DOKUMENT
Študijný program RTMb.14 - Reštaurátorská tvorba
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: reštaurátorská tvorba, 100640
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
študijný odbor umenie Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný celkový počet študentov je 48. Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 44 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol 12 (v akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 12 (pre akad. r. 2022/23).
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

VŠVU – Katedra reštaurovania ako riadny člen ENCoRE (Európskej siete konzervátorsko-reštaurátorského vzdelávania) rešpektuje pravidlá organizácie a riadi sa jej odporúčaniami v oblasti vzdelávacieho programu konzervovania-reštaurovania. Dodržiava prísne podmienky na štruktúru vzdelávacieho programu a napĺňa ho z hľadiska pomeru zastúpenia teórie a praxe, ako aj v požadovanom pomere počtu študentov na pedagóga.

 

Hlavný cieľ vzdelávania študijného programu Reštaurátorská tvorba v bakalárskom stupni štúdia je založený na celistvom chápaní problematiky reštaurovania, ktoré študent nadobúda cez potrebné teoretické vedomosti a manuálne zručnosti. Bakalárske štúdium je v 1. a 2. ročníku založené predovšetkým na rozvíjaní základov výtvarných schopností študenta v rámci prípravných ateliérov v oblasti tradičných techník maliarskych a sochárskych disciplín a remeselných návykov kultivovaných v symbióze s myslením. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti tvoria nevyhnutný fundament pre reštaurovanie diel výtvarného umenia v ďalšom procese výuky. Študent v tomto období tiež paralelne nadobúda všeobecný prehľad o základných reštaurátorských a technologických problematikách jednotlivých reštaurátorských špecializácií. Následne v 3. a 4. ročníku štúdia si študent osvojuje základné princípy procesu reštaurovania, získava praktické zručnosti a poznatky z oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty, tiež z oblasti reštaurátorského výskumu, ako aj znalosti o filozofii a metodike ochrany pamiatok. Študent si na základe svojich preferencií na začiatku 3. ročníka vyberie, v ktorých špecializovaných ateliéroch bude prehlbovať reštaurátorské zručnosti – môže si vyberať naprieč Ateliérmi tak plošných, ako aj priestorových disciplín.

V piatom, šiestom a siedmom semestri študent absolvuje štúdium v troch ním vybraných Ateliéroch (alebo Laboratóriu) zastúpených na katedre, a to na princípe rotácie (jeden semester = jeden ateliér). Vyberá si spomedzi piatich špecializovaných ateliérov a jedného laboratória:  Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Ateliér reštaurovania drevenej sochy, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie a iné média,  Ateliér reštaurovania textilu, Ateliér reštaurovania malieb, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb.

Individuálna orientácia študenta sa profiluje pri bakalárskej práci v ôsmom semestri, ktorú realizuje v jednom z troch ateliérov absolvovaných počas rotácie v predchádzajúcich semestroch.

Program jednotlivých Ateliérov a Laboratória je tvorený koncepciou vedúceho pedagóga. Na bakalárskom stupni štúdium pozostáva z tvorivej participácie na zadaniach pedagóga a na individuálnom dialógu so študentom. Hlavným zmyslom štúdia je získavanie všeobecných základov v celom súbore špecializovaných činností: od rôznych druhov nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, cez samotnú reštaurátorskú realizáciu až po vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie. Študenti sú vedení k maximálnej umeleckej i etickej zodpovednosti a oboznamujú sa s autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe. 

Na základe štúdia využívajúceho princíp rotácie vo viacerých špecializovaných ateliéroch absolvent ovláda praktické zručnosti a poznatky z oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty, ako aj reštaurátorského výskumu. Vie používať technológie a materiály podľa zamerania jednotlivých špecializovaných Ateliérov Katedry reštaurovania. Absolvent má tiež vedomosti z dejín výtvarného umenia a architektúry, z estetiky a z teórie umenia a architektúry. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti je schopný tvorivo používať a tiež udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne. Vie zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, organizovať svoj ďalší odborný rast a spolupracovať s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti. Absolvent sa zvyčajne uplatňuje v tímových reštaurátorských realizáciách, alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu magisterského stupňa, keďže spravidla všetci absolventi bakalárskeho štúdia sa hlásia na magisterské štúdium, nakoľko je to regulované povolanie.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:   

ENCoRE pre bakalársky stupeň vzdelania v oblasti konzervovania-reštaurovania v rámci zvládnutia istých parametrov zručností, vedomostí a kompetencií predpokladá úroveň EKR 6, tak ako ju definovala partnerská medzinárodná asociácia E.C.C.O. (Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií) v publikácii Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession © E.C.C.O. 2011 – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations A.I.S.B.L. / Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs A.I.S.B.L.; Susan Corr, (coordinator) and co-authors, 2nd edition ISBN 978-92-990010-7-3, s. 35-38 (Dostupné na: https://www.ecco-eu.org/wp-content/uploads/2021/01/ECCO_Competences_EN.pdf­).

 

Absolvent študijného programu Reštaurátorská tvorba bakalárskeho stupňa má úroveň manuálnej šikovnosti a dostatočné zručnosti na riešenie problémov, aby zvládol technické úlohy v rámci konzervovania-reštaurovania diel výtvarného umenia. Kritické chápanie teórií a zásad umožňuje jednotlivcovi pracovať v oblasti konzervovania-reštaurovania v špecifickej obmedzenej oblasti pod dohľadom profesionálneho konzervátora-reštaurátora. Absolvent ovláda základné reštaurátorské zručnosti a vedomosti potrebné pre chemicko-technologický a reštaurátorský výskum a jeho vyhodnotenie, vypracovanie návrhu na reštaurovanie, ako i samotnej reštaurátorskej realizácii a jej podrobnej dokumentácii. Dokáže ich kreatívne uplatňovať pri výkone reštaurátorského povolania v rámci tímových reštaurátorských realizácií, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa magisterského študijného programu. Absolvent má znalosti z filozofie a metodiky reštaurátorského procesu, všeobecné vedomosti z dejín výtvarného umenia a architektúry, tiež z teórie umenia, estetiky a dejín kultúry. Je schopný vykonávať reštaurátorský výskum, je schopný reštaurovať výtvarné diela a používať celý rozsah technologických postupov a materiálov vyplývajúci zo zamerania študijného programu. Študent je spôsobilý kooperovať pri odbornej činnosti s inými profesiami, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hmotnej kultúry, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej profesie a prezentovať svoju činnosť aj v cudzom jazyku. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast.

Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Môže riadiť technické postupy v rámci jasne zadefinovaných oblastí konzervovania-reštaurovania a je schopný zodpovedať za technické úlohy, ktoré nie sú zložité. Aj keď je schopný riadiť technické zariadenia a prevziať základné manažérske povinnosti, tak nedosahuje ešte takú kvalifikačnú úroveň, aby mohol dozerať na celý konzervátorský reštaurátorský proces. So svojou úrovňou kompetencie, je schopný riadiť jednotlivých technických pracovníkov, ktorí majú nižšiu kvalifikačnú úroveň.

Druh vzdelania, ktoré VŠVU poskytuje pod názvom Reštaurátorská tvorba, zodpovedá obsahom, ku ktorým sa hlási profesia medzinárodne a celosvetovo prevažujúco označovaná aj ako Conservator prípadne Conservator-Restorer.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Možnosti uplatnenia absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu reštaurátorská tvorba v praxi sú čiastočne limitované dvomi zákonmi: Zákonom č. 49/2002 Z. z. a Zákonom č. 200/1994 Z. z.  

- Zákon č. 49/2002 Z. z. (Zákon o ochrane pamiatkového fondu) v § 33 Reštaurovanie kultúrnej pamiatky ods. 7, stanovuje, že: Reštaurovanie kultúrnych pamiatok môže vykonávať a) člen Komory reštaurátorov alebo b) vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo.

- Zákon č. 200/1994 Z. z. (Zákon NR SR o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov) v § 4 ods. 2 až 3 stanovuje, že reštaurovanie výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú zbierkovým predmetom, alebo sú národnými kultúrnymi pamiatkami, môžu vykonávať len reštaurátori, ktorí sú členmi komory, ak osobitný predpis neustanovuje inak. §ods. 2 písm. d) určuje, že do zoznamu členov komory môže byť zapísaný ten, kto podľa má vzdelanie podľa § 5a a najmenej tri roky odbornej praxe. § 5a v ods. 1 stanovuje, že: „Minimálnymi požiadavkami na reštaurátorské vzdelanie podľa § 5 ods. 2 písm. d) je vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky (...), ktoré trvalo najmenej päť rokov v dennom štúdiu alebo najmenej šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej štyri roky denného štúdia.“

 

Znenie vyššie uvedených zákonných ustanovení vymedzuje absolventovi bakalárskeho stupňa študijného programu reštaurátorská tvorba pole pôsobnosti pri výkone povolania. Ako samostatný reštaurátor sa môže podieľať na reštaurovaní len tých objektov a diel výtvarného umenia, ktoré nie sú zbierkovými predmetmi, alebo nie sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Absolventi bakalárskeho štúdia ďalej nachádzajú uplatnenie ako pomocní reštaurátori v reštaurátorských kolektívoch pod vedením reštaurátora disponujúcim členstvom v Komore reštaurátorov či už v súkromnom sektore, ako i v inštitúciách ochrany pamiatok, múzeách a galériách. V rámci inštitúcií sa absolvent bakalárskeho stupňa môže zamestnať na pozícií Technik pre konzervovanie a reštaurovanie (zamestnanie v slovenskej štatistickej klasifikácii uvedené v rámci skupiny Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch – 3433008). V tomto smere je absolvent schopný participovať na reštaurátorských realizáciách v celej šírke ich komplexnosti od reštaurátorského výskumu až po reštaurátorskú realizáciu. Uplatnenie nachádza aj v projekčných útvaroch či osvetovej činnosti.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Reštaurovanie je regulovaným povolaním, ktorého výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania a odbornej praxe. 

Na zabezpečenie kvalifikovanej starostlivosti o kultúrne dedičstvo a na zastupovanie reštaurátorského stavu, ochranu jeho záujmov a stavovskej cti Národná rada SR zriadila zákonom č. 200/1994 Z. z. Komoru reštaurátorov. Komora reštaurátorov je samosprávnou, nepolitickou stavovskou organizáciou, združujúcou všetkých reštaurátorov zapísaných v zozname členov komory (§ 5 ods. 1) vedenom komorou. Pri plnení týchto úloh komora vstupuje do vzťahov s orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornými organizáciami a s inými právnickými osobami (https://www.restauro.sk/o-nas).

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Reštaurátorská tvorba je študijný program, v ktorom VŠVU pripravila štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

 

a. Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b. Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov, ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c. Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d. Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, mestské a regionálne galérie, múzeá a iné kultúrne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Odbor reštaurovania sa na VŠVU vyučuje od založenia školy v roku 1949. VŠVU je odvtedy zároveň jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá umožňuje vzdelanie vysokoškolského stupňa v odbore reštaurovania. Odbor reštaurovania na VŠVU, založený pod vedením českého reštaurátora prof. Karla Veselého, za dlhé obdobie fungovania vychoval množstvo kvalitných odborníkov, pričom prvé ročníky absolventov patrili k zakladateľskej generácii reštaurovania na Slovensku (napr. Mária Spoločníková, Dorota Filová, Vladimír Úradníček a ďalší). Z radov absolventov tohto odboru na VŠVU pochádzala a pochádza absolútna väčšina pedagogického zboru Katedry reštaurovania, čím sa zachovala i kontinuita medzi jednotlivými generáciami reštaurátorov. Bývalí absolventi iniciovali i vznik Komory reštaurátorov v roku 1994. V súčasnosti všetci absolventi študijného programu, ktorí sa úspešne presadili v reštaurátorskej praxi, sú evidovaní v zozname členov Komory reštaurátorov (https://www.restauro.sk/vykon-povolania/zoznam-clenov).  

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia stavovskej organizácie Komora reštaurátorov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný tímom zabezpečujúcich pedagógov študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí sú aj zástupcovia študentov študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia.

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Reštaurátorská tvorba na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti reštaurovania.

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Štvorročné bakalárske štúdium sa skladá z dvoch rovnocenných častí rozložených do dvojročných blokov. V oboch je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu Ateliérová výučba.

 

• Prvú časť – zahŕňajúcu prvý a druhý ročník štúdia – možno označiť ako prípravnú, zameranú na rozvíjanie schopností v oblasti tradičných techník maliarskych a sochárskych disciplín, a to aj so zreteľom na potreby reštaurátorskej praxe. V súlade s nastavením prijímacích skúšok na bakalárske štúdium, v ktorom sú adepti prijímaní na jeden študijný program (t. j. bez rozlišovania maliarskeho a sochárskeho smerovania), je vedená i koncepcia prvej časti štúdia. V prvom ročníku musí každý študent absolvovať Prípravný kurz maľbyPrípravný kurz sochy – oba kurzy majú časovú dotáciu jeden semester. V druhom ročníku má študent namiesto kurzov ťažiskový predmet v rámci ateliérovej výučby a musí povinne absolvovať jeden semester v Ateliéri maliarskej prípravy pre reštaurátorov a jeden semester v Ateliéri sochárskej prípravy pre reštaurátorov.

Formou prednášok študent zároveň paralelne v prvom a druhom ročníku nadobúda tiež všeobecný prehľad o základných reštaurátorských a technologických problematikách jednotlivých reštaurátorských špecializácií a reštaurátorského výskumu.

 

Študenti absolvovaním prvých dvoch rokoch štúdia teda nadobúdajú totožný praktický a teoretický základ, ktorý tvorí východiskový bod pre ich ďalšie štúdium. Študent si v tomto období popri rozvíjaní a upevňovaní výtvarných schopností má možnosť ujasniť smerovanie svojho ďalšieho štúdia. V 2. ročníku, v samom závere štvrtého semestra, si na základe preukázaných schopností i vlastných preferencií vyberá, v ktorých špecializovaných Ateliéroch chce počas nasledujúcich dvoch ročníkov rozvíjať svoj odborný rast a zručnosti. K optimálnej voľbe študentovi slúžia aj teoretické prednášky zamerané na jednotlivé špecializácie reštaurovania. 

 

• V druhej časti – realizovanej v treťom a štvrtom ročníku štúdia na základe svojej voľby – študent získava predovšetkým praktické zručnosti a poznatky z oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty, ako aj reštaurátorského výskumu. Ateliérová výučba oboch základných odborov prebieha podľa špecializácií zastúpenými jednotlivými Ateliérmi, prípadne tzv. Laboratóriom, ktoré nahrádza ateliérovú výučbu.

Študent absolvuje piaty, šiesty a siedmy semester v troch rôznych ním vybraných Ateliéroch alebo Laboratóriu, a to na princípe: jeden semester = jeden Ateliér/Laboratórium. Študent má pritom možnosť si vybrať spomedzi piatich špecializovaných Ateliérov a jedného Laboratória: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Ateliér reštaurovania drevenej sochy, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie a iné média,  Ateliér reštaurovania malieb, Ateliér reštaurovania textilu, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb. Individuálne zameranie študenta sa profiluje pri bakalárskej práci v ôsmom semestri, ktorú realizuje v jednom z troch Ateliérov absolvovaných počas predchádzajúcich semestrov.


Program jednotlivých Ateliérov a Laboratória je tvorený koncepciou vedúceho pedagóga. Na bakalárskom stupni štúdium pozostáva predovšetkým v práci na ateliérových zadaniach, ktoré sú priebežne konzultované spôsobom individuálneho dialógu pedagóga so študentom. Vedúci pedagóg zároveň ateliérovú výučbu dopĺňa o teoretické prednášky venované rôznym problematikám v rámci svojej špecializácie. Nosná časť ateliérových zadaní pozostáva z reštaurovania historických diel – pamiatok, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov: galérií, múzeí, súkromných zbierok, kostolov, verejných priestorov a pod.; v prípade nástenných malieb sú súčasťou nehnuteľných pamiatkových objektov. Zadanie môže tvoriť jednotlivé dielo určené na reštaurovanie alebo ucelený súbor diel či naopak viacero vzájomne nesúvisiacich diel, a to v závislosti od povahy, charakteru či rozsahu poškodení a predpokladanej náročnosti reštaurátorského/konzervátorského zákroku na vybraných pamiatkach. V prípade monumentálnejších pamiatok (napr. oltárnych celkov, veľkoformátových obrazov, nástenných malieb, kamenných súsoší apod.) môže študent participovať na celku komplexným reštaurovaním vybranej časť celku, alebo len vybranými úkonmi v rámci kooperácie s inými študentmi účastnými na reštaurovaní takéhoto diela. Zadanie zohľadňuje i náročnosť realizácie konkrétnej reštaurátorskej problematiky, ktorá musí byť adekvátna schopnostiam študenta a stupňu štúdia. Vhodné diela na reštaurovanie v rámci ateliérovej výučby zabezpečuje vedúci pedagóg Ateliéru/Laboratória. Ak si to povaha reštaurovaného artefaktu vyžaduje (napr. jeho viacdruhové materiálové zloženie) pre úspešnosť a komplexnosť odborného zásahu sa prirodzene vytvorí medziateliérová spolupráca; v prípade iných špecifických potrieb, zodpovedný pedagóg zabezpečuje spoluprácu s externým prostredím. Výber diel na reštaurovanie, prípadne rôzne doplnkové cvičenia sledujú napr. aj zámer obsiahnutia čo najširšieho spektra rôznych problematík v špecializácii počas štúdia v danom Ateliéri alebo Laboratóriu.

Hlavným zmyslom štúdia v jednotlivých Ateliéroch a Laboratóriu je získavanie všeobecných základov v celom súbore špecializovaných činností: od rôznych druhov nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, cez samotnú reštaurátorskú realizáciu až po vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší odborný predmet: Reštaurátorský výskum I – VIII, ktorý pripravuje študentov komplexne v chemicko-fyzikálno-technologických oblastiach reštaurátorského výskumu. Komplexnosť prípravy v ďalších sférach teoretických a praktických zručností budúcich reštaurátorov dopĺňajú ďalšie povinné odborné predmety: Technologická kópia I – VIII, Kresba I – VII, Úvod do reštaurovania I – IVReštaurátorská dokumentácia I – VI, Základy fotografie pre reštaurátorov, Úvod do práva a ochrany kultúrneho dedičstva, Tvorivý pobyt v krajine.

Komplexný základ vedomosti z historických a umenovedných okruhov zameraných na vývoj dejín umenia od najstarších čias po súčasnosť, ako aj na špecifické oblasti vybraného študijného programu zabezpečuje rozsiahly súbor povinných teoretických predmetov: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV, Úvod do štúdia I – II, Problematika výtvarných médií (reštaurovanie – pamiatková starostlivosť) I – II, Analýza obrazu (reštaurovanie – ikonografia) I – II, Problematika slovenského výtvarného umenia I – II.

Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby a úspešné absolvovanie teoretických predmetov končí obhajobou bakalárskej práce bakalárskou a štátnou skúškou. Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke v prílohe: Študijný plán.

Študijný program Reštaurátorská tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické, ktoré rozširujú základ k vlastnej špecializácii, a teoretické predmety, ktoré prehlbujú presahy sveta umenia a kultúry s filozofiou, estetikou, náboženstvom či psychológiou. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a kultúry.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

V 4. až 7. semestri bakalárskeho štúdia má študent v prípade záujmu alebo potreby rozšírenia svojich poznatkov o ďalší rámec inej reštaurátorskej špecializácie možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri alebo Laboratóriu v študijnom programe Reštaurátorská tvorba.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0 

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Reštaurátorská tvorba je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých, reštaurátorských a kultúrnych sietí.

Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných, múzejných a výstavných priestoroch, vo verejnom priestore, v cirkevných pamiatkach, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-             jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v ILP

-             prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), uvedené v ILP

-             osnovu/ sylaby predmetu , uvedené v ILP

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , uvedené v ILP

-             kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-     miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

 

Povinné predmety – ateliérová výučba: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry; Ateliér reštaurovania drevenej sochy; Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie a iné média; Ateliér reštaurovania textilu; Ateliér reštaurovania malieb.


Povinné predmety – predmety nahradzujúce ateliérovú výučbu: Laboratórium reštaurovania nástenných malieb; Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora.

 

Povinné odborné predmety: Reštaurátorský výskum I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Technologická kópia I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; Kresba I, II, III, IV, V, VI, VII; Úvod do reštaurovania I, II, III, IV; Reštaurátorská dokumentácia I – VI; Základy fotografie pre reštaurátorov; Úvod do práva a ochrany kultúrneho dedičstva;

 

Povinné teoretické predmety: Problematika výtvarných médií (reštaurovanie – pamiatková

starostlivosť) I, II;

 

Povinne voliteľné predmety – odborné: Historické fotografické techniky I, II; Historická fotografia teória a prax I, II; Grafické techniky pre reštaurátorov papiera I, II, III; Vlastnosti dreva; Odborný workshop – 1. stupeň.

 

Povinne voliteľné predmety – odborné (Modul reštaurovanie textilu): Teória textilných materiálov a väzieb; Textilná technológia III; Dejiny odevu III; Historické strihy I, II, III, IV; Textilná technológia IV; Rozbor textil. materiálov a väzieb; Problematika výtvarných médií I, II; Historické textilné techniky I, II.

 

Výberové predmety – Základy modelovania počítačom I, II; Modelovanie v programe MAYA I, II; Počítačové spracovanie obrazu (Photoshop); Vektorová grafika (Illustrator); Základy layoutu (InDesign); Základy fotografie I, II; Screenprinting on Fabric; Marketing pre výtvarníkov I, II; Grafický priestor a objekt I, II; Bioart a Nature art I, II; Základy dizajnérskej tvorby I, II; Technológie stavby modelov I, II; Technológie stavby modelov III, IV; Technológie stavby modelov V, VI; Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla III, IV; Videoklip a postprodukcia.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Povinné teoretické predmety: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I, II, III, IV;

Úvod do štúdia I, II; Analýza obrazu (reštaurovanie – ikonografia) I, II;; Problematika slovenského výtvarného umenia I, II.

 

Povinne voliteľné predmety – teoretické: Cudzí jazyk I, II; Anglická konverzácia – 1. stupeň; Psychologicko-filozofické sondy do zákulisia súčasnosti.

 

Výberové predmety: Otvorený systém I, II; Navrhni a postav – 1. stupeň; Dramaturgia výtvarného materiálu I, II; Úvod do čínskej kultúry a jazyka – 1. stupeň;

 

Uskutočňovanie predmetov: budova účelového zariadenia Vysokej školy výtvarných umení v Kremnici, Štefánikovo nám. 18/10

 

Povinný odborný predmet: Tvorivý pobyt v krajine;

 

Uskutočňovanie predmetov: exkurzie a iné

 

Výberové predmetyOdborná exkurzia: Bienále Benátky – 1. stupeň; Odborná exkurzia – 1. stupeň; Krátkodobý vzdelávací kurz – 1. stupeň; 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajoby Bakalárskej práce a bakalárska štátnej skúšky /12 kreditov (ECTS)/ Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria ťažiskový predmet Ateliérová výučba (ateliérová výučba pozostáva z piatich špecializovaných Ateliérov: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry; Ateliér reštaurovania drevenej sochy; Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie a iné média; Ateliér reštaurovania textilu; Ateliér reštaurovania malieb; ďalej z jedného špecializovaného Laboratória: Laboratórium reštaurovania nástenných malieb;), povinné odborné predmety (Reštaurátorský výskum I – VIII; Technologická kópia I – VIII; Kresba I – VII; Úvod do reštaurovania I – IV; Reštaurátorská dokumentácia I – VI; Základy fotografie pre reštaurátorov; Úvod do práva a ochrany kultúrneho dedičstva; Tvorivý pobyt v krajine;) a povinné teoretické predmety (Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV; Úvod do štúdia I, II; Problematika výtvarných médií (reštaurovanie – pamiatková starostlivosť) I, II; Analýza obrazu (reštaurovanie – ikonografia) I, II; Problematika slovenského výtvarného umenia I, II.). Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Reštaurátorská tvorba). Počas bakalárskeho štúdia je potrebne si zvoliť minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (absolvovanie dvojsemestrálneho predmetu je chápané ako absolvovanie dvoch predmetov) Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 60 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len obhajobu bakalárskej práce a bakalársku štátnu skúšku, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Reštaurátorská tvorba nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Najneskôr na začiatku 8. semestra 4. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Reštaurátorská tvorba študent dostáva zadanie záverečnej práce – bakalársku prácu. Bakalárska práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg špecializovaného Ateliéru), ktorý vedie so študentom individuálne konzultácie. Praktická časť bakalárskej práce pozostáva z realizácie reštaurovania vybraného diela alebo súboru diel spolu s komplexnou dvojstupňovou reštaurátorskou dokumentáciou ako písomnou časťou bakalárskej práce. Všetky pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu v prílohe.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN

 

Študijný program: Reštaurátorská tvorba

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk.

Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo formáte pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Reštaurátorská tvorba a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér

 

Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie:

Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie a iné médiá

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758  

 


Ďalší zabezpečujúci pedagógovia študijného programu:

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771   

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania malieb

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania textilu

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Reštaurátorská tvorba

Xénia Bergerová, doc. Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Prípravný kurz maľby

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

E-mailová adresa: bergerova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11709

 

Jakub Huba, Mgr. art.

Funkcia: vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Prípravný kurz sochy

Ateliér sochárskej prípravy pre reštaurátorov

E-mailová adresa: huba@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29895

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania malieb

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania textilu

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Janka Blaško Križanová, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docent  

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie a iné médiá

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Paul-Bernhard Eipper, Dipl. Rest. Dipl. – Rest. Dr.

Funkcia: odborný asistent

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania malieb

E-mailová adresa: eipper@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32232

 

Ján Sikoriak, Mgr.

Funkcia: odborný asistent, vedúci laboratória

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Laboratórium reštaurovania nástennej maľby

E-mailová adresa: sikoriak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11812

 

Dávid Čársky, doc. Mgr.

Funkcia: docent

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Kresba – reštaurovanie I, II, III, IV, V, VI, VII

E-mailová adresa: carsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11719

 

Ďalší pedagógovia teoretického profilového predmetu študijného programu: Reštaurátorská tvorba

 

Zuzana Machatová, Mgr. art., PhD.

Názov predmetu: Reštaurátorský výskum I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: machatova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18218

 

Ivan Pilný, Mgr., Mgr. art.

Názov predmetu: Reštaurátorská dokumentácia I, II, III, IV, V, VI

Funkcia: asistent

E-mailová adresa: pilny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11807

 

Hodásová Barbara, Mgr., Mgr. art., PhD.

Názov predmetu: Problematika výtvarných médií (reštaurovanie – pamiatková starostlivosť) I, II

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo formáte pdf.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Názov predmetu: Technologická kópia I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

doc. Mgr. art. Gabriel Strassner

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771

 

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511

 

doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Mgr. Ján Sikoriak

E-mailová adresa: sikoriak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11812

 

doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Mgr. art. Jana Dušková

E-mailová adresa: duskova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23509

 

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Mgr., Mgr. art. Ivan Pilný

E-mailová adresa: pilny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11807

 

Názov predmetu: Úvod do reštaurovania I, II, III, IV

doc. Mgr. art. Gabriel Strassner

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771

 

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511

 

doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Mgr. Ján Sikoriak

E-mailová adresa: sikoriak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11812

 

doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Mgr. art. Jana Dušková

E-mailová adresa: duskova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23509

 

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Mgr., Mgr. art. Ivan Pilný

E-mailová adresa: pilny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11807

 

Paul-Bernhard Eipper, Dipl. Rest. Dipl. – Rest. Dr.

E-mailová adresa: eipper@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32232

 

Názov predmetu: Tvorivý pobyt v krajine

Jakub Huba, Mgr. art.

E-mailová adresa: huba@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29895

 

Názov predmetu: Teória textilných materiálov a väzieb

Názov predmetu: Textilná technológia III, IV

Mgr. art., Ingrid Ondrejičková Soboslayová

E-mailová adresa: ondrejickova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34117

 

Názov predmetu: Problematika výtvarných médií (textilná tvorba) I, II

Mgr. Eva Hasalová

E-mailová adresa: hasalova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11840

 

Názov predmetu: Historické strihy I, II, III, IV

Mgr. art. Jana Zaujecová, ArtD.

E-mailová adresa: zaujecova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29885

 

Názov predmetu: Historická fotografia teória a prax I, II

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Názov predmetu: Základy fotografie pre reštaurátorov I, II

Mgr. art. Peter Ančic

E-mailová adresa: ancic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11811

 

Teoretické predmety:

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Máčaj, Peter, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: macaj@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11858

 

Hodásová, Barbara, Mgr. Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741


Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760


Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608


Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853


Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Témy záverečných prác sú generované pre každého študenta individuálne.


Boris Kvasnica, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk


Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Samuel Horváth

E-mailová adresa: samuel.horvath@student.vsvu.sk  


h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk  

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a sociálne štipendiá

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk


Odkaz na Podporné a poradenské centrum VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Reštaurátorská tvorba: 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľné a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 1 034 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia študijného programu Reštaurátorská tvorba na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentmi) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov.

Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený z ôsmich Ateliérov, ktoré vyučujú desiati vedúci ateliéru spolu s piatimi asistentmi/odbornými asistentmi. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Ateliéry sa nachádzajú v budove na Drotárskej ceste 44.

 

Prednášková miestnosť cca 40 m2. V prednáškovej miestnosti je dataprojektor a počítač slúžiaci na prednášky (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). Miestnosť sa nachádza na 2. poschodí.

 

Dielne a laboratória (miestnosti): Študenti majú k dispozícii laboratórium, kde vykonávajú odborné práce spojené s výskumom na reštaurovaných dielach, ako aj na zadaniach spojených s teoretickou diplomovou prácou. K podobným účelom slúži aj mikroskopická miestnosť, kde je nainštalovaný mikroskop.

 

Materiálne zdroje: jednotlivé ateliéry si sami zabezpečujú materiál potrebný na reštaurovanie a prácu v ateliéroch. Na odborných predmetoch ako kópia, sochárska a maliarska príprava je materiál zabezpečovaný kombináciou (financie zo školského rozpočtu, ateliérového rozpočtu, ale prispievajú si aj študenti sami). Časť financií je získavaná aj z grantov.

 

Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

-      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/

 

-      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

 

-      Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

 

-      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje: ILP – informačné listy predmetov, rozvrh, študijný plán študijného programu, všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia


https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

-      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

-      Informačné kanály: web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.facebook.com/Katedra-re%C5%A1taurovania-V%C5%A0VU-121012259293886/ (Facebook Katedry reštaurovania VŠVU)

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Atelier%20restaurovania%20textilu%20VSVU (Facebook Ateliéru reštaurovania textilu KR VŠVU)

 

https://www.instagram.com/photoconservationvsvu_afad/ (Instagram Laboratória reštaurovania fotografie KR VŠVU)

https://www.instagram.com/ark.vsvu/ (Instagram Ateliéru reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry KR VŠVU)

 

https://www.instagram.com/atelier_restaurovania_obrazov/ (Instagram Ateliéru reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb KR VŠVU)

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

 

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu), a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzového stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, ale zároveň VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU je využívaná školská galéria Medium a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu môžu ťažiskovo využívať mobility programu Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možností. Na uskutočňovanie mobility študijného programu má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko).

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/studium/

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

 

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentom v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú dostupné na webe školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalárske-studium/

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie, na ktoré sa môže prihlásiť on-line, s tým, že má možnosť výberu z viacerých pedagógov a doktorandov. VŠVU tiež poskytuje kolektívne konzultácie a prezentácie o študijných možnostiach. Prebiehajú počas dňa otvorených dverí na VŠVU, alebo priamo po dohode so strednými školami (prezenčne aj dištančne).


Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Celý postup a podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na webstránke školy:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie pohovory v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

Počet uchádzačov v prvom kole prijímacích pohovorov: 27

Do druhého kola postúpilo: 23

Prijatých študentov: 12

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy. Prieskum je sprístupnený širokej odbornej a laickej verejnosti.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.


c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijného a Zahraničného oddelenia VŠVU.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/ + zverejnený v AIS

 

Sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf


Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0


Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf a zverejnený v AIS

 

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0


Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex

 

Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

 

Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/