DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. Mgr. Anton Čierny
Typ dokumentu
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Čierny, Anton, prof. Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Katedra intermédí a multimédií
I.8 - E-mailová adresa
cierny@vsvu.sk

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie, sochárstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, Socha, objekt, inštalácia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, Intermédiá a multimédiá
II.6 - Titul DrSc.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
45
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
40
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Cesta, 1991, Výzva, svetová výstava na Expo Sevilla, Španielsko, 1992
2.Slovak Art for Free, Bienále Benátky, 1999, Taliansko
3.Revitalizácia, 2004, Giants – Europen Conversation Pieces, The Hague Sculpture 2004, Den Haag, Holandsko
4.Donumenta, 2009 – Slovakia, International Festival for Art and Culture in Regensburg, Nemecko
5.Autopoesis, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2006
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Brno Art Open 2013
2.Prague Biennale 6, 2013
3.Between democracies 1989-2014: Commemoration and Memory, Constitution Hill, Johanesburg, ZA, 2015
4.Zero Years, Debrecín, Maďarsko, 2012
5.Strategies and Tactics, Gallery Kombetare e Arteve, Tirana, Albánsko, 2015
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Grazer Kunstverein /rotor/ zeigt die Ausstellung „Unerwartete Wendungen“, Kleine Eingriffe, große Wirkung, Kronen Zeitung, 15. März, 2010
2.Art and Question of Gender in Slovak Art, In n. Praradoxa, vol.8, 1999
3.Vlasť 2 / Depresor, Make Up Gallery Košice, Tri otázky pre Antona Čierneho, Romboid 3/2015 ročník L
4.Návody na vytváranie potrebných vecí a dojmov, Artyčok TV, 2010 Vysoká miera nepochopenia môže byť problém, rozhovor Zory Rusinovej s Pavlínou Fichta Čiernou a Antonom Čiernym, Profil 3/2010, s. 56 - 67 Gregor, Richard: Prvá spoločná výstava: Pavlína Fichta Čierna / Anton Čierny, Jazdec, roč. II. > číslo 4/2010, Návody na vytváranie potrebných vecí a dojmov, Umenie 010, 26.9.2010, STV2 Návody na vytváranie potrebných vecí a dojmov, Flash Art 17/2010Mirza
5.Anton Čierny, monografia, vydala PGU v Žiline 2012, ISBN 978-80-88730-76-7
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.HappySoc, projekt o osobe Alexa Mlynárčika, 2017-2018
2.Centrum Arzenal Ciachovňa (spoluautor nezávislého výstavného programu, Art riaditeľ CAC) v Žiline, 2017
3.Videokocka 1-4, nezávislá platforma pre videoumenie, Banská Štiavnica, Žilina, Varšava, 2014-2018
4.Medialab Extension, výskumný projekt KEGA (hlavný riešiteľ) 2016-2018
5.Paradox 90, Kunsthalle Bratislava, hlavný architekt expozície, 2015

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Organizovanie workshopov a výstav.