DOKUMENT
Študijný program RT5m.22Ba - Reštaurátorská tvorba
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada VŠVU
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program: Reštaurátorská tvorba, číslo: 11242
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň štúdia (2. stupeň); 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava. Ďalšie miesta uskutočňovania študijného programu: Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
021 Umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr. art.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
aktuálny počet študentov v obidvoch akademických rokoch je 16 (z toho cca 50% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka je 9 a počet prijatých študentov do prvého ročníka je 9 (pre akad. rok 2021/2022), plánovaný celkový počet študentov na magisterskom stupni štúdia je 25.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

VŠVU – Katedra reštaurovania ako riadny člen ENCoRE (Európskej siete konzervátorsko-reštaurátorského vzdelávania) rešpektuje pravidlá organizácie a riadi sa jej odporúčaniami v oblasti vzdelávacieho programu konzervovania-reštaurovania. Dodržiava prísne podmienky na štruktúru vzdelávacieho programu a napĺňa ho z hľadiska pomeru zastúpenia teórie a praxe ako aj v požadovanom pomere počtu študentov na pedagóga.

Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Reštaurátorská tvorba je celý súbor špecializovaných činností, ktoré zahŕňajú rôzne druhy nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, procesy od preventívneho konzervovania a sanačného konzervovania a reštaurovania až po samotnú reštaurátorskú realizáciu (stabilizácia, čistenie, konsolidácia, interpretácia estetickej hodnoty diela...) a vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie. Študenti sú vedení k maximálnej umeleckej i etickej zodpovednosti a oboznamujú sa s autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti, galerijnej a muzeálnej praxe. 

Študent v čase ukončenia študijného programu má rozšírenú špecializovanú praktickú a teoretickú prípravu, založenú na štúdiu v oblasti reštaurovania a konzervovania výtvarných diel rôznej materiálovej podstaty, na profesionálnej úrovni poznania súčasného stavu v odbore v medzinárodnom kontexte. V priebehu štúdia sa zameriava a profiluje vo vybranej disciplíne v niektorej zo špecializácií reštaurovania plošných výtvarných diel (diel na plátennej alebo drevenej podložke, diel na papieri, fotografie, nástennej maľby), objektov z textilu alebo sochárskych výtvarných diel (polychromovanej drevenej sochy, kamennej sochy, artefaktov z kovu).

Študent je po skončení štúdia schopný udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, organizovať svoj ďalší odborný rast a spolupracovať s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Dokáže používať celý rozsah technologických postupov vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Dokáže kriticky analyzovať súčasné kultúrne nastavenie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom a historickom. Študent je schopný využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení potrebných pre reštaurátorskú prax.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:   

ENCoRE pre magisterský stupeň vzdelania v oblasti konzervovania-reštaurovania v rámci zvládnutia istých parametrov zručností, vedomostí a kompentencií predpokladá úroveň EKR 7, tak ako ju definovala partnerská medzinárodná asociácia E.C.C.O (Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií) v publikácii Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession © E.C.C.O. 2011 – European Confederation of Conservator-Restorers Organisations A.I.S.B.L. Confédération Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs A.I.S.B.L.; Susan Corr, (coordinator) and co-authors, 2nd edition ISBN 978-92-990010-7-3, s. 28-33 (Dostupné na: https://www.ecco-eu.org/wp-content/uploads/2021/01/ECCO_Competences_EN.pdf­).

Na úrovni EKR 7 sa vyžadujú odborné vedomosti v oblasti konzervovania-reštaurovania, ktoré je možné získať len prostredníctvom vzdelávania, ktoré je primeranou rovnováhou integrovaného teoretického a praktického učenia. Na tejto úrovni má absolvent schopnosť získavať vedomosti, zhodnotiť ich opodstatnenosť a spoľahlivosť, a ich aplikáciou odôvodniť všetky rozhodnutia týkajúce sa vlastnej špecializácie konzervátora-reštaurátora, prípadne vykonať alebo riadiť činnosti prameniace z týchto rozhodnutí. Má schopnosť pozorovať, zhromaždiť a kriticky analyzovať relevantné informácie aby sa dosiahli primerané závery a vykonal postup činností. Absolvent ovláda samostatne všetky reštaurátorské zručnosti a vedomosti potrebné pre chemicko-technologický a reštaurátorský výskum a jeho vyhodnotenie, vypracovanie návrhu na reštaurovanie, ako i samotnej reštaurátorskej realizácii a jej podrobnej multimediálnej dokumentácii. Má vysoký stupeň znalosti metód, materiálov, nástrojov a zariadení v rámci danej špecializácie. Dokáže ich samostatne a kreatívne uplatňovať pri výkone reštaurátorského povolania, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Jeho vedomosti sú založené na poznaní histórie a súčasného stavu v odbore. Má potrebné pokročilé až zdatné/kognitívne zručnosti, tiež vedomosti a skúsenosti pracovať vo svojej špecializovanej oblasti v rámci etických a praktických hraníc profesie konzervátor-reštaurátor. Ďalej má prehĺbené vedomosti z dejín výtvarného umenia a architektúry, tiež z teórie umenia, estetiky a dejín kultúry. Absolvent je schopný vykonávať reštaurátorský výskum, samostatne analyzovať a interpretovať výtvarné diela. Ďalej je schopný samostatne reštaurovať výtvarné diela a architektonické prvky a celky a používať celý rozsah technologických postupov a materiálov vyplývajúci zo zamerania študijného programu. Študent je schopný kooperovať pri odbornej činnosti s inými profesiami, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti hmotnej kultúry, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej profesie a prezentovať svoju činnosť aj v cudzom jazyku. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast.

Môže sa stať členom komory reštaurátorov Slovenska.

 

Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí.

Absolvent je schopný aktívnej sociálnej interakcie. Dokáže podporovať a iniciovať tímovú spoluprácu a niesť za ňu zodpovednosť. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, nadväzuje a udržiava vzťahy v osobnom aj pracovnom živote a je schopný zhodnotiť ich etické a sociálne súvislosti.

Absolvent svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Dokáže kriticky vnímať fungovanie cirkví, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je zvýšená citlivosť k zdieľanému verejnému priestoru, fyzickému i virtuálnemu ako aj kritická reflexia jeho vizuálnych aspektov. Úlohu médií v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí vníma zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvára v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Možnosti uplatnenia absolventa magisterského stupňa štúdia reštaurovania maľby, reštaurovania sochy, reštaurovania papiera a fotografie ako aj reštaurovania textilu vstupujúceho do praxe sú predovšetkým v samostatnej reštaurátorskej práci. Je schopný samostatne realizovať reštaurátorské realizácie v celej šírke ich komplexnosti od reštaurátorského výskumu až po reštaurátorskú realizáciu. Absolvent sa preto uplatňuje v prvom rade ako samostatný reštaurátor, odborný poradca v oblasti konzervovania a reštaurovania a historických technológii. Ďalej sa môže uplatniť ako výskumný pracovník v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva aj ako vedúci pracovník reštaurátorského kolektívu v múzeách a galériách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je pripravený vstúpiť do praxe aj ako pedagóg na základných, stredných a vysokých školách vo svojom odbore. Môže sa stať členom Komory reštaurátorov Slovenska.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Reštaurovanie je regulovaným povolaním, ktorého výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania a odbornej praxe. 

Na zabezpečenie kvalifikovanej starostlivosti o kultúrne dedičstvo a na zastupovanie reštaurátorského stavu, ochranu jeho záujmov a stavovskej cti Národná rada SR zriadila zákonom č. 200/1994 Z. z. Komoru reštaurátorov. Komora reštaurátorov je samosprávnou, nepolitickou stavovskou organizáciou, združujúcou všetkých reštaurátorov zapísaných v zozname členov komory (§ 5 ods. 1) vedenom komorou. Pri plnení týchto úloh komora vstupuje do vzťahov s orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornými organizáciami a s inými právnickými osobami (https://www.restauro.sk/o-nas).

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Reštaurátorská tvorba je študijný program, v ktorom VŠVU pripravila štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

 

a.      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b.     Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.       Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d.    Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, mestské a regionálne galérie, múzeá a iné kultúrne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

 

Jedným z kritérií hodnotenia uplatniteľnosti absolventov študijného programu reštaurátorská tvorba v samostatnej odbornej reštaurátorskej praxi je zapísanie do zoznamu členov Komory reštaurátorov, združujúcej všetkých reštaurátorov na Slovensku. Absolvent môže členstvo v komore získať po absolvovaní minimálne trojročnej praxe v odbore, predložení reštaurátorských dokumentácií a portfólia prác v špecializácii, o ktorú sa uchádza a vykonaní špecializovanej reštaurátorskej skúšky (https://www.restauro.sk/vykon-povolania/profesijna-kvalifikaciahttps://www.restauro.sk/vykon-povolania/specializovana-restauratorska-skuska). 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Odbor reštaurovania sa na VŠVU vyučuje od založenia školy v roku 1949. VŠVU je od vtedy zároveň jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá umožňuje vzdelanie vysokoškolského stupňa v odbore reštaurovania. Odbor reštaurovania na VŠVU, založený pod vedením českého reštaurátora prof. Karla Veselého, za dlhé obdobie fungovania vychoval množstvo kvalitných odborníkov, pričom prvé ročníky absolventov patrili k zakladateľskej generácii reštaurovania na Slovensku (napr. Mária Spoločníková, Dorota Filová, Vladimír Úradníček a ďalší). Z radov absolventov tohto odboru na VŠVU pochádzala a pochádza absolútna väčšina pedagogického zboru Katedry reštaurovania čím sa zachovala i kontinuita medzi jednotlivými generáciami reštaurátorov. Bývalí absolventi iniciovali i vznik Komory reštaurátorov v roku 1994. V súčasnosti všetci absolventi študijného programu, ktorí sa úspešne presadili v reštaurátorskej praxi sú evidovaní v zozname členov Komory reštaurátorov (https://www.restauro.sk/vykon-povolania/zoznam-clenov). 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia stavovskej organizácie Komory reštaurátorov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí je aj zástupca študentskej časti akademickej obce a môže byť prizvaný aj odborní z externého prostredia.

 

Návrh študijného plánu predkladá hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu študijného programu na prerokovanie Programovej rade, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU. 

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Reštaurátorská tvorba  majú profilové predmety špecifický charakter vo forme najmä Ateliérovej výučbyAteliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa na Katedre reštaurovania člení podľa špecializácií reprezentovaných jednotlivými Ateliérmi, prípadne tzv. Laboratóriami, ktoré nahrádzajú ateliérovú výučbuAteliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, Ateliér reštaurovania drevenej sochy, Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a iné média, Ateliér reštaurovania fotografie, Ateliér reštaurovania textiluAteliér reštaurovania malieb, Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb.

Ateliér/Laboratórium s konkrétnou špecializáciou si študent volí už v prihláške uchádzača na magisterské štúdium v študijnom programe Reštaurátorská tvorba.

Program jednotlivých Ateliérov/Laboratórií je tvorený koncepciou vedúceho pedagóga. Pozostáva predovšetkým v práci na ateliérových zadaniach, ktoré sú priebežne konzultované spôsobom individuálneho dialógu pedagóga so študentom. Vedúci pedagóg zároveň ateliérovú výučbu dopĺňa o teoretické prednášky venované rôznym problematikám v rámci svojej špecializácie. Nosná časť ateliérových zadaní pozostáva z reštaurovania historických diel – pamiatok, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov: galérií, múzeí, súkromných zbierok, kostolov, verejných priestorov a pod.; v prípade nástenných malieb sú súčasťou nehnuteľných pamiatkových objektov. Zadanie môže tvoriť jednotlivé dielo určené na reštaurovanie alebo ucelený súbor diel či naopak viacero vzájomne nesúvisiacich diel a to v závislosti od povahy, charaktere či rozsahu poškodení a predpokladanej náročnosti reštaurátorského/konzervátorského zákroku na vybraných pamiatkach. V prípade monumentálnejších pamiatok (napr. oltárnych celkov, veľkoformátových obrazov, nástenných malieb, kamenných súsoší apod.) môže študent participovať na celku komplexným reštaurovaním vybranej časť celku, alebo len vybranými úkonmi v rámci kooperácie s inými študentmi účastnými na reštaurovaní takéhoto diela. Zadanie zohľadňuje i náročnosť realizácie konkrétnej reštaurátorskej problematiky, ktorá musí byť adekvátna schopnostiam študenta a stupňu štúdia. Vhodné diela na reštaurovanie v rámci ateliérovej výučby zabezpečuje vedúci pedagóg Ateliéru/Laboratória. Ak si to povaha reštaurovaného artefaktu vyžaduje (napr. jeho viacdruhové materiálové zloženie) pre úspešnosť a komplexnosť odborného zásahu sa prirodzene vytvorí medziateliérová spolupráca; v prípade iných špecifických potrieb, zodpovedný pedagóg zabezpečuje spoluprácu s externým prostredím. Výber diel na reštaurovanie prípadne rôzne doplnkové cvičenia sledujú napr. aj zámer obsiahnutia čo najširšieho spektra rôznych problematík v špecializácii počas štúdia v danom Ateliéri/Laboratóriu. Pri výbere zadania diela-pamiatky, konkrétnej reštaurátorskej problematiky a náročnosti, ktorú reprezentuje, sa zohľadňuje tiež profil študenta, ako sú napr. jeho predchádzajúce skúsenosti a realizácie v danej špecializácii napr. počas štúdia bakalárskeho študijného programu Reštaurátorská tvorba na VŠVU prípadne na inej škole. Súčasťou zadaní je i realizácia komplexného reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie a vypracovanie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Hlavným zmyslom štúdia ateliérovej výučby v magisterskom stupni štúdia je prehlbovanie vedomostí získaných predchádzajúcim štúdiom avšak s užším zameraním na vybranú špecializáciu a v celom súbore odborných činností: od rôznych druhov nedeštruktívnych a deštruktívnych metód výskumu, vrátane chemicko-technologického výskumu, cez samotnú reštaurátorskú realizáciu, riešenie metodických otázok až po vyhotovenie reštaurátorskej dokumentácie. Kladie sa tiež dôraz na väčšiu samostatnosť študenta, na formulovanie vlastného postoja a názoru v procese vyhodnotenia výskumu a reštaurovania konkrétneho diela na základe nadobudnutých skúseností.

V prvom a druhom semestri 1. ročníka magisterského štúdia študent pracuje na semestrálnom alebo ročníkovom zadaní vo vybranom špecializovanom Ateliéri/Laboratóriu. V prvom ročníku magisterského štúdia má študent tiež možnosť, v prípade záujmu alebo potreby rozšírenia svojich poznatkov o ďalší rámec inej reštaurátorskej špecializácie, absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe Reštaurátorská tvorba. V prípade záujmu o rozšírenie možností svojho umeleckého smerovania aj v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU.

Najneskôr na začiatku 3. semestra 2. ročníka magisterského štúdia študijného programu Reštaurátorská tvorba študent dostáva zadanie záverečnej práce – diplomovú prácu, ktorá obsahuje praktickú a písomnú časť tvoriacu jeden tematický celok. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie teoretických predmetov končí teoretickou štátnou skúškou. Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke nižšie: Študijný plán.

Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší odborný predmet: Reštaurátorský výskum I – II, ktorý pripravuje študentov komplexne v chemicko-fyzikálno-technologických oblastiach reštaurátorského výskumu. Komplexnosť prípravy v ďalších sférach teoretických a praktických zručností budúcich reštaurátorov dopĺňajú ďalšie povinné odborné predmety: Reštaurátorská dokumentácia 2. stupeň I – IVPrávo ochrany kultúrneho dedičstva 2. stupeň Kresba I – II. Prehĺbenie vedomostí v historických a umenovedných okruhoch dôležitých pre daný študijný odbor zabezpečujú povinné teoretické predmety: Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby I – III. 

Študijný program Reštaurátorská tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické, ktoré rozširujú základ k vlastnej špecializácii, a teoretické predmety, ktoré prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, kultúrneho managmentu a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, architektúra a vizuálne umenia. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Reštaurátorská tvorba je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých, reštaurátorských a kultúrnych sietí.

Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných, múzejných a výstavných priestoroch, vo verejnom priestore, v cirkevných pamiatkach, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-             jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v ILP

-             prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, uvedené v tabuľke študijného plánu

-             pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), uvedené v ILP

-             osnovu/ sylaby predmetu , uvedené v ILP

-             pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , uvedené v ILP

-             kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-             miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

 

Povinné predmety – ateliérová výučba: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry; Ateliér reštaurovania drevenej sochy; Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a iné média; Ateliér reštaurovania fotografie; Ateliér reštaurovania textilu;  malieb.


Povinné predmety – predmety nahradzujúce ateliérovú výučbu: Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby; Laboratórium reštaurovania nástenných malieb; Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora – 2. stupeň.

 

Povinné odborné predmety: Kresba – reštaurovanie I, II; Reštaurátorská dokumentácia 2. stupeň I, II, III, IV; Právo ochrany kultúrneho dedičstva 2. stupeň;

 

Povinné chemicko-fyzikálno-technologické predmety: Reštaurátorský výskum I, II.

 

Povinné predmety – teoretické: Diplomový seminár pre reštaurátorov I, II; Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby I, II, III.

 

Povinne voliteľné predmety – odborné: Technologická kópia – 2. stupeň I, II; Technológia historickej fotografie I, II; Odborný workshop – 2. stupeň.

 

Povinne voliteľné predmety – odborné (Modul reštaurovanie textilu): Historické strihy – 2.stupeň I, II, III.

 

Výberové predmety: Mestský priestor; Videoreport.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety: Kapitoly z teórie zberateľstva I, II; Školy a smery estetického myslenia I, II; Filozofia kultúry, Kurátorské štúdiá I, II; Galerijná prax v súčasnom umení a dizajne; Autorské právo; Kultúrny manažment I, II; Anglická konverzácia – 2. stupeň; Postavy a idey francúzskej estetiky posledného dvadsaťročia, Čítanie, písanie, argumentácia – 2. stupeň.

 

Výberové predmety: Otvorený systém I, II – 2. stupeň; Navrhni a postav – 2. stupeň; Úvod do čínskej kultúry a jazyka – 2. stupeň.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 120 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu diplomovej práce a za teoretickú štátnu skúšku 11 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria profilový predmet Ateliérová výučba (ateliérová výučba pozostáva zo šiestich špecializovaných Ateliérov: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry; Ateliér reštaurovania drevenej sochy; Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a iné média; Ateliér reštaurovania fotografie; Ateliér reštaurovania maľby; Ateliér reštaurovania textilu; Ateliér reštaurovania malieb; ďalej z dvoch špecializovaných Laboratórií: Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby, Laboratórium reštaurovania nástenných malieb;), povinné odborné predmety (Kresba – reštaurovanie I, II; Reštaurátorská dokumentácia 2. stupeň I, II, III, IV; Právo ochrany kultúrneho dedičstva 2. stupeň), povinné chemicko-fyzikálno-technologické predmety (Reštaurátorský výskum I, II) a povinné teoretické predmety (Diplomový seminár I, II; Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby I, II, III). Ukončenie ročníka je podmienené úspešným absolvovaním všetkých profilových a povinných predmetov v daný semester (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Reštaurátorská tvorba). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať len štátnu skúšku a/alebo obhajobu diplomovej práce, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Vizuálne umenia nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Najneskôr na začiatku 3. semestra 2. ročníka magisterského štúdia študijného programu Reštaurátorská tvorba študent dostáva zadanie záverečnej práce – diplomovú prácu, ktorá obsahuje praktickú a písomnú časť tvoriacu jeden tematický celok. Praktická časť diplomovej práce pozostáva z realizácie reštaurovania vybraného diela alebo súboru diel spolu s komplexnou dvojstupňovou reštaurátorskou dokumentáciou. Dielo na reštaurovanie, ktoré tvorí praktickú časť diplomovej práce, je možné zadať už v prvom ročníku magisterského štúdia. Je to možné v prípadoch, keď náročnosť problematiky reštaurovania daného diela zodpovedá parametrom diplomovej práce, no zároveň je nutné na jej realizáciu rátať s vyššou časovou dotáciou napr. z dôvodu rozsahu prác z hľadiska technickej či technologickej náročnosti. Diplomová práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg špecializovaného Ateliéru), ktorý školí praktickú časť diplomovej práce a jedného školiteľa-konzultanta (historik alebo teoretik umenia, technológ alebo iný schválený odborník z praxe), ktorý konzultuje so študentom písomnú časti diplomovej práce. Školiteľ a školiteľ-konzultant vedú s diplomantom spravidla spoločné konzultácie, ktoré sú doplnkom individuálnych konzultácií školiteľa s diplomantom resp. školiteľa-konzultanta s diplomantom. Písomná magisterská diplomová práca sa skladá z dvoch častí: - a) reštaurátorskej dokumentácie – Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie; - b) analytickej, resp. interpretačnej časti, ktorá vhodným spôsobom kontextualizuje reštaurátorský výkon buď prostredníctvom umelecko-historického výskumu (napr. historický rámec reštaurovaného diela, ikonografická analýza, kontextualizácia v rámci príbuzných diel z chronologického alebo geografického hľadiska, prípadne fenoménu z príbuzných vedných disciplín, atď.) alebo predmetnej technológie (napr. štúdia v oblasti analýzy použitých materiálov a technológii, stabilitné štúdie materiálov, technologické aspekty navrhovaných reštaurátorských postupov, prípadne zhodnotenie prínosu zásahov realizovaných na diele v minulosti so zreteľom fyzický stav pamiatky). Na základe zvolenej problematiky si následne z daných možností diplomant zvolí konzultanta z oblasti dejín umenia alebo technológie. Pridaná časť je v rámci dokumentácie zreteľne vymedzená, samostatnou úvodnou stranou s názvom témy a základnými údajmi. Rozsah písomnej práce minimálne 10 normostrán textu bez zoznamu literatúry, príloh a zoznamu citácii. V celej písomnej magisterskej práci sa dodržiavajú štandardy, ktoré sú na VŠVU kladené na teoretické diplomové práce v oblasti citácií, poznámkového aparátu, prehľadu použitých zdrojov, a pod. Podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce je získanie všetkých potrebných kreditov za povinné predmety Ateliérová výučba a Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) – v súčte 47 kreditov (ECTS). Ďalšou podmienkou pre prihlásenie sa študenta k obhajobe záverečnej práce je ukončenie dostatočného počtu povinne voliteľných a výberových premetov a získanie minimálne 109 kreditov (ECTS). Obhajoba diplomovej práce a magisterská štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Komisia je zložená z profesorov a docentov študijného programu Reštaurátorská tvorba, z pedagógov Katedry teórie a dejín umenia a z externých odborníkov z oblasti dejín a teórie umenia, profesionálnych reštaurátorov alebo pamiatkarov z domova i zahraničia. Diplomovú prácu posudzuje jeden oponent, ktorý sa musí vyjadriť k obidvom jej častiam (praktickej a písomnej časti) a navrhuje hodnotenie diplomovej práce. Ďalšie hodnotenie je navrhované školiteľom v príslušnom školiteľskom posudku. Výsledné hodnotenie je stanovené konsenzom všetkých členov skúšobnej komisie a môže potvrdiť návrhy hodnotenia oponenta a školiteľa alebo hodnotenie zmeniť. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Priebeh obhajoby a magisterská štátna skúška je verejná, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe diplomovej práce a magisterskej štátnej skúšky, ma právo na jeden opravný termín. Ak študent v opravnom termíne prácu neobháji, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok ukončenia študijného programu Reštaurátorská tvorba. Priebeh obhajoby diplomovej práce je nasledovný: - vedúci pedagóg ateliéru krátko predstaví študenta, - študent predstaví svoju diplomovú prácu (jej praktickú ako aj písomnú časť); praktická časť diplomovej práce je reštaurované výtvarné dielo alebo súbor reštaurovaných výtvarných diel, ktoré musia byť fyzicky prezentované – nainštalované v priestoroch školy alebo v externom prostredí (múzeá, galérie, kostoly, alternatívne priestory, verejný priestor, atď.), - oponent (v prípade jeho neprítomnosti tajomník) prečíta oponentský posudok, v ktorom sa vyjadrí k obom častiam diplomovej práce, - študent odpovedá na otázky členov komisie alebo otázky formulované v oponentskom posudku, - rozprava študenta s členmi komisie o pridelenom tematickom teoretickom celku. - v rámci diskusie študent odpovedá na ďalšie otázky členov komisie a prítomnej verejnosti. Diskusia študenta s členmi komisie a verejnosťou je významnou časťou obhajoby diplomovej práce (preverenie verbálnych zručnosti a schopnosti argumentácie a spätná väzba na diplomovú prácu). Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf, https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu nižšie.

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je 102 kreditov (ECTS).

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 7 kreditov (ECTS). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas troch semestrov štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 120 kreditov (ECTS) za celé magisterské štúdium vrátane kreditov za obhajobu diplomovej práce a magisterskú štátnu skúšku 11 kreditov (ECTS).

Počet kreditov za záverečnú prácu (predmet: Diplomová práca, konzultácie, vypracovanie) 12 kreditov (ECTS) za obhajobu diplomovej práce a magisterskú štátnu skúšku 11 kreditov (ECTS) potrebných na riadne skončenie štúdia.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za študijné výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Reštaurátorská tvorba (predmet Ateliérová výučba) 35 kreditov (ECTS).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Reštaurátorská tvorba, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Reštaurátorská tvorba. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

 

hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

              

1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia,

 

2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3. Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučbyDiplomová práca (konzultácie, vypracovanie) a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby Diplomovej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Reštaurátorská tvorba, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu Reštaurátorská tvorba uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. V magisterskom stupni štúdia nemožno uznať kredity získané za absolvovanie predmetu v bakalárskom stupni štúdia. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zoznam tém záverečných prác je v AISe.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – diplomovej práce sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ diplomovej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis oponovania, obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Vizuálne umenia je popísaný v bode d) tohto dokumentu.

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

 

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave:

(https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Reštaurátorská tvorba. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN v prílohe.

 

Študijný program: Reštaurátorská tvorba

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Mgr. art.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie:

Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Reštaurátorská tvorba

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania drevenej sochy

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docenta, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania malieb

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

Funkcia: docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania textilu

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Ďalší pedagógovia ateliérovej výučby:

 

Janka Blaško Križanová, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: funkčné miesto docent, vedúca ateliéru

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Ateliér reštaurovania fotografie

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Paul-Bernhard Eipper, Dipl. Rest. Dipl. – Rest. Dr.

Funkcia: vedúci laboratória

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Laboratórium reštaurovania modernej a súčasnej maľby

E-mailová adresa: eipper@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32232 

 

Mgr. Ján Sikoriak

Funkcia: vedúci laboratória

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Laboratórium reštaurovania nástennej maľby

E-mailová adresa: sikoriak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11812

 

 

Ďalší zabezpečujúci pedagógovia povinných teoretických predmetov študijného programu: Reštaurátorská tvorba

 

Zuzana Machatová, Mgr. art., PhD.

Názov predmetu: Reštaurátorský výskum I, II

Názov predmetu: Diplomový seminár pre reštaurátorov I, II

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: machatova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18218

 

Ivan Pilný, Mgr. Mgr. art.

Názov predmetu: Reštaurátorská dokumentácia 2. stupeň I, II, III, IV

Funkcia: asistent

E-mailová adresa: pilny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11807

 

Hodásová Barbara, Mgr., Mgr. Art., PhD.

Názov predmetu: Diplomový seminár pre reštaurátorov I, II

Názov predmetu: Interpretačné rámce reštaurátorskej tvorby I, II, III

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

doc. Mgr. Dávid Čársky

Funkcia: docent

Špecializácia profilového predmetu reštaurovanie

Kresba – reštaurovanie I, II

E-mailová adresa: carsky@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11719

 

Názov predmetu: Technologická kópia – 2. stupeň I, II

doc. Mgr. art. Gabriel Strassner

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11771

 

prof. Boris Kvasnica, akad. mal.

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23511

 

doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11720

 

Mgr. Ján Sikoriak

E-mailová adresa: sikoriak@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11812

 

doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210

 

Mgr. art. Jana Dušková

E-mailová adresa: duskova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23509

 

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Mgr. Mgr. art. Ivan Pilný

E-mailová adresa: pilny@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11807

 

Janka Blaško Križanová, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11793

 

Peter Ančic, Mgr. art.

Názov predmetu: Technológia historickej fotografie I, II

E-mailová adresa: ancic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11811

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380


Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964


Grúň, Daniel, Doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741


Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Témy záverečných prác sú generované pre každého študenta individuálne.


Kvasnica Boris, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: kvasnica@vsvu.sk   

 

Gabriel Strassner, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: strassner@vsvu.sk

 

Jana Karpjaková Balážiková, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: karpjakova@vsvu.sk

 

Ľuba Wehlend, akad. mal., ArtD.

E-mailová adresa: wehlend@vsvu.sk

 

Sylvia Birkušová, doc. Mgr. art.

E-mailová adresa: birkusova@vsvu.sk

 

Janka Blaško Križanová, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Samuel Horváth

E-mailová adresa: samuel.horvath@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Janka Blaško Križanová, Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: krizanova@vsvu.sk 

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Šmalová, Iveta, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: smalova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Reštaurátorská tvorba: 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 1034 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia študijného programu Reštaurovanie na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov.

Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený z 8 Ateliérov, ktoré vyučujú 10 vedúci ateliéru spolu s 5 asistentami/odbornými asistentami. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Ateliéry sa nachádzajú v budove na Drotárskej ceste 44.

 

Prednášková miestnosť cca 40 m2. V prednáškovej miestnosti je dataprojektor a počítač slúžiaci na prednášky (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). Miestnosť sa nachádza na 2 poschodí.

 

Dielne a laboratória (miestnosti): Študenti majú k dispozícii laboratórium, kde vykonávajú odborné práce spojené s výskumom na reštaurovaných dielach ako aj na zadaniach spojených s teoretickou diplomovou prácou. K podobným účelom slúži aj mikroskopická miestnosť kde je nainštalovaný mikroskop.

Materiálne zdroje: jednotlivé ateliéri si sami zabezpečujú materiál potrebný na reštaurovanie a prácu v ateliéroch. Na odborných predmetoch ako kópia, sochárska a maliarska príprava je materiál zabezpečovaný kombináciou (financie zo školského rozpočtu, ateliérového rozpočtu ale prispievajú si aj študenti sami). Časť financií je získavaná aj z grantov.

 

Dielne sa nachádzajú v budove školy na Drotárskej ceste 44.

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.      Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-         Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-         Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-         Napríklad minedu, EU, Slov-lex

 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.      Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU


c.       Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)


d.      AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-         ILP – informačné listy predmetov

-         Rozvrh

-         Študijný plán študijného program

-         Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

 

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.      Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.        Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.facebook.com/Katedra-re%C5%A1taurovania-V%C5%A0VU-121012259293886/ (Facebook Katedry reštaurovania VŠVU)

https://www.facebook.com/search/top/?q=Atelier%20restaurovania%20textilu%20VSVU (Facebook Ateliéru reštaurovania textilu KR VŠVU)

https://www.instagram.com/photoconservationvsvu_afad/ (Instagram Laboratória reštaurovania fotografie KR VŠVU)

https://www.instagram.com/ark.vsvu/ (Instagram Ateliéru reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry KR VŠVU)

https://www.instagram.com/atelier_restaurovania_obrazov/ (Instagram Ateliéru reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb KR VŠVU)

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Vizuálne umenia môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu Reštaurátorská tvorba a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Reštaurátorská tvorba budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Reštaurátorská tvorba budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít majú študenti študijného programu Reštaurátorská tvorba možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač sa má prehľad v základných východiskách a metodikách reštaurátorskej a konzervátorskej praxe. Ovláda potrebné technologické postupy i historické technológie, tiež jednotlivé súčasti komplexného reštaurátorského a chemicko-technologického výskumu. Používa adekvátnu odbornú terminológiu a má vedomosti pre vyhotovenie dvojstupňovej reštaurátorskej dokumentácie spĺňajúcej zákonom stanovené kritéria. Má vedomosti z oblasti dejín umenia a architektúry. Disponuje analytickým myslením, uvažovaním v súvislostiach a zručnosťami, ktoré dokáže využiť vo svojej reštaurátorskej tvorbe a adekvátne ich používať. Uchádzač preukazuje svoje schopnosti v oblasti reštaurovania, v tvorbe technologickej kópie ale napr. i v kresbe či v oblasti voľného umenia. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Reštaurátorská tvorba.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia trvajú jeden deň a konajú sa pred prijímacou komisiou, ktorá je zložená zo zabezpečujúcich pedagógov. Uchádzač musí predložiť portfólio svojich prác, motivačný list a životopis. Uchádzač je prijímaný transparentne pred celou komisiou zloženou z pedagógov daného študijného programu. Členom komisie je aj jeden teoretik, ktorý primárne učí na inom študijnom programe. Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú zverejnené na webe školy, sú každoročne aktualizované. Komisia posudzuje mieru talentu uchádzača a jeho schopnosti zvládnuť magisterský stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania.

 

Prijímacie pohovory sú:

-         Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať vo svojom portfóliu prác výsledky svojho štúdia na bakalárskom stupni štúdia a musí preukázať zrelosť na štúdium v rámci pohovoru pred komisiou.

-         Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

-         Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

 

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

 

1.  Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Diploma Festu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo diplomových výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum a Diploma Fest sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

2. Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).
  1. Študijný poriadok:

zverejnený v AIS

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.     Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.     Interný list o ukončení magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


4.   Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  


5. Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf zverejnený v AIS

 

6.     Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.     Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

8.  Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.     Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10. Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11. Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/magisterske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/?v=LRJ8jJO2