DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. akad. mal. Vojtech Kolenčík
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kolenčík
I.2 - Meno
Vojtech
I.3 - Tituly
Doc., akad. mal
I.4 - Rok narodenia
1955
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska 44, 811 02 Bratislava I
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
kolencik@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11753
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
Oddelenie knižnej tvorby
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Katedra grafiky
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg, odborný asistent, vedúci ateliéru, Katedra grafiky a iných médií, Ateliér voľnej a farebnej grafiky Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1990-1994
vysokoškolský pedagóg, docent, vedúci ateliéru, Katedra grafiky a iných médií, Ateliér voľnej a farebnej grafiky Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1994-2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér voľnej a farebnej grafiky KG/AtKo.B3 – B7/11 (2939-2943) Grafika a iné médiá bakalársky umenie
bakalárska práca KG/BaPr.B8/14 (5583) Grafika a iné médiá bakalársky umenie
Ateliér voľnej a farebnej grafiky KG/AtKo.m1 –m3/11 (2945-2947) Grafika a iné médiá magisterský umenie
diplomová práca KG/DiPr.m4/14 (5584) Grafika a iné médiá magisterský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Spolugarant študijného programu Grafika a iné médiá bakalársky umenie
Spolugarant študijného programu Grafika a iné médiá magisterský umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
82
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
70
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Doplnkový ateliér KG/DaGm.b4 – b7/11 (3882-3885) Grafika a iné médiá bakalársky umenie
Pracovná stáž KG/Prst.b4 – b7/16 (6606-6609) Grafika a iné médiá bakalársky umenie
Doplnková pracovná stáž KG/Dost.b3 – b8/16 (6613-6618) Grafika a iné médiá bakalársky umenie
Doplnkový ateliér 2. stupeň KG/DaGm.m1, m2/11 (3886, 3887) Grafika a iné médiá magisterský umenie
Pracovná stáž 2. stupeň KG/Prst.m1, m2/16 (6610, 6611) Grafika a iné médiá magisterský umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
108
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
56
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Koláž a maľba (spolu s Tamarou Kolenčíkovou) kurátor: Eva Trojanová, Mestská galéria Bratislava, 2018
2.Vojtech Kolenčík: 2 ½ polčas, kurátorka: Alena Vrbanová, Samostatná štátna galéria v Banskej Bystrici, 2005
3.Vojtech Kolenčík: Obrazy, kurátorka: Eva Trojanová, Danubiana, Bratislava, 2014
4.Vojtech Kolenčík: Obrazy, Galéria 19, kurátor: Marián Meško, Bratislava, 2014
5.Copy(20)ride, Nitrianská galéria, kurátorka: Alena Vrbanová, Nitra, 2017
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Koláž a maľba (spolu s Tamarou Kolenčíkovou) kurátor: Eva Trojanová, Mestská galéria Bratislava, 2018
2.Medzi bielou a čiernou, kurátorka: Veronika Trnečková, Pistoriho palác, Bratislava, 2020
3.In Honor of Koloman Sokol, Martha Gault Art Gallery - Slippery Rock University (28. 2. – 27. 3. 2019) Slippery Rock, USA
4.Podoby a premeny, kurátor: Xénia Lettrichová, galéria Pálffy, Bratislava, 2020
5.Hysteria siberiana, (spolu s Jakubom Milčákom a Svätoplukom Mikytom) ART-BELARUS GALLERY, kurátor: Peter Milčák, Minsk, Belorusia, 2020
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2004, Trojanová, E.: Vojtech Kolenčík, katalóg, Bratislava: Galéria SPP. [3.6.-27.6. 2004]. 2004. 12 s.
2.2005, Vrbanová, A.: Vojtech Kolenčík: 2 ½ polčas, katalóg, Banská Bystrica : Štátna galéria. 2005. 15 s. ISBN 80-88681-55-3.
3.2012, Meulensteen, G. M., Polakovič, E., Trojanová, E.: Vojtech Kolenčík, katalóg, Collection of Slovak Art. Bratislava: Danubiana, Meulensteen Art Museum. 52 s. ISBN 978-80-09025-54-1.
4.Kolektív autorov: Slovenská grafika 20. Storočia, Galéria mesta Bratislava, 2007, ISBN: 9788088762904
5.Jana Geržová: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. Storočia, PROFIL, 1999, ISBN: 80-968283-0-4
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci Katedry grafiky a iných médií Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1993-1996
člen umeleckej rady Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1995-2001
workshop, téma: Výtvarné umenie a techniky sieťotlače Východoslovenská galéria, Košice november, 2010

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
iniciácia a garancia výstavných projektov prezentujúcich tvorbu Ateliéru voľnej a farebnej grafiky, doma i v zahraničí.