DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Paľo
I.2 - Meno
Ľuboslav
I.3 - Tituly
doc., Mgr.art, ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1968
I.5 - Názov pracoviska
Katedra grafiky a iných médií, VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
pedagóg, docent
I.8 - E-mailová adresa
palo@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11728
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - grafika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - grafika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - grafika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - Grafika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ, vedúci Ateliéru ilustrácie Vysoká škola výtvarných umení od 2018
vysokoškolský učiteľ, vedúci Laboratória ilustrácie Vysoká škola výtvarných umení 2015 - 2018
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení 2003 - 2015
stredoškolský učiteľ Stredná súkromná umelecká škola 1998 - 2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér ilustrácie a grafiky Grafika a iné médiá Bc. štúdium Umenie
Ateliér ilustrácie a grafiky Vizuálne umenia Mgr. štúdium Umenie
bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Grafika a iné médiá bakalárske umenie
diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenia magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Grafika a iné médiá (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Médium papier - knižná väzba Grafika a iné médiá Bakalárske štúdium Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
86
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
226
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
64
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

EUCA28830 - Bienále ilustrácií Bratislava; Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: ZVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Bienále ilustrácií Bratislava (25: 04.09. - 25.11.2015 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: Výstava- 25. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti BIB 2015; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 04.09. - 25.10.2015; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: web-TS, web-BIB 2015; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/bienale-ilustracii-bratislava-2015/19590-clanok.html

2.EUCA46463 - Otcovia / Fathers; Galéria Čin Čin / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Otcovia / Fathers (05. 11. - 29. 11. 2019 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: výstava, kurátorka výstavy: Barbara Brathová; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05. 11. - 29. 11. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, screenshot relevantnej web stránky, banner, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj
3.EUCA21405 - Ashigaka Art Museum / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: XXIV. Bienále ilustrácií Bratislava Slovensko; Charakteristika: výstava ilustrácií; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 6.09. 2013 - 26.10. 2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg; Ďalšie údaje: o 24. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava - BIB 2013.
4.EUCA00708 - FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI / BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: ZXZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: ilustrácie; Tech. popis: 5 ks, akryl, tempera, maľba; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 5; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23.3. - 28.3.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalog, plagat
5.EUCA15129 - SND / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: ZYV; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Dielo; Názov: Teatro illustrato; Tech. popis: ilustrácie, akryl, tempera, koláž, cca 40 prác; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 6.12.2012 - 31.1.2013; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka plagát; odkaz na internetový zdroj
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.EUCA46783 - Bienále ilustrácií Bratislava; Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: ZVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 27. ročník BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA (BIB) 2019 (25. 10. 2019 - 05. 01. 2020 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 25. 10. 2019 - 05. 01. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotografia 27. ročníka BIB 2019, scan z katalógu z podujatia, link na relevantné web stránky; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti BIB je jedinečným podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, s podporou MK SR. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu - IBBY. Je to najvýznamnejšie nekomerčné podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Na 27. ročníku BIB je zastúpených 47 krajín, 416 ilustrátorov, 539 kníh a 3056 ilustrácií.
2.EUCA42520 - Nakladatelství Portál / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: ZXX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Haló, haló, paní Kočko! - výtvarné spracovanie knihy; Tech. popis: Výtvarné spracovanie knihy, ilustrácie, akryl, tlač na papieri, 2018, 32 farebných strán, ISBN 978-80-26213642; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Sken-Obálka knihy, tiráž knihy, Web-screenshot; odkaz na internetový zdroj
3.EUCA46463 - Otcovia / Fathers; Galéria Čin Čin / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: YXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Otcovia / Fathers (05. 11. - 29. 11. 2019 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: výstava, kurátorka výstavy: Barbara Brathová; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05. 11. - 29. 11. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, screenshot relevantnej web stránky, banner, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj
4.

EUCA42517 - Vydavateľstvo IKAR / PAĽO, Ľuboslav (1968), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: ZXV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Môj kocúr Tamtam - výtvarné spracovanie obálky a knihy; Tech. popis: Výtvarné spracovanie obálky a knihy, Autor je súčasne aj autorom textu, maľba, tlač na papieri,detská kniha, 40 strán, ISBN 978-80-551-6367-3; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Sken - Obálka a tiráž knihy; odkaz na internetový zdroj

5.Le Petit Vagabond et Clara, Le Ver a Soie, Paríž, Francúzsko, 2019, ISBN 979-10-92364-36-1, editor Virginie Smaniec, vydanie knižného projektu, sólistický výstup
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Bienále ilustrácií Bratislava 2005 – katalóg BIB 2005. Zostavovateľ: Mgr. Barbara Brathová In: Bienále ilustrácií 2005, katalóg, str. 364 Vydavateľ: sekretariát BIB, Bibiana, Bratislava, 2005 ISBN: 8-89154-09-3
2.Slovak Children´s Book, odborná publikácia, 43 profilový text, zverejnené dielo, str.150-155 Autor: Barbara Brathová Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava, 2009
3.Oita Biennale of Illustrations, katalóg, str. 48 Vydavateľ: Educational Board, Aki Town, Oita, Japonsko, 2004 ISBN: 83-910501-8-1
4.Bienále ilustrácií 2007 – filmový portrét TVA 35/2007,35.07 TVART, red, Ľudo Petránsky
5.„Podoby knižnej ilustrácie nastupujúcej generácie autorov“, profilový článok, zverejnené dielo, Publikácia: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 Autor: Zuzana Stanislavová Vydavateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava, 2010, str. 266-267 ISBN: 978-80-8119-026-1
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Digitálne médiá – program nadácie Tatra banky - riešiteľ projektu 2018–19

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Výkonného výboru Bienále ilustrácií Bratislava periodicky
člen hodnotiacej komisie Najkrajšie knihy Slovenska periodicky

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Accademy Belle Arti di Macerata Macerata, Taliansko 15. - 22. 10. 2018 Erazmus
Gallery of Modern Art, Shiga Shiga, Japonsko 15.5 - 24.5.2010 pozvanie hosťujúcej inštitúcie
Cité International des Arts Paríž, Francúzsko 20. jún - 31. august 2009 Rezidenčný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Bologna Book Fair Exhibition - v projekte - člen medzinárodnej poroty


ROUTE 15 International, Dokk 1, Aarhus, Dánsko - lektor

Dátum poslednej aktualizácie
07.11.2022