DOKUMENT
Meno a priezvisko akad. mal. Ľuba Wehlend, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Wehlend
I.2 - Meno
Ľuba
I.3 - Tituly
akad.mal. ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra reštaurovania
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent, vedúca ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
wehlend@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie reštaurátorská tvorba

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.c - Odbor a program
odbor reštaurovanie maľby
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie-reštaurátorstvo výtvarných diel-maliarstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
umenie a reštaurátorská tvorba
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Vysoká škola výtvarných umení 1.11.2014 -31.8.2017
odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení 1.9.2017- doteraz
vedúca ateliéru Vysoká škola výtvarných umení 1.9.2019

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci partnership project meeting ReSpect Metropolia UAS, Helsinki, Finnland 2015
Špecializácia. Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva Komora reštaurátorov 1995
Špecializácia. Reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inej podložke Komora reštaurátorov 1995

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér reštaurovania malieb reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) reštaurátorská tvorba magisterský umenie
Technologická kópia reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
Ateliér reštaurovania malieb reštaurátorská tvorba magisterský umenie
Diplomová práca ( konzultácie a vypracovanie ) reštaurátorská tvorba magisterský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Reštaurátorská tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) Bakalársky umenie
Reštaurátorská tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do reštaurovania Reštaurátorská tvorba bakalársky Umenie
Reštaurátorská dokumentácia 2. stupeň Reštaurátorská tvorba magisterský umenie
Technologická kópia – 2. stupeň Reštaurátorská tvorba magisterský umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Dielo: Manufaktúrna zástava Šaštínskej textilnej fabriky z roku 1825 Umiestnenie: Záhorské múzeum Skalica Autor: neznámy Datovanie: 1825 Technika: obojstranná olejomaľba na plátne, reštaurátor textilnej časti: doc. Mgr. art. Silvia Birkušová Reštaurované 2019 -2020
2.Dielo: Reštaurovanie hlavného oltárneho obrazu Apoteóza sv. Vavrinca kostol sv. Vavrinca v Malej Hradnej Autor: : Mathias Hanisch Datovanie: 1787 Technika: olejomaľba na plátne rozmery 280 x 140 cm Významný prínos : objav signatúry Reštaurované 2018
3.Dielo: Reštaurovanie Ateliérového plátna z ateliéru G. Matz a spol. Datovanie: z konca 19. Storočia Technika: gvaš, mastná tempera na plátennej podložke Rozmery: 496 x 288 cm celok, obraz 257 x 288 cm Umiestnenie: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Reštaurované 2019
4.Dielo: Generál Richards a jeho brat John Richards s pohľadom na bitku o Belehrad roku 1688 Umiestnenie: SNG Bratislava, teraz Zámok Zvolen Rozmery: 170 x 240 cm Autor: John Closterman Datovanie: okolo 1700 Technika: olejomaľba na plátne Reštaurované 1995
5.Dielo: Narodenie Umiestnenie: SNG Bratislava Autor J.I. Mildorfer Rozmery: 141 x 200 cm, drevený vyrezávaný zlátený rám Datovanie: 18.st. Technika: olejomaľba na plátne Reštaurované 1993
6.

Dielo: Dievčatko s bábikou od Petra Michala Bohúňa z liptovskej galérie v Liptovskom Mikuláši, realizácia v roku 2022

7.

Dielo: hlavný oltárny obraz Sv. Gál v obci Predmier,reštaurovanie zláteného rámu z oltárneho obrazu, relizácia v roku 2022

8.

Dielo: Ateliérové pozadie z fotoateliéru Matz, Spišská Nová Ves, realizácia v roku 2022

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Dielo: Venus with white fabric on blue and red background Autor: Ladislav Sutnar Datovanie: okolo 1970 Majiteľ: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umení Ladislava Sutnara Technika: akryl na drevovlánitej doske Rozmery: 180,5 x 109 cm hrúbka 0,5 cm Reštaurované 2019 -2020
2.

Dielo: Obraz oltárny sv. Gál Umiestnenie: Rímskokatolícky kostol sv. Gála v Predmieri Autor: Zalinger Datovanie : 1799 Rozmery: 387 x 227 cm č. ÚNKP 101/1, Technika: olejomaľba na plátne Reštaurované 2020 -2022

3.Dielo: Venus on a black background with a red and a blue glove Autor: Ladislav Sutnar Datovanie: okolo 1970, Majiteľ: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umení Ladislava Sutnara Technika: akryl na drevovlánitej doske Rozmery: 180,5 x 109 cm hrúbka 0,5 cm Reštaurované 2019 -2020
4.Dielo: Venus with red glove on red background Autor: Ladislav Sutnar Datovanie: okolo 1970, Majiteľ: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umení Ladislava Sutnara Technika: akryl na drevovlánitej doske Rozmery: 180,5 x 109 cm hrúbka 0,5 cm Reštaurované 2019 -2020
5.Dielo: Hlavný oltárny obraz sv. Jakub st. Umiestnenie: Kostol Sv. Jakuba Staršieho, Dolná Streda Autor: C. Schneider Datovanie : 1772 , Rozmery 430 x 167cm č. ÚNKP 10367/4 Reštaurované 2017 - 2018
6.

Dielo: Dievčatko s bábikou od Petra Michala Bohúňa z liptovskej galérie v Liptovskom Mikuláši, realizácia v roku 2022VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Zreštaurovanie zástavy šaštínskej textilky Zborník
2.Nominácia na ocenenie časopisu Pamiatky a Múzeá bočné oltáre v kostole Jv Jablonici kolektívu reštaurátorov maľby Ľuba Wehlend a sochy Peter Šimon
3.

Liptovska galeria Petra Michala Bohuna - galerialm.sk Zreštaurované dve Bohúňove diela

Prednáška s výstavou o reštaurovaní diela Dievčatko s bábikou od Petra Michala Bohuňa v Liptovskej galérii, facebook liptovskej galérie 28.10. 2022

My Liptovské noviny

5.

Mestský informačný časopis Ičko 8/2022 informácia o novej zreštaurovanj zbierke. Názov článku: V Múzeu Spiša môžeme počas letnej sezóny obdivovať novú zbierku. Autorka projektu Täňa Stašíková

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen dozornej rady Komora reštaurovania 2017 - doteraz
2 študentky na študentskej praxi v SNG v ateliéri reštaurovania, garant pri reštaurovaní diela Zástava od Kollera Slovenská národná galéria november- december 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
MGHPA Moscow Stroganov Academy of Design and Applied Arts Moskva, Rusko 21.4.2018 - 25.4.2018 Projekt Erasmus+Teaching Staff Mobility
MGHPA Moscow Stroganov Academy of Design and Applied Arts Moskva, Rusko 1.4.2017 - 7.4.2017 Projekt Erasmus+Teaching Staff Mobility
Rijksmuseum Amsterdam, Holandsko 11.10. -12.10.2022 Prehliadka reštaurátorských ateliérov, oboznámenie sa s históriou reštaurovania Nočnej Hliadky od Rembrandta, reštaurátorky musea Esther van Duijn, Anna Krekeler

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

- organizačná činnosť súvosiaca s chodom ateliéru a aj odborných predmetov - prijímacie pohovory na všetkých stupňoch, individuálne konzultácie pre študentov a záujemcov o štúdium - vypracovanie oponentských posudkov - vedenie workshopov na škole - organizácia workshopov , prednášok expertov z externého prostredia školyOrganizácia výstavy a zabezpečenie zverejneniia cez DTV,. Výstava pedagógov Katedry reštaurovania v kultúrnom centre v Devínskej Novej Vsi, televízia DTV, Reštaurátorská tvorba v DNV, https://www.youtube.com/watch?v=lpSUZ222re4


Výstava a prezentácia reštaurátorského procesu zbierky akrylových malieb od Ladislava Sutnara. Názov výstavy Moderné Venuše. v Laboratóriu reštaurovania modernej a súčasnej maľby