DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Gabriel Strassner
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Strassner
I.2 - Meno
Gabriel
I.3 - Tituly
Doc. mgr. art.
I.4 - Rok narodenia
12.3.1979
I.5 - Názov pracoviska
Katedra reštaurovania, VŠVU
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám.18, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent, vedúci katedry, vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
strassner@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
voľné umenie
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
voľné umenie - reštaurovanie sochy
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
akadémia výtvarných umení v Prahe
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie so zameraním reštaurovanie výtvarných diel
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent - vedúceho ateliéru na katedre reštaurovania Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2004 - 2009
odborný asistent , vedúci ateliéru na katedre reštaurovania, oddelenie reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2009-2019
odborný asistent , vedúci ateliéru na katedre reštaurovania, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 -2020
docent, vedúci katedry reštaurovania Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2020 - doposiaľ

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Špecializovaná reštaurátorská skúška Komora reštaurátorov Slovenska 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér reštaurovania kameňa a kamenných článkov architektúry Reštaurátorská tvorba Bakalársky Umenie
Ateliér reštaurovania kameňa a kamenných článkov architektúry Reštaurátorská tvorba Magisterský Umenie
Bakalárska práca (konzultácie a vypracovanie) Reštaurátorská tvorba bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
Technologická kópia Reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Reštaurátorská tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
Reštaurátorská tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
22
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do reštaurovania reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
Technologická kópia – 2. stupeň reštaurátorská tvorba magisterský umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.- reštaurovanie a vyhotovenie rekonštrukčnej kópie v umelom kameni barokovej kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého a podstavca z obce Borinka , lokalita Medenné-Hámre, datovanie 1731
2.- reštaurovanie barokového stĺpa sv. Jána Nepomuckého umiestneného v areáli pútnického miesta v obci Mariánka
3.- reštaurovanie mohyly generála Milana Rastislava Štefánika v obci Ivanka pri Dunaji
4.- reštaurovanie barokového kamenného portálu hlavného vstupu do kostola sv. Kríža v obci Devín, Bratislava
5.- reštaurovanie secesnej fontány z parku kaštieľa v Bernolákove, realizácie funkčnej kópie v minerálnom kompozite
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.- reštaurovanie mohyly generála Milana Rastislava Štefánika v obci Ivanka pri Dunaji
2.- reštaurovanie barokového stĺpa sv. Jána Nepomuckého umiestneného v areáli pútnického miesta v obci Mariánka
3.- reštaurovanie secesnej fontány z parku kaštieľa v Bernolákove, realizácie funkčnej kópie v minerálnom kompozite
4.- reštaurovanie barokového stĺpa Panny Márie Immaculaty z obce Nitrianske Pravno
5.- reštaurovanie barokového stĺpa Panny Márie Immaculaty z obce Oslany
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.- Mariatál, spravodaj obce Marianka 7/2008, str. 16. – 17., M. Makovická :Socha sv. Antona Paduánskeho opäť v Marianke
2.- Mariatál, spravodaj obce Marianka 2/2009, str.19., M. Makovická : pomník sv. Pavla pustovníka sa reštauruje
3.- Nitrianske noviny, 26.10. – 1.11.2009, č.42, str.9., J. Černáková: Sakrálnu pamiatku museli reštaurovať
4.- Devínčan, noviny pre každého Devínčana 3/2011 ročník IX, str. 2., G. Strassner: barokový kamenný podstavec z areálu kostola
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.medzinárodný projekt : RESPECT 2014 Východiskovým bodom pre projekt Respect bolo želanie a potreba vytvoriť mosty pre vzájomné porozumenie a možnosti pre pokračujúcu komunikáciu medzi vzdelávacími inštitúciami v oblasti reštaurovania a ďalšími aktérmi v oblasti kultúrneho dedičstva, vrátane kultúrneho prostredia
2.

Inovácia čistiacich systémov v procese

vzdelávania študentov katedry reštaurovania

VŠVU a jeho aplikácia v praxi.

Projekt č. 002VŠVU-4/2023


Anotácia projektu

Projekt sa zameriava na inovácie v oblasti procesov čistenia sochárskych diel – polychrómovanej

drevenej sochy a kamennej sochy, ktoré predstavujú významnú súčasť hmotného kultúrneho dedičstva

na Slovensku. Sochárske diela tvorili od nepamäti neodmysliteľnú súčasť liturgického i sekulárneho

priestoru.

IX. - Iné relevantné skutočnosti