3. Humour, Joke and Absurdity in Slovak Photography. Medzinárodné kolokvium: Photography from the 80th Until Now: Evolutionary Perspective on Aesthetic and Institutional Challenges. Café-Crème v Luxembursku v spolupráci s Université du Luxembourg, 27.11.2014
 4. Dagerotypie na Slovensku: aktuálny výskumný projekt / Daguerreotypes in Slovakia: A Research Project Underway. Medzinárodná konferencia: Obraz minulosti, odraz súčasnosti / Images of the Past, Reflection of the Present. Národné technické múzeum Praha, 22.-23. január 2014
 5. Art History in the Period of „Shaky Totalitarianism“, International Tagung: Kunstgeschichte in den besetzen Gebieten 1939-1945 (Art History in Occupied Countries 1939-1945), Geistwissenschaftliches Zentrum: Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, Technische Universität Berlin, 27.-29.april 2012
 6. Contemporary Slovak and Czech Photography, FOTOFEST Houston, University Houston Clear Lake, 22.marec 2012
 7. Principles and Propaganda of Totalitarian Art: The Official Photography of the Slovak State, University Houston Clear Lake, 22.marec 2012
 8. Recontecting Through Photography: Czech Republic and Slovakia, The Panel Discussion at University Houston Clear Lake together with  Matthew Linton, Vojtech Aubrecht, Zachary Doleshal, Clint Willour, 22.marec 2012
 9. Principles and Propaganda of Totalitarian Art: The Official Photography of the Slovak State, Down Town University Houston, Class of Jeff Bowen, 20.marec 2012