DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kosziba
I.2 - Meno
Klaudia
I.3 - Tituly
Doc., Mgr. art., ArtD
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra maliarstva, Vysoká škola výtvarných umení
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúca ateliéru, vedúca katedry
I.8 - E-mailová adresa
kosziba@vsvu.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU Bratislava
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie-Maľba a iné médiá
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU Bratislava
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU Bratislava
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
odbor 2.2.1. Výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka, vedúca Katedry maliarstva od 2016 doteraz VŠVU Bratislava 2008 doteraz
odborná asistentka, vedúca Katedry maľby 2002-2006 Fakulta výtvarných umení, AU, Banská Bystrica 2001-2009
odborná asistentka Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, TU Zvolen 1997-2007

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na výučbu výtvarných disciplín Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1994-96

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér mal+by Maliarstvo bakalársky Umenie
Ateliér mal+by Vizuálne umenia magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie-školiteľ Výtvarné umenie doktorandský Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracvanie) Maliarstvo bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenie magisterský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maliarstvo spolugarant bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
29
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
32
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
49
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2022 Iba, iba jednu, Galéria Photoport, Bratislava, kolektívna výstava

2.

2022 After Virtue, bývalá galéria HIT, Bratislava, samostatná výstava


3.

2021 Parallel Extended, Galerie Michael Bella, Viedeň, A, kolektívna výstava


4.

2018 Nie som tu, som v Arkádii; Nitrianska galéria, kolektívna výstava5.

2018 Popol a síra, Galéria Krokus, Bratislava, samostatná výstava


6.

2016 Opakovanie. Nová látka, Galéria P .M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, samostatná výstava

7.

2012 Symptom-Premiere, Brick_5, Verein zur Förderung der multimedialen Kunst und Technik, Viedeň, AT, samostatná výstava

8.

1997 Das Spiel- ein fiktiver Dialog mit Wittgenstein, Haus Wittgenstein, Viedeň AT, kolektívna výstava

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2022 After Virtue, bývalý HIT, Bratislava, samostatná výstava

2.

2022 Iba, iba jednu, Galéria Photoport , Bratislava, kolektívna výstava

3.

2018 Klaudia Kosziba Popol a síra, Galéria Krokus Bratislava


4.

2018 Vezme to ruka, Pragovka gallery, Praha, CZ, kolektívna výstava

5.

2017 Kereszteződések; Hegyvidék galéria Budapest, kolektívna výstava

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

2022 Maľba SK, 311 stranová publikácia o slovenskej maľbe, vyd. galéria White&Weiss v spolupráci s vyd Slovart,

ISBN 978-80-556-5694-6, text Zora Rusinová

2.

2019 Cyklus In Site Out Site, recenzia samostatnej výstavy Popol a síra v Galérii Krokus Bratislava na Artdispecing channel https://www.artdispecing.sk/tv-channel/in-site-out-site/klaudia-kosziba-v-galerii-krokus-bratislava/

3.

2018 katalóg k výstave Nie som tu, som v Arkádii; Nitrianska galéria, ISBN 978-80-85746-80-8

- 2 diela zakúpené do zbierok Nitrianska galéria, Nitra

4.

2017 Opakovanie. Nová látka., 2017, kniha s autorskými textami k výstave Opakovanie. Nová látka, Galéria P .M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 2016, 62 strán, ISBN978-80-85706-58-1

-2 diela zakúpené do zbierok Galéria P .M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

5.

2014 Hora analógie Obrat k obrazu, Profil č. 2/2014, ISSN 1335-9770, autorský text habilitačnej prednášky

6.

2009 Rusinová, Z. knižná publikácia: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení, Veda, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-224-1075-5

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2021 štipendium Fond na podporu umenia č. 21-141-03216 (Výzva č. 6/2021, program 1.4.1-A podporená žiadosť „Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá“, Názov projektu After virtue


2.

2020 podporená Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2020 program 1.4.3 Názov projektu : Presadenie (hlavný riešiteľ) 2021 Presadenie, výstava Ateliéru mal+by, Rosenfeldov palác, Žilina

3.2017 Bratislava – Wratislavia, výstava poľskej a slovenskej maľby 2017 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU 144-00616 PO-D Program 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie Názov projektu: Bratislava → Wratislavia (spoluriešiteľ) katalóg k medzinárodnému projektu, Bratislava – Wratislavia, Klaudia Kosziba: text Prirodzene, maľba, str. 16-17, vyd. VŠVU Bratislava a The Eugeniusz Geppert Academy in Wroclaw, 62 strán, 2017

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúca Katedry maliarstva Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 2016 doteraz
členka Umeleckej rady Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 2019 doteraz
členka Akademického senátu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2014-2018
členka Galerijnej rady Galérie Medium Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2017-2019
členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre od 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Academia di belle Arti Bari, Taliansko 04. - 5. 12. 2018 Erasmus +, Staff mobility for training between Programme Countries
Academia di belle Arti Venezia 07. - 09.11. 2017 Erasmus+, Staff mobility for Teaching
Fakulta sociálních studií Masarykovej univerzity Brno 20. - 21. 4. 2012 prednáška Nemyslenie v obrazoch na konferencii VIZUÁLNÍ STUDIA – VĚDA, UMĚNÍ, INSTITUCE

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

-organizačné a kurátorské aktivity (projekty, výstavy, prednášky, workshopy a tvorivé pobyty)

-spolupráca s inými ateliérmi vysokých umeleckých škôl na Slovensku a v zahraničí

- spolupráca s inými vysokými školami a inštitúciami

-členka komisií na iných vysokých školách, inštitúciách

- konzultácie pre študentov a záujemcov o štúdium

- vypracovanie oponentských posudkov pre iné vysoké školy a inštitúcie

Dátum poslednej aktualizácie
07.11.2022