DOKUMENT
Študijný program INTb.14 - Intermédiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Intermédiá 107144
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava , ďalšie miesta uskutočňovania študijného programu: Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Akademicky orientovaný – umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný celkový počet študentov a študentiek je 50. Aktuálny počet študentov a študentiek vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 41 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov a uchádzačiek do prvého ročníka bol 26 (v akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov a študentiek do prvého ročníka je 10 (pre akad. r. 2022/23).
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu

 

Študijný program Intermédiá bol založený na základe potreby reagovať na samotný vývoj umeleckého vzdelávania v oblasti vizuálneho umenia minimálne v európskom priestore. Súčasne však išlo aj o reflexiu záujmu mnohých uchádzačov a uchádzačiek o edukáciu prekračujúcu hranice klasických umeleckých druhov vizuálneho umenia, ktoré neboli vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme definované. Študijný program Intermédiá integroval do vzdelávania prvky, prístupy, formy a prejavy patriace do oblasti napr. dramatických umení (video, zvuk, text, performativita a iné), nových technológií (interaktivita, virtuálna realita a iné), ale aj metodiky a prístupy humanitných vied a kultúrnej prevádzky.

Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Intermédiá v jeho bakalárskom stupni je poskytnúť všeobecný základ a komplexné znalosti a kompetencie pre umeleckú tvorbu v oblasti vizuálneho umenia v intenciách intermediálnych presahov (vykonávať širokú škálu kreatívnych a technicko-technologických činností). Dôležitou súčasťou vzdelávania je tiež orientácia v dejinách a teórii umenia, filozofii, estetike, ako aj ďalších humanitných disciplínach, rozvíjanie kritického myslenia, orientácia v súčasnom umení a galerijnej prevádzke minimálne v kontexte stredoeurópskeho priestoru. Cieľom vzdelávania je tak komplexná pripravenosť absolventky a absolventa bakalárskeho štúdia na výkon profesie umelkyne či umelca v dvoch špecializáciách študijného programu Intermédiá – intermédiá a sochárstvo.

Študentom a študentkám poskytuje slobodu v osobnej profilácii na médiá, ktoré sú im v umeleckej praxi najbližšie. Bakalársky stupeň zabezpečuje nadobúdanie základných a všeobecných znalostí, zručností a kompetencií potrebných pre samostatnú i skupinovú tvorbu umeleckých projektov prostredníctvom predmetov audiovizuálnych technológií (výučba tvorby audiovizuálnych diel od vytvorenia foto-, audio- či videozáznamu, jeho následnej editácie, postprodukcie v editorských softvéroch a priestorovej inštalácie), predmetov na digitálnom základe (výučba 3D modelovacích, animačných a prezentačných softvérov a virtuálnej reality), na analógovom a materiálovom základe (vytvorenie diel z rôznych druhov tradičného i súčasného materiálu, ako napríklad hlina, drevo, kameň, plasty, kov) a predmety, pri ktorých sa zameriava na rozhýbanie tela, prácu s hlasom, kritické písanie či tvorivé písanie.

V procese štúdia študentov a študentiek sú taktiež realizované individuálne, skupinové, ateliérové či katedrové výstavy, prezentácie, kultúrne podujatia, na ktorých sa študenti a študentky aktívne organizačne podieľajú (v podobe PR, inštalácie, selekcie diel, kurátorstva, architektúry výstavy, komunikácie s kurátorkou, kurátorom či inštitúciou a pod.). Súčasne sa počas štúdia zúčastňujú odborných workshopov (s lektormi a lektorkami z rôznych oblastí vizuálneho umenia, teórie či blízkych humanitných odborov) a pracovných stáží, ktoré sú neoceniteľným nástrojom pre bezprostredný kontakt študentov a študentiek s praxou. Svoju špecializáciu si môže študent či študentka ďalej dopĺňať stážami v špecializovaných ateliéroch v rámci študijného programu Intermédiá, ale aj v rámci ďalších študijných programov VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní štúdia má absolvent a absolventka potrebné povedomie o všetkých zložkách tvorivého procesu, koncepčných, rešeršných, materiálových, technických a technologických, a dokáže sa uplatniť v prostredí kamenných či virtuálnych galérií, kultúrnych centier, umeleckých zoskupení, artist-run galériách a realizáciách diel vo verejnom priestore.

Študijný program je tak založený na súčinnosti tradičných výtvarných médií a prvkov z iných oblastí umenia (napr. tanec, hudba, film a pod.) s rôznymi vedeckými, odbornými a spoločenskými oblasťami života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy, alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Intermédiá môžeme v krátkosti charakterizovať ako dynamickú experimentalitu medzi médiami a prostrediami.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:  

Absolvent či absolventka študijného programu Intermédiá je všestrannou tvorivou osobnosťou – umelcom či umelkyňou, so schopnosťou produkovať vlastné autorské výstupy a projekty v špecifickom rozsahu produkcie objektového diela, produkcie a postprodukcie digitálneho pohyblivého obrazu, performatívnych prejavov, textartových, zvukových či virtuálnych diel. Počas štúdia nadobudne schopnosť samostatného myslenia a tvorby výtvarného diela od ideovej koncepcie cez realizáciu až po verejnú prezentáciu. Absolventi a absolventky sú schopní a schopné vytvárať, analyzovať, interpretovať a prezentovať svoje diela v rodnom aj v anglickom jazyku a môžu sa uplatniť v domácom aj medzinárodnom tvorivom prostredí. Sú schopní a schopné kriticky prehodnocovať a ďalej rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v druhom, prípadne treťom stupni štúdia a v celoživotnom vzdelávaní. Majú možnosť uplatnenia v rámci širokej škály kreatívnych, humanitných a tvorivých disciplín. Sú schopní a schopné aktuálnej reflexie súčasného umenia a spoločnosti, organizácie eventov, výstav a podujatí, minimálne ako súčasť tvorivého a organizačného kolektívu. Môžu sa zúčastňovať aktívnej kultúrnej, spoločenskej a sociálnej interakcie, v rámci ktorej vedia rozvíjať individuálnu prácu aj tímovú spoluprácu. Získavajú predpoklady, aby porozumeli, rešpektovali a podporovali diverzitu, inakosť aj jedinečný prínos ľudí naprieč kultúrami a societami.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi a absolventky bakalárskeho študijného programu Intermédiá majú predpoklady pre uplatnenie predovšetkým ako samostatne alebo skupinovo tvoriaci umelci a umelkyne v oblasti vizuálneho umenia a súvisiacich kreatívnych oblastí, na domácej aj zahraničnej scéne. Okrem vlastnej tvorivej a intelektuálnej práce by mali mať primerane rozvinuté aj komunikačné, organizačné a produkčné schopnosti, orientovať sa v histórii umenia a v súčasných kultúrnych diskurzoch. Vedomosti, skúsenosti, zručnosti a kritické myslenie získané vďaka štúdiu by mali byť zdrojom sebavedomia a citlivosti. Schopnosť neustáleho učenia a sebazdokonaľovania, vytrvalosti v rozvíjaní tvorivého programu, odvaha experimentovať a klásť si vysoké kvalitatívne nároky, by mali byť sprevádzané aj motiváciou prispieť svojou prácou celospoločensky, mať jasné občianske postoje, prejavovať empatiu a zdieľať starostlivosť.

Absolventi a absolventky majú možnosť uplatnenia v širokej umeleckej a kultúrnej praxi v štátnych či súkromných inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), reklamných agentúrach, dizajnérskych a architektonických štúdiách. Svoje uplatnenie nachádzajú v spektre činností v oblasti kreatívneho priemyslu, kde môžu využiť celú škálu zručností – tvorba audiovizuálnych záznamov, fotografickej dokumentácie, rôznych aplikácií s využitím 2D a 3D softvérov a virtuálnej reality, tvorba modelov, prezentácií, návrhy na herný dizajn, ale i divadelných či filmárskych kulís, architektúry výstav a pod. Môžu pôsobiť v prostredí galerijnej pedagogiky a lektorskej činnosti v kultúrnych inštitúciách a ako odborní pracovníci a pracovníčky v samospráve na kultúrnych oddeleniach. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti môžu zúročiť ako produkční a produkčné, technickí odborní špecialisti a špecialistky. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia programu Intermédiá dokážu prácu, nové typy zamestnania i sami a samy vytvárať v podobe startupov, zakladania a organizácie nových festivalov, občianskych združení, galérií, kultúrnych centier, teda nezriaďovanej kultúry.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Intermédiá nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:


  1. Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.
  2. Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov, ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  3. Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  4. Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Kunsthalle, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie ako Nová Cvernovka alebo festival Pohoda, Biela noc a pod. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  5. Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  6. Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Preukázateľne sa absolventi a absolventky Študijného programu Intermédiá úspešne pohybujú na scéne súčasného umenia, vysokých umeleckých školách a inštitucionálnej kultúrnej prevádzky doma i v zahraničí. Tvoria a vystavujú, zúčastňujú sa otvorených výziev, absolvujú rezidencie a sympóziá, zakladajú kultúrne priestory, festivaly a umelecké kolektívy. Pracujú ako odborný personál v galériách a múzeách (napr. Kunsthalle Bratislava, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislava, Východoslovenská galéria či v súkromných galériách a pod.), súčasne pôsobia na vysokých umeleckých školách (Akadémia výtvarných umení v Prahe, Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe, Slovenská technická univerzita a pod.). Ich aktivita na profesionálnej prevádzke je okrem iného ilustrovaná bohatým zastúpením medzi finalistami a finalistkami umeleckých cien, ako napríklad Cena Oskára Čepana, Cena Nadácie NOVUM alebo Cena Nadácie Tatra banky. Mnoho absolventov a absolventiek Študijného programu Intermédiá sa uplatnilo v neziskovom sektore, kultúrnych inštitúciách, reklamných agentúrach či dizajnérskych a architektonických štúdiách.

 

Mgr. art. Jaroslav Varga – aktívny umelec pôsobiaci na medzinárodnej scéne, pôsobil ako riaditeľ pražskej Galérie MeetFactory. Je držiteľom viacerých cien, Ceny NOVUM 2017, Ceny Nadácie Tatra banky 2015, Ceny Henkel Award 2012, finalista Ceny Oskára Čepana 2008, 2010.


Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. – vizuálna umelkyňa, spoluzakladateľka a bývalá riaditeľka Galérie HIT, pedagogicky pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne je riaditeľkou Východoslovenskej galérie v Košiciach (od roku 2015).

 

doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský – aktívny umelec žijúci v Prahe. Pôsobí na Akadémii výtvarných umení v Prahe ako prorektor pre študijné záležitosti a vedúci Ateliéru intermédií 2.


Mgr. art. Daniela Krajčová, ArtD. – aktívna umelkyňa na slovenskej a medzinárodnej scéne, pracujúca v médiu animácie, kresby a inštalácie, absolvovala niekoľko zahraničných rezidencií (Francúzsko, Veľká Británia, Rakúsko, Rumunsko, Mexiko), získala Cenu Videoarts, na videofestivale v Celje v Slovinsku 2008, Cenu za kresbu, T-gallery, Bratislava, prvú cenu filmového festivalu Azyl 2009, Cenu Oskára Čepana 2020.


Mgr. art. Milan Tittel – popredný slovenský umelec, ktorý sa venuje objektu, fotografii, performancii a videoartu. Dlhoročne pôsobil v umeleckom zoskupení pod názvom XYZ.


Mgr. art. Michal Moravčik, ArtD. – výtvarník, sochár, aktivista, pedagóg. Bol výraznou osobnosťou slovenskej výtvarnej scény. Vo svojej tvorbe sa venoval najmä reflexii politického a spoločenského života. Bol laureátom Ceny Oskára Čepana 2004 a v roku 2010 bol jedným zo zakladateľov združenia Verejný podstavec.


Mgr. art. Dalibor Bača – aktívny umelec žijúci v Prahe a Bratislave. Okrem sochárstva sa venuje scénografickým realizáciám a stage designu. V roku 2010 bol jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Verejný podstavec, ktoré reflektovalo a vytváralo diskurz o sochách a umení vo verejnom priestore. Je laureátom cien Martina Benku a Mikuláša Galandu.


doc. Mgr. art. Bohuš Kubinský – aktívny umelec zameraný predovšetkým na monumentálne sochárstvo, tiež na objekty alebo site specific inštalácie. Aktuálne pedagóg na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Je finalistom a laureátom mnohých cien za výtvarné umenie a dizajn doma i v zahraničí.


Mgr. art. Eja Devečková, ArtD. – aktívna výtvarníčka pôsobiaca na poli inštalácie, fotografie a videoartu. Dlhodobo pôsobí v Prahe, aktuálne ako pedagogička na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe.

 

APART kolektív – Mgr. art. Andrej Žabkay, Mgr. art. Peter Sit, Mgr. art. Denis Kozerawski – aktívni umelci a kurátori pôsobiaci na Slovensku aj v zahraničí. Prevádzkujú galériu súčasného umenia APART, ktorá sa zameriava na prezentáciu umelcov a umelkýň zo zahraničia.

 

Mgr. art. Juraj Gábor – aktívny výtvarník, ktorý realizuje veľkorozmerné diela vo verejnom priestore a zásahy do galerijných priestorov, finalista Ceny Oskára Čepana 2016, laureát Ceny Igora Kalného 2012, absolvoval viacero rezidenčných pobytov v Južnej Kórei a v Českej republike.

 

Mgr. art. Kristián Németh, ArtD. – aktívny umelec na slovenskej umeleckej scéne pracujúci s médiom fotografie, inštalácie a videa, finalista Ceny Oskára Čepana 2020.

 

Mgr. art. Martin Vongrej – aktívny umelec žijúci v Bratislave, jeho tvorba spočíva vo vytváraní komplexných inštalácií zaoberajúcich sa problematikou ľudského vedomia a vnímania. V roku 2010 sa zúčastnil na prehliadke súčasného umenia Manifesta 8 v španielskej Murcii.

 

Mgr. art. Lucie Mičíková – aktívna výtvarníčka pôsobiaca v Prahe, absolvovala niekoľko rezidencií a workshopov v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Portugalsko, Maďarsko), finalistka Ceny kritiky za mladú maľbu v Čechách 2016, finalistka Ceny Oskára Čepana 2018.

 

Mgr. art. Adam Novota – aktívny umelec pracujúci s virtuálnou realitou, ktorý realizuje veľkorozmerné inštalácie, pričom do projektov zapája laickú verejnosť, finalista Ceny Oskára Čepana 2018.

 

Mgr. art. Zuzana Žabková – umelkyňa, tanečníčka a choreografka, vo svojej tvorbe prepája performanciu, video a inštaláciu, ​​laureátka Ceny Oskára Čepana 2017.

 

Mgr. art. Ján Ďurina – aktívny výtvarník, performer a hudobník, ktorý vystavuje a vystupuje v zahraničí aj na Slovensku, finalista Ceny Oskára Čepana za rok 2019.

 

Mgr. art. Ondřej Houšťava – aktívny umelec na československej scéne. Je finalistom Ceny Oskára Čepana 2021 a hneď po diplomovaní sa stal finalistom európskych diplomových projektov Start Point Prize 2020. Aktuálne pôsobí ako koordinátor v Cene Jindřicha Chalupeckého v Prahe.

 

Mgr. art. Jelisaveta Rapaić aktívna výtvarníčka pôsobiaca v Bratislave. Hybridnou povahou svojej praxe, ktorá si kladie za snahu pomocou výstavných projektov vytvárať rôzne metainštitúcie, aktívne narúša predstavu o úlohe súčasného umenia. Pôsobí ako manažérka podujatí v Kunsthalle Bratislava.

 

Mgr. art. Sebastián Komáček -– aktívny umelec žijúci v Bratislave. Venuje sa objektu, inštalácii, performace a práci so zvukom. Je laureátom Ceny Martina Benku za rok 2019.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu a spätnú väzbu získavame cez kolektívne výstavy absolventov a absolventiek na Slovensku a v zahraničí. Spätnú väzbu na vzdelávací proces a metodológiu výučby získavame aj účasťou na medzinárodných konferenciách, zahraničných mobilitách, festivaloch a projektoch, ktoré prinášajú zaradenie absolventov do profesionálneho umeleckého prostredia.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu Intermédiá je vypracovaný tímom zabezpečujúcich pedagógov a pedagogičiek študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí s ostatnými pedagógmi a pedagogičkami, ktorí a ktoré sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí sú aj zástupcovia študentov a študentiek študijného programu, ktorí a ktoré predkladajú študentské podnety k študijnému plánu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov a študentiek z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia.

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Intermédiá na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektorka pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti vizuálneho umenia.

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Program sa delí na dve Špecializácie: Intermédiá a Sochárstvo. Z tejto perspektívy je skladba predmetov kreovaná tak, aby vytvárala:

·        spoločnú platformu oboch špecializácií;

·        sekcie jednotlivých špecializácií;

·       prípadne ich ďalšie možné vzájomné interakcie a interakcie s inými študijnými programami VŠVU a kultúrnymi organizáciami; 

 

V študijnom programe Intermédiá majú profilové predmety v oboch špecializáciách (Intermédia a Sochárstvo) charakter ateliérovej výučby a sú rozdelené do dvoch etáp (tzv. prípravná fáza a fáza špecializácie) na čo sú metodologicky naviazané aj povinné odborné predmety podľa stupňa náročnosti. Prvá (prípravná) fáza pre študentov 1. a 2. ročníka je orientovaná na získavanie základných vedomostí a zručností v médiách, technikách a postupoch, ktoré vyžaduje študijný program Intermédiá a jeho špecializácie.

Študenti a študentky Študijného programu Intermédiá v 1. ročníku absolvujú povinný predmet Prípravný kurz. Zimný semester si študenti a študentky Špecializácie Intermédiá volia jeden z dvoch kurzov - Prípravný kurz Sochárstvo alebo Prípravný kurz Fotografie (tento Prípravný kurz zabezpečuje študijný program Fotografia a nové médiá) a študenti špecializácie Sochárstvo si volia z dvoch kurzov - Prípravný kurz Intermédiá alebo Prípravný kurz Fotografie. Prípravné kurzy umožňujú študentom a študentkám v ich vlastnom výbere prvú mediálnu orientáciu pre ich budúcu profiláciu, buď - zjednodušene povedané - na prácu s digitálnym a pohyblivým obrazom, akciou, textom, zvukom a iné, alebo na hmotu a priestor, digitálnu sochu a iné. 

Letný 2. semester absolvujú študenti a študentky 1. ročníka na domovskej katedre v závislosti od konkrétnej špecializácie, špecializácia intermédiá – Prípravný kurz intermédií a špecializácia sochárstvo – Prípravný kurz sochárstva.

V druhom ročníku nadväzuje na Prípravný kurz Sochárstva v Špecializácii sochárstvo dvojsemestrálny (3. a 4. semester) profilový predmet – Prípravný ateliér pre druhý ročník Sochárstva.

Študenti a študentky špecializácie Intermédiá prechádzajú na rotáciu Ateliérovej výučby, kde každý semester absolvujú pobyt v inom z troch ateliérov špecializácie (3.- 5. semester), aby sa oboznámili s pedagogickými, umeleckými a kreatívnymi prístupmi, ktoré vytvárajú rozdielne intenzity smerom k špecifickým obsahom a médiám v kontexte Intermédií.

Študenti a študentky 3. a 4. ročníka Študijného programu Intermédiá bakalárskeho štúdia pokračujú hlavným profilovým predmetom Ateliérová výučba (ateliéry sú špecifikované v zozname profilových predmetov), ktorý je cielený na kreatívny a umelecký proces. Ateliérová výučba svojím programom nadväzuje na prvé dva ročníky štúdia. Rozsahom a obsahom je však ateliérová výučba výraznejšie sústredená na mediálnu špecializáciu, kritickú reflexiu a na vizuálnu a obsahovú analýzu zvolenej témy a na rozsiahlejšie záverečné výstupy. Študent alebo študentka si môže vyberať v špecializácii intermédiá z troch ateliérov, v špecializácii sochárstvo z dvoch ateliérov, ktoré svojím zameraním a profiláciou umožňujú, aby sa rozhodli, akým smerom sa vo svojej profilácii a trajektórii chcú v budúcnosti rozvíjať.


Podpornou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú technologické odborné predmety, ktoré sa obsahom a náplňou napájajú na Ateliérovú výučbu a efektívne rozvíjajú metodológiu vzdelávacieho procesu. Študent a študentka si postupne vyberá z ponuky povinne voliteľných predmetov v závislosti od zamerania ateliéru a jeho potrieb - ich osobnej preferencie. Predmety tak vytvárajú vedomostnú, technicko-technologickú podporu, rozširujú poznatky a technologické zručnosti v kreatívnych procesoch.

 

Z hore uvedených charakteristík obsah študijného programu tvorí suma predmetov (A – povinné, B – povinne voliteľné, C – výberové), aby pokrývali čo najširšie potrebné spektrum vedomostí a zručností (v rámci personálnych a finančných kapacít programu), ktoré sú indikované hlavne jednotlivými ateliérmi (profilové predmety), ich orientáciou na dané výtvarné médium a kontext.

 

Spoločný základ oboch špecializácií

Základom študijného plánu študijného programu Intermédia a jeho špecializácií je jeho otvorenosť, variabilita a možnosť vytvárania individuálnych ciest študentom a študentkou. Táto filozofia je plne v súlade z podstatou programu Intermédiá, ktorý charakterizujeme ako dynamickú experimentalitu medzi médiami a prostrediami, a ktorý kladie dôraz na individuálnu profiláciu študenta študentky, na čom je založená aj samotná pedagogická prax individuálnych konzultácií.

 

Odborné predmety v gescii študijného programu úrovne A, a B, vytvárajú spoločnú základňu pre obe špecializácie, čo umožňuje výraznú individuálnu profiláciu študentom za určitých podmienok. Študijný plán Intermédií je kreovaný tak, aby vytváral maximálnu otvorenosť pri tvorbe individuálnych (študent) alebo ateliérom (vedúci pedagóg) doporučených ciest študijným plánom. 

 

Povinné odborné predmety tvoria jadro programu. Vyjavujú jeho podstatu a indikujú kontext, ktorý je charakterizovaný obsahom, formou, materiálom, miestom, prostredím.

predmety A pre špecializáciu Intermédiá sú pre špecializáciu Sochárstvo predmetmi úrovne B a naopak. Jedná sa však o pomerne malú skupinu predmetov. 

 

Povinne voliteľné predmety (B) tvoria najpočetnejšiu skupinu predmetov a sú zdieľané oboma špecializáciami. Umožňujú študentovi alebo študentke presnejšiu cielenú orientáciu na konkrétne vedomosti, zručnosti pri hľadaní svojej vlastnej cesty v rámci špecializácie a študent a študentka ich môže absolvovať počas celého trvania bakalárskeho štúdia, čo považujeme za výrazne flexibilný a cielený prvok študijného programu. Predmety nie sú viazané na konkrétny semester až na niektoré výnimky, vyplývajúce z podstaty – gradácia zručností a väzby na iné predmety. Študijný program obsahuje dostatočnú databázu predmetov, ktoré môže študent / študentka využiť na svoj osobný rast, špecializáciu a profesionalitu.

Skupinu povinne voliteľných predmetov dopĺňa okrem odborných praktických predmetov aj odborné teoretické predmety, ktoré rozširujú vedomostný základ.

 

Povinné odborné profilové predmety - Ateliéry

Hlavnou základňou na rozvíjanie tvorivého myslenia a praktických a iných zručností sú ateliéry – (v súčasnosti: Ateliér priestorových komunikácií+, Ateliér Intermédií, Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné), Ateliér Socha v architektúre a digitálnom priestore, Ateliér voľného sochárstva – kde prebieha profilácia absolventov a absolventiek v kontexte programového zamerania konkrétneho ateliéru v rámci študijného programu. 


Predmety úrovne (Výberové - C) umožňujú študentovi a študentke získať doplňujúce vedomosti a zručnosti.

 

Okrem pevnej predmetovej skladby zostavenej minimálne na jeden semester Študijný program Intermédiá zavádza do výuky krátkodobé vzdelávacie formáty ako sú workshopy, prednášky s odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí, nielen z umenia.

 

Nad rámec definovaného vzdelávania v študijnom pláne študijného programu sú aj aktivity, ktoré skvalitňujú ponuku programu Intermédiá:

·        spolupráca s domácimi a zahraničnými univerzitami, pedagógmi, pedagogičkami, odborníkmi a odborníčkami z oblastí umení a spoločenských vied,

·        spolupráca s galériami a kultúrnymi inštitúciami,

·        spolupráca s tretím sektorom.

 

Študijný program Intermédiá ako komplexné teleso zabezpečuje vedomostné, technické a technologické zručnosti pre potreby umeleckej praxe a uplatnenie sa na trhu práce.

 

Cieľom je vzdelávať a profesionálne pripravovať generáciu mladých ľudí na individuálne a skupinové odborné pôsobenie v oblasti kultúrneho života a na spoluprácu v tomto prostredí v prospech šírenia informovanosti, vzdelanosti a tolerancie.


Ukončenie štúdia:

Záverečná práca bakalárskeho štúdia je práca zložená z dvoch zložiek – praktickej a písomnej, ktoré sú prepojené a tvoria celok. Bakalárska práca je vedená školiteľom alebo školiteľkou – vedúcim alebo vedúcou ateliéru. Praktickou časťou výstupu je realizácia výtvarného diela alebo súboru výtvarných diel, inštalácie, multimediálnych presahov, ktoré sú prezentované na pôde školy, prípadne v externom prostredí, galérii, inštitúcii, alternatívnom výstavnom priestore. Písomná časť pozostáva minimálne z 10 normostrán a je kontextovo prepojená s praktickou časťou.

 

Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška – praktickej aj písomnej časti prebieha po predstavení študenta alebo študentky jeho vedúcim pedagógom alebo pedagogičkou. Študent a študentka následne predstaví svoju bakalársku prácu, zodpovie otázky členov komisie a v rámci diskusie, ktorá prebieha verejne, odpovedá na otázky hodnotiacej komisie zloženej z členov a členiek z interného aj externého prostredia, absolventov a absolventiek, teoretikov a teoretičiek; jej predseda je určený rektorkou alebo rektorom školy. Následne prebieha verejná diskusia členov a členiek komisie a študentov a študentiek ŠPI, ktorá je dôležitou súčasťou obhajoby a prostriedkom na preverenie verbálnych schopností argumentácie autorskej práce. Diskusia s prítomnými je významná aj z dôvodu poskytnutia spätnej väzby. Súčasťou obhajob je aj štátna skúška vychádzajúca s obsahov povinných predmetov Problematika výtvarných médií (intermédia, socha) a Analýza obrazu (intermédia, socha), ktorá prebieha formou rozpravy študenta a komisie o vopred určenej tematickej oblasti.

O výsledkoch hodnotenia rozhodne komisia na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Ak študent a študentka neprospel alebo má tendenciu zmeniť hodnotenie, má právo na jeden opravný termín. V prípade neúspechu pri druhom termíne bude vylúčený alebo vylúčená zo štúdia.

Na záver je výstup bakalárskej práce verejne prístupný odbornej a laickej verejnosti (na celoškolskej výstave) prípadne v online priestore https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a webová stránka VŠVU.

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Dôležitou súčasťou metodológie vzdelávania v študijnom programe Intermédiá je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom a študentkám priamy kontakt s profesionálnym prostredím, kde môžu nadobudnúť praktické skúsenosti (Kunsthalle, Slovenská národná galéria, súkromné galérie a pod.). Stáž je pre študenta alebo študentku súčasne možnosťou na získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatnením po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov a študentiek podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde sú konfrontovaní a konfrontované so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umelecko-kultúrnych kolaboratívnych, participatívnych projektov a networkov. Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Intermédiá je aj možnosť internej stáže. Študent alebo študentka má možnosť absolvovať internú študijnú stáž v rámci iného študijného programu VŠVU a rozšíriť tak svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré je následne schopný alebo schopná aplikovať v programe Intermédiá v podobe interdisciplinárnych presahov. Študenti a študentky bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní a integrované do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia, BRDS).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

 

-  jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

Viď príloha pdf. učebného plánu Bedeker.

 

●   Povinné odborné profilové predmety špecializácia Intermédiá

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Ateliér I.: Ateliér priestorových komunikácií+

Vedúci ateliéru: prof. Mgr. Anton Čierny

Asistent: Mgr. art. Jaroslav Kyša

Profil ateliéru

APK+ je zameraný na:

- riešenie vzťahu 2D a 3D súčastí diela a priestoru, v ktorom sa dielo ukazuje, a súvisiacich kontextov;

- prácu s časovo-závislými médiami (video, film, audio...) a akčnými formami (performancia, happening…). Orientuje sa na skúmanie minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti/pamäti a problematiky životného prostredia. APK+ je interdisciplinárnym prostredím, kde vedieme dialóg s cieľom naplniť predstavu študenta o intermediálnom umeleckom diele ako nástroji osobnej výpovede a spoločenskej reflexie.

 

Ateliér II.: Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Vedúci ateliéru: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

Asistent: Mgr. art. Dávid Koronczi

Profil ateliéru

Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné) založili na jeseň roku 2018 umelec a pedagóg Martin Piaček a grafický dizajnér a umelec Dávid Koronczi.

Ateliér vvv vytvára inkluzívne a podnetné prostredie, v ktorom sa umenie chápe ako jazyk, komentár a snaha o príspevok ku svetovej tvorbe. Umenie vnímame ako užitočnú a dôležitú súčasť sveta, neustále si pripomíname aj jeho podmanivosť, prekvapivý potenciál a formálne odlišnosti od ostatných humanitných a kreatívnych vied či praxí. Slovo „verejné“ v názve ateliéru odkazuje na orientáciu smerom na prax, solidaritu, vízie a návrhy.


Ateliér III.: Ateliér intermédií

Vedenie ateliéru: Mgr. et. Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD. 

Asistent: Mgr. art. Roman Bicek

Profil ateliéru

Tvoriť intermediálne znamená slobodne voliť médium na vyjadrenie vlastnej vízie. A vlastnú víziu, tému, je možné nadobudnúť cez sebapoznanie. V Ateliéri intermédií prihliadame na individualitu každej študentky a každého študenta. Pracujeme s princípmi rešpektujúcej komunikácie, osobnej zodpovednosti, vnútornej motivácie a sebahodnotenia. Vzájomné vzdelávanie vzťahujeme k pojmom zdieľanie, skúmanie a experiment. Zaujíma nás sociálny status umenia a ako s ním zodpovedne pracovať.

 

Prípravný kurz Intermédií

Vedenie predmetu: Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Profil predmetu

Je rozdelený do dvoch celkov. Prvý celok určený študentom iných katedier je zameraný na krátky úvod do vzniku filmu a jeho vlastností, ktoré súvisia s videoumením a prácou s kamerou a strihom. Druhý celok určený študentom katedry intermédií pozostáva z krátkych trojtýždňových workshopov so zameraním na: 1. Interaktivitu v umení, 2. Prácu s kamerou, 3. Prácu so zvukom a 4. strih videa.

 

●   Povinné odborné profilové predmety špecializácia sochárstvo

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Ateliér IV.: Socha v architektúre a virtuálnom priestore

Hypertextová charakteristika: Tvorba v reálnom a digitálnom priestore

Vedenie ateliéru: prof. dr. hab. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Profil ateliéru

Súčasný pohľad na vizuálne umenie so sebou prirodzene prináša prehodnotenie prístupu k tvorbe v klasických disciplínach vrátane sochárstva. Vo výučbe v rámci ateliéru sa odzrkadľuje zmena myslenia a tvorby autorov a autoriek, ku ktorej dochádza aj na základe vývoja v oblasti digitálnych technológií. Ateliér sa zameriava na kombináciu tradičných prístupov so súčasnými technologickými možnosťami s presahom do iných médií. Je postavený ako experimentálna komunikačná platforma nadväzujúca na prirodzenú kooperáciu architektúry, sochárstva a digitálnej virtuality.

 

Ateliér V.: Voľného sochárstva

hypertextová charakteristika: Tvorba v klasickom materiáli so súčasným prístupom

Vedenie ateliéru: Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD.


Profil ateliéru

Výtvarný prístup v oblasti figurálneho a objektového sochárstva v posledných rokoch zažíva neustály posun najmä na medzinárodnej scéne. Aj keď ide o prácu s klasickým materiálom alebo formou spracovania, dôležitý je súčasný prístup a hľadanie nových východísk v tejto oblasti. Ateliér sa zameriava na spomenutý prístup a dáva možnosť kreatívneho experimentu na poli klasického média. Nie sú vylúčené aj presahy do iných médií.

 

Prípravný kurz Sochárstva: Prípravný ateliér pre prvý ročník

Vedenie predmetu: momentálne zastupujúci pedagóg Mgr. art. Matej Rosmány, ArtD.

(pedagogička na materskej dovolenke odb. as. Mgr. art. Miroslava Podmanická, ArtD.)

Profil predmetu

Ateliér je vedený v zmysle prvého kontaktu. Dáva študentovi a študentke možnosť rozhľadu a orientácie v rámci problematiky súčasného umenia nad obsah stredoškolskej prípravy. Študent a študentka si môže vybrať jeden semester v prípravných ateliéroch Intermédií alebo Fotografie. Druhý semester absolvuje v prípravnom ateliéri Sochárstva. Po absolvovaní tohto ateliéru je zorientovaný alebo zorientovaná v rámci výberu média.

 

Prípravný ateliér pre druhý ročník (špecializácia Sochárstvo)

Vedenie ateliéru: Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD.

Asistent: Mgr.art. Juraj Rattaj


Profil ateliéru

Základom pre študentov a študentky druhého ročníka je remeselné zvládnutie základných priestorových princípov v rôznych materiáloch s ťažiskovým zameraním na kameň a drevo. Študenti a študentky si osvojujú materiálové schopnosti pomocou skicovania a cvičení smerujúcich k vytvoreniu základov autorského programu. Dôraz je kladený na rozvoj schopností naštudovať si a formulovať svoje východiská, definovať vlastné predstavy a uvažovanie. Po absolvovaní predmetu študent a študentka disponuje základnými poznatkami o priestorových výtvarných médiách. Nadobudne teoretické vedomosti a potrebné praktické skúsenosti s aplikáciou priestorových výtvarných techník v tvorbe sochárskeho diela. Je schopný a schopná fundovane analyzovať súčasné výtvarné problémy a pozná spôsoby ich riešenia. 

 

Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)

Vedenie predmetu: prof. Mgr. Anton Čierny; Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD.; prof. dr. hab. Mgr. art. Patrik Kovačovský; doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.


●   Predmety nahrádzajúce ateliérovú výučbu:

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora – 1. stupeň

Pracovná stáž

 

●   Povinné odborné predmety

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Kresba I, II. - pre špecializáciu intermédiá

Vedenie predmetu: Mgr. art. Marek Kvetan

 

Kresba I II - pre špecializáciu sochárstvo

Vedenie predmetu: doc. M. Boďa, akad. mal.

Profil predmetu

Kresba ako základ vizuálnej komunikácie. Vybaviť študenta a študentku zručnosťou a technikou na vyjadrenie priestoru a plastiky, umožňujúcou preniesť priestorovú predstavu do 2D. Získať vedomosti a sebadôveru potrebnú na zlepšenie vlastného výtvarného úsilia, ako aj záznamu myšlienok a pocitov. Kresba v kontexte špecifickej umeleckej disciplíny.

 

●   Povinné teoretické predmety:

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I IV

Vedenie predmetu: Mgr. Norbert Lacko, PhD.; doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.; Mgr., Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD.; Mgr. Beáta Jablonská, PhD.; Mgr. Naďa Kančevová, PhD.


Úvod do štúdia I, II

Vedenie predmetu: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.; pedagógovia KTDU a iných


Problematika výtvarných médií (socha – intermédiá) I, II

Vedenie predmetu: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.; Mgr. Ján Kralovič, PhD.


Analýza obrazu (socha – intermédiá) I, II


Vedenie predmetu: doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.; Mgr. Ján Kralovič, PhD.


Problematika slovenského výtvarného umenia I, II


Vedenie predmetu: Mgr. Ján Kralovič, PhD.


   Povinne voliteľné (odborné) predmety

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Figurálne modelovanie I. - VI. - (prerekvizita pre špecializáciu sochárstvo)

Vedenie predmetu: doc. Rastislav Trizma, akad. soch.

Profil predmetu

Predmet modelovanie v bakalárskom stupni štúdia je rozdelený na štyri úrovne výuky: 1. modelovanie podľa antického modelu – posilnenie schopnosti reprodukovať model 1 : 1 v presných proporciách, 2. modelovanie podľa živého modelu – osvojenie si monochrómneho pohľadu a jeho „preklopenie“, 3. modelovanie Akt 1 : 1 podľa živého modelu, 4. hlava – portrét cca 80 cm, redukcia detailu akceptovanie mierky a svetelného režimu.

 

Projektová kresba I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Marek Kvetan

 

Autorská kresba I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Marek Kvetan

 

Kresba - socha III – VII (prerekvizita pre špecializáciu sochárstvo)

Vedenie predmetu: doc. M. Boďa, akad. mal.

Profil predmetu

Kresba ako základ vizuálnej komunikácie. Vybaviť študenta a študentku zručnosťou a technikou na vyjadrenie priestoru a plastiky, umožňujúcou preniesť priestorovú predstavu do 2D. Získať vedomosti a sebadôveru potrebnú na zlepšenie vlastného výtvarného úsilia, ako aj záznamu myšlienok a pocitov.

 

Kresba – socha VIII

Vedenie predmetu: doc. Miloš Boďa, akad. soch.

 

Základy modelovania počítačom I, II

Vedenie predmetu: RNDr. Pavol Bukoven

 

Základy fotografie I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Jana Ilková, ArtD.

 

3D navrhovanie I, II

Vedenie predmetu: doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.; MgA. Michal Žilinský

 

Odborný workshop – 1. stupeň

interní a externí pedagógovia

interní doktorandi katedry

(jednosemestrálny predmet – možnosť zapísať v 2. až 7. semestri – maximálne dvakrát)

 

Technicko-technologické konzultácie

Vedenie predmetu: Mgr. art. Peter Barényi, ArtD., Pavol Mikulička, Mgr. art. Jaroslav Kyša, Mgr. art. Peter Tilajčík, Mgr. art. Maja Štefančíková, ArtD., interní pedagógovia katedry

 

Digitálne sochárstvo I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Richard Keťko;

Mgr. art. Michal Horňák

 

Digitálne sochárstvo III, IV, V, VI

Vedenie predmetu: Mgr. art. Richard Keťko;

Mgr. art. Michal Horňák

 

Kritické čítanie

Vedenie predmetu: Mgr. art. Dávid Koronczi

Profil predmetu

Cieľom predmetu Kritické čítanie je predstavenie niektorých zo súčasných filozofických diskurzov (posthumanizmus, dekolonizácia, xenofeminizmus,...), s ktorými sa umelci a umelkyne prirodzene stretávajú počas svojej praxe.


Autorské písanie

Vedenie predmetu: Mgr. art. Dávid Koronczi

Profil predmetu

Cieľom predmetu Autorské písanie je vlastná tvorivá práca s písaním. Výzvou pre každého*každú zo študujúcich je vypracovanie niektorého zo zadaní, ktoré by mali posilniť schopnosť práce s textom, imagináciu a autorské sebavedomie. Prostredníctvom výberu z krátkych zadaní si študenti*ky vyskúšajú niektoré z množstva foriem písania, akými sú zhudobnená poézia, fikčné a špekulatívne písanie, dramatický text a nonfikčné písanie.

 

Videoklip a postprodukcia

vedenie predmetu: Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Profil predmetu

Predmet je zameraný na videoklip, jeho dejiny a rôzne prístupy k tvorbe videoklipov. Podmienkou ukončenia predmetu je aj výroba vlastného videoklipu.

 

Videoreport

vedenie predmetu: Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Profil predmetu

Úlohou predmetu je študentov a študentky naučiť správne zaznamenať umelecké diela a rozhovor. Podmienkou ukončenia predmetu je výroba vlastnej reportáže z výstavy.

 

Interaktivita výtvarného diela I. a II.

Vedenie predmetu: externý pedagóg


Profil predmetu

V predmete Interaktivita výtvarného diela sa študentka a študent zoznámi s technikami tvorby softvéru, webovými technológiami, databázami, počítačovými útokmi, deep internetom, programovaním mikrokontrolérov a v neposlednom rade s aktuálnymi tendenciami vo svete on-line umenia.

 

Projektová a produkčná príprava I. a II.

vedenie predmetu: Mgr. art. Maja Štefančíková, ArtD.

Profil predmetu

Predmet je zameraný na prípravné procesy súvisiace s realizáciou diela. Základnými elementmi daného predmetu sú priestor, čas, materiál, kapitál a kontext medzi nimi. Cieľom je nadobudnúť prax v práci s časom, priestorom a inými faktormi, ktoré sa stanú podpornou platformou realizácie diela.

 

Zvuk I. a II.

Vedenie predmetu: Mgr. art. František Király, PhD.

Profil predmetu

Cieľom predmetu je ponúknuť študentom a študentkám základné techniky práce so zvukom v digitálnom prostredí (nahrávanie, strih, úprava), prehľad o obsluhe zvukového hardvéru (audio mix, mikrofóny, zvukové karty, kabeláž) a spoznanie princípov analógovej zvukovej syntézy. Získavanie praktických skúseností je v symbióze so stručným prehľadom z histórie hudby a soundartu od druhej polovice 20. st. Experimentovanie v oblasti akustiky a zvuku v digitálnom prostredí. Súčasťou predmetu sú základy jazyka SuperCollider a prvý dotyk s algoritmami vo zvukovom umení. Na predmete sa používa open-source softvér.

 

Experimentálne materiály I, II

Vedenie premetu: Mgr. art. Jaroslav Kyša

Profil predmetu

Tvorivým prístupom, akousi až alchymistickou dielňou, sa snažíme uvažovať o materiáli ako o mysliacej entite, ako aktérke. Tento predmet sa snaží o otočenie zabehnutej chronológie, ktorá ide zvyčajne v poradí: idea a následná materiálová realizácia. Experimentom s materiálom chcem doviesť študentov a študentky od ideovej fázy, ktorou je konceptuálne uvažovanie nad témou cez veľmi dôležitú fázu procesu laborovania a overovania si ideových možností vo fyzickom priestore, až po výsledok, ktorý je kumuláciou týchto veličín. Výsledkom by mala byť práca, ktorá bude zvládnutá nielen po ideovej, ale aj po materiálovej stránke s dôrazom na experiment a proces. Dôležitou súčasťou procesu výučby bude aj samotná inštalácia jednotlivých prác, ich adjustácia ako aj architektúra výstavy, čo má za cieľ pripraviť študentov a študentky do umeleckej a výstavnej praxe.

 

Kamera

vedenie predmetu: Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Profil predmetu

Hlavným zámerom predmetu je študentky a študentov oboznámiť s kamerou ako s nástrojom na výrobu umeleckého diela. Počas semestra sa študenti a študentky postupne oboznámia so základnými funkciami kamery. Po absolvovaní predmetu by mali zvládnuť jednoduchý videozáznam pomocou kamery.

 

Strih videa I. a II.

Vedenie predmetu: Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD.

Profil predmetu

Na predmete si študenti a študentky osvoja základy spracovania pohyblivého obrazu v programe Adobe Premiere Pro. V prvom semestri sa oboznámia so strihacím programom a jeho základnými funkciami. V druhom semestri budú na hodinách pracovať na individuálnych zadaniach pod vedením pedagóga.

 

Performance I. a II.

Vedenie predmetu: Mgr. art. Peter Tilajčík, ArtD.

Profil predmetu

Predmet je venovaný improvizačným technikám, práci s telom a rozvíjaniu imaginácie v rámci vnímania psychofyzického aparátu. Vymedzeniu pojmu performance art a jej konkretizácii v perspektíve performing arts. Cieľom je poskytnúť rôzne dimenzie práce prostredníctvom tela, hlasu a prítomnosti.

 

Technológie spracovania dreva a kameňa I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Štefan Papčo, Art.D

Profil predmetu

Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri zvládnutí prípravy modelu realistickej, alebo štylizovanej hlavy so zreteľom na anatomické proporcie a následnej realizácie v mierke 1 : 1 v materiáloch kameň a drevo.

 

Technológie spracovania kovu - odlievanie I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Richard Keťko

Profil predmetu

Predmet Kov II patrí do skupiny predmetov, ktoré fungujú ako priama podpora na prácu v ateliéri. Jeho náplňou je naučiť študenta a študentku spracovať kov zo základnej podoby polotovarov do požadovanej podoby, a to pomocou technológií, ako sú zváranie metódou MIG/MAG-TIG, ohýbanie, 3D valcovanie, indukčné nahrievanie a CNC delenie plazmou v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

 

Technológie spracovania kovu - zváranie I, II

Vedenie predmetu: Mgr. art. Richard Keťko

Profil predmetu

Predmet Kov II patrí do skupiny predmetov, ktoré fungujú ako priama podpora na prácu v ateliéri. Jeho náplňou je naučiť študenta a študentku spracovať kov zo základnej podoby polotovarov do požadovanej podoby, a to pomocou technológií, ako sú zváranie metódou MIG/MAG-TIG, ohýbanie, 3D valcovanie, indukčné nahrievanie a CNC delenie plazmou v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

 

●     Povinne voliteľné teoretické predmety

Viac info v prílohe v tabuľke pdf učebného plánu bedeker a v ILP v AISe.

Cudzí jazyk I, II

Anglická konverzácia – 1. Stupeň

Anatómia I, II (predmet je určený pre špecializáciu Sochárstvo ako prerekvizita)

Psychologicko-filozofické sondy do zákulisia súčasnosti

Čítanie, písanie, argumentácia

Umelecké osobnosti, miesta a žánre

Filozofia kultúry

Náboženstvo a umenie I, II.

Filozofická hermeneutika

Fenomenologické estetiky I, II.

 

-  v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  pre každú vzdelávaciu časť/predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

uvedené v ILP

-  osnovu/sylaby predmetu[11],

uvedené v ILP

-  pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[12],

uvedené v ILP

-  kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[13]) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-  miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Počas celého štúdia musí študent alebo študentka získať minimálne 240 kreditov (ECTS). Hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania bakalárskeho stupňa študijného programu Intermédiá je semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov a pedagogičiek študijného programu a je rozšírená o odborníkov a odborníčky z externého prostredia a absolventov a absolventiek študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a študentky, a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a študentiek. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov a členiek Pedagogickej rady VŠVU. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov a študentiek verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a webová stránka VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Uvedené aj v prílohe v tabuľke pdf. učebných plánov bedeker.

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia

128 ECTS bez kreditov za obhajobu a štátnu skúšku,

- počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia minimálne 102 ECTS

Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet).

- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, Študent nemusí absolvovať výberové predmety podľa študijného plánu ak má dostatok kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.

- počet kreditov za záverečnú prácu 10 ECTS a obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 10 ECTS 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch. Ateliérová výučba 70 ECTS

Bedeker a v ILP:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov a pedagogičiek študijného programu Intermédiá a je rozšírená o odborníkov a odborníčok z externého prostredia a absolventov a absolventiek študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku ateliérovej výučby študenta alebo študentky a zároveň jeho obhajoba, po ktorej nasleduje diskusia komisie, všetkých zúčastnených študentov a študentiek a odbornej verejnosti. Potom prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektorka pre štúdium a prebieha bez účasti študentov a študentiek. Celoškolskej komisii každý vedúci a každá vedúca špecializovaného ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov a študentiek, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a študentiek, upozorní na slabé výsledky študentov či študentiek a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Na záver sú výstupy vzdelávania študentov a študentiek verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a webová stránka VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

 

Hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu:


Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok


1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta a študentky v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov v jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) Štátna skúška je formou rozpravy s komisiou a je súčasťou hodnotenie obhajoby bakalárskej práce.


2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3. V rámci študijného programu Intermédiá predmety ako napríklad Odborné workshop, Odborné exkurzie, Doplnková pracovná stáž, Ůvod do štúdia a iné uvedené v ILP hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

4. Študent či študentka, ktorý alebo ktorá boli hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia.

Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent alebo študentka môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval alebo absolvovala v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi alebo študentke na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi alebo študentke daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov).

Podmienky uznávania upravuje Študijný poriadok VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/

a Smernica o uznávaní dokladov

https://www.vsvu.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém záverečných prác študijného programu Intermédiá sú evidované v AiS a na žiadosť posudzovateľov a posudzovateliek budú sprístupnené.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – bakalárskej práce, sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme).

 

- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?=8X0Q4WO0

 

- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

Zhrnutie v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov a študentky VŠVU a sú zverejnené na webovej stránke:

Etický kódex: https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov a študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Postupy zastrešuje vnútorný predpis 3/2020, smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov a študentky so špecifickými potrebami

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

-  žiadosť uchádzača alebo uchádzačky so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

-  žiadosť o zaradenie do evidencie študentov a študentiek so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač a uchádzačka je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent a študentka je taktiež informovaný a informovaná prostredníctvom webovej stránky a podporného a poradenského centra pre študentov a študentky VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov a študentky so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi a študentke vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia a pedagogičky študijného programu Intermédiá

 

-  postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Študenti a študentky môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

– prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov a študentky VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium,

– prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorke pre štúdium,

– priamo členom a členkám (pedagogickým alebo študentským zástupcom a zástupkyniam) komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí a ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia,

– priamo členom a členkám Etickej komisie VŠVU, ktorí a ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov a zástupkýň.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.


Samostatná príloha vo formáte pdf. 

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webovej stránke VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – bedeker, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti a študentky sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní a informované aj prostredníctvom školských emailov, ako aj katedrového webu a facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.facebook.com/intermedia.vsvu.sk

https://intermedia.vsvu.sk/

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavný zabezpečujúci pedagóg:

Čierny, Anton, prof., Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia profilového predmetu: intermédiá

Ateliér: Ateliér priestorových komunikácií +

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11702

 

Zabezpečujúci pedagógovia:

Kovačovský, Patrik, prof. dr. hab, Mgr. art.

Funkcia: profesor

Špecializácia profilového predmetu: socha

Ateliér: Katedra socha, objekt, inštalácia

Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756

 

Piaček, Martin, ArtD. doc., Mgr. art.

Funkcia: docent

Špecializácia profilového predmetu: intermédiá

Ateliér: Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

Špecializácia profilového predmetu: intermédiá

Ateliér: Problematika výtvarných médií (socha – intermédiá) I, II, Analýza obrazu (socha-intermédiá)

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Papčo, Štefan, ArtD., Mgr. art.

Funkcia: funkčné miesto docenta

Špecializácia profilového predmetu: socha

Ateliér: Ateliér volného sochárstva, Prípravný ateliér pre druhý ročník

E-mailová adresa: papco@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30721

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Barényi, Peter, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657

 

Papčo, Štefan, ArtD, Mgr. art.

E-mailová adresa: papco@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30721

 

Piaček, Martin, ArtD. doc., Mgr. art.

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730

 

Kovačovský, Patrik, prof. dr. hab, Mgr. art.

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756


Čierny, Anton, prof., Mgr. art.

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11702

 

Kapelová, Jana, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31672

 

Podmanická, Mira, Mgr. art., ArtD.

(na materskej dovolenke, v súčasnosti zastupuje Rosmány, Matej, Mgr. art., ArtD.)

E-mailová adresa: podmanicka@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11788

 


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Pozri VUPCH v AISe.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Koronczi, Dávid, Mgr. art.

E-mailová adresa: koronczi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29897

 

Bicek, Roman, Mgr. art.

E-mailová adresa: bicek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34114

 

Štefančíková, Maja, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: stefancikova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25972

 

Király, František, Mgr. art., PhD.

E-mailová adresa: kiraly@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19313

 

Kyša, Jaroslav, Mgr. art.

E-mailová adresa: kysa@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24661

 

Rastislav Trizma doc., akad. soch.

E-mailová adresa: trizma@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11763

 

Richard Keťko odb. as., Mgr. art.

E-mailová adresa: ketko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29881

 

Rosmány, Matej, odb. as., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: mrosmany@gmail.com

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34118

 

Boďa, Miloslav, doc., akad. soch.

E-mailová adresa: boda@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11721

 

Rattaj, Juraj, odb. as., Mgr. art.

E-mailová adresa: rattaj@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34122

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Máčaj, Peter, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: macaj@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11858

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Hodásová, Barbara, Mgr. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Kvetan, Marek, Mgr. art.

E-mailová adresa: kvetan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11792

 

Jackuliaková, Dominika, Mgr. art.

E-mailová adresa: jackuliakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28267

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Charakteristika témy záverečných prác je kreovaná individuálne so zreteľom na individuálnu tvorbu študenta ŠPI.


Čierny, Anton, prof., Mgr. art.

E-mailová adresa: cierny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11702

 

Kovačovský, Patrik, prof. dr. hab, Mgr. art.

E-mailová adresa: kovacovsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756

 

Piaček, Martin, ArtD. doc., Mgr. art.

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730

 

Kapelová, Jana, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: piacek@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31672


Papčo, Štefan, ArtD, Mgr. art.

E-mail address: papco@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30721

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Viď. VUPCH v AISe.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Verešová, Veronika

E-mailová adresa: veronika.veresova@student.vsvu.sk

 

Mgr. Alexandra Smolková

E-mailová adresa: alexandra.smolkova@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Kyša, Jaroslav, Mgr. art.

E-mailová adresa: kysa@vsvu.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a sociálne štipendiá

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk


Odkaz na podporné a poradenské centrum: https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-vbratislave/  

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Priestory ateliérovej výučby, dielne a špecializované učebne:

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľné a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch, dielňach, špecializovaných učebniach a technologických pracoviskách v celkovej výmere (1 298,95 m2). Ateliéry, dielne a špecializované učebne sú k dispozícii všetkým študentom a študentkám bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Intermédiá na priamu výučbu (praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga a pedagogičky so študentami a študentkami) a aj na nepriamu výučbu (individuálna práca študenta a študentky na semestrálnom zadaní alebo odborných workshopoch). Technologické pracoviská (zvukové štúdio, LAB, štukatérska dielňa, rezbárska dielňa, kovodielňa, zlievarenská dielňa) využívajú študenti a študentky podľa potreby zamerania svojej semestrálnej práce a pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov.

 

Ateliéry: Študijný program Intermédiá disponuje 5 ateliérmi a 2 prípravnými kurzami, ktoré tvoria profilové predmety štúdia. Ateliéry a prípravné kurzy disponujú samostatnými špecializovanými miestnosťami. V rámci ateliérovej výučby sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti a študentky bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V závislosti od aktuálneho počtu študentov a študentiek v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie ateliéru vychádza na jedného študenta alebo študentky približne 6 m2 priestoru. Každý z ateliérov disponuje základnou projekčnou výbavou (počítač, data projektor, reproduktory a wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Ateliéry sa nachádzajú v budove na Drotárskej ceste 44 v Bratislave.

 

LAB a zvukové štúdio: Študijný program Intermédiá má jednu špecializovanú učebňu (tzv. LAB) Prebieha v nej výučba teoretických a odborných predmetov so zameraním na prácu s kamerou, strihom videa, zvukom. Súčasne v učebni prebieha výučba Prípravného kurzu Intermédiá. Učebňa je vybavená technikou potrebnou na výučbu počas prednášok a seminárov (projektor, reproduktory, dvd prehrávač, počítače, tlačiareň) je v nej pripravené modré kľúčovacie pozadie na výučbu trikov vo videu, stoly a stoličky na prácu pre študentov a študentky. Učebňa má rozlohu 60,2 m2.

Súčasťou priestoru je aj samostatný sklad techniky (rozloha 10 m2) určený na výučbu študentov a študentiek (kamery, statívy, reproduktory, zosilňovače, steady cam, dvd prehrávače, projektory, televízory, ipady, notebooky, slúchadlá, zariadenia na záznam zvuku, káble… inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy.), ktoré sú nevyhnutné pre výučbu odborných predmetov v bakalárskom stupni štúdia študijného programu Intermédiá.

V ďalšej časti LAB-u sa nachádza malé odhlučnené zvukové štúdio s rozmermi 10 m2. Je vybavené počítačom, mixpultom, mikrofónom a reproduktormi.

 

Materiálne zdroje: pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Intermédiá. Študentom a študentkám je pri výučbe odborných predmetov k dispozícii technické vybavenie na prácu s videom (kamera, statív, mikrofón, diktafón, kľúčovacie pozadie a podobne), zvukom (mixpult, mikrofóny, slúchadlá a pod.), hardvérové a softvérové vybavenie (počítače s programami potrebnými na editáciu a postprodukciu videa, tvorbu grafiky a pod). Spotrebný materiál potrebný na realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent alebo študentka hradí z vlastných zdrojov, prípadne katedra z grantových a výskumných projektov.

 

Špecializované pracovisko LAB a zvukové štúdio sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44, Bratislava)

 

Zlievarenská dielňa: študijný program Intermédiá špecializácia Sochárstvo

Dielenský pracovník/inštruktor: Mgr. art. Daniel Janec

Celková výmera: cca 155,3 m2

4 oddelené miestnosti: a) príprava voskov a foriem, b) vytavovanie a sušenie foriem, c) odlev kovu, d) opracovanie odliatkov

 

Dielňa je vybavená na kompletný proces realizácie a opracovanie odliatkov do kovu

-         Konzultácie a oboznámenie sa s technológiou a pracovným postupom pre prevedenie diela do    

       materiálu bronz, olovo, cín, hliník.

-         Vytvorenie „slepých“ sadrových foriem.

-         Vytvorenie silikónových a lukoprénových foriem podľa potreby študenta pre následné odlievanie   

       do

a)           vosku,

b)           sadry,

c)           epoxidu a iných dvojzložkových materiálov,

d)           olova.

 

-         Oboznámenie s BoZP pri práci s horúcim voskom.

-         Vytvorenie voskového modelu.

-         Retuš voskového modelu.

-         Vytvorenie vtokovej a priedušnej sústavy, potrebnej pre odliatie do materiálu.

-         Formovanie voskových modelov a vtokových sústav do žiaruvzdornej hmoty.

-         Recyklácia voskov – vytápanie voskov v parnom kotle.

-         Vysúšanie žiaruvzdorných foriem a zbavovanie foriem od chemicky viazanej vody.

-         Oboznámenie s BOZP pri práci s bronzom.

-         Natavenie a následné zaliatie žiaruvzdorných foriem tekutým bronzom.

-         Rozbalenie a očistenie bronzových odliatkov vysokotlakových čističom.

-         Zaučenie opracovania hrubého odliatku – vycizelovanie odliatku.

-         Spájanie a zváranie bronzových odliatkov zváracími technológiami TIG a MIG/MAG.

-         Patinovanie a povrchová úprava bronzových odliatkov a medených zliatin.

Prístup do dielne je podmienený vzhľadom na BOZP iba za prítomnosti dielenského pracovníka alebo príslušného pedagóga.

Materiálne zdroje: pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Intermédiá špecializácia Sochárstvo. Študentom a študentkám je pri výučbe odborných predmetov k dispozícii technické vybavenie na prácu s uvedeným materiálom a technológiou.

Špecializované pracovisko – zlievarenská dielňa – sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44, Bratislava).

 

Štukatérska dielňa – laminovacia dielňa: študijný program Intermédiá špecializácia Sochárstvo

Dielenský pracovník/inštruktor: Mgr. art. Richard Zozulák

Celková výmera: cca 92,5 m2

Rozdelenie: štukatérska časť, laminovacia časť, sklad, priestor pre 3D tlačiarne

 

Procesy v štukatérskej dielni sú zamerané prevažne na klasické sochárske postupy, ale aj na súčasné, napr. 3D tlač. Vytvárajú sa prevažne sadrové modely kašírované, modelované alebo sa sťahujú formy z najrôznejších materiálov a objektov, ako hlina, sadra, plasty a pod. Druhy foriem slepá alebo forma klinová s následným odlievaním modelov či plastík najčastejšie do sadry, betónu, umelého kameňa prípadne iných materiálov, napr. epoxid 455, Acrystal a ďalších alternatívnych materiálov plus 3D tlač a ich kombinácia v závislosti na zadaní a požiadavkách pri procese tvorby. Pri spracúvaní epoxidových živíc je zásadne a vždy používané odsávacie zariadenie na odsávanie škodlivých výparov a na cirkuláciu vzduchu a ochranné pomôcky ako respirátory, rukavice a okuliare. Materiály tohto typu sú uložené v oddelenej vetranej kovovej skrini na to určenej.

Ďalej sa v dielni vytvárajú silikónové formy, ktoré sa používajú pri zložitejších objektoch alebo pri potrebe duplikovať mnohonásobne odliatok či výsledný produkt. Pri odlievaní z foriem silikónových platí to isté ako pri odlievaní foriem sadrových.

Prístup do dielne je podmienený vzhľadom na BOZP (práca s chemikáliami) iba počas prítomnosti dielenského pracovníka alebo príslušného pedagóga.

Materiálne zdroje: Pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Intermédiá špecializácia Sochárstvo. Študentom a študentkám je pri výučbe odborných predmetov k dispozícii technické vybavenie na prácu s uvedeným materiálom a technológiou.

Špecializované pracovisko – štukatérska dielňa – laminovacia dielňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44, Bratislava). 

 

Rezbárska dielňa: študijný program Intermédiá špecializácia sochárstvo

Pedagóg predmetu: odb. as. Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD.

Celková výmera: cca 67,7 m2

Rozdelenie: rezbárska časť, priestor pre CNC 3D frézu, sklad náradia                         

Procesy v rezbárskej dielni sú zamerané prevažne na sochárske postupy spracovania dreva.

V priestore prebieha vyučovanie predmetu Materiálový kurz – drevo. Ide o základné cvičenia a realizácie rezbárskych postupov spracovania dreveného masívu v sochárskej praxi. Dielňa je tiež určená na prípravu základných konštrukcií objektov a sôch z dreva. Tiež je možné v priestoroch dokončovať obrobky z CNC 3D fréz. V dielni sú umiestnené stoly určené na uchytenie materiálu. V sklade sú po dohode s pedagógom k dispozícii ďalšie nástroje a náradie na opracovanie spomínaného materiálu.

Prístup do dielne je podmienený vzhľadom na BOZP iba s vedomím príslušného pedagóga.

Materiálne zdroje: pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Intermédiá špecializácia Sochárstvo. Študentom a študentkám je pri výučbe odborných predmetov k dispozícii technické vybavenie na prácu s uvedeným materiálom a technológiou.

Špecializované pracovisko – rezbárska dielňa – sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44, Bratislava). 


Kovodielňa: študijný program Intermédiá špecializácia Sochárstvo

Pedagóg predmetu: odb. as. Mgr. art. Richard Keťko

Celková výmera: cca 81,1 m2

Rozdelenie: časť na zváranie, priestor pre CNC vyrezávaciu plazmu, sklad náradia      

Dielňa je zameraná prevažne na sochárske a konštrukčné postupy spracovania kovu. V priestore prebieha vyučovanie predmetu Materiálový kurz – kov. Ide o základné cvičenia postupov spracovania kovu pre sochársku prax. Dielňa je tiež určená na spájanie a zváranie železného a nerezového kovu, plechu a rôznych profilov zváracími technológiami TIG a MIG/MAG. Tiež je možné v priestoroch dokončovať obrobky z kovu. V dielni sú umiestnené stoly určené na uchytenie materiálu. V sklade sú po dohode s pedagógom k dispozícii ďalšie nástroje a náradie na opracovanie spomínaného materiálu.

Prístup do dielne je podmienený vzhľadom na BOZP iba s vedomím príslušného pedagóga.

Materiálne zdroje: pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Intermédiá špecializácia Sochárstvo. Študentom a študentkám je pri výučbe odborných predmetov k dispozícii technické vybavenie na prácu s uvedeným materiálom a technológiou.

Špecializované pracovisko – kovodielňa – sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44, Bratislava).


Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu rozloha cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, dataprojektorom, projekčným plátnom, audiotechnikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava).

 

Počítačová miestnosť: počítačová miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádza v budove školy (Drotárska cesta 44, Bratislava).

 

Digitálna a analógová učebňa: pracovisko s rozlohou cca 50 m2 a používa sa ako pracovisko na postprodukciu semestrálnej práce alebo zadaní v rámci odborných predmetov. Študenti a študentky spolu so zodpovedným pedagógom alebo pedagogičkou majú k dispozícii skener, počítač, Adobe programy a špeciálne digitálne zariadenie. Vybavenie slúži študentom a študentkám, aby si mohli profesionálne zabezpečiť postprodukciu tvorivej práce a aby sa naučili používať súčasné technológie a aplikovať ich do svojho tvorivého procesu.

 

Galéria Medium: spolu rozloha cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov a študentiek, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov a študentiek školy a konfrontáciu s externým prostredím.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica: historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti a študentky koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby či špeciálne pripraveného workshopu, napríklad aj so študentmi a študentkami z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Cieľom je zabezpečiť interakciu medzi školami a koncentrovanú tvorivú činnosť a medziateliérovú spoluprácu.

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz: https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/.

 

Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU.

 

Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 v Bratislave a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici)

 

AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje: - ILP – informačné listy predmetov - Rozvrh - Študijný plán študijného program - Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do.

 

Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), Elearning Wiki (živá databáza študijných materiálov), e-mail http://wiki.vsvu.sk/wikilogin/ http://elearning.vsvu.sk f. Informačné kanály: web, školské emaily, Instagram, Facebook https://www.vsvu.sk/sk/ https://www.instagram.com/vsvu_afad/ https://www.facebook.com/vsvu.afad.

 

Informačné kanály: web, školské emaily, instagram, facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.instagram.com/apk.studio/

https://www.instagram.com/studio.intermedia.akapela/

https://www.instagram.com/atelier_vvv/

https://www.facebook.com/intermedia.vsvu.sk

https://www.facebook.com/studioakapela

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8). Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu), a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj – jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzového stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, ale zároveň VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webovej stránke školy a v sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU slúži školská Galéria Medium a verejné externé priestory školy. Priestory Galérie Medium sa využívajú na výstavnú činnosť študentov, študentiek, pedagógov a pedagogičiek školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, pedagogičiek, študentov, študentiek, zamestnancov, zamestnankýň, ale aj absolventov a absolventiek školy. V galérii sú na základe otvorenej výzvy vybrané a prezentované taktiež výstavné projekty partnerov zo zahraničia či výsledky medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Nadácia Novum a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti a študentky študijného programu Intermédiá môžu ťažiskovo využívať mobility programu Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a ďalších možností. Na uskutočňovanie mobility študijného programu má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, v partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), v Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a v Amerike (USA, Mexiko). Študenti a študentky študijného programu Intermédiá majú zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí s hosťujúcimi zahraničnými pedagógmi a pedagogičkami na našej škole.

Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom a pedagogičkou zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby v povinnom predmete Ateliér. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov a študentiek prispievajú aj zahraniční študenti a študenti, ktorí a ktoré prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti a študentky študijného programu Intermédiá majú možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov a študentiek sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít majú študenti a študentky možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a umeleckých štúdiách profesionálnych výtvarníkov a výtvarníčok.

Na pobyt v zahraničí môžu vycestovať aj ako tzv. „freemovers“, to znamená, že zahraničnú inštitúciu kontaktujú sami, mimo rámec výmenného programu VŠVU. Ako freemovers sa študenti a študnetky môžu uchádzať o štipendium, napríklad cez niektorý z programov SAIA, n. o. Podmienkou prihlásenia sa na študijný pobyt v zahraničí cez Erasmus+ a bilaterálne dohody a na pracovné stáže Erasmus+ je účasť na celoškolskom výberovom konaní. Pre všetky typy zahraničnej mobility platí, že musia prebiehať v súlade s predpismi VŠVU a v koordinácii so zahraničným oddelením.


Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na webovej stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektorky: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.


Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate): https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii pre študentov v AiS).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač a uchádzačka o bakalárske štúdium, ktorý a ktorá si podáva prihlášku na študijný program Intermédiá so špecializáciou buď Intermédiá, alebo Sochárstvo, môže byť prijatý a prijatá na štúdium len na základe úspešného absolvovania prijímacieho konania. Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači a uchádzačky s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov a uchádzačiek, ktorí a ktoré prejavia najvyššiu mieru zručností, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

 

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača a uchádzačku vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

 

Uchádzač a uchádzačka má vedomosti a zručnosti smerujúce k oblasti výtvarnej tvorby všeobecne, ako aj špecificky pre oblasť, ktorú chce študovať – intermédiá (špecializácia alebo sochárstvo). Počas prijímacieho konania preukáže tvorivé kreatívne ambície, záujem o dianie oblasti súčasného umenia, uvažovanie v súvislostiach, kritické myslenie, základné znalosti dejín umenia.

 

Rôznorodé zručnosti súčasného vizuálneho jazyka (kompozícia, plastické cítenie, práca s fotografiou, videom, performatívne prejavy, citlivosť na verejný priestor…) dokáže využiť vo vlastnej tvorbe a adekvátne ich aplikovať pri riešení jednoduchých zadaní. Uchádzač a uchádzačka preukazuje tvorivé schopnosti umeleckého videnia a autorskej výpovede. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe Intermédiá. Prijímacia komisia posudzuje mieru autorského osobitého vyjadrenia uchádzača a uchádzačky, predpoklad kreatívneho prístupu, kritického myslenia a sebavyjadrenia ako determinanty tvorivého rastu a schopnosti uchádzača a uchádzačky zvládnuť bakalársky stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom a uchádzačkou zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania. 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Priebeh prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia v odbore Intermédiá je dvojkolová. Úlohy uchádzačov a uchádzačiek hodnotia v prvom a v druhom kole prijímacej skúšky prijímacie komisie, ktoré menuje rektor VŠVU. Prijímacia komisia je zložená z pedagógov a pedagogičiek daného študijného programu a teoretika či teoretička z Katedry teórie a dejín umenia VŠVU.

 

Prvé kolo prijímacích pohovorov je jednodňové a koná sa prezenčne alebo dištančne. Pozostáva z posúdenia portfólia autorských prác a motivačného listu zaslaných elektronicky alebo poštou v stanovenom termíne podľa stanovených dispozícií VŠVU. Po zhodnotení výsledkov z prvého kola sa vyradia uchádzači a uchádzačky, ktorí a ktoré nezískali dostatočný počet bodov na postup do druhého kola.

 

Druhé kolo prijímacích pohovorov sa koná prezenčne a trvá dva dni. V druhom kole prijímacích skúšok uchádzači a uchádzačky pracujú na zadaniach (štyri zadané tvorivé úlohy) určených pedagógmi a pedagogičkami študijného programu. Obsah zadaní je zverejnený v deň, keď ich uchádzači a uchádzačky riešia. Súčasťou druhého kola prijímacej skúšky je aj osobný pohovor a diskusia uchádzača či uchádzačky s prijímacou komisiou o zaslanom portfóliu domácich prác.


Každý študijný program určí pre prijímacie skúšky spôsob preverenia úrovne vedomostí teoretickým testom alebo ústnym pohovorom. Prijímacia komisia hodnotí aj v druhom kole každú úlohu ako i pohovor s uchádzačom a uchádzačkou individuálne, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov a členiek komisie je vytvorené poradie uchádzačov a uchádzačiek.


Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov a uchádzačiek predložené prijímacou komisiou posudzuje celoškolská prijímacia komisia, čím sa zabezpečuje overenie výsledkov prijímacích pohovorov. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠVU, rozhoduje rektor alebo rektorka VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač alebo uchádzačka v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

 

Súčasťou prijímacích dokladov je:

1. profesijný životopis,                                                                                                                                                      

2. úradne overená kópia maturitného vysvedčenia,                                                                                                              

3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Prijímacie pohovory sú:

●     spoľahlivé – uchádzač alebo uchádzačka o štúdium musí preukázať schopnosť samostatného tvorivého riešenia zadaných úloh, v portfóliu dokladovať zvládnutie umeleckých výrazových prostriedkov a foriem podľa osobných preferencií (kresba, objekt, fotografia, video, animácia, performancia, koncept, hudba, scenár, poézia, próza a pod.),

●     spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov komisiou, diskusia nad prácami uchádzačov a uchádzačiek a diskusia s uchádzačmi a uchádzačkami je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých záujemcov a záujemkýň o bakalársky stupeň štúdia,

●     transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov a uchádzačiek sú zverejnené na webovej stránke školy a každý rok spresňované a aktualizované.

 

Priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Požiadavky na domáce práce – portfólio: https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/intermedia/

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača a uchádzačku možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/kozultacie-intermedia/?v=LRJ8jJO2

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

V poslednom období registruje študijný program Intermédiá zvýšený záujem o štúdium tohto programu, ktorý v sebe zahŕňa širokú škálu vyjadrovacích prostriedkov a umožňuje uchádzačom a uchádzačkám po formálnej stránke osobitý výber sebavyjadrenia. Študijný program súčasne umožňuje viacerým absolventom a absolventkám gymnázií a stredných umeleckých škôl prevažne v odboroch propagačné výtvarníctvo, animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba a pod. kontinuálne nadviazanie na predošlé štúdium a jeho rozšírenie prostredníctvom širokej škály odborných predmetov a ateliérovej výučby. Študijný program intermédiá vyhodnotil výsledky prijímacích konaní za posledné obdobie ako uspokojivé, pričom uchádzači a uchádzačky spĺňajú stanovené štandardy na prijatie o štúdium. Inkluzívny prístup pri individuálnych pohovoroch s uchádzačmi a uchádzačkami ukazuje ich osobité formálne preferencie (videoart, inštalácia, performatívne umenie, textart a pod.), ako i kritické myslenie a zvýšenú mieru spoločenskej zodpovednosti v oblasti ekológie, životného prostredia, ale aj v sociálno-ekonomicko-politických oblastiach. 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU poskytuje študentom a študentkám viacero spôsobov vyjadrenia svojich názorov na kvalitu štúdia, spravodlivosť a korektnosť poskytovaného prístupu pedagógov, pedagogičiek pracovníkov a pracovníčok školy. Môžu sa obrátiť na kohokoľvek z akademického senátu alebo vedenia školy, školského ombudsmana či psychológa, a to aj anonymne. VŠVU sa vážne zaoberá študentskými podnetmi a petíciami. Vážnejšie podnety rieši etická rada, ktorá sa riadi schváleným etickým kódexom. Silný nástroj v rukách študentov a študentiek predstavuje aj pravidelná študentská anketa, organizovaná a spracovaná študentskou časťou AS.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Katedra intermédií víta všetky študentské podnety a rieši ich s plnou vážnosťou. Vysoká miera dôvery študentov a študentiek a ich ochota artikulovať svoje potreby je pre nás dobrou spätnou väzbou.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Absolventi a absolventky štúdia Katedry intermédií sú vítaní pri opakovaných návštevách a pozývaní na rôzne spoločné výstavy. Pre aktuálnych študentov je cenná ich mimoškolská skúsenosť, praktické rady a kontakty z absolventských stáží, súťaží a open callov, ako i pomoc so sprostredkovaním práce či ubytovania.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.     Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.     Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.     Interný list o ukončení bakalárskeho/magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka).

 

4.     Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5.     Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

6.     Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.     Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

 

8.     Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.     Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf, https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf, https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

 

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/?v=LRJ8jJO2

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0