DOKUMENT
Študijný program TTVb.14 - Textilná tvorba
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Študijný program TEXTILNÁ TVORBA kód programu: 107148
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0212 Móda, interiérový a priemyselný dizajn
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientový, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom 40 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka 49 (pre akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka 12 (pre akad. r. 2021/22). Plánovaný celkový počet študentov cca 48.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania a profil absolventa:

 

Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Textilná tvorba je vzdelávať absolventa k samostatnej umeleckej tvorbe, ktorá zahŕňa celý súbor činností: od tvorby umeleckého ako aj teoretického konceptu až po vytvorenie originálneho umeleckého diela (artefaktu, dizajnu či kolekcie), zhmotnenie autonómneho postoja umelca/dizajnéra a zhodnotenie jeho talentu.

Cieľom vzdelávania je študent, ktorý v čase ukončenia študijného programu je schopný samostatnej prezentačnej, propagačnej a koordinačnej činnosti a otvorenej konfrontácie výstupov svojej tvorivej činnosti. Absolvent, ktorý dokáže v rámci textilného média samostatne autorsky tvoriť, používať celý rozsah materiálov, techník a technologických postupov vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Absolvent, ktorý dokáže analyzovať súčasné kultúrne smerovanie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom a ekologickom.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:

 

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Textilná tvorba má tak teoretické, ako aj praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu textilných materiálov a/alebo produktov a diel z nich - t. j. odev, odevné doplnky, textilný dizajn a autorské textilné artefakty. Nadobudnuté vedomosti je schopný samostatne tvorivo používať v dizajnérskej praxi, samostatnej tvorivej činnosti a taktiež ich vie aplikovať pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho (textilný, odevný a kreatívny priemysel), kultúrneho a spoločenského života.

Absolvent - bakalár má predpoklady samostatne koncepčne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela menšieho rozsahu formou vlastných autorských projektov, či reflexií externých zadaní, v oblasti textilných materiálov, remeselných a digitálnych technologických postupov a ich presahov do príbuzných umeleckých odborov.

Absolvent je schopný tvorivo používať odborovo špecifické spektrum technických a technologických zariadení od analógových, až po digitálne a nadobudnuté zručnosti využiť v umeleckej a dizajnérskej praxi. Používaným technologickým zariadeniam rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu a je schopný vytvárať zadania a formulovať požiadavky pre obslužný personál. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania je schopný sa v nich neustále vzdelávať. Ovláda základné relevantné materiály a technológie v oblasti textilnej tvorby vrátane ich širších kontextov.

Absolvent má nevyhnutné teoretické vedomosti z histórie a teórie dejín výtvarného umenia, estetiky, úžitkového umenia a dizajnu, ako aj z histórie a vývoja dejín textilného média a na základe týchto schopností je spôsobilý koncepčne tvoriť vlastné výtvarné a dizajnérske diela, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu. V rámci štúdia sa cielene vzdeláva v súvisiacich oblastiach ako sú základy marketingu a manažmentu. Absolvent má schopnosti a kompetentnosti samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si zvoliť primeranú formu umeleckej prevádzky pre vlastné tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových, štipendijných a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Viacvrstvová profilácia dáva absolventovi schopnosti praktického uplatnenia sa na domácom a medzinárodnom pracovnom trhu.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Textilná tvorba získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca, či dizajnéra, na úrovni bakalára umenia. Uplatnenie absolventa je možné ako v textilnom a odevnom výrobnom a spracovateľskom priemysle všeobecne, tak i na poli kreatívneho priemyslu (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle) a autorskej výtvarnej tvorby doma či v zahraničí.

Absolventi bakalárskeho štúdia nachádzajú uplatnenie jednak ako nezávislý dizajnéri reagujúci na súčasné trendy zaoberajúci sa autorskou tvorbou kolekcií, alebo ako tvorivý pracovníci v dizajnérskom tíme v existujúcich dizajnérskych ateliéroch, či textilnej výrobe doma aj v zahraničí. 

Už v čase absolvovania bakalárskeho štúdia disponujú viacerými skúsenosťami s prezentáciou svojich prác na domácich a medzinárodných umeleckých fórach, výstavách, módnych prehliadkach, fashionweekoch, designweekoch a veľtrhoch.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie i v umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných aj súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný výtvarník s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, styling, filmová a divadelná tvorba, produktový, interiérový a nábytkový dizajn).

Absolventi taktiež pôsobia ako lektori a odborníci v inštitúciách (ÚĽUV, kultúrne centrá, galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá).

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu taktiež pokračovať (po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok) v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom, alebo príbuznom študijnom programe.

 

Mnohí absolventi udržiavajú aj po skončení štúdia kontakt s členmi katedry a poskytujú tak nie len feedback ohľadne ich osobného uplatnenia, ale prispievajú aj k rozšíreniu a obsahovej inovácii edukačného plánu a pedagogického prístupu a to najmä ponukou spoluprác školy s externým prostredím firiem z odevného a textilného priemyslu, ako aj dizajnérskych ateliérov.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Textilná tvorba nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V snahe o objektívne hodnotenie uplatniteľnosti absolventov VŠVU ďalej aplikuje tieto nástroje:

a.  Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b. Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.  Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d. Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovak Fashion Council, Asociácia automobilového priemyslu, Slovenská výtvarná únia a jej členské organizácie ako TxT a ďalšie ). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

-         Mgr. art. Ľudmila Harring – odevná dizajnérka a sourcing a sustainability manager ZOE, Lifeline, Nehera, Bepon, Saphrani – https://www.linkedin.com/in/ludmila-haring-4b66184/details/experience/

-         doc. Mgr. art. Mária Štraneková ArtD. – odevná dizajnérka, docentka a pedagogička odevného dizajnu UTB Zlín a MOD’SPE Paris Central Europe – http://mayamay.sk/, https://www.linkedin.com/in/maria-stranekova-09556b22/, https://www.paneurouni.com/kontakty-masmedii/doc-mgr-art-maria-stranekova-artd/

-         doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD. – odevná dizajnérka, docentka a pedagogička odevného dizajnu VŠVU Bratislava – https://www.instagram.com/barborapeuch/ https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/kontakt/zamestnanci/barbora-peuch/

-         Mgr. art. Zuzana Kedroňová – odevná dizajnérka – https://www.yoorastudio.com/about, https://www.forbes.sk/30pod30-rocnik-2021/2-zuzana-kedronova

-         Mgr. art. Maja Božovič – odevná dizajnérka a doktorandka VŠVU – http://www.majabozovicstudio.com

-         Mgr. art. Tereza Feňovčíková – odevná dizajnérka a zakladateľka značky FREIER – http://www.freier.sk/

-         Mgr. art. Martin Hrča – odevný dizajnér – https://www.jablko.sk/30/martin-hrca/ https://www.instagram.com/martin_hrca/

-         Mgr. art. Barbora Krempaská – odevná dizajnérka pre Nehera, JUSTPLAY – https://www.linkedin.com/in/barbora-krempaska-565a07b4/

-         Mgr. art. Lukáš Kimlička – odevný dizajnér a módny fotograf – https://www.instagram.com/lukaskimlicka/

-         Mgr. art. Boris Hanečka – odevný dizajnér, Nehera – https://borishanecka.com, https://www.instagram.com/borishanecka/

-         Mgr. art. Barbora Buranová – dizajnérka ADIDAS – https://www.linkedin.com/in/barbora-buranova-5279a227/

-         Mgr. art. Andrea Poláková – dizajnérka Color and Trim AUDI

-         Mgr. art. Michaela Luptáková – odevná dizajnérka – https://www.michaelaluptakova.com/

-         Mgr. art. Zuzana Veselá – odevná dizajnérka a pedagogička na Technickej univerzite Liberec – https://zuzanavesela.eu/ , http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-designu-profily/mgr-art-zuzana-vesela, http://www.katedradesignu.cz/pracovnici/mgr-art-zuzana-vesela/

-         Mgr. art. Pavel Brejcha – odevný dizajnér a pedagóg UTB Zlín – https://www.linkedin.com/in/pavel-brejcha-41442928/

-         Mgr. Art. Veronika Kostková – odevná dizajnérka, wedding atelier – https://www.veronikakostkova.com/, https://www.instagram.com/veronikakostkovaweddingatelier/

-         Mgr. Art. Silvia Fröhlich Zrebná – odevná dizajnérka – https://www.instagram.com/silvia_zrebna/

-         Mgr. Art. Zuzana Trtolová, odevná dizajnérka – buffet clothing design – https://www.instagram.com/younger__sister/?hl=sk

-         Mgr. Art. Petra Kovacsova – odevná dizajnérka – https://www.petrakovacs.sk/

-         Mgr. art. Zuzana Slušná Ondrejková – textilná dizajnérka Borgstena Textile Czech Republic – https://www.linkedin.com/in/zuzana-ondrejkova-ba2a00182/

-         Mgr. art. Kristína Šipulová – textilná výtvarníčka pedagogička Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava – https://kristinasipulova.com/, http://www.skoladesignu.sk/l/8609-q-textilny-dizajn/mgr.-art.-kristna-ipulov

-         Mgr. art. Henrieta Tholt ArtD. – textilná výtvarníčka pedagogička Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava – http://www.skoladesignu.sk/d/skolske_aktivity/naa-pedagogika-odevnho-dizajnu-henrieta-tholt-vystavuje-na-badw-2020, https://www.instagram.com/henrietatholt/?hl=en

-         Mgr. art. Michaela Bednárová – dizajnérka a zakladateľka značky PUOJD – https://puojd.sk/

-         Mgr. art. Beáta Gerbócová, ArtD. – textilná výtvarníčka a pedagogička VŠVU Bratislava – https://vpriestore.com/portfolio/mgr-art-beata-gerbocova/, https://www.instagram.com/beatagerbocova/?hl=en

-         Mgr. art. Matej Rabada – textilný výtvarník a dizajnér, zakladateľ modrotlačovej dielne – https://www.modrotlacrabada.sk/

-         Mgr. art. Vlasta Žáková, ArtD. – textilná výtvarníčka –https://www.atelierxiii.com/exhibited-artists/portfolio/vlasta-zakova/, https://www.schemnitz.sk/vlasta-zakova

-         Mgr. art. Juraj Straka - textilný dizajnér – https://strakadesign.wordpress.com/about/

-         Mgr. art. Kristína Sekerová – textilná dizajnérka, Art Director Dedoles – https://www.instagram.com/ksekerova/?hl=en, https://www.linkedin.com/in/krist%C3%ADna-sekerov%C3%A1-27111267/

-         Mgr. art. Soňa Sadilková ArtD. – textilná dizajnérka – https://www.sona-design.sk

-         Mgr. art. Marcel Holubec – odevný dizajnér – https://www.facebook.com/marcelholubecw.atelier/, https://www.marcelholubecw.com/

-         Mgr. art. Zuzana Kubánová – https://madebypart.com/

-         Mgr. art. Ľubica Poncik Kurhajcová – https://www.lubicaponcik.com/index.php/sk/

-         Mgr. art. Lenka Krivá – https://www.instagram.com/lenkakriva/?hl=cs

-         Mgr. art. Zuzana Zmateková – http://zuzazmatek.com/about/ 

-         Mgr. art. Ľubica Humeníková – https://www.patterntextiles.co.uk/team/ 

-         Mgr. art. Ivana Kaňovská ArtD. – odevná dizajnérka a pedagogička UHK Hradec Hradec Králové – http://www.ivanakanovska.com/

-         Mgr. art. Radka Dudášová – https://lilgang.sk/

-         Mgr. art. Eliška Karásková – dizajnérka vo firme Waibel GmbH Rakúsko –https://www.linkedin.com/in/eli%C5%A1ka-kar%C3%A1skov%C3%A1-61301578/

-         Mgr. art. Terézia Omastová – dizajnérka firmy Dedoles –https://strategie.hnonline.sk/marketing/2247982-dizajnerky-z-dedoles-prava-hodnota-dizajnu-je-v-nadcasovosti

-         Mgr. art. Zuzana Martinusová – textilná dizajnérka –https://pechakucha.publikum.sk/profil/zuzana-martinusova/, https://www.instagram.com/explore/tags/zuzanamartinusova/

-         Mgr. art. Alexandra Opoldusová – textilná dizajnérka – https://artalk.cz/2021/10/29/ts-zuzana-martinusova-a-alexandra-opoldusova-v-galerii-vyklad/

-         Mgr. art. Petra Vicianová – textilná dizajnérka v Dánsku –https://www.designskolenkolding.dk/en/case/embracing-natural-furriness-0, https://www.instagram.com/pe.vici/

-         Mgr. art. Bianka Kukurdíková – textilná výtvarníčka, dizajnérka – https://www.bianki.sk

-         Mgr. art. Lenka Hyšková – textilná výtvarníčka a pedagogička, Střední průmyslová škola oděvní, Praha, ČR – http://www.vosonspso.cz/

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V tomto bode nepredkladáme spätnú väzbu zamestnávateľov, keďže zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Akreditačnej rady VŠVU.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí by sa mali podieľať na výučbe v danom študijnom programe. Návrh študijného plánu predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady VŠVU a následne študijný plán vloží ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania nového študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU. 

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Ateliérová výučba v študijnom programe Textilná tvorba má profilový charakter a je tak obsahom a náročnosťou výstupu najdôležitejšou kreditovou zložkou a zároveň podlieha vnútornému odstupňovaniu a gradácii: Prípravný kurz textilnej tvorby (1.+ 2. semester), Prípravný ateliér odevného dizajnu, Prípravný ateliér textilného dizajnu (3.a 4. semestri), Ateliéry so špecializáciami: Odevný dizajn, Textilný dizajn a Textilná tvorba v priestore (5.- 8. semester). Ateliérová výučba rozvíja koncepčné myslenie, teoretické vedomosti aj remeselné zručnosti. Cieľom je, aby absolvent disponoval komplexnými vedomosťami a zručnosťami v odbore, chápal historický kontext a mal prehľad o aktuálnom dianí v odbore. Ateliérová výučba profiluje absolventa ku kreatívnemu mysleniu a k tvorbe.

 

-         Prípravný kurz textilnej tvorby predstavuje všeobecný vstup do problematiky textilnej tvorby (1. semester) a pripravuje študentov na prácu s výtvarnými koncepciami, v intenciách voľnej textilnej tvorby (2. semester). Študentom sprostredkováva základné informácie a zručnosti, teoretické vedomosti o textilných materiáloch, ako aj praktické zručnosti v základných textilných technikách a technológiách. Výučba celkovo fokusuje na pochopenie textilu ako výtvarného média a na bohatú škálu jeho výpovednej výtvarnej hodnoty. Ďalej svojím zameraním predstavuje prípravu pre prácu v ateliéri textilnej tvorby v priestore.

-         Profilové predmety Prípravný ateliér odevného dizajnu a Prípravný ateliér textilného dizajnu (3. a 4. semester) pripravujú študentov viac špecificky a sprostredkovávajú hlbší vzhľad do špecializácií odevnej a textilnej dizajnérskej tvorby, prehlbujú teoretické a praktické znalosti a vedomosti o používaných textilných materiáloch, technikách a technológiách výroby a spracovania (analógových ako aj digitálnych) a dizajnérskych metódach a procesoch navrhovania. Fokusujú na pochopenie základných princípov, rámcov a postupov tvorby odevného a textilného dizajnu (resp. kolekcií). Diskutujú základné pojmy ako: vnútorná a vonkajšia forma odevu, dezén, štruktúra a haptika materiálu; a pod.

-         Profilový predmet Ateliérová výučba (5.- 8. semester) sa delí na špecializácie: Odevný dizajn, Textilný dizajn a Textilná tvorba v priestore. Ateliérová výučba v jednotlivých špecializáciách fokusuje na špecifický rozvoj a prehĺbenie znalostí študentov o praktické ako aj teoretické vedomosti a zručnosti v použití a tvorivej experimentálnej manipulácii textilných materiálov, postupov, techník, tvorivých a dizajnérskych postupov a metód. Cieľom výučby je nachádzanie vlastného vyjadrovacieho jazyka študenta/absolventa.

 

Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety sú povinným základom každého študenta študijného programu Textilná tvorba.

Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je komplex navzájom sa obsahom dopĺňajúcich teoretických a praktických predmetov:

- rozsahom a obsahom najdôležitejšie ťažiskové teoretické predmety: všeobecne formujúce historiografické predmety: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV;

ktoré pripravujú študentov v oblasti histórie a teórie umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím sa radia k prvej fáze bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické dejiny a kontext vývoja odboru mapujúce a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (textilná tvorba) a Analýza obrazu (textilná tvorba). Výučba teoretických predmetov je zameraná na postupné prehlbovanie rozsahu ako aj hĺbky poznatkov, schopnosti interpretovať a analyzovať tieto vedomosti z histórie odevu, textilu a dizajnu.

 

 - rozsahom a obsahom najdôležitejšie ťažiskové praktické predmety: Kresba I, II, III, IV, V, VI; Teória textilných materiálov a väzieb; Digitálne textilné navrhovanie I, II; Textilná technológia I, II, III, IV, V, VI.

Praktické odborné predmety slúžia na vlastnú tvorivú aplikáciu postupne nadobúdaných poznatkov o technológiách, postupoch a materiáloch; ich hlavným cieľom je osvojenie si základných zručností v oblasti kresebnej prípravy a textilnej tvorby ako napríklad rôzne (ručné) remeselné techniky až po digitálne navrhovanie a spracovanie. V oblasti odevného dizajnu sú to konštrukcie základných strihov odevov, strihová manipulácia, základné krajčírske techniky a technológie spracovania odevu. V oblasti textilného dizajnu napríklad základy technologických možností zhotovenia potlače (priama, rezervná, leptová a devoré tlač v rôznych postupoch zhotovenia), návrh a konštrukcia základnej a zložitejšej pletáže a tkaniny. V oblasti voľnej textilnej tvorby napríklad rôzne remeselné a experimentálne manipulácie textilných postupov, návrh a realizácia žakárovej tkaniny a digitálne spracovanej strojovej výšivky. Všetky tieto praktické zručnosti predstavujú základný pilier pre schopnosť študentov tvoriť autorské diela a kolekcie.

 

Ateliérová výučba (v štruktúre: Prípravný kurz, Prípravný ateliér, Ateliér) a ťažiskové teoretické predmety Textilná tvorba: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I – IV; Problematika výtvarných médií (textilná tvorba),

Analýza obrazu (textilná tvorba); sú povinným základom každého študenta študijného programu Textilná tvorba, majú všeobecnejší charakter, poskytujú študentom základný prehľad a orientáciu. Sú neodmysliteľným teoretickým fundamentom pre ich ďalšiu vlastnú tvorbu.

Úspešné absolvovanie povinných predmetov Ateliérová výučba, Problematika výtvarných médií (textilná tvorba),

Analýza obrazu (textilná tvorba), končí obhajobou bakalárskej práce a bakalárskou štátnou skúškou . Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke v prílohe: Študijný plán.

 

Študijný program Textilná tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k špecializácii v odbore a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako sú základy marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, úžitkové umenie, fotografia, grafika, architektúra, intermédiá, grafika, maliarstvo, digitálne umenia a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy výtvarného a kultúrneho diania aj v oblasti textilnej tvorby využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Textilná tvorba je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú odborné a praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež skúseností s uplatniteľnosťou a možným smerovaním vlastnej profesnej kariéry po ukončení štúdia.

Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké a dizajnérske výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých, kultúrnych, dizajnérskych a výskumných sietí, konzorcií a výrobných iniciatív, spoločenstiev a podnikov.

Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej účasti na ich aplikácii do výučby, alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj štátom financované grantové schémy podporujúce edukačnú činnosť (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia) ako aj viaceré neštátne grantové schémy napr. Visegrad Fund či Nadácia Tatrabanka.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook https://www.facebook.com/343atelier, instagram https://www.instagram.com/343atelier/, https://www.instagram.com/atelier_textilneho_dizajnu/, https://www.instagram.com/studio138_afad/ a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

 

Povinné predmety: Prípravný kurz textilnej tvorby; Prípravný ateliér textilného dizajnu; Prípravný ateliér odevného dizajnu; Ateliérová výučba - špecializácie: odevný dizajn, textilný dizajn, textilná tvorba v priestore; Bakalárska práca; Laboratórium: Ateliér hosťujúceho profesora – 1. stupeň; Kresba; Teória textilných materiálov a väzieb; Digitálne textilné navrhovanie; Textilná technológia


Povinne voliteľné a výberové predmety: Odevná štylizácia kresby; Postprodukcia a vizualizácia

v 2D programoch; Historické textilné techniky; Konštrukcie strihov; Základy maľby/teória farieb; Historické strihy; Digitálne navrhovanie žakarových tkanín; Modelácia a technológia odevu; Rozbor textil. materiálov a väzieb; Experimentálne techniky – 1. stupeň; Odborný workshop – 1. stupeň; Udržateľnosť v odevnom/textilnom dizajne a výrobe; Doplnkový ateliér, Základy modelovania počítačom; Modelovanie v programe MAYA; Počítačové spracovanie obrazu (Photoshop); Vektorová grafika (Illustrator); Základy layoutu (InDesign); Základy fotografie; Grafický priestor a objekt; Bioart a Nature art; Základy dizajnérskej tvorby; Technológie stavby modelov; Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla; Videoklip a postprodukcia; Krátkodobý vzdelávací kurz – 1. stupeň;


Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18


Povinné predmety – teoretické: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte; Úvod do štúdia; Problematika výtvarných médií (textilná tvorba); Analýza obrazu (textilná tvorba); Problematika slovenského výtvarného umenia


Povinne voliteľné a výberové predmety: Anglický jazyk; Anglická konverzácia – 1. stupeň; Psychologicko-filozofické sondy do zákulisia súčasnosti; Základy marketingu a manažmentu pre výtvarníkov; Čítanie, písanie, argumentácia; Náboženstvo a umenie; Filozofická hermeneutika; Fenomenologické estetiky; Otvorený systém; Dramaturgia výtvarného materiálu; Urbanizmus – projekty pre mesto; Navrhni a postav – 1. Stupeň; Úvod do čínskej kultúry a jazyka – 1.stupeň; Krátkodobý vzdelávací kurz – 1. stupeň


Študijný program: Textilná tvorba

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár – Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a bakalársku štátnu skúšku 10 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu, ku ktorým patria profilové predmety: Prípravný ateliér textilného dizajnu; Prípravný ateliér odevného dizajnu a Ateliérová výučba (ateliérová výučba sa člení na 3 špecializácie: Ateliér odevného dizajnu, Ateliér textilného dizajnu a Ateliér textilnej tvorby v priestore), povinné teoretické predmety: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I, II, III, IV; Úvod do štúdia I, II; Problematika výtvarných médií (textilná tvorba) I, II; Analýza obrazu (textilná tvorba) I, II; Problematika slovenského výtvarného umenia I, II; a povinné praktické odborné predmety: Prípravný kurz textilnej tvorby; Kresba I, II, III, IV, V, VI; Teória textilných materiálov a väzieb; Digitálne textilné navrhovanie I, II; Textilná technológia I; Textilná technológia II – základy šitia; Textilná technológia III, IV, V, VI Profilové predmety Ateliérová výučba sú viacsemestrálne predmety, ktoré sú náväzné od začiatku po koniec štúdia a pokračovanie v nich je podmienené úspešným absolvovaním predchádzajúceho semestra (viac informácií v Študijnom poriadku VŠVU). Študent pri opakovaní Ateliérovej výučby musí v nasledujúcom akademickom roku opakovať profilový predmet Ateliérovú výučbu presne v tom istom špecializovanom Ateliéri, kde sa mu nepodarilo získať kredity. Podmienky pre hodnotenie študijných výsledkov a opakovaný zápis neúspešne absolvovaných predmetov sú popísané v Študijnom poriadku VŠVU. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (Štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu TEXTILNÁ TVORBA.) Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas siedmych semestrov štúdia. Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) posledného akademického roka štúdia, b) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, c) akademického roka, v ktorom má vykonať obhajobu bakalárskej práce a bakalársku štátnu skúšku, d) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe TEXTILNÁ TVORBA nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Profilový predmet Ateliérová výučba, si študent volí po absolvovaní 4. semestra bakalárskeho štúdia v študijnom programe Textilná tvorba výberom špecializácie ateliéru: odevný dizajn, textilný dizajn, textilná tvorba v priestore. Výber špecializácie podlieha aj schválením vedúcich pedagógov ateliérov (profilových predmetov) na základe doterajšej profilácie študenta, jeho záujmu a zhodnotenia semestrálnych prác vypracovaných v 1. až 4. semestri štúdia. Počas 5. až 7. semestra bakalárskeho štúdia si môže študent na základe podmienok internej stáže (forma žiadosti o internú stáž je v AiS – Akademickom informačnom systéme) podať žiadosť o internú stáž. Žiadosť o internú stáž si študent podáva nasledovným postupom schvaľovania: žiadosť schváli pedagóg prijímajúceho ateliéru a následne dostane žiadosť na vedomie pedagóg ateliéru, do ktorého bol študent prijatý na posledné dva ročníky bakalárskeho štúdia a finálny súhlas dáva prorektor pre štúdium. V žiadosti študent uvedie názov špecializovaného Ateliéru internej stáže v študijnom programe Textilná tvorba alebo názov špecializovaného Ateliéru v inom študijnom programe na VŠVU, ak je jeho výber odôvodnený interdisciplinaritou umeleckého projektu a študent ho po schválení absolvuje počas 5. až 7. semestra bakalárskeho štúdia. Pokiaľ interdisciplinarita umeleckého projektu študenta v danom semestri nie je podmienená internou stážou, má študent, v prípade jeho záujmu alebo potreby rozšírenia jeho poznatkov v rámci umeleckého smerovania, možnosť absolvovať výberový predmet Doplnkový ateliér v inom špecializovanom Ateliéri v študijnom programe TEXTILNÁ TVORBA alebo v akomkoľvek inom študijnom programe na VŠVU. Študenti VŠVU sa môžu v priebehu bakalárskeho štúdia (ak sú zapísaní minimálne v 2. ročníku) zúčastniť na študijnom pobyte na zahraničnej vysokej škole. O výmenný zahraničný pobyt sa môžu uchádzať v programoch Erasmus+ a Ceepus, alebo prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi VŠVU a zahraničnými partnerskými inštitúciami. Na pobyt môžu vycestovať aj ako tzv. „Freemovers“, to znamená, že zahraničnú inštitúciu kontaktujú sami, mimo rámec výmenného programu VŠVU. O finančné zabezpečenie pobytu typu „Freemovers“ sa možno uchádzať aj v rôznych štipendijných a grantových programoch, či v nadáciách a podporných organizáciách. Podmienkou prihlásenia sa na študijný pobyt v zahraničí cez Erasmus+, Ceepus a bilaterálne dohody je účasť na celoškolskom výberovom konaní, ktoré prebieha vždy po zápisoch, na začiatku zimného semestra, rok pred samotným uskutočnením mobility. Podrobnosti o jednotlivých programoch a pravidlá organizovania pobytu je zverejnené na webstránke školy a v AIS. Pre všetky typy zahraničnej mobility platí, že musia prebiehať v súlade s predpismi VŠVU a v koordinácii zahraničného oddelenia. Podmienkou pre začatie záverečnej práce je absolvovanie 7. semestra Ateliérovej výučby vo štvrtom ročníku bakalárskeho štúdia. Na začiatku ôsmeho semestra v rámci predmetu Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) školiteľ v intenzívnej diskusii so študentom generuje tému záverečnej práce a študent počas tohto semestra pracuje na umeleckom obsahu a následne na realizácii bakalárskej práce. Umelecký obsah a postup realizácie práce prezentuje študent na kontrole rozpracovanosti pred pedagógmi študijného programu Textilná tvorba. Prezentácia rozpracovanosti je prístupná pre všetkých študentov VŠVU. Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca. Podmienkou pre začatie záverečnej bakalárskej práce je úspešné absolvovanie všetkých ročníkov bakalárskeho štúdia. Bakalárska práca zahŕňa praktickú a písomnú časť (rozsah písomnej časti určuje vedúci ateliéru podľa pravidiel katedry textilnej tvorby platných pre študijný program Textilná tvorba). Bakalárska práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg ateliéru) a počas verejnej obhajoby ju posudzuje skúšobná komisia. Bakalárska práca pozostáva okrem písomnej časti, z realizácie výtvarného diela alebo súboru výtvarných diel, z realizácie dizajnérskeho projektu (ktorý v sebe zahŕňa realizovaný prototyp, resp. modelové štúdie a projektovú dokumentáciu) a príslušnej dokumentácie o praktickej časti práce. Pred obhajobou musia byť bakalárske práce do stanoveného termínu fyzicky prezentované - nainštalované na katedre, v priestoroch školy alebo v externom prostredí (galérie, alternatívne priestory, verejný priestor, atď.), kde študent bakalárskeho štúdia zároveň následne záverečnú prácu obhajuje. Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor. Priebeh obhajoby je verejný, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. O priebehu a výsledku obhajoby bakalárskej práce vedie zápis tajomník komisie prostredníctvom AIS. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe bakalárskej práce a štátnej skúšky, má právo na jeden opravný termín. Ak študent v opravnom termíne prácu neobháji, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok ukončenia študijného programu TEXTILNÁ TVORBA Priebeh obhajoby bakalárskej práce: - vedúci pedagóg ateliéru krátko predstaví študenta, - študent predstaví svoju bakalársku prácu (jej praktickú ako aj písomnú časť); praktická časť bakalárskej práce je výtvarné dielo, alebo súbor výtvarných diel - študent odpovedá na otázky členov hodnotiacej komisie zloženej z členov z interného aj externého prostredia, absolventov, teoretikov; - v rámci diskusie študent odpovedá na ďalšie otázky členov komisie a prítomnej verejnosti. Diskusia študenta s členmi komisie a verejnosťou je významnou časťou obhajoby bakalárskej práce (preverenie verbálnych zručnosti a schopnosti argumentácie získané počas štúdia a spätná väzba na bakalársku prácu). - súčasťou obhajob je aj štátna skúška, ktorá je postavená na rozprave k pridelenému tematickému okruhu. O výsledkoch hodnotenia rozhodne komisia na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Ak študent neprospel má právo na jeden opravný termín. Ak študent opakovane získa hodnotenie FX, tak je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie podmienok študijného programu. Výstup bakalárskej práce verejne prístupný odbornej a laickej verejnosti (na celoškolskej výstave) prípadne v online priestore https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Informácie o spôsobe a podmienkach úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé predmety a časti štúdia je v tabuľke študijného plánu v prílohe.

Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom akademickom roku.

Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. V každom roku štúdia, okrem posledného, je študent povinný, absolvovať predmety v hodnote minimálne 40 kreditov, maximálne 90. V poslednom roku štúdia si študent zapisuje predmety podľa podmienok ukončenia štúdia v danom študijnom programe.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu Textilná tvorba, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku z Prípravného kurzu, Prípravných ateliérov a Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci Prípravného kurzu, Prípravných ateliérov a špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a vystavené/inštalované výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky a upozorní na slabé výsledky a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Textilná tvorba. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/, https://www.facebook.com/343atelier,  

https://www.instagram.com/343atelier/,

https://www.instagram.com/atelier_textilneho_dizajnu/,  

https://www.instagram.com/studio138_afad/)

 

Hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu. 

1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia,

 

2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

 

3. V rámci študijného programu TEXTILNÁ TVORBAvýberové predmety napríklad Workshop a Odborná exkurzia hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

4. Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučby a Bakalárska práca a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby a Bakalárskej práce, má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov - prístupný cez AIS). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg, alebo garant študijného programu Textilná tvorba, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu Textilná tvorba uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. Nie je možné uznať kredity získané za absolvovanie predmetu v inom stupni štúdia, ako len bakalárskom. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V študijnom programe Textilná tvorba sa témy záverečných bakalárskych prác generujú individuálne na základe spoločných konzultácií so študentom. Odrážajú jeho osobné umelecké/dizajnérske zaujatie a smerovanie v tvorbe. Témy záverečných bakalárskych prác bývajú v rozsahu od osobných individuálnych tém k celospoločenským témam až po zadania kreované pre potreby priemyslu, alebo autorského dizajnu, preto zoznam tém záverečných prác neuvádzame.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác formuluje školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme). Podrobný popis oponovania, obhajoby a hodnotení záverečných prác študijného programu Textilná tvorba je popísaný v študijnom poriadku.

 

Mobility študentov:

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

 

Akademická etika:

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

 

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

Disciplinárny poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

Študenti so špeciálnymi potrebami:

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 , ktorého súčasťou sú:

 

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Textilná tvorba. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium.

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf.


6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

 

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: TEXTILNÁ TVORBA a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu:

 

Sabová, Júlia, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci Ateliéru odevného dizajnu

Špecializácia profilového predmetu: Ateliér odevného dizajnu

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11732


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliérová výučba

 

Cepková, Blanka, doc., MA

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru textilnej tvorby v priestore

Špecializácia profilového predmetu: Ateliér textilnej tvorby v priestore

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

ww.portalvs.sk/regzam/detail/11713

 

Fulková, Mária, doc., MA

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru textilného dizajnu

Špecializácia profilového predmetu: Ateliér textilného dizajnu

E-mailová adresa:   fulkova@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11737

 

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Prípravný ateliér odevného dizajnu

 

Peuch, Barbora, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: peuch@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11714

 

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Prípravný ateliér textilného dizajnu

 

Šebeková, Zuzana, doc., Dipl. Des., ArtD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: sebekova@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Kolčáková Rothensteinová, Karina, Mgr. art., ArtD.

funkcia: odborný asistent, vedúci prípravného kurzu

E-mailová adresa: kolcakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11801

 

Gerbócová, Beáta, Mgr. art, ArtD.

funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: gerbocova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20456

 

Ondrejičková Soboslayová, Ingrid, Mgr. art

funkcia: asistent

E-mailová adresa: ondrejickova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34117


Bubán, Stanislav, doc.,  akad. mal.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: buban@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11710

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Hodásová, Barbara, Mgr., Mgr. art., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: hodasova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8797

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Kančevová, Naďa, Mgr., PhD.

funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: kancevova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25380

 

Grúň, Daniel, doc., Mgr., PhD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: grun@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11741

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608


Kolesár, Zdeno, prof., PhDr., PhD.

Funkcia: profesor

E-mailová adresa: kolesar@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754

 

Ilková, Jana, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: ilkova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18212

 

Halada, Vít, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: halada@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11742

 

Pézman, Andrea, Mgr. art., Ing. arch., ArtD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: pezman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11729

 

Gyenes, Gabriel, Mgr. art., ArtD.

 Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: gyenes@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31677

 

Demeter, František, Mgr. art.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: demeter@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25089

 

Špirec, Martin, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: spirec@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11808

 

Kautman, Václav, akad. soch.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: kautman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11723

 

Zelman, Peter, Mgr. art.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: zelman@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11783

 

Baumann, Peter, Mgr.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: baumann@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11700

 

Macho, Pavol, doc., Mgr. Art.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: macho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11845

 

Pišteková, Danica, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent

E-mailová adresa: pistekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29125

 

Barényi, Peter, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: odborný asistent

E-mailová adresa: barenyi@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24657


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Témy záverečných prác pre študijný program TEXTILNÁ TVORBA sú generované pre každého študenta individuálne.

 

Sabová, Júlia, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: sabova@vsvu.sk   

 

Cepková, Blanka, doc., M.A.

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk   

 

Fulková, Mária, doc., M.A.

E-mailová adresa: fulkova@vsvu.sk   

 

 


f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a budú na žiadosť posudzovateľov sprístupnené.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Filip Fecko

E-mailová adresa: filip.fecko@student.vsvu.sk

 

Tereza Kĺčová

E-mailová adresa: tereza.klcova@student.vsvu.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijný poradca:                                                                                                                                                        

Cepková, Blanka, doc., M.A.

Študijná poradkyňa

E-mailová adresa: cepkova@vsvu.sk

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu TEXTILNÁ TVORBA

 

Ateliérová výučba a všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach, učebniach v celkovej výmere 732,5 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Textilná tvorba na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentmi) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní, alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): spolu cca 343,6m2

 

Povinný predmet Prípravný kurz textilnej tvorby prebieha v samostatnej na tento účel určenej miestnosti. V závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku vychádza na jedného študenta približne 3,75m2 priestoru. (*priestor určený výhradne na výučbu študentov 1. roč. Bc. štúdia)

 

Profilové predmety Prípravný ateliér textilného dizajnu a Prípravný ateliér odevného dizajnu prebiehajú v určenom zdieľanom priestore Ateliéru odevného dizajnu. V závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku vychádza na jedného študenta približne 4,41m2 priestoru (*zdieľaný priestor na výučbu študentov Bc.- a Mgr.-štúdia). Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

 

Profilový predmet Ateliér  - v členení na špecializácie Ateliér odevného dizajnu, Ateliér textilného dizajnu a Ateliér textilnej tvorby v priestore, vyučujú traja vedúci ateliéru spolu s dvoma odbornými asistentami/resp. asistentami, v určených prislúchajúcich dvoch samostatných a jednej zdieľanej miestnosti. V závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku vychádza na jedného študenta v priemere 8,07m2 priestoru (*zdieľaný priestor Ateliérov na výučbu študentov Bc.- a Mgr.-štúdia). Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

 

Ateliérom je k dispozícii základná projekčná výbava (počítač a data projektor) a to buď priamo inštalované v miestnosti ateliéru, alebo ako disponibilná mobilná súčasť inventáru v rámci študijného odboru s možnosťou prenosu do miesta realizácie výučby. Wifi pripojenie je k dispozícii vo všetkých ateliéroch, výučbových priestoroch ako aj dielňach. Ďalšie vybavenie ateliérov je závislé od špecifických potrieb výuky (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).


Dielne: spolu cca 272 m2. Šijacia dielňa, Pletiarenská dielňa, Tlačiarenská dielňa, Tkáčska dielňa, Dielňa na tafting, Dielňa na digitálne strihy + digitálnu veľkoformátovú tlač.

Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov. Dielenský pracovník, resp. pedagogický pracovník vykonávajúci výučbu odborného praktického predmetu v dielni, zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozoru a kompetentného pedagogického pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu.

Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielňach iných katedier, vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach.

Dielne sa nachádzajú v budove školy - Drotárska cesta 44.

 

Sklady: spolu 32,2 m2. Sklad Ateliéru textilná tvorba v priestore, Sklad Ateliéru textilný dizajn. Slúžia ako príručné sklady materiálu, pracovných pomôcok, prípadne za účelom archivácie vybraných študentských prác, výsledkov externých spoluprác ateliérov a pod.

 

Digitálna učebňa: cca 33,7 m2. Digitálna učebňa ako súčasť kabinetu Ateliéru textilnej tvorby v priestore a Prípravného kurzu textilnej tvorby disponuje príslušným technologických vybavením pre výučbu programovania digitálneho žakárového tkania a zároveň slúži ako miestnosť pre výučbu teoretických odborných predmetov (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádza v budove školy - Drotárska cesta 44.


Malá prednášková/seminárna miestnosť: cca 17,0 m2. Prednášková/seminárna miestnosť slúži na výučbu teoretických odborných predmetov (pre režim prezenčnej výuky) a zároveň slúži ako katedrová zasadačka.

Malá prednášková/seminárna miestnosť sa nachádza v budove školy - Drotárska cesta 44.

 

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje iba základné materiálne zdroje študijného programu Textilná tvorba.  Študentom je v obmedzenom množstve k dispozícii papier, plátno, základné šicie a tkacie nite, niektoré špeciálne farby, farbivá, pigmenty, chemikálie, lepidlá či fixačné hmoty a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. materiál záverečnej práce, si študent hradí primárne z vlastných zdrojov, katedra podľa aktuálnych možností prispieva z finančných prostriedkov realizovaných grantových a výskumných projektov. Prípadne sa práca realizuje za materiálnej resp. technologicko-realizačnej podpory v kooperácii s firmami s ktorými katedra (resp. jej pedagógovia, doktorandi či študenti) spolupracujú.

 

Dielne sa nachádzajú v budove školy - Drotárska cesta 44.

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, dataprojektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy - Hviezdoslavovo nám. 18.

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň či workshop, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru vlastnej, domácej alebo aj zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je ako prehĺbenie odborových a medziodborových znalostí a spolupráce, rovnako aj inter- a transdisciplinárna spolupráca a interakcia medzi školami (ateliérmi a špecializáciami), koncentrovaná tvorivá a výskumná umelecká činnosť na domácom ako aj medzinárodnom poli.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU intenzívne pracuje na realizácii plánu vybudovania nového Technologického pavilónu na Drotárskej ceste 44, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie. V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy realizačného plánu a príslušnej dokumentácie po úspešnej realizácii a evaluácii architektonickej súťaže pre tzv. nový Art Campus VŠVU. Časový rámec realizácie plánovanej výstavby projektu (vzhľadom na objem potrebného finančného obnosu) v hlavnej miere závisí najmä na alokácii finančných prostriedkov na podporu realizácie projektu zo strany MŠVVaŠ prípadne ďalších priamych zdrojov štátneho rozpočtu.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.  Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-      Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-      Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-      Napríklad minedu, EU, Slov-lex

 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.   Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

c.    Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

d.   AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-      ILP – informačné listy predmetov

-      Rozvrh

-      Študijný plán študijného program

-      Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

 

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.   Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.     Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované účasti na projektoch medzinárodného významu (napríklad Výstava textilnej miniatúry TxT, Trienále Textile Art of Today, International Triennal of Tapesry Łódź, Fashion Live Bratislava, Unique Fashion Week, Bratislava Design Week, Heimtextil Frankfurt, Talente München, Šperk stret, a ďalšie.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Textilná tvorba  môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu TEXTILNÁ TVORBA a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Textilná tvorba majú zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Textilná tvorba majú možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU resp. katedra textilnej tvorby súčasťou (Cumulus, ELIA, Archintex, FashionSEEDS, WearSustain, ...). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít majú študenti študijného programu Textilná tvorba možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/predpisy/studijna-oblast/

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý si podáva prihlášku na študijný program TEXTILNÁ TVORBA môže byť prijatý na štúdium len na základe úspešného absolvovania prijímacieho konania. Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného, alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona). VŠVU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v jednotlivých študijných programoch uskutočňovaných VŠVU.

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

 

Uchádzač má vedomosti a zručnosti smerujúce k oblasti výtvarnej tvorby všeobecne, ako aj špecificky pre oblasť ktorú chce študovať - textilná tvorba. Počas prijímacieho konania preukáže tvorivé kreatívne ambície, základné znalosti dejín umenia, záujem o dianie oblasti textilnej tvorby (orientácia v súčasnom dianí na poli odevného a textilného dizajnu a voľnej textilnej tvorby) analytické myslenie, uvažovanie v súvislostiach. Základné výtvarné zručnosti (kresba, kompozícia, práca s farbou…) dokáže využiť vo vlastnej tvorbe a adekvátne ich aplikovať pri riešení jednoduchých zadaní. Uchádzač preukazuje tvorivé schopnosti umeleckého videnia a autorskej výpovede. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe Textilná tvorba. Prijímacia komisia posudzuje mieru talentu uchádzača, predpoklad tvorivého dialógu ako determinanta tvorivého rastu a schopnosti uchádzača zvládnuť bakalársky stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania. 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Uchádzač je prijímaný transparentne pred komisiou zloženou z pedagógov daného študijného programu. Členom komisie je aj jeden teoretik. Výsledky prijímacích pohovorov sa po schválení celoškolskou prijímacou komisiou prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú zverejnené na webe školy a sú každoročne aktualizované. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom na poli umenia a dizajnu, s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností. Prijímacia komisia posudzuje mieru talentu uchádzača a jeho predpoklady a schopnosti zvládnuť bakalársky stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania.


Priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf


Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/


Požiadavky na domáce práce – portfólio https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/textilna-tvorba/


VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/konzultacie-textilna-tvorba/?v=LRJ8jJO2

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Prijímacie pohovory sú:

-  Spoľahlivé – uchádzač musí preukázať schopnosť samostatného tvorivého riešenia zadaných úloh, v portfóliu dokladovať zvládnutie základných umeleckých výrazových prostriedkov a foriem (figurálna kresba, kompozícia a práca s farbou, návrh vzorovania látky a/alebo na odevy) - viď. aktualizované požiadavky obsahu a rozsahu portfólia na webe

-  Spravodlivé – kolektívne vyhodnotenie výsledkov prijímacích pohovorov komisiou, diskusia nad prácami uchádzačov a diskusia s uchádzačmi je zárukou spravodlivého posúdenia všetkých uchádzačov.

-  Transparentné – podmienky, kritériá, metódy a postupy prijímania a výberu uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každý rok spresňované a aktualizované.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vzdelávanie v študijnom odbore Textilná tvorba, v jeho súčasnej podobe, možno datovať do roku 1994, kedy na Katedre textilnej tvorby vznikol jej najmladší Ateliér odevného dizajnu. Historicky sa však vzdelávanie a tvorba v médiu textilu na VŠVU realizovalo už o niekoľko desaťročí skôr - ateliér Textilu od roku 1975 a ešte skôr najmä v prepojení na monumentálnu maľbu a gobelínovú tvorbu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

 

  1. Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Diploma Festu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo absolventských výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum a Diploma Fest sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.
  2. Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.
  3. Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VP č. 8/2022): https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vnutorny-system_2022_august_2022.pdf   


c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vo Vnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VP č. 8/2022): https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vnutorny-system_2022_august_2022.pdf   

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf + zverejnený v AIS

 

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf


Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0


Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf a zverejnený v AIS

 

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0


Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2021-rokovaci-poriadok-etickej-rady-vsvu_2021.pdf

 

Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf

 

Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/?v=8X0Q4WO0