DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. akad. mal. Boris Kvasnica
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kvasnica
I.2 - Meno
Boris
I.3 - Tituly
prof. akad.mal.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Katedra reštaurovania, VŠVU Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
kvasnica@vsvu.sk. , kvasnica@me.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11758
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Výtvarné umenie - reštaurovanie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU Bratislava
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
Reštaurovanie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU Bratislava
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - reštaurovanie
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
AVU Praha
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Výtvarné umění - restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky.
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský pedagóg VŠVU v Bratislave 1999 - 2022
Vedúci ateliéru reštaurovania diel na papieri, fotografie a iné média.

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štipendium MKSR stáz v Bayerischestaatsbibliothek, Staatliche zentralarchiv Mníchov Bayerischestaatsbibliothek, Mnichov, Bavorsko, Nemecko, Staatliche zentralarchiv Mníchov, Bavorsko, Nemecko 1993
Štipendium Andrew W. Mellon účasť na workshope Damaget and Deteriorated Photographic Print Materiaals J.Paul Getty Centre, Los Angeles, CA, USA 2004
Kurz/workshop, Silverpoint drawing Getty Center, Los Angeles, USA 2009
Kurz / workshop, Renesančná tempera Getty Center, Los Angeles, USA 2010
Skúška - Komora reštaurátorov slovenska Komora reštaurátorov slovenska 28.11:1994

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a fotografie a iné médiá Reštaurátorská tvorba Bakalársky Umenie
Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieria iné média Reštaurátorská tvorba Magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie Doktorandský Umenie
Bakalárska práca(konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba Bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Reštaurátorská tvorba Magisterský Umenie
Technologická kópia Reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Reštaurátorská tvorba (hlavný zabezpečujúci pedagóg) magisterský II. st Umenie
Výtvarné umenie (hlavný zabezpečujúci pedagóg) doktorandské IIIst. externá forma Umenie
Výtvarné umenie (hlavný zabezpečujúci pedagóg) doktorandské IIIst. denná forma Umenie
Reštaurátorská tvorba (hlavný zabezpečujúci pedagóg) bakalársky I.st., denná forma Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Reštaurátorská tvorba Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
37
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
34
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Grafické techniky pre reštaurátorov papiera Reštaurátorská tvorba bakalársky Umenie
Úvod do reštaurovania Reštaurátorská tvorba bakalársky umenie
Technologická kópia – 2. stupeň Reštaurátorská tvorba magisterský umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8500
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
650
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.1990 -1993 - Rozsiahly reštaurátorský projekt reštaurátorskeho výskumu a kompletného reštaurovania historických tapiet v neogotickom zámku rodiny Ferdinanda Grofa von Drechsel, Karlstein pri Regensburgu Nemecko : a.historické tapety – fy. Zuber, Francúzsko, Biliardová miestnosť - Lovecké motívy, b.historické tapety – Fajčiarska miestnosť Tapety - imitácia kože, c.historické tapety – Chodba s lístím - Tapety po požiari - Dekoratývny motív viniča, d.historické tapety – Celtová miestnosť - Tapety- Bordúry Spolupráca z Bavorským Landesamt fúr Denkmalpflege Mnichov - Dr. Gies, Nemecko.
2.1994 - 1997 - Rozsiahly reštaurátorský projekt reštaurátorskeho výskumu a kompletného reštaurovania The Printed Brith and Baptismal Certificates of the German Americans in Pennsylvania - prof. Klaus Stopp, Mainz, Nemecko.
3.1996 - 2000 - Rozsiahly reštaurátorský projekt reštaurátorskeho výskumu a kompletného reštaurovania ručne maľovaných historických tapiet z vodného zámku Anif /Salzburg Rakúsko. Johannes Graf von MOY, Gräfliche von MOY'SCHE Privatstiftung.
4.1997 - 1999 - Reštaurátorský projekt reštaurátorskeho výskumu a kompletného reštaurovania knihy z Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne - Autor : De BRY Názov : Objavenie Ameriky vydané 1590
5.2000 - 2001 - Rozsiahly reštaurátorský projekt reštaurátorskeho výskumu a kompletného reštaurovania historických tapiet 3-miestnosti z kaštieľa vo Sv. Antone, Svätý Anton. Slovensko
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Kompletný výskum a reštaurovanie kolorovanej panoramatickej veduty slávnostného sprievodu na papieri. • Investor: Galeria A.Henn • Rozmer 0,40m x 27m. /v x š/ • Materiál: tlač z výšky, plne kolorovaná akvarelom + arabská guma. • Stuttgart, Deutschland / Nemecko • Dielo: Der Festzug der Württemberger • Umiestnenie: Galéria Henn, Stuttgart, Nemecko • Datovanie: 1841 • Realizácia : 2019. - 2021.
2.Kompletný výskum a reštaurovanie. Investor: Galéria P.M. Bohúňa Liptovský Mikuláš dielo : Zola Palugyaya, Pastely. a. Jeseň pod Poludnicou, suchý pastel, 49 x 65 cm inv.č. K-14 b. Zimný motív, suchý pastel, 30 x 40 cm inv.č. K-60 c. Vojna, suchý pastel, 43 x 41 cm inv.č. K-1957 d. Vojna, suchý pastel, 49,5 x 69,5 cm inv.č. K-1960 Projekt: Projekt bol realizovaný v období 2015 – 2018 a je súborom najpoškodenejších diel autora Ladislava Mednyanského. Bol rozdelený na dve etapy a pozostával z reštaurovania počtu 32. samostatných obojstranných diel na papieri umelca Ladislava Mednyanského, datovaných do obdobia druhej polovice 19. storočia. Tri diela boli realizáciou re-reštaurovania. materiál : Farebný suchý pastel na papieri. Datovanie : druhá polovica 19. storočia /1880 - 1890/ Realizácia : 2019.
3.Kompletný výskum a reštaurovanie, historických tapiet. Investor: Herzogin Anna in Bayern. Tegernsee - Bayern, Deutschland / Nemecko dielo: Historické tapety stien 150 m2, tapetová výzdoba výklenkov okien, 3 duhy bordúr, tapetový strop, rozeta na strope. materiál : Farebná tlač z výšky na papieri. Umiestnenie: Druhé poschodie, hosťovská izba zámok Tegernsee. Datovanie: 1880 - 1820 / design po sekularizácii /. Realizácia : 2019. - 2020.
4.Kompletný výskum a reštaurovanie. Investor: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín Dielo: Súbor grafických listov - veľkorozmerných vedút 52 kusov zo zbierkového fondu Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, s názvom : Sammlung der merkwundigsten und ältesten Städte in Europa 1700 Materiál : Tlač z hĺbky na ručnom historickom papieri. Umiestnenie: Čaplovičová knižnica v Dolnom Kubíne. Realizácia : 2020. - 2021.
5.Kompletný výskum a reštaurovanie. Investor: Galéria P.M. Bohúňa Liptovský Mikuláš dielo : Diela zo zápisníku kresieb Ľ. Mednyanského, obojstranné kresby - akvarely. Projekt: Projekt bol realizovaný v období 2015 – 2018 a je súborom najpoškodenejších diel autora Ladislava Mednyanského. Bol rozdelený na dve etapy a pozostával z reštaurovania počtu 32. samostatných obojstranných diel na papieri umelca Ladislava Mednyanského, datovaných do obdobia druhej polovice 19. storočia. Tri diela boli realizáciou re-reštaurovania. Materiál : tuš, akvarel, ceruza, originálne skice na papieri. Projekt : Fond na Podporu Umenia Datovanie : druhá polovica 19. storočia /1880 - 1890/ Realizácia : 2018. - 2019. Publikácia: MEDNYÁNSKY Reštaurovanie kresieb. Autor : B. Kvasnica ISBN : 978-80-8209-005-8
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Reštaurátorský výskum a reštaurovanie - Projekt : Restauration of the Printed Brith and Baptismal Certificates of the Germans Americans, -The Printed Brith and Baptismal Certificates of the Germans Americans, PA, USA by prof. Klaus Stopp, Maintz, Germany, Volume I. General part Pennsylvania: Aletntown-Bath,USA, ISBN 3-00-000833-0, Library of Congress Catalog Card Number 96-69898, 1997
2.https://www.nedcc.org/about/nedcc-stories/photograph-conservation-training-history/
3.https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/98282#311
4.https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/Spektrum-vedy-2012-01-Umenie-zachrany.aspx
5.https://primo.getty.edu/primo-explore/fulldisplay?vid=GRI&docid=GETTY_ALMA21211647320001551&context=L,
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2010 - Príprava a Organizácia výstava - Reštaurovanie / veda / umenie made in VSVU, Galéria Médium, Bratislava.
2.2010 - Príprava a Organizácia medzinárodnej letnej školy zameranej na Fotografie a Fotografické zbierky pre účastníkov z 15.krajín južnej a východnej Európy, Modul 3: Oboznámenie sa s vypracovaním návrhu na reorganizáciu fotografického archívu, základy v reštaurovaním fotografií, vyhotovenie fotografických pozitívov podľa historických techník. VŠVU Bratislava.
3.2011 - Umenie reštaurovania II, GMB Bratislava, kolektívna výstava vybraných reštaurátorských realizácii.
4.2011 - 2012 Príprava a Organizácia medzinárodneho projektu výstavy Understanding Photography VŠVU 10 rokov spolupráce z americkými inštitúciami Galéria Médium VŠVU Bratislava.
5.

2013 - 2015- International restoration project ReSpect, cooperation of schools Slovakia, Finland, Poland within the Leonardo program. Re-SPECT is about re-thinking, the status and role of education of restaurateurs in the XXI century.

6.

2021 - 2022-KEGA project - Integration of interdisciplinary research into the educational process of restoration-conservation (005VŠVU-4/2021)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda odborovej komisie VŠVU od 2015
Člen umeleckej rady VŠVU v Bratislave VŠVU od r. 2020
Člen umeleckej rady UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA RESTAUROVÁNÍ, Litomyšl, Česká republika od r. 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Trust for Mutual Understanding Rockefeler center N.Y. N.Y. USA. Január 2004 Schválenie a podpora projektu spolupráce medzi NEDCC / Boston a VŠVU na vytvorenie špecializácie na reštaurovanie fotografie na VŠVU v Bratislave.
Trust for Mutual Understanding Rockefeler center N.Y. N.Y. USA. Máj 2006 Príprava nového projektu medzi Getty Center L.A. , SNK - Martin a VŠVU Bratislava– Reštaurovanie fotografie príprava ratifikácia zmluvy.
Trust for Mutual Understanding Rockefeler center N.Y. N.Y. USA. Máj 2011 Príprava medzinárodneho projektu výstavy Understanding Photography VŠVU v Bratislave 10 rokov spolupráce z americkými inštitúciami.
Metropolia, University of Applied Sciences, Helsinky, Fínsko 14.06 - 17.06. 2015 Mobilita Leonardo da Vinci - projekt "ReSpect"
Getty Center, Los Angeles, USA August 2019 Projekt integrovaná databáza reštaurátorských výskumov - príprava spolupráce.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Príprava, organizácia a vedenie - šéfredaktor vydania publikácie vydania-Restaurology 1,2,Restaurology-reSpect Publikácia najlepších reštaurátorských výskumov na pôde KAtedry reštaurovania VŠVU v Bratislave. ISDN: 9788081890000 Participácia na medzinárodných projektoch.