DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hojstričová
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
doc., Mgr.art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1972
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra fotografie a nových médií, pracovisko - Drotárska cesta 44, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka, prorektorka pre štúdium
I.8 - E-mailová adresa
hojstricova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11744
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie -fotografia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - fotografia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
82-16-9 výtvarné umenie špecializácia voľná výtvarná tvorba
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
2.2.1 Výtvarné umenie /fotografia a nové médiá/
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
fotografka múzea Mestské múzeum Bratislava 1990 - 1991
stredoškolský pedagóg Súkromná stredná umelecká škola, Bratislava 1997 - 1998
vysokoškolský pedagóg / asistentka vedúcim ateliéru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1998 - 2001
vysokoškolský pedagóg / odborná asistentka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2001 – 31.8. 2011
vysokoškolský pedagóg / docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1.9.2011 - pracovný pomer trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1992 - 1994

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér fotografia, realita konštrukcia Fotografia a nové média Bakalársky Umenie
Ateliér fotografia, realita konštrukcia Vizuálne umenia Magisterský Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Fotografia a nové média Bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenia Magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie Doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Fotografia a nové médiá - jeden zo zabezpečujúcich pedagógov bakalársky Umenie
Vizuálne umenia - jeden zo zabezpečujúcich pedagógov magisterský Umenie
Výtvarné umenie / denná forma - jeden zo zabezpečujúcich pedagógov doktorandský Umenie
Výtvarné umenie / externá forma - jeden zo zabezpečujúcich pedagógov doktorandský Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Výtvarné umenie Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
18
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
102
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
60
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
-
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
-
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9/4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3 /2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.2005 „I image“, Galéria Dorottya, medzinárodná výstava - central europen self-stories, Budapešť, Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava, Patio Centrum Sztuki, IV. Medzinárodný festival fotografie, Lodž, Pl,
2.2008 „Photographie slovaque, Identité(s) 08“, medzinárodný festival Lyon Septembre de la photographie, Galerie Domus et Hall des Humanités Lyon, FR
3.2008 „Allons enfants“, kurátorská výstava v rámci Mois de la photo a Paris, Paríž, Francúzsko, kurátor výstavy: Petra Hanáková
4.2014 „BodyTalk, 52 views on Body, sex & Gender“, co-author Palo Macho, medzinárodná kurátorská výstava, Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko, Glazenhuis – Flemish Centre for Contemporary Glass Art, Lommel, Belgicko
5.2016 „Slowakisches Glas“, Invisible Skin, co-author Palo Macho, Glasmuseum Hentrich, Stiftung - Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Nemecko, kurátor výstavy: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.


2022 medzinárodná výstava „Coburger Glaspreis, The Coburg Prize for Contemporary Glass 2022", co-author Palo Macho, kurátorský výber medzinárodnej poroty, 10.4. 2022 - 25.9. 2022, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Europaisches Museum fur Modernes Glas, Coburg, Nemecko

2.

2021 medzinárodná výstava „International Biennale of Glass Bulgaria 2021", co-author Palo Macho, 06.10. 2022 - 07.11. 2021, National Gallery in Bulgaria, Sofia, Bulharsko


EUCA53803 - International Biennale of GlassNational Gallery in Bulgaria / HOJSTRIČOVÁ, Jana (1972)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra fotografie a nových médií; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: International Biennale of Glass Bulgaria 2021 (06. 10. 2021 - 07. 11. 2021 : Sofia, Bulharsko); Charakteristika: kolektívna výstava, autorka vystavuje dielo v rámci autorskej dvojice Hojstričová/Macho - percentuálne zastúpenie 50:50.; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 06. 10. 2021 - 07. 11. 2021; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: mailové potvrdenie, plagát, linky na web + video, snímka z webuodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Autorka navrhuje zaradiť inštitúciu medzi renomované, návrh na kategóriu:ZYZ


3.

2021 medzinárodná výstava „Europen Glass Context 2021", co-author Palo Macho, 11.09. 2022 - 21.11. 2021,kurátorský výber autorov z celej Európy, Bornholm Art Museum, Dánsko


EUCA53394 - European Glass Context 2021Bornholm Art Museum / HOJSTRIČOVÁ, Jana (1972)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra fotografie a nových médií; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: European Glass Context 2021(11. 09. 2021- 21. 11. 2021 : Bornholm, Dánsko); Charakteristika: V rámci dvou velkých kurátorovaných výstav v dánskom Bornholm Art Museum a Grønbechs Gård sa predstavila autorská dvojica P.Macho a J.Hojstričová.Dvojica Vystavuje fotografiu na papieri,fotografiu na skle, pretavované a maľované ploché sklo,fúkané a maľované sklo.Výstava nazvaná EGC2021v 4 samostatných kategóriach predstavuje sklárov z celej Európy.; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11. 09. 2021 - 21. 11. 2021; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg,fotodokumentácia z katalógu a z webu, zoznam autorov, linky na webodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: katalóg k výstave ISBN : 978-87-7830-846-7


4.

2019 „Images Captured In Glass – Glass Art From Slovakia / Glasbilleder – Unik nutidig Glaskunst fra Slovakiet“, co-author Palo Macho, Hempel Glasmuseum, Dánsko


EUCA45776 - Images Captured in Glass - Glass Art from Slovakia / Glasbilleder - Unik nutidig Glaskunst fra SlovakietHempel Glasmuseum / HOJSTRIČOVÁ, Jana (1972)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra fotografie a nových médií; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: Images Captured in Glass - Glass Art from Slovakia / Glasbilleder - Unik nutidig Glaskunst fra Slovakiet (27. 04. - 20. 10. 2019 : Nykobing Sjaelland, Dánsko); Charakteristika: výstava, kurátor výstavy: Pavla Rossini; návrh autora o zaradenie Hempel Glasmuseum v Dánsku medzi renomované inštitúcie v zahraničí, návrh na kategóriu ZVZ; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27. 04. - 20. 10. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Katalóg-sken; Sken-časopis- New Glas č.2/2019- o výstave, autoroch, foto z výstavy; Ďalšie údaje: Poznámka: návrh autora o zaradenie Hempel Glasmuseum v Dánsku medzi renomované inštitúcie v zahraničí, návrh na kategóriu ZVZ
5.

2018 „Medzi stenami / Intro muros / Between walls“, co-author Palo Macho, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava


EUCA42471 - Medzi stenami / Intro muros / Between walls; Stredoeurópsky dom fotografie / HOJSTRIČOVÁ, Jana (1972), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra fotografie a nových médií; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzi stenami / Intro muros / Between walls (2.10. - 28.10.2018 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: Výstava, Dvojica autorov-spoločný umelecký výstup; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2.10. - 28.10.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka-plagát-skladačka, Fotodokumentácia

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

2005- 2006 „I image“, Galéria Dorottya, medzinárodná výstava - central europen self-stories, Budapešť, Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava, Patio Centrum Sztuki, IV. Medzinárodný festival fotografie, Lodž, Pl,

- publikácia: Česká a slovenská fotografie osmdesátych a devadesátych let 20. Století, autori textov: Lendelová, L.,Rišlinková, H.,Pospěch, T., vydavateľ Múzeum umění Olomouc 2002, ISBN 80-85227-50-9, str. 22, 40, 80-81

- katalóg: „I Image, Central European Self – Stories“, vydavateľ Foundation Lumen and Gallery Dorottya, 2005, Budapešť, autor textu: J. Csatlós, ISBN 96370532150

- Csatlós, J., „I image“, text k výstave „I image“, In: Imago: no 20, summer 2005, ISSN 1335-1362

- Pospěch, T., „The New Document, Czech Republik, Slovakia, Hungary, Poland“, odborný text, In: Imago: no 20, summer 2005, ISSN 1335-1362

- Rusinová, Z. knižná publikácia: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení, Veda, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-224-1075-5, str. 216,246, 270-271

2.

2014 - 2015„BodyTalk, 52 views on Body, sex & Gender“, co-author Palo Macho, Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko, Glazenhuis – Flemish Centre for Contemporary Glass Art, Lommel, Belgicko

- Rossini P.: Bodytalk: Telling Stories about Body and Gender. In: Neues Glas / New Glass art and architecture, Denmark, International NG 2/ 2014, s. 8-13 https://neuesglas-newglass.com/blog/2014/08/05/bodytalk-storytelling-ueber-koerper-und-geschlecht/?lang=en

- Molgaart, Dan, BodyTalk, 52 views on Body, sex & Gender: http://www.glassismore.com/core/content.php-&option=viewitem&id=42&rd=774&le=120.html

- Salamon, Karen Lisa, VANITY AND FRAGILITY : http://www.glassismore.com/core/content.php-&option=viewitem&id=42&rd=774&le=120.html

- https://issuu.com/thesecondofmay/docs/2014.bodytalk

3.

2016 „Slowakisches Glas“, Invisible Skin, co-author Palo Macho, Glasmuseum Hentrich, Stiftung - Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Nemecko, kurátor výstavy: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk

- zakúpenie diela „The Dressing Table with Mirror“, 2015 autorskej dvojice Palo Macho und Jana Hojstričová, do zbierok Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Nemecko https://www.kunstpalast.de/de/museum/sammlung/neuerwerbungen

- Leonard, F., http://rhinebuzz.blogspot.com/2016/08/

- http://www.kunstausstellungen.de/ausstellung/1272-Museum-Kunstpalast-D-sseldorf/

- https://www.osteuropa-kolleg.de/en/archiv/news/113-29-05-2016-04-09-2016-slowakische-glaskunst-installationen-von-palo-macho-und-jana-hojstricova-design-von-patrik-illo-und-aleksandra-stencel.html

4.

2015 „Poza cialem / Beyond the Body”: Palo Macho - Jana Hojstričová SiC! Gallery BWA Wroclaw Wroclaw, Výstava - uskutočnená v rámci Festivalu: European Glassfestival "Play with Glass"-Wroclaw

- Rossini, Pavla: Interaction Between Glasspainting and Photography, In: Neues Glas / New Glass art and architecture, Denmark, International NG 4/ 2015, s. 14 - 19

- Jankovičová, Sabina: Beyond the Body, http://europeanglassfestival.com/en/node/258 http://www.europeanglassfestival.com/pl/node/258

5.

2019 „Images Captured In Glass – Glass Art From Slovakia. Hempel Glasmuseum, Dánsko, co-author Palo Macho

- Katalóg: Glasbilleder-unik nutidig glaskunst fra Slovakiet, Hempel Glasmuseum 2019 , ISBN 978-87-993064- 1-1

- Spatial Images in Glass, Images Captured in Glass – Glass Art from Slovakia, Rossini, P., In: Neues Glas / New Glass art &architecture, no.2/2019, ISSN 0723-2454, s. 32 - 37

- Glasbilleder: nutidig glaskunst fra Slovakiet Tekst: Pavla Rossini, In: Glasposten, NR. 2, Marts 2019, ISSN: 2596-7940

- Glasmalerei aus der Slovakei, Tekst: Pavla Rossini, In: Glashaus / Glasshouse, 2/2019, Internationales Magazin für Studioglas vierteljährlich, deutsch/englisch , ISSN 1435-8565, s. 4-7

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2018 „Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá“, štipendium Fond na podporu umenia - 18- 141-04166, 1.4.1 (hlavný riešiteľ) Názov projektu Albumové listy

2.

2018 – 2021, KEGA / 002VŠVU-4/2018, „Interdisciplinárna teoretická a praktická výuka evidencie, identifikácie, ochrany a reštaurovania fotografie“. ( spoluriešiteľ )

3.

2020, spoluautor umeleckého projektu - expozície výstavy "Veriť, milovať pracovať" / Milan Rastislav Štefánik / astronóm, cestovateľ, fotograf; miestom umiestnenia výstavy je Observatórium Meudon v Paríži (Francúzsko)


EUCA52164 - Slovenské národné múzeum - Historické múzeum / HOJSTRIČOVÁ, Jana (1972)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra fotografie a nových médií; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo;

Názov: výber a spracovanie fotografického materiálu k výstave: "Milan Rastislav Štefánik v Meudone", 2020.; Tech. popis: príprava a spracovanie, výber fotografického materiálu k výstave; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 15. 03. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: scan zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy, tirážny panel, kompletná schéma výstavy, pôdorys výstavy, dokumentácia výstavby výstavy, fotodokumentácia, popisky a náhľady k výstave; Ďalšie údaje: názov výstavy: "Veriť, milovať pracovať" / Milan Rastislav Štefánik / astronóm, cestovateľ, fotograf; miestom umiestnenia výstavy je Observatórium Meudon v Paríži (Francúzsko)

4.

2022 - Fond na podporu umenia, Číslo žiadosti: 22-342-02620,3.4.2 / Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie, Názov projektu: Bohunka Koklesová a kol.: JANA HOJSTRIČOVÁ & PALO MACHO - Reverzibilné situácie, žiadateľ dotácie vydavateľstvo: Mgr. Peter Chalupa - PETRUS.
5.

2022 – 2024, KEGA 004VŠVU-4/2022, Obrazy zachytené na skle (spoluriešiteľ)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prorektorka pre štúdium Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2015 - doteraz
členka Odborovej rady Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2011 - doteraz
členka Umeleckej rady VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 - doteraz
členka Odborovej rady Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011 - 2017
Odborná garantka projektu a členka medzinárodnej poroty Slovak press photo 2013 – doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ecole Nationale Supérieure de la Photographie Arles Arles, Francúzsko 13.-14.5. 2019 Projekt Erasmus+ KA103 2017. Staff mobility for teaching assignments (STT)
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Fínsko 17.5. – 19.5. 2017 Projekt Erasmus+ KA103 2015

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • organizačná a kurátorská činnosť projektov a výstav, workshopov pre študentov
  • kurátorská činnosť výstav Slovak press photo
  • člen komisii na iných vysokých školách, inštitúciach a fotografických súťažiach
  • členka komisie Cena EXIT udeľovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jána Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem,
  • 2018 – členka poroty Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2017
  • členka medzinárodnej komisie FOTO ROKA 2010, Nadácia VÚB
  • konzultácie pre študentov a záujemcov o štúdium,
  • vypracovanie oponentských posudkov pre iné vysoké školy a inštitúcie
Dátum poslednej aktualizácie
20.10.2022