DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Jana Karpjaková Balážiková
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Karpjaková Balážiková
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
doc. Mgr. art.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra reštaurovania, Drotárska cesta 44, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
doc., vedúca ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
karpjakova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18210
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
reštaurovanie kamennej sochy
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
voľné umenie- reštaurovanie drevenej polychrómovanej plastiky
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
2.2.8. reštaurovanie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
as., ateliér reštaurovania drevenej sochy VŠVU 2002 - 2009
odb. as., vedúca ateliéru VŠVU 2012-2014
doc., vedúca ateliéru VŠVU od 2014

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Špecializovaná skúška pre špecializácie reštaurovania kamenných polychrómovaných sôch a drevených polychrómovaných sôch Komora reštaurátorov 2000
Špecializovaná skúška pre špecializáciu reštaurovania kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry Komora reštaurátorov 2009
Špecializovaná skúška pre špecializáciu reštaurovania drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov Komora reštaurátorov 2010
Špecializovaná skúška pre špecializáciu reštaurovania štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry Komora reštaurátorov 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
ateliér reštaurovania drevenej sochy reštaurátorská tvorba Bc., Mgr. umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba magisterský Umenie
Technologická kópia Reštaurátorská tvorba bakalársky Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Reštaurátorská tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky umenie
Reštaurátorská tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Reštaurátorská tvorba Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do reštaurovania I., II., III., IV reštaurátorská tvorba bc. umenie
Technologická kópia I., II. reštaurátorská tvorba mgr. umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2007-2008 Reštaurovanie renesančného kamenného pastofória, 1497

2.

2011-2013 reštaurovanie a premiestnenie kamenného oltára Snímania z kríža od J. Perneggera z roku 1662 a reštaurovanie výtvarnej výzdoby interiéru Katedrály sv. Emeráma v Nitre

3.

2013 - 2015 Reštaurovanie bočného oltára Krista Spasiteľa 1757, r.k. kostol sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves

4.

2015 - 2019 Reštaurovanie bočného oltára sv. Jána Nepomuckého, 1757, r.k. kostol sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves

5.

2020-2022 Reštaurovanie organovej skrine z kostola sv. Michala archanjela vo Vaďovciach, prvá polovica 18. st.,č. ÚZPF 1333

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2015 - 2019 Reštaurovanie bočného oltára sv. Jána Nepomuckého, 1757, r.k. kostol sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves

2.


2021 - Obnova 178 individuálnych pomníkov sovietskych vojakov na Slavíne v Bratislave. Kolektívna realizácia - 10% podiel

3.

2021-2022 Reštaurovanie polychrómovaného štukového reliéfu Madony s dieťaťom v ozdobnom zlátenom drevenom ráme, 16. - 17. st., zo súkromnej zbierky

ID: 517383

4.

2020-2022 Reštaurovanie organovej skrine z kostola sv. Michala archanjela vo Vaďovciach, prvá polovica 18. st., č. ÚZPF 1333

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2000 - 2001 Drevená polychrómovaná socha Ukrižovaného Krista (výška: 110 cm), 2. pol. 17. st., r. k. farský úrad, Malacky, dokumentácia priebehu prác, Publikovanie v odbornom časopise: Jana Balážiková, Marian Havlík, „Ukrižovaný Kristus – drevená polychrómovaná socha z Malaciek“. In: Pamiatky a múzeá, 2/2005
2.Vyrezanie drevenej kópie "Vajnorskej Madony", dubové drevo. Kópia je vystavená v budove miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Vajnory. Interaktívne DVD. ohlasy: 12.4. 2006 - SME, Bratislava, Dorota Kráková, "Madona sa vráti do Vajnor." 22.4. 2006 – Bratislava, dot, „Drevená Madona sa vráti do Vajnor“ 23.6. 2006 - SME, Bratislava, tasr, „Vzácna socha Madony.“
3.Reštaurovanie výtvarnej výzdoby interiéru v katedrále sv. Emeráma v Nitre, dokumentácia priebehu prác, prezentácia ohlasy: 29.4.2007 - SITA, SME, Hradnú katedrálu nitrianskeho hradu začali reštaurovať MEDVECKÝ, Jozef. Renesančné pastofórium v Nitre. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2008, roč. 58, č. 1, s. 72-73 4. 9. 2009 - http://www.nitra24.sk/clanky?extend.7216_Tabernakulum-z-roku-1497! 5.10.2010 - http://www.nitricka.tv/spravodajstvo/kultura/mravencia-praca- restauratorov-sa-vyplaca.html?page_id=687 2. 4. 2011 - Nitra, TASR, http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/oprava-katedraly -na-nitrianskom-hrade-patri-k-najvacsim-na-slovensku.html 14.1.2012 - Andrej Barát, http://spravy.pravda.sk/nitriansky-hrad-odhali-chram-pod- podlahou-fgz-/sk_regiony.asp?c=A120113_200751_sk_regiony_p29 5.2.2012 - SITA, http://www.webnoviny.sk/slovensko/restauratori-objavili-v- nitrianskej-ka/458336-clanok.html Kolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času., Zostavili: Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký, Biskupský úrad v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, Bratislava 2011
4.Reštaurovanie kamennej sochy sv. Júliusa z Nitry - Janíkoviec a vytvorenie rekonštrukčnej kópie. Originál je vystavený v budove mestského úradu v Nitre. Ohlas: Barbora Matáková st., Príbeh sochy sv. Júliusa, In: Pamiatky a múzeá, 2/2011
5.Reštaurovanie a premiestnenie kamenného oltára Snímania z Kríža z katedrály sv. Emeráma v Nitre. Plagát a video z demontáže oltára a reštaurovania. ohlasy: 2.5. 2013,19:30,Markíza, hlavné správy
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2017 - 2019 Grant Kega Skvalitnenie nedeštruktívneho výskumu a jeho aplikácia v reštaurátorskej praxi pre študentov katedry RTVŠVU

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka komory reštaurátorov Komora reštaurátorov od 1998
predseda disciplinárnej komisie Komora reštaurátorov 2014
členka Odbornej komisie pre reštaurovanie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky od 2015
Členka odborovej komisie, reštaurátorská tvorba VŠVU od 2015 do 2020

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
2013 Metropolia, University of Applied Sciences Helsinky, Fínsko Mobilita- Leonardo da Vinci „ReSpect” Project