DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Typ dokumentu
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kovačovský
I.2 - Meno
Patrik
I.3 - Tituly
Prof., dr. hab., Mgr. art.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra socha, objekt, inštalácia, pracovisko Drotárska cesta 44.,Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44. 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci ateliéru, vedúci katedry S.O.I.
I.8 - E-mailová adresa
patrik@kovacovsky.eu, kovacovsky@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11756?mode=full&do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
2.2.1 výtvarné umenie /Socha, Objekt, Inštalácia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - sklárske výtvarníctvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - sochárstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
2.2.1 výtvarné umenie /Socha, Objekt, Inštalácia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie/ Sochárstvo (Profesor sztuk plastycznych)
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský učiteľ - asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.2000 - 31.08.2007
Vysokoškolský učiteľ - Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.2007 - 31.08.2012
Vysokoškolský učiteľ - Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.2012 - 31.08.2016
Vysokoškolský učiteľ - Profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.09.2016

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Jazykový certifikát- Angličtina Akadémia vzdelávania Bratislava 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér- socha v architektúre a virtuálnom priestore 2.2.1 výtvarné umenie /Socha, Objekt, Inštalácia bakalársky, magisterský , doktoradský sochárstvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
2.2.1 výtvarné umenie bakalársky sochárstvo
2.2.1 výtvarné umenie Magisterský sochárstvo
2.2.1 výtvarné umenie Doktorandské výtvarné umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
23
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
27
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.1997 X.Documenta-EURACA, Kassel, DE, autorská časť výstavy
2.1999 La Bienalle di Venezia - Slovak Art for Free, Slovenská expoz. v pavilóne. Benátky, IT
3.2000 Nouvelle Biennale Internationale, pour loa photographie multimédia, Gallery Bernanos, Paris, FR, autorská časť výstavy
4.2000 EXPO, Slovenský pavilón, Hanover, DE, autorská časť prezentácie
5.2006 Autopoezis, Slovak National Gallery, Bratislava, dielo vo výstave.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2020 – MY, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Slovensko / autor projektu
2.2019 - Kategorium, Centtrum nauki i sztuku Walbrzych , Poľsko
3.2018 - Kompresia prázdnoty, Reprezentačné sály Nitrianskej galérie, /spoluriešiteľ projektu
4.2016 – Free Style, Galéria Jána Koniarke v Trnave /spoluriešiteľ projektu
5.2016 – Real-fiction, UP Project Space, Berlín, Nemecko /spoluriešiteľ projektu
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Súčasné slovenské umenie 1960 - 2000 2004 - Wzpolczesnna sztuka slowacka 1960-2000, Medzinarodowe Centrum kultury , Krakow, . text: Zuzana Bartošová, ISBN 83-89273-15-2 2005 - Kortárs szlóvák muveszet 1996-2000, ERNST Múzeum Budapest,. Text: Zuzana Bratošová ISBN 80-88939-91-7, ...
2.2011 - Rovnaké náradie /iné myslenie. , 6th New Zlin Salon, Joint exhibition of conteporary Czech and Slovak visual art text: Nina Vrbanová ,ISBN 978-8085052-87-9
3.2012- Hľadanie dokonalého priestoru – Patrik Kovačovský z Documenty X / Vlna ( INDUSTRIAL) čislo 50. text: str.36-43 MEMFER, ISSN 1335-969X
4.2014, Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku /Patrik Kovačovský / text: Juraj Čarný, Barbora Geržová, Richard Gregor, Diana Majdáková , Katarína Mullerová, vydavateľ: Slovart, ISBN 978-80-556-0970-6
5.2016 - projekt: Voľný štýl / Flash Art no.40 Czech -Slovak Edition / text: str. 62-63 Miroslava K. Valová, ISSN 1336-9644
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2019 - 2020 Akcelerácia v dobe simulakra - umelecký výskum v rámci podpory Fondu pre umenie, Bratislava
2.2020 Nové materiáli pre CNC obrábanie technicko / umelecký výskum v rámci podpory KEGA 2019
3.2017 – Analógový koniec? / Patrik Kovačovský, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina, SK
4.2017 - Otcovia a synovia (od genetiky po epigenetiku, Tatranská galéria v Poprade
5.2015 – projekt 90´ Konteksty, Contexts, Kontexty, výber zo Slovenského a Poľského konceptuálneho umenia. /koncepcia projektu( spolu s Prof. dr hab. Marcinom Berdyszakom).Koordinátor slovenského výberu.

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Academy of Fine Arts and Design in Lodz Lodz, Poľsko 2008 ERASMUS+
University of Fine Arts in Poznań Poznaň, Poľsko 2012 ERASMUS+
Instytut Filologii Slowianskiej UAM Poznaň, Poľsko 2012 ERASMUS+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- medzinárodné workshopy, - grantové projekty - architektúra výstav - organizačná a kurátorská činnosť projektov a výstav. - člen komisií pre výtvarné umenie realizácie a súťaže