DOKUMENT
Študijný program GRAb.14 - Grafika a iné médiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Grafika a iné médiá, číslo: 16194
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný - umelecky
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný celkový počet študentov je 50. Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 42 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol 110 (v akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 12 (pre akad. r. 2022/23).
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe je umelecká tvorba so špecializáciou na grafické, ilustračné a kresebné diela, ktorá zahŕňa od vytvorenie umeleckého konceptu, používania špecifických grafických princípov, reflektovania znalosti problematiky a analýzy grafického obrazu v umení. Na základe týchto schopností je spôsobilosť tvoriť grafické a ilustračné diela a interpretovať a prezentovať ich. Cieľom vzdelávania je schopnosť vytvorenia originálneho diela ako autonómneho postoja umelca a zhodnotenia jeho talentu. Študent v čase ukončenia študijného programu je schopný používať škálu zručnosti a budovať výtvarný artefakt.

Výsledkom vzdelávania je osvojenie si grafických, ilustračných a kresebných stavebných princípov v rôznych technologických postupov. Schopnosť vybudovať evidentnú, viditeľnú stránku diela vybranými výrazovými a materiálovými prostriedkami, ktoré organizuje študent rôznymi kompozičnými princípmi, aby formovou syntézou materiálových a výrazových prostriedkov a kompozičných princípov vyjadril obsah výtvarného diela. Pre obsah výtvarného diela vie použiť aj synonymické výrazy: posolstvo, výpoveď, oznam.  

 

V čase ukončenia bakalárskeho študijného programu Grafika a iné médiá v študijnom odbore Umenie – má študent praktické a teoretické poznatky a zručnosti z oblasti grafiky, kresby a ilustrácie založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, ktoré je schopný tvorivo používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Vzdelávaním nadobúda kresebné zručnosti (zachytenie reality, štylizácia v kresbe, kresebný znak) a grafické zručnosti (výškotlač, hĺbkotlač, tlač z plochy, vektorová a bitmapová grafika). Absolvent bakalárskeho štúdia nadobudne odborné znalosti budovania obrazu grafickými metódami v zmysle technológií (klasické a digitálne) ale aj v zmysle vnútornej štruktúry tvorby obrazu (budovanie na kresbe/linke, otázka rozmnožovania obrazu, vrstvenie). Ovláda postupy a prostriedky mimetického zobrazenia skutočnosti v médiách kresby, grafiky, ilustrácie, zákonitosti tvorby výtvarnej výpovede a princípy fungovania výtvarného znaku. Má primerané vedomosti o technologických procesoch a výtvarných materiáloch, ovláda tradičné aj inovatívne grafické techniky, digitálne médiá a počítačové programy na spracovanie obrazu.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný tvoriť výtvarné diela v intenciách grafických a ilustračných techník, kresby a digitálnej grafiky. Má výtvarné a technologické poznatky v oblasti grafiky, ilustrácie a kresby. Absolvent – bakalár má predpoklady koncepčne tvoriť samostatne umelecké diela menšieho rozsahu v priestore vlastných tvorivých umeleckých projektov v oblasti grafických analógových a digitálnych médií. Má odborné schopnosti k vytvoreniu výtvarného celku – cyklu – výstavy, ale aj k realizácii ilustrácií, a to na výtvarnej a technickej báze zároveň. Dokáže tvoriť a používať celý rozsah techno-logických a logicko-technických postupov a médií vyplývajúcich z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou sa spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry. Absolvent je schopný tvorivo využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení, od analógových, až po digitálne. S technologickými nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi sú pripravení na spoluprácu s partnermi zo širokej oblasti profesionálnej ilustrácie a grafiky – knižné a časopisové vydavateľstvá, reklamné agentúry, grafické a produktové štúdiá, editoriálová ilustrácia, odvetvia kreatívneho priemyslu so zameraním na online, web, gaming. Tiež môžu pôsobiť ako lektori, manažéri umeleckých start-upov, workshopových dielní, galérií, prípadne iných kultúrno-umeleckých inštitúcií. Samozrejmosťou je samostatná umelecko-prezentačná činnosť – výtvarná tvorba.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie, odborník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle). Absolvent môže zastávať pozície v kreatívnom priemysle. Vizuálny umelec v slobodnom povolaní.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatniteľnosť našich absolventov je podľa získaných informácií veľmi dobrá. Časť absolventov má trvalý pracovný úväzok podľa štruktúry uvedenej podľa článku 1. b.), časť kombinuje čiastočný pracovný pomer s individuálnou umeleckou praxou a menšia časť sa venuje výlučne vlastnej umeleckej tvorbe


vydavateľstvá IKAR, Slovart, ARTFORUM, KUBO media , PIXEL Federation, ESCAPE Motions, Bibiana, Slniečko, Denník N


  • Je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti grafiky a ilustrácie v rámci voľnej výtvarnej tvorby.
  • Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast.
  • Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.
  • Po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe. 
b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Svätopluk Mikyta (1973) tvorba je koncentrovaná dlhodobo predovšetkým do troch mediálnych oblastí – autonómnej kresby, kresbových komentárov nájdených obrázkov, grafiky, a ich presahov v médiu inštalácie muzeálneho typu. Je laureátom Ceny Oskára Čepana za rok 2008, iniciátorom občianskeho združenia Štokovec, a kultúrnej platformy Banská St a nica Contemporary v Banskej Štiavnici.

Osobitosť jeho tvorby spočíva vo viacerých fenoménoch, pričom do popredia vystupuje najmä archeológia estetiky novodobej histórie Slovenska v európskych kontextoch 20. storočia a mapovanie stôp jej kultúrnej transformácie a samozrejme tematizácia kolektívnej pamäte. (Alena Vrbanová)

http://artbase.kunsthallebratislava.sk/umelec/6681

http://galeria-nova.sk/portfolio_page/svatopluk-mikyta/

http://www.banskastanica.sk/edition/d/autori/svatopluk_mikyta

https://www.ssgbb.sk/vystava/pripravujeme-svatopluk-mikyta-kolaps-lapsus-i/

 

Juraj Poliak maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg

Ukončil VŠVU v Bratislave, odbor voľná farebná grafika. Počas štúdia sa zúčastnil na študijných pobytoch vo Francúzsku v Saint Étienne a v Thessalonikách v Grécku. Okrem toho absolvoval tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži. Venuje sa experimentálnej grafike autorskou technikou, počítačovej grafike a inštaláciám. Ako grafický dizajnér spolupracuje s galériami (Považská galéria umenia v Žiline či Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici) a múzeami (Múzeum mincí a medailí v Kremnici), zrealizoval pre ne veľké množstvo katalógov a publikácií. Osobitý autorský grafický vizuál majú aj produkty jeho spolupráce s bábkovými divadlami (Žilina, Banská Bystrica). Z voľnej grafickej tvorby Juraja Poliaka sú známe najmä jeho grafiky / objekty vytvorené použitím kníh. Experimentálne grafiky a inštalácie J. Poliaka boli vystavené na mnohých podujatiach doma i v zahraničí (Saint Étienne, Budapešť, Krakow, Norimberg, Białsko – Biala, Györ, Graz). Jedným z autorových najväčších úspechov je cena Grand prix za dielo Obraz a Odraz z Trienále grafiky v maďarskom Győri. Jedno z jeho diel vlastní aj Washingtonská národná knižnica. Juraj Poliak žije a pôsobí v Žiline – Budatíne.

http://jurajpoliak.sk/

https://rosenfeldovpalac.sk/z-atelieru-juraj-poliak/

 

Martin Derner narodený 2. 1. 1973 v Košiciach. Je grafik, ktorý vyštudoval VŠVU v Bratislave. Od roku 2005 je odborným asistentom na katedre grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pracuje v rôznorodých materiálových, technických aj formových výrazových polohách, pričom sa usiluje o otvorenú a premenlivú podobu grafiky, s presahmi do sochárskych foriem reliéfu a objektu. Martin Derner si v štýle neodada vyberá knihy, názvy, významy do absurdných spojení groteskného rázu.

https://www.martinderner.com/

https://www.instagram.com/martin_derner/

https://www.galeria19.sk/2012/martin-derner/

 

Kristína Mesáros (1981) patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí na scénu súčasného vizuálneho umenia nastúpili v posledných desiatich rokoch. Absolventka ateliéru grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (V. Kolenčík) pre seba ešte počas štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. Vo svojej tvorbe preferuje imaginatívne námety podmienené vlastnými zážitkami a osobnými skúsenosťami. Inšpirácie a často i konkrétne obrazy Kristína nachádza na exotických miestach ďalekých krajín, požičiava si ich z historických fotografií, alebo ich fotoaparátom loví v banalitách okolitého sveta. Neustále skúmaný vzťah človek-krajina odkazuje k tradičným polohám ilustratívnej či symbolickej maľby. Významový minimalizmus však rozprávané príbehy znejasňuje a zdanlivo ustálenú poetiku výjavov vždy narúšajú nenápadné podvratné momenty. (Diana Majdáková)

http://www.kristinamesaros.com/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%ADna_M%C3%A9s%C3%A1ro%C5%A1

https://www.artbase.sk/kristina-mesaros/

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. (1983, Piešťany) je absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia Ateliéru voľnej grafiky Katedry grafiky a iných médií VŠVU a doktorandského štúdia v študijnom programe Výtvarné umenie VŠVU. Je aktívnym výtvarníkom, grafikom, ktorý sa venuje presahom grafického média do priestorových objektov s využitím autorských postupov. Okrem tvorivej činnosti sa venuje aj pedagogickej činnosti. V súčasnosti je vedúcim Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prodekan pre umeleckú činnosť na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je držiteľom viacerých ocenení a jeho diela sú zavedené v zbierkach renomovaných inštitúcií. Je zakladateľom a organizátorom každoročnej skupinovej výstavy Young Art Show, ktorá si kladie za cieľ prezentáciu mladých profesionálnych výtvarníkov.

https://martinsevcovic.sk/

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-vytvarnej-vychovy/zamestnanci/informacie-o-zamestnancoch/mgr-art-martin-sevcovic-artd/

https://yas.sk/


Mgr. art. Zuzana Sabová je absolventkou Ateliéru voľnej grafiky Katedry grafiky a iných médií VŠVU. Je predstaviteľkou silnej strednej generácie autorov (napr. Tomáš Klepoch, Matúš Maťátko,..), ktorých tvorba reflektuje na sociálne a spoločenské dianie a je založená na kresbe. Sabovej všestranná tvorba reflektujúca grafické zmýšľanie sa pohybuje na poli grafiky, kresby, monumentálnej maľby, objektov, audiovizuálnych projektov (v spolupráci s Borisom Vitázkom). Je dlhoročnou kurátorkou 4D Galérie v Galante, ktorá rozšírila svoje pôsobenie aj do Kaštieľa Moravany, kde okrem iného v roku 2021 vybudovala sieťotlačovú dielňu za pomoci pedagóga Katedry grafiky a iných médií Mgr. art. Tomášom Klepochom a študentami Laboratória ilustrácií.

https://zuzasabova.tumblr.com/page/2

https://www.facebook.com/4dgallery


Mgr. art. Tomáš Roubal (1982) je absolventom Ateliéru voľnej grafiky Katedry grafiky a iných médií VŠVU, ktorý pôsobí ako vizuálny umelec v Prahe. Jeho autentická, kritická až satirická tvorba je širokospektrálna, venuje sa grafike, kresbe, maľbe, objektom, ktoré vzájomne prepája. Jeho autorská kniha Black Book získala v roku cenu Nejkrásnejší česká kniha roku 2012.

http://tomasroubal.com/domains/tomasroubal.com/

https://www.artantiques.cz/tomas-roubal

https://kudlapress.tumblr.com/post/60171707295/tom%C3%A1%C5%A1-roubal-black-book-t%C3%A1to-autorsk%C3%A1-kniha


Adela Režná – úspešná autorka v oblasti editoriálovej a knižnej ilustrácie

https://www.asil.sk/adela-rezna

https://www.martinus.sk/authors/adela-rezna


Marta Mészárošová-Matus – úspešná ilustrátorka (viacero realizovaných titulov)  

https://www.asil.sk/marta-matus


Hedviga Gutierréz - úspešná ilustrátorka (viacero realizovaných titulov), cena Slovenskej národnej knižnice za najlepšiu študentskú prácu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2018

https://www.asil.sk/hedviga-gutierrez              

https://www.albatrosmedia.sk/autori/20247736/hedviga-gutierrez/               

                                                                                                       

Martin Schwarz – pedagóg na Súkromnej strednej umeleckej škole Bohumila Baču, grafik a ilustrátor, cena Premio Salvi

http://www.skoladesignu.sk/l/8604-m-graficky-dizajn/bc.-martin-schwarz


Dávid Marcin – vedúci grafického oddelenia na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru, etablovaný komiksový autor

https://www.slovart.sk/autori/david-marcin.html?page_id=92826


Marek Mráz – úspešný editoriálový ilustrátor ( klienti Apple, NASA, Forbes)

https://www.retart.sk/artists/marek-mraz

https://www.instagram.com/marek.mraz/?hl=sk

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Nakoľko absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa v praxi realizujú ako samostatne zárobkovo činné osoby, zakladajú si vlastné štúdiá a ateliéry, alebo pracujú spravidla na autorskú zmluvu s vydavateľstvami a galériami, prípadne inými inštitúciami, alebo reklamnými alebo mediálnymi spoločnosťami je spätná väzba od zamestnávateľa nerelevantná. Súčasťou Akreditačnej rady VŠVU sú zástupcovia galerijných inštitúcií.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí by sa mali podieľať na výučbe v danom študijnom programe. Návrh študijného plánu predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady VŠVU a následne študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania nového študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU. 

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Študijný program GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ:

 

Štvorročné bakalárske štúdium študijného program GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ začína štúdiom v prípravnom ročníku a pokračuje v štyroch ateliéroch. Študenti 1. ročníka štúdia absolvujú dvojsemestrálny profilový predmet Prípravný kurz grafiky, ktorý je rovnako ako Ateliérová výučba obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného program. Výuka Prípravného kurzu je úzko spätá s výukou profilového predmetu Kresba – grafika a povinného predmetu Grafické techniky a pokračuje aj pri ateliérovej výučbe. Študent si počas absolvovania Prípravného kurzu grafiky ujasňuje na základe konkrétnych zadaní preferencie, v ktorom z troch ateliérov – Ateliér voľnej grafiky, Ateliér ilustrácie a grafiky, Ateliér voľnej a farebnej grafiky – bude pokračovať v druhej, trojročnej fáze štúdia. Ateliérová výučba svojim programom nadväzuje na prvý rok štúdia, obsahom a rozsahom je koncentrovanejšia, jednotnejšia vzhľadom na špecifiká daného ateliéru. V týchto ateliéroch výučba pokračuje podľa ich programu do konca bakalárskeho štúdia s možnosťou prestupu, internej a externej stáže, absolvovania Laboratória ilustrácie a Laboratória hosťujúceho profesora. Študent má možnosť v rámci študijného programu nahradiť ateliérovú výučbu v 4.-7. semestri bakalárskeho štúdia predmetmi Laboratórium ilustrácie, Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora – 1. stupeň, Pracovná stáž, alebo absolvovať internú alebo zahraničnú študijnú stáž. Bakalárske štúdium je významne posilnené aj o povinné a povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré zdokonaľujú kresebné a grafické zručnosti a ich presahy smerom z polohy do priestoru alebo objektu. Súčasťou študijného plánu je komplexná teoretická príprava študenta cez povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. Na ne nadväzujú (3. - 4. ročník) teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (maľba-grafika) a Analýza obrazu (maľba-grafika), ktoré sú zároveň povinným základom končiacim štátnou skúškou. Teoretická výuka je zabezpečovaná pedagógmi katedry teórie a dejín umenia. V súčinnosti s prizvanými lektormi a odborníkmi z praxe sa vo výuke realizujú krátkodobé intenzívne vzdelávacie vstupy a workshopy, ktoré výrazným spôsobom obohacujú študijný plán o aktuálne spôsoby experimentovania a aplikovania výtvarných princípov v kontexte súčasného umenia.

 

Prípravný kurz grafiky je profilovým predmetom študijného programu. Obsahom pripravuje študentov na prechod z rôznorodých prostredí stredných škôl na špecializáciu v tvorivej oblasti grafiky. V študijnom pláne je predmet Prípravný kurz grafiky na začiatku vo vzdelávacom procese študijného programu GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ. Výsledkom absolvovania je rozšírená schopnosť študenta používať grafické princípy pri citlivom výbere farebných a materiálových výtvarných vyjadrovacích prostriedkov. Vedieť aplikovať základné grafické princípy fungovania výtvarného znaku vo výtvarnej reči (výpovedi) a budovať výtvarný artefakt. Osvojiť si základné stavebné princípy a postupy v grafickom obraze. Viditeľnú stránku diela buduje študent vybranými materiálovými prostriedkami (farba, ceruza, lino,...) a výrazovými prostriedkami (línia, plocha, svetlo, objem, rytmus ..), ktoré organizuje rôznymi kompozičnými princípmi (statika, dynamika, symetria, asymetria, sčítanie, členenie ...). Formou výrazových prostriedkov a kompozičných princípov vyjadruje študent obsah, výpoveď diela.

 

Ateliér voľnej grafiky obsahom profilového predmetu je vytváranie grafického diela prostredníctvom použitia diapazónu grafických techník, autorských postupov a vizuálnych experimentov. Ateliér vytvára širokú platforma pre vyjadrenie mikropríbehu” študenta (s vlastným obsahom, posolstvom, odkazom, emóciami, estetickým zážitkom,…) v súčinnosti so študentovou individualitou, naturelom a svojbytnosťou. Výuka sa opiera aj o rôzne spoločenské a vedné aktivity ľudskej činnosti a vedie k rozširovaniu výtvarných a výrazových možností samotného média grafiky a myšlienok vo výtvarnej praxi. Každý študent individuálne a slobodne, prostredníctvom ateliérového diskurzu, konfrontácie a pozitívneho zneisťovania buduje svoj vlastný autentický príbeh.

 

Profilový predmet Ateliér ilustrácie a grafiky poskytuje v šiestich semestroch Ateliérovej výuky (po predchádzajúcom absolvovaní 2 semestrov prípravného kurzu grafiky) komplexné vzdelanie v oblasti ilustrácie a grafiky, s dominantným zameraním na ilustráciu. 3. a 4. semester sú zamerané na osvojovanie základných ilustračných postupov a realizácie menších ilustračných celkov. Študent sa zoznamuje so štruktúrou a kompozíciou výtvarného riešenia knižného diela, hľadá adekvátnosť použitia zvolenej výtvarnej techniky. Výuka je realizovaná kombináciou semestrálnych zadaní podľa učebného plánu a individuálnych konzultácií tak, aby študent absolvoval komplexnú prípravu podľa jednotlivých ilustračných žánrov. Paralelne s ilustračnou prípravou prebieha výuka a aplikácia techník umeleckej grafiky. Dôraz sa kladie na zvládanie nielen žánrových, profesných úloh, ale aj na individuálny, umelecko-osobnostný profil poslucháča. 5. až 7. semester je orientovaný na realizáciu rozsiahlejších ilustračných celkov a inštalácií, experiment a aplikáciu ilustračných princípov v kontexte súčasného umenia. Samotná forma výuky je kombináciou individuálnych konzultácií a projektovej spolupráce študentov v menších skupinách. Využíva sa aj spolupráca s externým prostredím formou workshopov, spoločných projektov, exkurzií, prezentácií a tiež medziateliérová spolupráca.  

 

Ateliér voľnej a farebnej grafiky – cieľom profilového predmetu je u študentov docieliť schopnosť vytvorenia vlastného výtvarného programu a to z hľadiska koncepčného, ale aj z hľadiska výtvarného média a technologických riešení. Štruktúra výučby na predmete je postavená tak, aby študenti dospeli k tejto osobnej výtvarnej autonómii postupným spôsobom. Princíp výučby je postavený na báze od jednoduchších ku zložitejším, od viazanejších k slobodnejším, od základov k nadstavbe. V prvom semestri pracujú na zadaniach, ktoré zakladajú na študijnej kresbe predmetu, následne na ich výtvarnom posune. V druhom semestri majú reagovať na zadaný formát, tretí ročník je venovaný hľadaniu výtvarných tém/problematík a technologickým experimentom v oblasti klasickej a digitálnej grafiky, farby, pohyblivého obrazu a prácu s priestorom. Získané vedomosti v intenciách výtvarného rozmýšľania, technologických vedomostí a kreatívneho experimentu završuje štvrtý ročník. Výučba v ateliéri prebieha s prispôsobením pedagogických techník na jednotlivé osobnosti študentov, cieľom je im pomôcť kriticky a samostatne rozmýšľať, sebavedome pracovať s grafickými technikami, výtvarným znakom a farebnosťou.


Laboratórium ilustrácie je predmet pre pokrývanie experimentálnych prístupov, okrajových polôh a skúmanie nových postupov a presahov v oblasti ilustrácie (autorská knižná tvorba, zinová tvorba, komixová tvorba, ilustrácie vo verejnom priestore a architektúre, tvorba pre digitálne prostredie). Objektívom laboratória ilustrácie je aktívne vyhľadávanie a skúmanie týchto území, aktívne pôsobenie nielen v interdisciplinárnej rovine, ale aj smerom von. Pedagóg spoločne so študentami laboratória aktívne hľadá, skúma a podrobuje kritike priestory experimentu. Výsledky laboratória aktívne podporujú vznik alternatívnej ilustrátorskej produkcie a scény, publikuje svoje výsledky a snaží sa o ich uplatnenie v mimoškolskom prostredí. Do laboratória ilustrácie je možné sa zapísať najskôr od ukončeného 5. semestra bakalárskeho štúdia (pričom predpokladom k štúdiu je osvojenie základných výtvarných postupov) a najneskôr do 7. semestra celkového štúdia v bakalárskom stupni, na 8. semester sa študent vracia na štúdium profilového predmetu, v ktorom chce ukončiť svoje štúdium záverečnou prácou. Študent sa v prvej fáze štúdia v laboratóriu ilustrácie zoznamuje s aktuálnymi laborovanými témami, analyzuje spoločne s pedagógom svoje portfólio výtvarných a koncepčných prístupov a skúma možnosti posunov a experimentu v súvislosti s danou témou. Ďalšími fázami štúdia sa študent nasmeruje na vývoj vlastného zadania, vo viac či menej koncepčných alebo formálnych rámcoch tak, aby rozvíjali hlavné obsahy laboratória. Študent počas štúdia prechádza od riešenia menších spoločných úloh, na ktorých sa spočiatku zoznamuje s alternatívnymi druhmi ilustrácie, k väčším spoločným alebo individuálnym laborovaným projektom. Počas štúdia získava skúsenosti s inými, ako hlavnými prúdmi ilustrácie, postupne rozvíja a rozširuje vlastné polohy. Dôležitou súčasťou štúdia je aj postupné získavanie poznatkov s reálnym publikovaním a verejnou prezentáciou projektov (publikovanie autorských zinov, komixov, ilustrovaných kníh, v analógových alebo digitálnymi formami). Spočiatku ide o menšie aj parciálne riešenia a jednoduchšie formy publikovania, neskôr počas štúdia si osvojuje už stredne väčšie a náročnejšie riešenia. Študent sa počas štúdia zapája do workshopov koncipovaných pre študentov laboratória ilustrácie naprieč všetkými úrovňami štúdia tak, aby mohol získavať poznatky od skúsenejších študentov počnúc participáciou až po samotné spoluorganizovanie. Týmto získava skúsenosti nielen so spoluprácou, ale aj organizáciou praktických výskumov, projektov a realizácií, ktoré uplatní v budúcom štúdiu a praxi.


Kresba – grafika I, II, III, IV, V, VI, VII je profilový predmetom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou všetkých ročníkov bakalárskeho štúdia študijného programu a hlavným podporným predmetom ateliérovej výučby. Náplňou predmetu je figurálne kreslenie, nadväzujúce na už predchádzajúce kresliarske schopnosti prijatých študentov. Na začiatku štúdia sú žiaci systematicky vedení k rozvoju pomocného videnia, potrebného k správnemu vytváraniu študijnej kresby. Vhodnými prostriedkami v I. semestri výučby sú statické objekty na báze trojrozmerných anatomických predlôh. Okrem dôsledného anatomického záznamu sa tu kladie dôraz na konštruktívne vyjadrenie priestoru a objemu kresbou. Pri kreslení sú uprednostňované pomôcky umožňujúce rýchlejší záznam vo veľkom formáte. Po zvládnutí statickej predlohy sa postupne prechádza na kreslenie živej figúry - aktu. V druhom a treťom semestri je výučba zameraná na realistický záznam figúry, čoho výsledkom sú kresby na báze štúdií. Od štvrtého semestra sú študenti vedení k postupom, na základe ktorých sa buduje ich autentický kresbový prejav. V nasledujúcich semestroch poskytuje vyučovanie priestor na realizáciu veľkoformátových figurálnych kresieb v škále rôznych techník a prístupov. V záverečnej fáze bakalárskeho štúdia sú vytvorené podmienky, na realizovanie figurálnych kresieb na báze vlastného autentického rukopisu. 

 

Grafické techniky I, II, III, IV, V, VI.: sú gradované do šiestich semestrov bakalárskeho štúdia. Grafické techniky I.- II. študent absolvuje v prvom ročníku –základné grafické techniky so zreteľom na tlač z výšky, hĺbky a plochy. Študent absolvovaním prvého ročníka nadobúda praktický a teoretický základ, ktorý je východiskom pre jeho ďalšie štúdium. Študent nadobúda zručnosti v grafických technikách a postupoch: lino, suchá ihla, lept, akvatinta, rezerváž, serigrafia a litografia. Grafické techniky III.- VI. Študent absolvuje v druhom a treťom ročníku štúdia. Študent má v tomto období popri rozvíjaní a upevňovaní výtvarných schopností, možnosť tvorivého použitia a rozvinutia nadobudnutých vedomostí a zručností v oblasti kreatívneho aplikovania grafických techník. Absolvovaním predmetu študent získa schopnosť realizovať svoje návrhy v jednotlivých grafických technikách tlače z výšky, hĺbky a plochy. Od všeobecných základov cez schopnosť kreatívne využívať nadobudnuté znalosti v rámci ateliérových zadaní. Výuka predmetu pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je študent na príklade ukážok a ich rozboru oboznámený s princípom, problematikou a podstatou daných grafických techník. V praktickej časti je na základe demonštrovania daného postupu tlače priamo konfrontovaný s celou problematikou praktickej realizácie svojich výtvarných návrhov do danej techniky. Ďalším krokom je samotná realizácia výtvarných návrhov a následná tlač, pri ktorej sa priamo konzultujú všetky konkrétne problémy so zvládnutím grafických techník a grafických princípov.


Médium papier – knižná väzba: Cieľom predmetu je osvojenie si základných pracovných postupov pri práci s papierom a praktické zvládnutie základných typov knižných väzieb. Poznanie spôsobov tvorby knižných väzieb umožňuje študentom tieto postupy aplikovať a experimentovať s nimi pri vytváraní vlastných umeleckých výstupov na báze knižného objektu ako aj pochopiť charakter média knihy. Predmet je kombináciou teoretických vstupov a praktických cvičení. Na predmet je možné zapísať sa v 3. a 4. semestri bakalárskeho štúdia.

 

Grafický priestor a objekt I, II v predmete Grafický priestor a objekt I študent získa prehľad umeleckých diel, ktoré invenčne pracujú s grafikou v priestore, aplikujú grafický princíp v priestorových objektoch, inštaláciách a intermediálnych projektoch súčasnosti. Nadobudnuté teoretické vedomosti v kontexte svojho výtvarného názoru aplikuje v projekte – návrhu grafickej inštalácie alebo objektu, s dôrazom na pochopenie, ako situovanie diela do priestoru ovplyvňuje grafické zmýšľanie, využitie technológií a materiálov. Návrh môže byť podkladom na realizáciu diela v rámci ateliéru, v externom prostredí.. V druhom semestri predmet Grafický priestor a objekt II poskytuje možnosť popri individuálnej tvorbe študentov aj ich vzájomnú spoluprácu – interaktivitu v podobe tvorivého tímu. Študenti realizujú dielo – inštaláciu alebo objekt v širšom ponímaní média grafiky, ktorého celkový charakter je závislý od smerovania spoločnej tvorivej komunikácie študentov pod vedením pedagóga. Výsledkom dvojsemestrálneho predmetu je schopnosť študenta citlivo sa orientovať v narábaní s výtvarnými prostriedkami, postupmi, zručnosťami v kontexte presahov grafických princípov do priestoru a grafického objektu.


Bioart a Nature art I, II: Predmet je určený pre tretí a štvrtý ročník študentov v bakalárskom stupni štúdia. Cieľom predmetu Bioart a nature art je okysličenie výtvarného a grafického uvažovania novými výtvarnými stratégiami (spolupráca s vedou /bioart/, bezprostredná práca s prírodou a jej materiálmi/nature art/), súčasnými problematikami (ekologické rozmýšľanie, vnímanie pozície človeka z perspektívy biológie, hľadanie harmonického, šetrného vzťahu človeka a prírody atď.) a technologických riešení (používanie živých materiálov, kultivovanie, generovanie, procesualita). Náplň predmetu pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Prvá teoretická časť (1. semester) obsahuje dva tematické celky a to: 1. Bioart, 2. Nature art. Prvý semester má za cieľ predstaviť teoretický kontext týchto súčasných umeleckých smerov formou seminárov, prednášok, a rozhovorov s pozvanými hosťami. Druhá praktická časť (2. semester) pozostáva z a realizácie nature art workshopu v teréne (prírode), výtvarnej tvorby v intenciách nature artu a z dokumentácie diel.


Marketing pre výtvarníkov I, II: Študent sa v priebehu výučby predmetu oboznámi so základným slovníkom problematiky marketingu vo výtvarnom umení. Oboznámi sa s historickým vývojom trhu výtvarného umenia na Slovensku a jeho aktuálnou podobou, možnosťami financovania vlastných tvorivých aktivít a výučba sa dotkne aj otázok spojených s písaním grantu. Samostatná časť bude venovaná prezentácii na internete a sociálnych sieťach. V rámci seminárov si študent precvičí prácu s hovoreným slovom a písaným textom, v rámci ktorých si rozvíja schopnosť verbalizovať a prezentovať seba ako tvorivú osobnosť a byť schopný predstaviť sa a rozprávať o vlastnej práci výtvarníka. To všetko s ohľadom na zrozumiteľnosť a jasné odovzdávanie koncovej správy svojmu potenciálnemu divákovi, alebo poslucháčovi.

 

Typografia pre ilustrátorov I, II: Predmet uvedie do problematiky typografie a jej možnosti aplikovania v grafickej tvorbe. Klasifikácia písma, štýlovanie textu, možnosti úpravy, odstraňovanie typografických chýb a tvorba korektných tlačových výstupov.

 

Grafické techniky VII. : Povinne voliteľný predmet Grafické techniky VII, je pre študentov 4. ročníka. Predmet nadväzuje na Grafické techniky I.-VI., rozvíja nadobudnuté vedomosti, kombinovaním grafických techník kreatívne využíva technologické zručnosti. Kladie dôraz na individuálny a autorský prístup.

Zo skupiny povinne voliteľných odborných predmetov si študent volí predmety, ktoré zodpovedajú špecializácii vybraného ateliéru. Študenti Ateliéru ilustrácie a grafiky si rozširujú technické a intelektuálne zručnosti a vedomosti zamerané na prácu s papierom a konštrukciou knihy (predmet Médium papier – knižná väzba), študenti Ateliéru voľnej a farebnej grafiky prepojenia grafiky s ekologickým rozmýšľaním a experimentom s prírodnými materiálmi (predmet Bioart a Nature art I, II), študenti Ateliéru voľnej grafiky presahom grafického princípu do priestoru a grafických objektov (predmet Grafický priestor a objekt I, II). Uvedené predmety sú prerekvizitami daných ateliérov, ale v prípade záujmu si ich môžu zapísať aj študenti ostatných ateliérov študijného programu a rozšíriť tak arzenál svojich vedomostí. Ďalšie podporné povinne voliteľné odborné predmetmi si študent volí bez ateliérového zamerania a rozvíja v nich maliarske postupy (predmet Základy maliarskych techník), grafické postupy (predmet Grafické techniky VII), znalosti materiálov a chemikálií využívajúcich v grafickom médiu (predmet Základy chémie a toxikológie), typografiu (predmet Typografika pre ilustrátorovi I, II), marketing (predmet Marketing pre výtvarníkov I, II), ........(predmet Odborný workshop). Súbor odborných predmetov zabezpečuje predpokladanú úroveň technologických zručností pre tvorbu v ateliéroch a profesionálne zvládnutie záverečnej bakalárskej práce. Okrem ateliérovej výučby a odborných predmetov, sú kľúčovými povinné teoretické predmety zamerané na vedomosti z oblasti vývoja dejín a teórie umenia, ako aj na špecifickú problematiku študijného programu: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV, Úvod do štúdia I – II, Anatómia I – II, Problematika výtvarných médií (maľba-grafika) I – II, Analýza obrazu ((maľba-grafika) I – II, Problematika slovenského výtvarného umenia I – II. Tieto dopĺňajú voliteľné teoretické predmety prehlbujúce disciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry, zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Študijný program GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú disciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Voliteľné predmety obohacujú rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0 

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe  GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí.

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe  GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ je možnosť voľby pre internú stáž. Študent má možnosť absolvovať internú študijnú stáž v rámci iného študijného programu VŠVU a rozšíriť tak svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré je následne schopný aplikovať v oblasti grafiky a ilustrácie v podobe interdisciplinárnych presahov.

 

Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/ 

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/ 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/ 

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných, múzejných a výstavných priestoroch, vo verejnom priestore, v cirkevných pamiatkach, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Uvedené v ILP

 

-      osnovu/ sylaby predmetu[1],  

Uvedené v ILP

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2],

Uvedené v ILP

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Uvedené v ILP

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Uvedené v rozvrhu v AIS.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44. V budove na Drotárskej ceste prebieha primárne Ateliérová výučba a výučba odborných praktických a teoretických predmetov.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18. V budove na Hviezdoslavovom námestí prebieha výučba teoretických predmetov.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23. V budove na Koceľovej 23 prebieha výučba výberových predmetov zabezpečovaných Katedrou maliarstva.

Uskutočňovanie predmetov: budova účelového zariadenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Štefánikovo nám. 18/10, Kremnica. V účelovom zariadení VŠVU v Kremnici prebieha výučba povinne voliteľného predmetu Odborný workshop a voliteľného predmetu Krátkodobý vzdelávací kurz.

[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej skúšky 10 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, aby dosiahol optimálne 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Študent musí pre riadne ukončenie štúdia obhájiť záverečnú bakalársku prácu a zložiť štátnu skúšku. Podmienky a postup pre ukončenie štúdia sú uvedené na webstránke školy: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok Kompletné informácie: V Bedekri - sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/ Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 191 ECTS bez kreditov za obhajobu a štátne skúšky

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 39 ECTS 

Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet).

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, Študent nemusí absolvovať výberové predmety podľa študijného plánu, ak má dostatok kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 240 kreditov (ECTS) za celé bakalárske štúdium vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnu skúšku 10 kredity (ECTS)

-      počet kreditov za záverečnú prácu 10 ECTS a obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 10 ECTS potrebných na riadne skončenie štúdia,

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Ateliérová výučba 70 ECTS

 

–        Viac informácii:

Bedeker a v ILP:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia a absolventov študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie, všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov, upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Na záver sú výstupy vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok


Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát a seminárne práce atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

V rámci študijného programu Grafika a iné médiapredmety ako napríklad Odborné workshop, Odborné exkurzie, Doplnková pracovná stáž, Ůvod do štúdia a iné uvedené v ILP hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov, má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov).

Podmienky uznávania upravuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/

a Smernica o uznávaní dokladov: https://www.vsvu.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém záverečných prác študijného programu Grafika a iné médiá sú evidované v AiS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,

Témy záverečných prác – bakalárskej práce, sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme).

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

Zhrnutie v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a sú zverejnené na webe:

 

Etický kódex: https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf 

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu.

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

 

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

a.       prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

b.       prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

c.       priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

d.       priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.


ŠTUDIJNÝ PLÁN

Študijný program: GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo formáte pdf. 

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér

 

Jančovič, Robert, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

špecializácia profilového predmetu:

Ateliér voľnej grafiky

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11749

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ

 

Palo, Ľuboslav, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu:

Ateliér ilustrácie a grafiky

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11728

 

Kolenčík, Vojtech, doc., akad. mal.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu:

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11753

 

Makar Róbert, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu:

Prípravný kurz grafiky

E-mailová adresa: makar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9259

 

Bubán Stanislav, doc., Mgr. akad. mal.

Funkcia: docent

špecializácia profilového predmetu:

Kresba – grafika

E-mailová adresa: buban@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11710

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo formáte pdf.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Augustovič Peter, akad. mal.

Funkcia: odborný asistent

Názov predmetu: Grafické techniky I. II. III. IV. V. VI. VII

E-mailová adresa: augustovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11697

 

Gyenes Gabriel, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: odborný asistent

Názov predmetu: Bioart a Nature art

Asistent: Ateliér voľnej a farebnej grafiky

E-mailová adresa: gyenes@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31677

 

Pézman Andrea, Mgr. art. Ing. arch., ArtD.

Funkcia: odborná asistentka

Názov predmetu: Grafický priestor a objekt I a II,

Asistent: Ateliér voľnej grafiky

E-mailová adresa: pezman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11729

 

Šebelová Zuzana, Mgr. art.

Funkcia: asistent

Názov predmetu: Médium papier – knižná väzba

E-mailová adresa: sebelova@vsvu.sk

Asistent: Ateliér ilustrácie a voľnej grafiky

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34119

 

Macurová Katarína, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: odborný asistent

Názov predmetu: Laboratórium ilustrácie

E-mailová adresa: klepoch@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11798?mode=full&do=filterForm-submit&surname=Macurov%C3%A1&university=706000000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

 

Klepoch Tomáš, Mgr. art.

Funkcia: odborný asistent

Názov predmetu: Laboratórium ilustrácie

E-mailová adresa: klepoch@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18695

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Hodásová, Barbara, Mgr. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Študijný program GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ. Témy záverečných prác sú generované pre každého študenta individuálne.

Jančovič, Robert, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: jancovic@vsvu.sk  

Palo, Ľuboslav, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: palo@vsvu.sk  

Kolenčík, Vojtech, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: kolencik@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené. 

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Klára Štefanovičová

kaii.stefanovicova@gmail.com


h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijná poradkyňa

Andrea Pézman, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: pezman@vsvu.sk

 

Študijný poradca

Robert Makar, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: makar@vsvu.sk

 

Individuálne poradenské stretnutia na základe dohovoru prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková Mária, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/  


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ:

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 762,6 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú v súlade s bezpečnostnými predpismi a podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): Profilové predmety, ktoré vyučujú vedúci ateliéru spolu so asistentami/odbornými asistentami. Každému Ateliéru prislúcha minimálne 1 určená miestnosť.

Ateliéry : 

m.č. 127 –            36,0 m2                 ateliér – doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.

m.č. 172 –              16,0 m2                 ateliér – doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.

m.č. 201 –            35,4 m2                ateliér – prof. Róbert Jančovič, akad. mal. 

                                                             as. Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD. 

m.č. 202 –            90,7 m2                ateliér – prof. Róbert Jančovič, akad. mal. 

                                                             as. Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD. 

m.č. 205 –            35,4 m2 ateliér – prof. Róbert Jančovič, akad. mal.

                                                             as. Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD. 

m.č. 213 –            43,6 m2 ateliér – doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

m.č. 214 –            93,0 m2  ateliér – doc. Mgr. art. Ľubo Palo, ArtD.

                                                              as. Mgr. art. Zuzana Šebelová

m.č. 216 –            33,6 m2 ateliér – Mgr. art. Tomáš Klepoch

m.č. 218 –            16,2 m2 doktorandi 

m.č. 219 –            36,6 m2 ateliér – doc. Mgr. art. Ľubo Palo, ArtD. 

as. Mgr. art. Zuzana Šebelová

m.č. 236 –            34 m2    ateliér – doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal.

ATELIÉRY SPOLU : 466,5 m2


Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie v Ateliéri vychádza na jedného študenta približne 4 m2 priestoru. Štandardom Ateliéru je základná pracovná výbava (+ wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Ateliéry sa nachádzajú v budove školy na Drotárskej ceste 44.


Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálne učebňa disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Digitálna učebňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44).


Dielne a laboratória (miestnosti):

Dielne sú v celkovej rozlohe 261,4 m2. Dielne študenti využívajú v súlade s bezpečnostnými predpismi a pri školení o bezpečnosti podpisujú bezpečnostné podmienky. Dielne používajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou dielní sú aj sklady materiálu. Serigrafická dielňa, Tlačiarenská dielňa, Leptáreň. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

Dielne :

m.č. 057 – 30,0 m2 - serigrafická dielňa – Ľubomír Geriak

m.č. 125-126 - 216,2 m2 - tlačiarenská dielňa – Mgr. art. Jančovič Róbert

Mgr. art. Branislav Novotný

m.č. 129 – 15,2 m2 - leptáreň - Mgr. art. Jančovič Róbert

Mgr. art. Branislav Novotný

DIELNE SPOLU : 261,4 m2

Sklady

m.č. 016 - 18,3 m2 - osvetľovacia miestnosť pre kyanotypiu, sklad papiera+rezačka

m.č. 078 - 16,4 m2 - sklad brusiva a litografických kameňov

SKLADY SPOLU  34,7 m2

 

Materiálne zdroje: Pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje pre študijný program Grafika a iné média. Študenti majú k dispozícii základné chemikálie pre technologické procesy v grafike. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne Katedra grafiky a iných médií z rozpočtu a z grantových a výskumných projektov.

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).


Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.


Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/ 


Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a. Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

- Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

- Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

- Napríklad minedu, EU, Slov-lex

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0 


b. Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU


c. Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)


d. AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

- ILP – informačné listy predmetov

- Rozvrh

- Študijný plán študijného program

- Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do 

 

e. Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f. Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/ 

https://www.instagram.com/vsvu_afad/ 

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0  

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0  

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Medium a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných worskhopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole.

Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.) 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú dostupné na webe školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalárske-studium/


Kritériá a požiadavky na štúdium programu Grafika a iné médiá dostupné na webe:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/grafika-a-ine-media/?v=LRJ8jJO2


VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie, na ktoré sa môže prihlásiť on-line, s tým, že má možnosť výberu z viacerých pedagógov a doktorandov. VŠVU tiež poskytuje kolektívne konzultácie a prezentácie o študijných možnostiach. Prebiehajú počas dní otvorených dverí na VŠVU, alebo priamo po dohode so strednými školami (prezenčne aj dištančne).


Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie konanie prebieha v dvoch kolách a uchádzačov posudzuje komisia zložená zo zabezpečujúcich pedagógov s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU. Prijímacia komisia je menovaná rektorom/rektorkou školy.


Prvé kolo prebieha dištančne bez účasti uchádzača. V prvom kole hodnotí prijímacia komisia digitálne portfólia podľa požiadaviek zverejnených na webe VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/grafika-a-ine-media/?v=LRJ8jJO2

Portfólio musí obsahovať práce, v ktorých uchádzač preukáže kresebné zručnosti v podobe štúdie hlavy 1:1 a štúdie figúry podľa modelu, keďže kresba tvorí základ pre štúdium. Ďalej práce a skicár zamerané na kreativitu a ďalšie zručnosti uchádzača, v ktorých je naznačené jeho smerovanie, vizuálne a intelektuálne nastavenie. Motivačný list, ktorý okrem motivácie uchádzača prezentuje aj jeho schopnosť vyjadrovania sa.


Postup do druhého kola.

Prijímacia komisia vyhodnotí práce odovzdané v prvom kole a určí skupinu postupujúcich do druhého kola.

Podmienkou postupu do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov z prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky sú informovaní a výsledky zverejnené prostredníctvom webu školy najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom a uchádzačkám zaslaná pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.


Druhé kolo prebieha prezenčne za účasti postupujúcich uchádzačov z 1. kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni, nasledovne: Predmetom úloh je kombinácia zadaní, cez ktoré uchádzač prejaví schopnosť kompozičného, grafického a ilustratívneho videnia. Uchádzač preukazuje tvorivé schopnosti umeleckého videnia a výtvarnej reakcie na podnety. Obsah úloh a zadaní je pripravený tak, aby u uchádzačov sa prejavila nápaditosť vo vizuálnom prejave. Vypracované zadania preukážu ako sa uchádzač vie výtvarne vyjadrovať. Ako uvažuje v súvislostiach a aké zručnosti dokáže využiť vo svojej tvorbe. V ústnom pohovore uchádzač prezentuje svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe GRAFIKA A INÉ MÉDIÁ

Súčasťou druhého kola je tiež testovanie preverujúce kritické a vizuálne uvažovanie, čítanie s porozumením, prípadne všeobecný prehľad vo výtvarných umeniach a kultúre. Ústny pohovor zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú každoročne aktualizované a sú zverejnené na webe školy. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom umenia, s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností.


Celý postup a podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webstránke školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

 

Prijímacie pohovory sú:

- Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať vo svojom portfóliu a počas prijímacieho konania otvorenosť a zrelosť na štúdium na bakalárskom stupni štúdia

- Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

- Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

 

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2  

 

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

1. Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum je sprístupnený širokej odbornej a laickej verejnosti.

2. Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3. Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU. 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané v Predpise pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytnutého vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané v Predpise pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytnutého vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1. Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

zverejnený v AIS


2. Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3. Interný list o ukončení magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)

 

4. Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5. Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

zverejnený v AIS

 

6. Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7. Etický kódex:

 

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/  

 

 

8. Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9. Zásady výberového konania na VŠVU:

 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vs-eobecne-krite-ria-na-591bfcba7de38.pdf

 

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/konkre-tne-podmienky-na-obsad-591bfc55333b4.pdf

 

10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

 

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

 

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf   

 

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

 

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/?v=LRJ8jJO2

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0