DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Birkušová
I.2 - Meno
Sylvia
I.3 - Tituly
doc. Mgr. art.
I.4 - Rok narodenia
10.2.1974
I.5 - Názov pracoviska
Katedra reštaurovania
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 18, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent, vedúca ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
birkusova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
2.2.8.Reštaurovanie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Voľná textilná tvorba, Katedra textilu
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Voľná textilná tvorba, Katedra textilu
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Reštaurátorská tvorba, Ateliér reštaurovania textilu
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
reštaurátor textilu SNM- Historické múzeum 1994- 2016
odborný asistent Kurzu reštaurovania historických textílií- Katedra textilu Vysoká škola výtvarných umení 2003-2009
vedúca Ateléru reštaurovania textilu Vysoká škola výtvarných umení 2009- doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štúdium reštaurovania textilu HBLA fur Mode und Bekleidungstechnik, Viedeň 1992-1994
Špecializovaná skúška Komory reštaurátorov Komora reštaurátorov Slovenska 1998
Doplňujúce pedagogické štúdium Vysoká škola výtvarných umení 2001-2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér reštaurovania textilu Reštaurátorská tvorba Bakalársky 2.2.8.Reštaurovanie
Ateliér reštaurovania textilu Reštaurátorská tvorba Magisterský 2.2.8.Reštaurovanie
Bakalárska práca(konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba Bakalársky 2.2.8.Reštaurovanie
Technologická príprava pre plošné disciplíny IV. Reštaurátorská tvorba Bakalársky 2.2.8.Reštaurovanie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba Magisterský 2.2.8.Reštaurovanie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Reštaurátorská tvorba, Reštaurovanie textilu Bakalársky 2.2.8.Reštaurovanie
Reštaurátorská tvorba, Reštaurovanie textilu Magisterský 2.2.8.Reštaurovanie
Reštaurátorská tvorba, Reštaurovanie textilu Doktorandský 2.2.8.Reštaurovanie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Reštaurátorská tvorba, Reštaurovanie textilu 2.2.8.Reštaurovanie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
13
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Technologická kópia pre plošné disciplíny – textil V., VI., VII., VIII. Reštaurátorská tvorba Bakalársky 2.2.8.Reštaurovanie
Technologická kópia historickej textílie – 2. stupeň I., II. Reštaurátorská tvorba Magisterský 2.2.8.Reštaurovanie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.2008: Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade.
2.

2010: Záves M. R. Štefánika- H 131, 1757. Balneologické múzeum v Piešťanoch

3.2012 : Privoňajte si... Výber z reštaurátorskej tvorby, autorská výstava, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
4.2012 : Reštaurovanie zemianskych hodvábnych svadobných šiat z roku 1871 z rodiny Kisely z Beňadikovej, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
5.2016 : Neskorostredoveká kazula s pašiovými scénami - SNM- Múzeum v Levoči
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2016 : Neskorostredoveká kazula s pašiovými scénami - SNM- Múzeum v Levoči
2.

2017: Reštaurovanie veľkorozmernej zástavy tkáčov Šaštínskej manufaktúry, Záhorské múzeum v Skalici

3.2018 : Reštaurovanie koberca architekta Artura Szalatnaia-Slatinského, Slovenské centrum dizajnu
4.2019 : Reštaurovanie vankúša s reliéfnou kovovou výšivkou z obdobia 18. storočia., Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar.
5.2020 : Reštaurovanie zástavy Slovenskej národnej rady, vyhotovenej podľa návrhu gen. M.R.Štefánika, SNM- Múzeá v Martine
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

2004-2008, reštaurovanie textílií z Henkelovskej hrobky.2.pol.17.storočia, Oravský hrad, Kaplnka sv. Michala. Spolupráca: Soňa Poórová; 2008-Cena Prof. Karla Veselého, cena Komory reštaurátorov, za reštaurovanie textílií z Henkelovskej hrobky Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade.

ČAJKA, M.: Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade, Historická revue, 5/ 2009, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava, s. 19- 23,

ZUBERCOVÁ, M. M.: Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odevné predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne. Zborník Oravského múzea 2010 XXVII. ISBN 9788089564019, s. 121-129

LUKOVÁ, J.: Soňa Poórová – Mgr.art. Sylvia Birkušová, Textílie z krypty rodiny Henkelovcov. In: Umenie reštaurovania II, Galéria mesta Bratislavy, Komora reštaurátorov Slovenska, Obec reštaurátorov Slovenska, Bratislava 2011, ISBN 9788096977949, s. 150-153 a 286-287.

2.

2010, Záves M. R. Štefánika- H 131, 19. storočie. Balneologické múzeum v Piešťanoch, BOLERÁZSKY, A, Japonský záves zo Štefánikovej pozostalosti,Revue Piešťany, ročník XLVIII, Kultúrno-spo,ločenský štvrťročník, Piešťany, s. 21 - 23

Birkušová, S. - Bolerázsky A. : - Zbierka textílií z pozostalosti gen. M.R. Štefánika v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a ich reštaurovanie. In: Zborník Slovenského národného múzea- História 53, Bratislava, ISBN: 978-80-8060-396-0, 2017, s. 61-95

3.

2012 : Privoňajte si... Výber z reštaurátorskej tvorby, autorská výstava, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, ID: 257929 | Mgr. art. Sylvia Birkušová : výber z reštaurátorskej tvorby / Birkušová, Sylvia [Autor, 100%]. – 1. vyd. – Lučenec (Slovensko) : Novohradské múzeum a galéria, 2012. – 25 s.

http://www.nmg.sk/vystavy2012.html https://mynovohrad.sme.sk/c/6207347/vystava-privonajte-si-v-novohradskom-muzeu.html

4.2016-Neskorostredoveká kazula s pašiovými scénami - SNM- Múzeum v Levoči HASALOVÁ, E.- PIATROVÁ, A.: Paramenty liturgické textílie, katalóg výstavy, SNM- Historické múzeum, Bratislavský hrad, s. 72 - 75, Birkušová, S. - Hasalová, E. : Reštaurátorský výskum a reštaurovanie neskorostredovekej kazuly s pašiovými scénami. In : Textil v muzeu, Technické muzeum, Brno, ISBN 978-80-87896-25-9, 2015 s. 27- 34 katalóg výstavy “ Tesori gotici della Slovacchia“ L‘arte del Tardo Medioevo in Slovacchia, Roma, Palazzo del Quirinale 30.9.- 13.11.2016, s.146-147.
5.

2017: Reštaurovanie zástavy veľkorozmernej zástavy tkáčov Šaštínskej manufaktúry, Zástava tkáčov manufaktúry zo Šaštína z roku 1825 / Wehlend, Ľuba [Autor, 25%] ; Birkušová, Sylvia [Autor, 25%] ; Hoferka, Martin [Autor, 25%] ; Dovgan Nurse, Luba [Autor, 25%] ; medzinárodný seminár o reštaurovaní, 17 [09.10.2019-11.10.2019, Skalica - Holíč, Slovensko]In: Zborník prednášok 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní [textový dokument (print)] / Šimon, Peter [Zostavovateľ, editor] ; Pilný, Ivan [Zostavovateľ, editor] ; G. – 1 vyd. – Bratislava : Restau.Art, 2019. – ISBN 978-80-570-1293-1, s. 238-253, https://www.zahorskemuzeum.sk/manufakturna-zastava-tkacov-z-roku-1825-zo-sastina/ https://www.zahorskemuzeum.sk/instalovanie-manufakturnej-zastavy-tkacov/ https://zahori.sk/44670/medzinarodny-den-muzei-2018-v-zahorskom-muzeu-v-skalici/

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2016 : Skriptá: Rub i líce liturgických textílií ID: 327587 | Rub i líce liturgických textílií [textový dokument (print)] : pojmy, výskum, reštaurovanie / Birkušová, Sylvia [Zostavovateľ, editor]. – 1 vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2016. – ISBN 978-80-8189-008-6
2.

2017: Výskum a reštaurovanie veľkorozmernej zástavy tkáčov Šaštínskej manufaktúry zo Záhorského múzea v Skalici

3.2018: Výskum Byzantskej výšivky sekundárne aplikovanej na kazule z Dómu sv. Alžbety v Košiciach, In:Zborník Slovenského národného múzea- História, Eva Hasalová – Alena Piatrová – Andrej Krivda, Z pokladov chrámových inventárov – medzi výskumom a prezentáciou. Byzantská výšivka sekundárne aplikovaná na kazule z Dómu sv. Alžbety v Košiciach, s. 76- 104.
4.

2020: Reštaurovanie vyšívaného závesu zo zbierky gen. M.R. Štefánika, Slovenské Národné múzeum- Múzeá v Martine

5.2020: Reštaurovanie kresla pre nevestu z Košic / Birkušová, Sylvia [Autor, 50%] ; Dušková, Jana [Autor, 50%] In: Poklady Židovského múzea v Prešove II . – 1. vyd. – Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2020. – ISBN 978-80-973652-0-2, s. 64-71 [tlačená forma]

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu "Textil v Muzeu" Technické muzeum v Brne od 2020
Člen predstavenstva Komory reštaurátorov Slovenska Komora reštaurátorov Slovenska 2016- 2021
Člen medzinárodnej organizácie ICOM ICOM- International Council of Museums od 1995

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Høgskolen i Sørøst Norge Rauland. Rauland,Nórsko 12.2.- 22.2.2016 Mobilita
Cité internationale des Arts Paríž, Francúzsko August 2013 Rezidenčný pobyt
Metropolia, University of Applied Sciences Helsinky, Fínsko 14.6. - 17.6. 2015 Mobilita- Leonardo da Vinci „ReSpect” Project
Akademia Sztuk Pięknych Krakow, Poľsko 24. – 26.03.2015 Mobilita- Leonardo da Vinci „ReSpect” Project

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Podávanie a riešenie projektov a grantov, -participácia na medzinárodných projektoch, - člen Redakčnej rady časopisu Textil v Muzeu/ Technické muzeum, Brno -pracovné pobyty na zahraničných univerzitách - organizácia a kurátorstvo reštaurátorských výstav - Výstava ateliéru reštaurovania- Textilreštart, Galéria Médium, Bratislava, 2013

Dátum poslednej aktualizácie
11.11.2022