DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. akad. mal. Robert Jančovič
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Jančovič
I.2 - Meno
Robert
I.3 - Tituly
prof., akad. mal.
I.4 - Rok narodenia
1958
I.5 - Názov pracoviska
Katedra grafiky a iných médií, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor/vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
jancovic@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11749
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
Oddelenie knižnej tvorby
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Grafika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Grafika
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
pedagóg kurzu základných grafických techník Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií 1990-92
vysokoškolský pedagóg/vedúci Ateliéru voľnej grafiky Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií 1992 - 1994
vysokoškolský pedagóg/docent/vedúci Ateliéru voľnej grafiky Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií 1994 - 2005
vysokoškolský pedagóg/profesor/vedúci Ateliéru voľnej grafiky Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií 2005 - doposiaľ

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér voľnej grafiky Grafika a iné médiá bakalársky stupeň Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Grafika a iné médiá bakalársky stupeň Umenie
Ateliér voľnej grafiky Vizuálne umenie magisterský stupeň Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenie magisterský stupeň Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Grafika a iné médiá - hlavný zabezpečujúci pedagóg bakalársky stupeň Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
84
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
72
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Doplnkový ateliér Grafika a iné média bakalársky stupeň Umenie
Pracovná stáž Grafika a iné média bakalársky stupeň Umenie
Doplnková pracovná stáž Grafika a iné média bakalársky stupeň Umenie
Doplnkový ateliér 2. stupeň Vizuálne umenie magisterský stupeň Umenie
Pracovná stáž 2. stupeň Vizuálne umenie magisterský stupeň Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.1993 - Robert Jančovič. Národná galéria Sofia, Bulharsko, kurátor: Blogovesta Ivanova, samostatná výstava (33 grafických listov)
2.1997 - The Prints of the World. National Culture Festival, Kanagawa, Japonsko, kurátor: T. Hamano, W. Skulicz, Z. Kržišnik
3.1999 - The exibition of Price - winners. K. Wakatsuki (Japonsko), L. Gotlezb (Argentína), R. Jančovič (Slovensko),V. Makuc (Slovinsko), L. Chun-Wook (Kórea). 23. Medzinarodni grafićni bienale, usporiadateľ: MGLC Ljubljana, Slovinsko, kurátor: Z. Kržišnik (15 grafických listov)
4.1997 - Guests of honour - R. Jančovič (Slovensko), A. Pomodoro (Taliansko), Borgo G. Csaba (Maďarsko), A. Lorenzo (Španielsko), H. Zens (Rakúsko). 2nd Egzptian International Print Triennale 96. Museum of Egyptian Modern Art, kurátor: F. Shehata (13 grafických listov)
5.2006 - Robert Jančovič. Printworks. FAB Gallery, University of Alberta, Kanada. Kurátor: Walter Jule, samostatná výstava (30 grafických listov)
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

From the Biennial Prize Winners Collection: Shifts in the Canon, The International Centre of Graphic Arts, Ľubľana, Slovinsko, 07. 11. 2019 - 08. 03. 2020, Kolektívna výstava víťazných diel z Ljubljana Biennial of Graphic Arts zo zbierky International Centre Of Graphic Arts, autori výstavy: Nevenka Šivavec, Breda Škrjanec and Gregor Dražil

2.

Plus - Minus: Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy, Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace Masarykova, Liberec, Česká republika, 27.9.2018 - 6.1.2019, kolektívna výstava; Kurátorka: Zuzana Štěpanovičová

3.

III. Lithografietage International, Münchner Künstlerhaus, Mníchov, Nemecko, 29.8. - 2.9.2018, Kolektívna výstava v rámci III. Medzinárodných litografických dní

4.Copy (20) Ride, Nitrianska galéria - reprezentačné sály, Nitra, Slovensko, 6.4. - 30.4.2017, kolektívna výstava; Kurátorka výstavy: Alena Vrbanová
5.

Steindruck Hanke: Eine Sammlung von Bilderen, Skulpturen und Lithografien wird Aufgelöst, Unterseen, Švajčiarsko, 21.10. - 12.11.2017, kolektívna výstava

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Monografia: Jančár, I.: Robert Jančovič – Príbeh sveta, Slovart, Bratislava, 2001.120s. ISBN 80-222-0495-1

2.1997 - 4é triennale mondeale d´ estampes petit format Chamaliéres 1997, Francúzsko, skupinová výstava, ohlas v článku v katalógu: Michálek, O.: Robert Jančovič. In 4é triennale mondeale d´ estampes petit format Chamaliéres 1997, vyd. L´Association Mouvement Art Contemporain de Chamaliéres, 1997. s. 23.
3.2000 - Medzynarodowe Triennale grafiky Krakow 2000, Poľsko, skupinová výstava, ohlas v článku v katalógu: Antos,J.: Akou cestou k moderne? In Medzynarodowe Triennale grafiky Krakow 2000, vyd. Towarzystwo Slowakov w Polsce, Krakov, 2000. ISBN 83-87842-49-4, s. 5.-6.
4.Ohlas v článku na tvorbu: Trojanová, E. Robert Jančovič. IN Grapheion č.3.-4. Európska revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru. ISSN 1211-6890, roč. 1997, č. 3.-4., s. 98.-99. Bachratý, B. Robert Jančovič-Medzinárodní událost. IN Grapheion č.3.-4. Európska revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru. ISSN 1211-6890, roč. 1997, č. 3.-4., s. 95.-98.
5.1995 - 8th International Print Biennale Varna´95, Bulharsko, skupinová výstava, ohlas v článku v katalógu: Szmudová, K.: Robert Jančovič- Slovakia - Winner of the Grand Prix of Varna´93. In 8th International Print Biennale Varna´95, vyd. Bulgarski boudozhnik, Sofia, 1995. s. 210
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.III. Lithografietage International (LITHO printmaking beyond the borders), Zmluva č. 18-145-03793, Fond na podporu umenia, Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie, Zodpovedný riešiteľ: prof. Róbert Jančovič, akad. mal. /Katedra grafiky a iných médií/, Obdobie riešenia 2018

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Umeleckej rady VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1992-96
člen Umeleckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici Akadémie umení v Banskej Bystrici 1996 - doposiaľ
člen Akademického senátu VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1993 - 97, 2001 - 2006
zástupca vedúceho Katedry grafiky a iných médií VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1994 - 97
vedúci Katedry grafiky a iných médií VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1997 - 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Akadémia výtvarných umení) v Budapešti, Maďarsko Budapest, 1062 Andrássy út 69-71., Maďarsko 1999 hosťujúci pedagóg
Concordia University of Edmonton, Edmonton, Kanada 7128 Ada Blvd NW, Edmonton, AB T5B 4E4, Kanada 2006 hosťujúci profesor
Fakulte umění Ostravské univerzity v Ostravě Podlahova 3, 70103, Ostrava, Česká republika 2013 vyžiadaná prednáška a workshop
Münchner Künstlerhaus, Mníchov, Nemecko Lenbachpl. 8, 80333 München, Nemecko 29.8.-2.9.2018 III. Lithografietage International (LITHO printmaking beyond the borders), Zmluva č. 18-145-03793, Fond na podporu umenia, Program 1.4.5. Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie, Zodpovedný riešiteľ: prof. Róbert Jančovič, akad. mal. /Katedra grafiky a iných médií/

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Prezentácia študentských prác na výstavách, organizácia študentských výstav a exkurzií doma a v zahraničí. Spolupráca s partnerskými školami a inštitúciami ako napr. Tokyo University of the Arts, Japonsko, Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest, Akademie výtvarných umení v Praze, Universität für angewandte Kunst Wien, Akadémia umení Banská Bystrica, Ostravská Univerzita v Ostravě.