DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sedlačík
I.2 - Meno
Rastislav
I.3 - Tituly
Mgr. art./ ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra Maliarstva
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto docenta, vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
sedlacik@vsvu.sk / ra100sedlacik@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&surname=sedlacik&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Atelér keramiky, Katedra úžitkového umenia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
katedra Maľby a iných médií
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
katedra Maľby a iných médií
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Produkčný pracovník Slovenská národná galéria 2012- 2021
Externý pedagóg Vysoká škola výtvarných umení 2012- 2015
Predajca Panta Rhei 2010-2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Účasť, realizácia a príprava výstavných pojektov na pozícii produkčného pracovníka národného a medzinárodného významu Slovenská národná galéria 2012- 2021
Kurátorká činnosť- Monkey jumping, Tomáš Klepoch, Matúš Maťátko, Zuzana Sabová Tranzit ateliéry, Bratislava 2011
Kurátorká činnosť- výstava/ Dominik Hlinka Tranzit ateliéry, Bratislava 2013
tEAMbuilding, alebo prvá výstava ateliéru 3EAM Station Contemporary Art Gallery, Ul. G. Mallého 2, Bratislava, 2022
Brainstorming 3EAM_Maľba ako aktuálna expandovaná forma Workshop a výstava: v priestoroch Nová Vlna a FOR MAAT o.z. v Trenčíne 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliérová výučba: 3EAM (tretí expandovaný ateliér maľby) Maliarstvo 1. Umenie
Ateliérová výučba: 3EAM (tretí expandovaný ateliér maľby) Vizuálne umenia 2. Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Maliarstvo 1. Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenia 2. Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maliarstvo bakalársky Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Maliarstvo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
82
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1/4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Rastislav Sedlačík / LandSKaping 2015_2022 Collateral Damage - Rebirth

Centre of Contemporary Art in Torun, Poland

Kurátorská koncepcia:Noro Lacko, Krzysztof Białowicz

Architektúra výstavy: Marcel Benčík, Noro Lacko, Rastislav Sedlačík

Grafický dizajn: Marcel Benčík

Mapping: Samuel Chovanec

2.

Rastislav Sedlačík: ZA maľbou / Behind the Painting (collateral damage)

Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí

kurátori: Mira Sikorová-Putišová a Noro Lacko

grafický dizajn a co-architekt: Marcel Benčík

Mapping a digitálna podpora: Samo Chovanec

3.

2017 Krajina dneSKa, Východoslovenská galéria, Košice, SK Kurátorská koncepcia: Noro Lacko

4.

2009 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Villede Montrouge, Paris, France 2010 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Klaipeda, LV 2010 Jeune création européenne, Bienále mladého európskeho umenia, Galéria mesta Bratislavy, SK 2010 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Pecs — European Capitalof Culture 2010, Hungary 2010 Jeune création européenne, Galerieim Traklaus, Salzburg, Austria 2011 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Hospitalet, Barcelona, Spain 2011 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Genova, IT Kurátorská koncepcia slovenskej selekcie: Beáta Jablonská

5.

2010 Maľba po maľbe, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK Kurátorská koncepcia: Alexandra Kusá, Lucia G. Stachová

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2017 CO JE SOUČASNÝ OBRAZ? KGVU: Dům umění ve Zlíně, Zlín, CZ Kurátorská koncepcia slovenskej selekcie: Beáta Jablonská

2.

2018 MestSKá krajina lab., Galéria Čin- Čin, Bratislava, SK Kurátorská koncepcia: Noro Lacko

3.

2020 RS 18192020, Mestská Galéria v Rimavskej Sobote, SK Kurátorská koncepcia: Noro Lacko

4.

2021 Xerox Poetry, Station gallery, Bratislava, SK Kurátorská koncepcia: Noro Lacko

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.GREGOROVÁ-STACHOVÁ, Lucia: anotácia Rastislav Sedlačík. In: Maľba po maľbe. Eds. Lucia Gregorová-Stachová, Alexandra Kusá, Monika Mitášová. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010.
2.Jazdec / Revue súčasného umenia č. 31 štvrťročník https://www.artdispecing.sk/jazdec/archiv/?IDe=48603&IDcheck=691378d03870d6dd2158f68eb6712dfa&view
3.FIŠEROVÁ, Michaela: V mierke 1:1. In: Profil (Kruh súčasného umenia Profil), 10, 2003, č. 3, s. 98-109
4.GERŽOVÁ, Barbora: Rastislav Sedlačík: Petržalka. In: katalóg k výstave Zoom Europa: Petržalka. Bratislava : Gandy Gallery, 2008.
5.Relácia Umenie.sk 2020 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14142/84903#1326
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Podporený autorský projekt na tvorivú činnosť z grantového systému FPU a MKSR Xerox poetry (colour your sun) 2021
2.Podporený autorský projekt na tvorivú činnosť z grantového systému FPU a MKSR Postprodukt 20/21
3.Podporený autorský projekt na tvorivú činnosť z grantového systému FPU a MKSR Lapač 2019-20 (aktualizácia koncepcie maliarskej platformy) MestSKá krajina Lab.
4.Podporený autorský projekt na tvorivú činnosť z grantového systému FPU a MKSR Rastislav Sedlačík - Maľba, kresba, objekt, postprodukt 2004-2015
5.

Podporený autorský projekt na tvorivú činnosť z grantového systému FPU Rastislav Sedlačík - Factoryland/ LandSKaping/ Catcher zone (re-paint,, re-size, re-format, re-cycle, over-paint)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
externý pedagóg Vysoká škola výtvarných umení 2012- 2015
Základy maľby pre 1. ročník študijný odbor: 2.2.1 Výtvarné umenie, študijného programu Maľba a iné média Základy maľby pre grafikov 4. ročník bakalárskeho štúdia študijný odbor: 2.2.1 Výtvarné umenie, študijného programu Grafika, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava Vedenie predmetu: Základy maľby pre 1. ročník študentov katedry maľby a iných médií. Letný semester 2009 a 2011 v rámci doktorandského štúdia.

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art Ville de Montrouge, Paríž, Francúzsko 3 mesačný rezidenčný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Získané granty alebo štipendiá na pedagogickú alebo tvorivú činnosť Podporené autorské projekty na tvorivú činnosť z grantového systému FPUa MKSR Xerox poetry (colour your sun) 2021 Postprodukt 20/21 Lapač 2019-20 (aktualizácia koncepcie maliarskej platformy) MestSKá krajina Lab. Rastislav Sedlačík - Maľba, kresba, objekt, postprodukt 2004-2015