DOKUMENT
Študijný program MALb.14 - Maliarstvo
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Maliarstvo, číslo: 107145
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientový - umelecky
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný celkový počet študentov je 40. Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 24 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol 46 (v akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 10 (pre akad. r. 2022/23).
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavnou náplňou študijného programu Maliarstvo je umelecká a odborná špecializácia absolventa bakalárskeho stupňa štúdia v odbore Umenie. Hlavným cieľom študijného programu je autonómna umelecká tvorba študentov a študentiek a rozvíjanie schopnosti prepájať vlastnú umeleckú výpoveď s nadobudnutými technologickými skúsenosťami a zručnosťami. V čase ukončenia študijného programu sú pripravení/é používať široký rozsah technologických postupov a výtvarných prostriedkov, vyplývajúci z obsahu študijného programu.  Praktické a teoretické skúsenosti získané na bakalárskom stupni štúdia umožňujú realizovať nielen vlastný umelecký program v intenciách autentickej tvorby, ale zároveň poskytujú možnosti orientovať sa v spoločensko-kultúrnych oblastiach, ktoré vyžadujú tento druh praxe a vedomostí, a najmä simultánne uvažovanie o hierarchii hodnôt v živote človeka a spoločnosti. Vzdelávanie smeruje k formovaniu tvorivej osobnosti s autentickým vzťahom k vlastnej tvorbe, ale aj k tvorbe iných umelcov a umelkýň. Štúdium umožňuje kvalitatívny rast študenta,  rozvíjanie jeho komunikačnej a interpretačnej spôsobilosti , ako aj schopnosti  sebareflexie v prehodnocovaní vlastných rozhodnutí. Počas bakalárskeho štúdia sa študent oboznamuje s jazykom maliarskeho média, pričom sa iniciuje pozornosť a sústredené hľadanie zmyslu premien výtvarného materiálu a jeho reflexia. Používaním adekvátnych výrazových a materiálových prostriedkov študent objavuje cestu k vlastnému umeleckému prejavu, v záujme pregnantnej a autentickej artikulácie vlastnej umeleckej výpovede.

Cieľom vzdelávania je postupné osvojovanie si jednotlivých zručností. Základ tvoria klasické formy, prostredníctvom ktorých študent spoznáva zákonitosti v zobrazovaní reality. Študijná časť výučby je zameraná na rozvíjanie metód videnia a zobrazovania cez tradičné námety ako krajinomaľba, portrét, figúra, zátišie. Prostredníctvom tohto procesu študent jednak nadobúda základné skúsenosti s vytváraním obrazu (práca s formátom, proporciami, kompozíciou, výtvarnou anatómiou, kresbou, farbou), ale zároveň sa cez tieto primárne podnety oboznamuje s množstvom súvislostí a východísk ako vnímať realitu komplexne, ako zdroj ďalších možností pre vyjadrenie vlastného názoru, videnia a cítenia. Spoznáva charakter vzťahu vznikajúceho diela ako novej reality – reality obrazu, skutočnosti maľby.

Vzdelávanie v bakalárskom stupni vedie k rešpektovaniu hraníc média maľby, ako aj k možnostiam ich vedomého prekračovania. Štúdium sa uskutočňuje v otvorenej škále od klasickej maľby až po jej najsúčasnejšie tendencie. Študent ovláda klasické postupy v technológii maľby, ktoré sú fundamentom pre každú maliarsku prax. Zároveň ich dokáže inovatívnym spôsobom aplikovať vo vlastnej umeleckej tvorbe a je pripravený integrovať maliarske východiská do komplexných priestorových prezentácií. Kultivácia umeleckého diela ako celku, jednak v aktívnom laborovaní s formou klasického závesného obrazu, ale aj pri tvorbe koncepcií s využitím intermediálnych presahov, expandovaním maľby, je hlavnou métou vzdelávacieho procesu.

Štúdium prebieha v nepretržitom dialógu nielen vo vzťahu k dominantnému maliarskemu médiu, zároveň je podporované kritickým myslením o kontextoch a potenciáli tradičného, analógového média vo svete umenia, v ktorom digitálne médiá zásadne ovplyvňujú predstavy o svete a pojem reality.

Študent je zorientovaný v teórii a dejinách výtvarného umenia, vníma výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, slovenské výtvarné umenie nevynímajúc. Má prehľad o súčasnom umení a dokáže vnímať súvislosti, ktoré umožňujú iné rámcovanie jeho aktuálnych podôb ako sú napr. teória percepcie, vzťahová estetika, sociológia, antropológia, environmentálne štúdiá, a pod..

Hlavné výstupy vzdelávania:   

-         Preverovanie maliarskeho média od tradičného závesného obrazu k expandovaným polohám maľby. Štúdium je metodickým rozšírením aj do rôznych presahov, ktoré umožňujú vytváranie hybridných foriem maľby.

-         Vytváranie umeleckých koncepcií v reakcii na zadania, ktoré kooperujú s vysokými nárokmi umeleckého diskurzu na aktuálnosť tém v kultúrno-spoločenskom kontexte

-         Vzájomné rozširovanie obzorov (pedagóg ↔ študent) pohľadom na maľbu ako na médium kompatibilné so súčasnosťou

-         Kultivácia citlivosti k materiálnosti obrazu, jazyku maľby a tvorivému procesu

-         Podnecovanie vnímavosti k sebe samému a k svetu

-         Rozpoznávanie a využívanie rôznych nuáns a kombinácií prístupov v možnosti vyjadrovať sa prostredníctvom maliarskeho obrazu.

-         Rozpoznávanie postupov, ktoré sú manifestované prostredníctvom príkladov z umeleckých i príbuzných oborov

-         Profesionálne zvládnutie maliarskej technologickej praxe

Študent počas štúdia v študijnom programe Maliarstvo dokáže reagovať na podnety a zadané témy, experimentovať v oblasti umenia a samostatne rozvíjať vlastný kreatívny potenciál vyplývajúci z obsahu študijného programu. Je schopný koncepčne a systematicky pracovať v odbore a dokáže odhadnúť možnosti média pri realizácii svojich semestrálnych zadaní a vlastných projektov. Skúsenosti získané pri technickej a technologickej vizualizácii a navrhovaní vie prepojiť s umeleckým zámerom. Osvojuje si systematickosť a disciplinovanosť pri plnení zadaní, ale postupne formuluje vlastné podmienky pre vytváranie obrazu a je schopný ich generovať.

Základnými  jednotkami výučby sú Prípravný kurz maľby (1. ročník), Prípravný ateliér maľby (2. ročník) a tri profilové ateliéry (3.- 4. ročník), kde sa už hlavný dôraz kladie na princíp individuálnej voľnej tvorby reflektujúcej aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci maliarskeho média, s možnosťou presahov k intermediálnej tvorbe. Cieľom bakalárskeho štúdia je reflektovanie polôh súčasnej maľby, ktoré kooperujú so širokou škálou mediálne rozmanitých obrazov a začleňujú ich do svojho repertoáru východísk. Pochopenie týchto súvislostí, odlišností a tendencií vzťahu medzi maľbou a inými médiami v rámci vizuálnej kultúry, predstavuje podstatný fenomén, určujúci podoby súčasného obrazu. Nároky uplatňované v rámci štúdia na tvorbu maliarskeho obrazu sú vysoké, a to bez ohľadu na dominanciu digitálnych technológií v súčasnej vizuálnej kultúre, pretože súčasný maliarsky obraz je svojbytnou vizuálnou formou autorskej výpovede. Skladbu študijného programu dopĺňajú profilové odborné predmety (kresba) koncipované tak, aby absolvent získal technologické zručnosti v maliarskom médiu a absolvoval doplňujúce výtvarné disciplíny (základy maľby). Dôraz vo výučbe v rámci odborných predmetov sa kladie nielen na zvládnutie technologického procesu, ale aj na výtvarnú a obsahovú stránku realizovaných výstupov (Dramaturgia výtvarného materiálu, Technologická dielňa - Neateliér dielne). Počas štyroch rokov študenti získavajú odborné zručnosti, ktoré sú doplnené teoretickými predmetmi, odbornými workshopmi, diskusiami a prednáškami interných, ale aj externých odborníkov.

 

Hlavné výstupy vzdelávania[1].

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maliarstvo dokáže tvorivo preniesť svoje úvahy a myšlienky do umeleckého výskumu a profesionálne využívať a aplikovať technologické procesy a možnosti dané študijným programom. Absolvent má zmysel pre invenčné riešenia, schopnosť kritickej reflexie, kapacitu pre svoj osobný rast a rozvíjanie kreatívneho potenciálu, organizačné schopnosti, schopnosť verbalizovať svoje vlastné myšlienky a komunikovať na úrovni dosiahnutých skúseností a vedomostí. Absolvent je zorientovaný v problematike maľby a je pripravený prijímať výzvy plynúce z poslania tradičného maliarskeho odboru. Dokáže rozlišovať širokú škálu techník a technologických postupov a ovláda princípy ich uplatnenia v umeleckej praxi. Súčasťou štúdia je aj pochopenie dejinných súvislostí vzhľadom k vývoju maliarskeho zobrazovania a logiky vzťahu medzi zobrazovaním a vizuálnym myslením. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia Maliarstvo sa dokáže uplatniť vo svojom odbore a zároveň je pripravený konceptuálne a otvorene rozvíjať svoje umelecké projekty, a tak reagovať na kultúrno-spoločenskú situáciu, v ktorej žije a tvorí.

[1] Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec/umelkyňa v slobodnom povolaní, profesionálny maliar/maliarka s výstavnou praxou. Môže pôsobiť aj ako člen/členka tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, film, dizajn), v manažovaní kultúry, v galerijných prevádzkach ako súčasť galerijného tímu.

Absolvent bakalárskeho stupňa má predpoklady na rôzne druhy umeleckých realizácií, ktoré si nárokujú a uplatňujú využitie maliarskych technológií, a to aj v náročnejších polohách realizovaných vo verejnom priestore. (napr. nástenná maľba, mural, štukolustro, mozaika). Bakalárske štúdium vytvára predpoklady pre pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom štúdiu.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program Maliarstvo nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Maliarstvo je študijný program, ktorý ponúka absolventovi širokú škálu uplatnení. Zber a monitorovanie dát a hodnotiacich správ o uplatniteľnosti budúcich absolventov prebieha podľa nasledovnej štruktúry:

a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

  • Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.
  • Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  • Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  • Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Kunsthalle, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  • Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
  • Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)
b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Milan Vagač https://www.milanvagac.com/                                                                                                 

Intenzívne sa venuje predovšetkým funkcii samotnej maľby v postdigitálnej ére a nie len samotnému vplyvu nových technológií a internetu. Je spoluzakladateľom a editorom Časopisu X o súčasnej kresbe. Je laureátom ceny Essl Art Award. Svoje diela vystavoval vo VAAL Gallery (EST), Sala Dogana (IT), Chimera project (HU), Kunsthalle (BA), Essl museum (AT), Kolektiv Radieuse, Marseille, FR, Rizzuto Gallery, Palermo, (IT). Pripravil niekoľko kurátorských projektov: Telling lines, Contemporary drawing from Slovakia, Lappeenranta museum, Lappeenranta, (FIN), ART GROUPIE — FRANZ THE LONELY AUSTRIONAUT - Contemporary drawing from Austria, Industra Gallery, Brno, CZ

 

András Cséfalvay http://www.andrascsefalvay.com/                                                                  

Absolvoval bakalárske a magisterské štúdium na Katedre maľby a iných médií VŠVU.

Jeho tvorba je intermediálna, tvorí videá, inštalácie, komponuje hudbu a píše texty. Je laureátom Ceny Oscara Čepana a držiteľom ďalších významných ocenení za svoju tvorbu (Cena pre vizuálne umenie Nadácie Tatra banky, Cena Nadácie Novum, VÚB Maľba 3. miesto, Cena Martina Benku, Cena I. medzinárodného festivalu experimentálneho filmu, Bratislava). Svoju tvorbu prezentoval v mnohých významných galerijných inštitúciách doma i v zahraničí (The Gallery Apart, Roma, MeetFactory, Praha, tranzit, Bratislava, Kunsthalle Bratislava, Chimera Project, Budapest, Trafó Gallery, Budapest, Karlin Studios: Futura, Praha, Nová Synagóga Žilina, IMO Projects Gallery, Kodaň, LARM galleri, Kodaň.

 

Martin Sedlák https://www.romanfecikgallery.sk/umelec/17-martin-sedlak/

Štúdium absolvoval na Katedre maľby a iných médií (u prof. Ivana Csudaia). Vyhranený výtvarný postoj a schopnosť dokonalého ovládnutia daností toho-ktorého materiálu robí zo Sedláka univerzálneho umelca, s ľahkosťou pohybujúceho sa v oblasti maľby, sochy, grafiky, objektu i inštalácie. Je laureátom Essl Award a bol nominovaný na cenu pre najlepšieho absolventa vysokých umeleckých škôl Startpoint. Predstavil sa na relevantných kolektívnych a samostatných výstavách.(Pražské bienále súčasného umenia, Galéria T293 v Neapole, Samlumg Essl v Klosterneuburgu pri Viedni, Egon Schiele Art Centre v Českom Krumlove, West Village Gallery v Modene(IT) v Palais Niederoestereich vo Viedni; v Moravskej galérii v Brne, Galéria Kresslin, Viedeň). Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Českej národnej galérie v Prahe, Wannieck gallery v Brne, verejných a súkromných zbierkach v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Veľkej Británii.

 

Roman Ondák

http://artbase.kunsthallebratislava.sk/umelec/7446 https://www.tate.org.uk/art/artists/roman-ondak-7622

Je v súčasnosti jedným z najvýraznejších predstaviteľov postkonceptuálnych tendencií, zo slovenských umelcov sa mu výnimočne podarilo presadiť v zahraničí i v širších kontextoch súčasného medzinárodného umenia. V súčasnosti sa v jeho tvorbe čoraz viac presadzujú „hravé“, minimalistické interiérové simulácie a intervencie do prostredia, cez ktoré náznakmi tematizuje narušenia a vychýlenia rôznych kultúrno-spoločenských vzťahov, medziľudskej komunikácie i životných situácií. Zastúpenie v zbierkach: MoMA, New York; Guggenheim Museum, New York; Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paríž; Pinakothek der Moderne, Mníchov; Tate Modern, Londýn; Slovenská národná galéria, Bratislava; Galéria mesta Bratislavy, Bratislava; rovnako aj v zahraničných a domácich súkromných zbierkach

 

Bohdan Hostiňák

http://www.galeriecaesar.cz/Galerie%20Archiv/2013/258_hostinak/hostinak.htm

https://cs.isabart.org/person/6791

Patrí k ojedinelým maliarom slovenskej umeleckej scény, ktorí v 90. rokoch 20. storočia skúmali problematiku klasickej realistickej maľby. Jeho diela odkazujú najmä na akademickú tradíciu európskeho maliarstva. Obraz vychádzajúci z týchto princípov je predovšetkým ikonografickou prehliadkou tém a symbolov inšpirovaných historickým, umenovedným a prírodovedným prostredím. Jeho diela sú zastúpené v početných súkromných a verejných zbierkach.

 

Ďalší úspešní absolventi a absolventky

Andrej Dúbravský https://andrejdubravsky.sk/

Alexandra Barth https://alexandrabarth.sk/

Katarína Morháčová http://katamach.com/

https://artalk.cz/2020/12/30/balansovat-slobodu-na-spicke-jazyka/

Katarína Janečková https://www.alanaveryartcompany.com/katarinajaneckovawalshe

Petra Čížková http://petracizkova.com/

Marek Burcl https://www.marekburcl.sk/ux-portfolio-cat/portfolio/

Rastislav Podhorský https://www.gandy-gallery.com/chapter-1/2018-rastislav-podhorsky/

Lucia Tallová https://www.luciatallova.sk/

Martin Špirec https://www.works.io/martin-spirec

Adam Šakový http://www.adamsakovy.sk/

 

Laureáti/tky Ceny Nadácie VUB Maľba

Rita Koszorús 2021, Lucia Oleňová 2019, Rastislav Podhorský, 2015, Andrej Dúbravský, 2011,

Erik Šille, 2009, Andrea Bartošová, 2008, Juliana Mrvová, 2007, Michal Czinege, 2006

https://www.nadaciavub.sk/malba/finalisti/

 

Laureáti/tka Ceny Oskara Čepana

https://www.oskarcepan.sk/sk/year/26

Eva Hetmer, 2022

András Cséfalvay, 2009

Ján Vasilko, 2005

Marko Blažo, 2001

Vanesa Hardi, 2000

Emőke Vargová, 1999

 

Laureáti/tky Ceny Novum za súčasné umenie

http://www.nadacianovum.sk/

Rita Koszorús, Lucia Tallová, 2020

Ľudmila Hrachovinová, Monika Pascoe Mikyšková 2019

Žofia Dubová, 2017

András Cséfalvay, 2017

Dominik Hlinka, 2016

Dominik Hlinka, 2014

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenie kvality študijného programu a spätnú väzbu na kvalitu vzdelávacieho procesu a metodológiu výučby získavame cez kolektívne výstavy absolventov na Slovensku a v zahraničí. Feedback získavame aj účasťou na medzinárodných festivaloch a realizáciou projektov, ktoré absolventov kontextuálne začleňujú do iného umeleckého prostredia. Súčasťou Akreditačnej rady VŠVU sú zástupcovia galerijných inštitúcií. 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe.

Návrh študijného je ďalej predkladaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti vizuálneho umenia.

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU (podrobné informácie vo Vnútornej hodnotiacej správe VŠVU).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Maliarstvo majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme ateliérovej výučby, ktorá je v bakalárskom stupni štúdia rozdelená do dvoch fáz vzdelávacieho procesu. 1. fáza je orientovaná na študentov prvého a druhého ročníka štúdia. Študenti v prvom ročníku absolvujú Prípravný kurz maľby (zimný a letný semester) a v druhom ročníku dvojsemestrálny Prípravný ateliér maľby. V tejto fáze je ateliérová výučba zameraná a obsahom a metodológiou prispôsobená náročnosti, ktorá je určená pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Orientovaná je na rozvíjanie kreatívneho rozmýšľania, na analýzu kreatívneho procesu a ateliérovej práce. Povinnou zložkou k profilovým predmetom v 1. fáze študijného programu sú povinné technologické odborné predmety, ktoré sa obsahom a náplňou napájajú na ateliérovú výučbu a efektívne rozvíjajú metodológiu vzdelávacieho procesu. Počas obidvoch fáz štúdia je dôležitý profilový predmet Kresba, ktorý je pre rozvíjanie kresliarskych zručností základom štúdia. Povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. Druhá fáza študijného programu Maliarstvo je zameraná na študentov 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia. Ateliérová výučba programovo nadväzuje na prvé dva ročníky štúdia, ale je rozsahom a obsahom oveľa sústredenejšia na mediálnu špecializáciu, kritickú reflexiu výstupov a na interpretačné rámce zadaných alebo študentom samostatne zvolených tém. Študent už má predpokladanú úroveň technologických zručností, a preto je pripravený realizovať semestrálnu prácu podľa nárokov, ktoré určuje študijný program.

Okrem technologických predmetov a ateliérovej výučby sú ťažiskovými predmetmi aj predmety zamerané na teóriu umenia, ktorá študentovi umožňuje získavať vedomosti pre adekvátny profesionálny vývoj, pre rozvíjanie kritického myslenia a interpretáciu súčasného umenia. (Problematika výtvarných médií (maľba – grafika), Analýza obrazu (maľba – grafika)). Úspešné absolvovanie ateliérovej výučby, technologických a teoretických predmetov končí obhajobou bakalárskej práce a úspešným absolvovaním štátnej skúšky.

 

Podrobnejšie informácie viď v tabuľke Študijný plán – bedeker v pdf formáte v zložke na úložisku VŠVU.

 

Študijný bakalársky program Maliarstvo dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

 

Dôležitou súčasťou metodológie vzdelávania v študijnom programe Maliarstvo je možnosť pracovnej stáže (pracovná stáž ako náhrada za povinný predmet Ateliér je skôr výnimočná, ale do budúcnosti predpokladateľná) a doplnkovej pracovnej stáže (študenti získavajú prax v galériách a kultúrnych inštitúciách, ako napr. galéria Medium, Phoenix, Dot, Kunsthalle v Bratislave). V rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, kde môžu nadobudnúť praktické skúsenosti s výstavnými praktikami a mäkké zručnosti pri organizovaní výstav, prevádzkovaní galérie, ktoré fungujú ako príprava na budúce povolania. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde sú konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umelecko-kultúrnych kolaboratívnych, participatívnych projektov a networkov. Súčasťou vzdelávania v študijnom programe  Maliarstvo je aj možnosť internej stáže. Študent má možnosť absolvovať internú študijnú stáž v rámci iného študijného programu VŠVU a rozšíriť tak svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré je následne schopný aplikovať v programe Maliarstvo v podobe interdisciplinárnych a intermediálnych presahov. Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

 

Hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania bakalárskeho stupňa študijného programu Maliarstvo je semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia a absolventov študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledkov študenta v rámci ateliérovej výučby a zároveň jeho obhajoba. Podstatnou a neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia je diskusia, ktorá prebieha jednak formou predprieskumových debát na úrovni jednotlivých ateliérov, a na záver za prítomnosti komisie, externých členov a všetkých študentov študijného programu. Následne prebieha verifikácia hodnotenia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU.  Nakoniec sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, prípadne online prezentácie pod zaužívaným názvom Prieskum)

https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-         jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, Uvedené v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-         v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-         v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-         prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-         pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

 

-         metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Uvedené v ILP

 

-         osnovu/ sylaby predmetu[1],  

Uvedené v ILP

-         pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)[2], Uvedené v ILP

-     kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu[3]) s uvedením kontaktu, Uvedené v ILP a v priloženej prílohe - tabuľka učebného plánu z Bedekra.

-         učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), Uvedené v ILP

-         miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). Uvedené v rozvrhu v AIS.


Uskutočňovanie predmetov:

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18. prebieha primárne Ateliérová výučba a výučba odborných praktických a teoretických predmetov.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23. V budove na Koceľovej 23 prebieha primárne Ateliérová výučba a výučba odborných praktických.

 

budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44. V budove na Drotárskej ceste prebieha primárne výučba odborných praktických a teoretických predmetov, ktoré zabezpečujú iné katedry.

Uskutočňovanie predmetov: budova účelového zariadenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Štefánikovo nám. 18/10, Kremnica. V účelovom zariadení VŠVU v Kremnici prebieha výučba povinne voliteľného predmetu Odborný workshop a voliteľného predmetu Krátkodobý vzdelávací kurz.

Povinné predmety: uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

Povinne voliteľné a výberové predmety: uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP


[1] Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích činností.

[2] Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015.

[3] Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej skúšky 10 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, aby dosiahol optimálne 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Študent musí pre riadne ukončenie štúdia obhájiť záverečnú bakalársku prácu a zložiť štátnu skúšku. Podmienky a postup pre ukončenie štúdia sú uvedené na webstránke školy: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok Kompletné informácie: V Bedekri - sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/ Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 188 ECTS bez kreditov za obhajobu a štátne skúšky

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 42 ECTS 

Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet).

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, Študent nemusí absolvovať výberové predmety podľa študijného plánu ak má dostatok kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 240 kreditov (ECTS) za celé bakalárske štúdium vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnu skúšku 10 kredity (ECTS)

-      počet kreditov za záverečnú prácu 10 ECTS a obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 10 ECTS potrebných na riadne skončenie štúdia,

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

Ateliérová výučba 70 ECTS

–        Viac informácií:

Bedeker a v ILP:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Maliarstvo, je rozšírená o odborníkov z externého prostredia a absolventov študijného programu), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledkov ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie, všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov, upozorní na problematické výsledky a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). 


Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov v rámci jednotlivých predmetov počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, témy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.),  podrobnejšie špecifikované v ILP

b) skúškou za dané obdobie štúdia, v prípade profilového teoretického predmetu, za účasti minimálne troch skúšajúcich pedagógov.

 

2. hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3. V rámci študijného programu Maliarstvo sú výberové predmety napríklad Odborné workshopy hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

4. Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia, ktoré určuje vyučujúci pedagóg). Ak bol študent hodnotený známkou FX z ateliérovej výučby a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín.

Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov).

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém záverečných prác študijného programu Maliarstvo sú v AiS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe,  

Téma záverečnej práce – bakalárskej práce, je generovaná individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Bakalárske práce v rámci študijného programu schvaľuje vedúci katedry v AiS (v Akademickom informačnom systéme).

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov Zhrnutie v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a sú zverejnené na webe:

Etický kódex: https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, zahŕňa  Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 Jeho súčasťou sú:

-      Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

-      Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Maliarstvo.

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo formáte pdf a prístupné v AiS.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

 

Csudai, Ivan, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor

profilový predmet ateliérová výučba:

Ateliér- Štvrtý ateliér

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11716

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Kosziba, Klaudia , doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca katedry

profilový predmet ateliérová výučba:         

Ateliér - Ateliér mal+by

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11791

 

Vargová Emőke, doc. Mgr.

Funkcia: docent

Profilový predmet: Kresba

E-mailová adresa: vargova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11779

 

Sedlačík Rastislav, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docenta

profilový predmet ateliérová výučba:         

Ateliér – Ateliér 3EAM

E-mailová adresa: sedlačik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11857

 

Černušák Michal, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docenta

profilový predmet ateliérová výučba:         

Prípravný ateliér maľby

E-mailová adresa:cernusak@vsvu.sk                                                                                                                                         

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11814

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf. 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Hlinka Dominik, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hlinka@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29888


Šille Erik, Mgr. art.

E-mailová adresa: sille@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22030


Demeter František, Mgr. art.                                                                                                                                                                           

E-mailová adresa: demeter@vsvu.sk Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25089

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786


 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Križanová Blaško, Janka, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33407

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Máčaj, Peter, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: macaj@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11858

 

Hodásová, Barbara, Mgr. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Barényi, Peter, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760


Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608


Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853


Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Csudai, Ivan, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: csudai@vsvu.sk

 

Kosziba, Klaudia, doc. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: kosziba@vsvu.sk

 

Sedlačík Rastislav, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: sedlačik@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a sú súčasťou akreditačného materiálu a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).


Paula Gogola   pg419@centrum.sk

Patrik Urban   pato46999@gmail.com

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. art. Erik Šille

e-mail: sille@vsvu.sk

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a sociálne štipendia

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

Odkaz na podporné a poradenské centrum:

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Maliarstvo: Profilový predmet Ateliér (ateliérová výučba) a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v ateliéroch a technologických pracoviskách v celkovej výmere cca 950 m2. (Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Maliarstvo na priamu výučbu (praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagógov so študentami) a aj na nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo odborných workshopoch). Technologické pracoviská študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej práce a pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov.


Ateliéry: Profilový predmet Ateliér 3.- 4. ročník vedie zabezpečujúci pedagóg spolu s asistentom/odborným asistentom. Študijný program má v súčasnosti 3 profilové ateliéry. Prípravný kurz maľby (1. ročník) a Prípravný ateliér (2. ročník). Ku každému Ateliéru prináležia určené miestnosti s rôznou priestorovou dispozíciou, podľa špecifík a charakteru výučby. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Štandardom každého Ateliéru je základný mobiliár, ktorý podľa potreby zahŕňa maliarske stojany, pracovné stoly a stoličky. Ďalšie vybavenie Ateliérov závisí od špecifických potrieb a nárokov, ktoré sú nevyhnutné pre výučbu odborných predmetov v bakalárskom stupni štúdia študijného programu Maliarstvo. (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). Štandardom je aj základná projekčná výbava (počítač a data projektor) a wifi pripojenie. Maliarske ateliéry sa nachádzajú v budove na Hviezdoslavovom námestí č.18 a v objekte Koceľova 23.


Technologická dielňa - Neateliér: sa nachádza v budove školy (Koceľova 23). Dielňa disponuje príslušným technologickým vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy), ktoré sú nevyhnutné pre výučbu odborných predmetov v bakalárskom stupni štúdia študijného programu Maliarstvo. Vo vyhradenom čase, podľa rozvrhu, študenti pracujú na špecifických zadaniach určených pedagógom. Zodpovedný pedagóg zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu.


Materiálne zdroje: Pracovisko zabezpečuje základné materiálne zdroje pre študijný program Maliarstvo. Študenti majú k dispozícii papier, základné chemikálie pre technologické procesy v maľbe a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne Katedra maliarstva z rozpočtu a z grantových a výskumných projektov.


Prednáškové miestnosti: Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).               


Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.      

                                                                    

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.


Okrem toho každý profilový Ateliér disponuje aspoň minimálnym priestorovým zázemím, ktoré slúži pedagógom ako kabinet, ako konzultačná miestnosť pre uchádzačov o štúdium (prezenčne alebo dištančne) alebo na organizáciu menších prednášok a diskusií so študentmi ako aj hosťujúcim profesorom na prezentácie. Miestnosť môže mať k dispozícii aj príručnú knižnicu odbornej literatúry, ktorá slúži pre pedagógov na prípravu prednášok a pre študentov ako rozšírený zdroj odporúčanej odbornej literatúry, ktorá sa viaže na ich štúdium. 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

b.      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

c.       Bezplatné internetové pripojenie – wifi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici)

d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-         ILP – informačné listy predmetov

-         Rozvrh

-         Študijný plán študijného programu

-         Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

e.      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), email

f.        Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-maliarstva/?v=LRJ8jJO2

http://kocelova.vsvu.sk/

https://www.instagram.com/ateliermalby/

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, ale zároveň VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU slúži školská Galéria Medium a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty partnerov zo zahraničia, či výsledky medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Nadácia Novum a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Maliarstvo môžu ťažiskovo využívať mobility programu Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a ďalších možností. Na uskutočňovanie mobility študijného programu má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Maliarstvo majú zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí s hosťujúcimi zahraničnými pedagógmi na našej škole.


Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby v povinnom predmete Ateliér. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov prispievajú aj zahraniční študenti, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Maliarstvo majú možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít majú študenti možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a umeleckých štúdiách profesionálnych výtvarníkov a umelcov. Na pobyt v zahraničí môžu vycestovať aj ako tzv. „freemovers“, to znamená, že zahraničnú inštitúciu kontaktujú sami, mimo rámec výmenného programu VŠVU. Ako freemovers sa študenti môžu uchádzať o štipendium, napríklad cez niektorý z programov SAIA n. o. Podmienkou prihlásenia sa na študijný pobyt v zahraničí cez Erasmus+ a bilaterálne dohody a na pracovné stáže Erasmus+ je účasť na celoškolskom výberovom konaní. Pre všetky typy zahraničnej mobility platí, že musia prebiehať v súlade s predpismi VŠVU a v koordinácii so zahraničným oddelením.


Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na webstránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú dostupné na webe školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/?v=LRJ8jJO2


VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie: https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/kozultacie-maliarstvo/?v=LRJ8jJO2


Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/?v=LRJ8jJO2


Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/maliarstvo/?v=LRJ8jJO2

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručnosti uchádzača z hľadiska osobitných nárokov študijného programu Maliarstvo.

Priebeh prijímacej skúšky

– prijímacia skúška je dvojkolová. Prvé kolo prijímacích pohovorov sa koná dištančne. Druhé kolo prijímacích pohovorov sa koná prezenčne a trvá dva dni.

Výsledky uchádzačov hodnotí v prvom aj v druhom kole prijímacej skúšky rovnaká prijímacia komisia, ktorú menuje rektorka VŠVU

– v prvom kole uchádzači odovzdávajú elektronicky portfólio a motivačný list, podľa podmienok zverejnených

  na webe VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/maliarstvo/?v=LRJ8jJO2

 – po zhodnotení výsledkov z prvého kola sa vyradia uchádzači, ktorí nezískali dostatočný počet bodov na postup do druhého kola

– v druhom kole uchádzač absolvuje:

- zadania preverujúce rôzne aspekty tvorivosti a výtvarného myslenia určených študijným programom Maliarstvo. Obsah zadaní je zverejnený v deň, kedy ich uchádzač rieši.

- súčasťou druhého kola je tiež testovanie preverujúce kritické a vizuálne uvažovanie, čítanie s porozumením, prípadne všeobecný prehľad vo výtvarných umeniach a kultúre. Ústny pohovor zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach.

– prijímacia komisia hodnotí aj v druhom kole každú úlohu uchádzača po diskusii individuálne, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov

– výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené prijímacou komisiou posudzuje celoškolská prijímacia komisia, čím sa zabezpečuje overenie výsledkov prijímacích pohovorov

– o prijatí na štúdium študijného programu Maliarstvo rozhoduje rektorka VŠVU

– rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU

Priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie:

Prijímacie pohovory v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

Počet uchádzačov v prvom kole prijímacích pohovorov: 46

Do druhého kola postúpilo: 21                                              

Prijatých študentov: 10

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy. Prieskum je sprístupnený širokej odbornej a laickej verejnosti.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané v Predpise pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytnutého vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok (tiež zverejnený v AIS):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,  

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

Sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/fotografia-a-nove-media/ 

Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Tiež zverejnený v AIS) https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex

Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf,  

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,  

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia

Bakalárske štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium

Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/