DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Dipl.-Des. Zuzana Šebeková, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Šebeková
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
Dipl.Des., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU - Katedra textilnej tvorby
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
sebekova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20458
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Študijný odbor: Umenie; študijný program: textilná tvorba

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design (HKD), Halle an der Saale, Nemecko
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Študijný odbor: Dizajn; študijný program: Módny dizajn; špecializácia: Textilný dizajn
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design (HKD), Halle an der Saale, Nemecko
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Študijný odbor: Dizajn; študijný program: Módny dizajn; špecializácia: Textilný dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
2.1.1. výtvarné umenie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Študijný odbor: Umenie, špecializácia Dizajn (textilná tvorba)
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
freelancer - externá technická a procesná dizajnérka (textilné tapety) Lydia in St.Petersburg GmbH, Halle/Saale, Nemecko 2008 - 2009
Dizajn a vývoj poťahových tkanín pre sektor: automotive, office a living Gerns und Gahler GmbH & Co.KG, Freilassing, Nemecko 01.6.2008 – 31.5. 2009
Asistentka - ½ úväzok VŠVU - Katedra textilnej tvorby 01.9.2013 – 31.8. 2016
Dizajn a vývoj poťahových tkanín a potlačí pre automotive sektor EYBL Austria GmbH & Co.KG Krems a.d. Donau, Rakúsko 01.11.2014 – 18.10. 2017
Odborná asistentka VŠVU - Katedra textilnej tvorby 01.9.2016 – 31.08. 2021
Vysokoškolský pedagóg na funkčnom mieste docenta VŠVU - Katedra textilnej tvorby 01.09.2021 – 31.12.2021
Docentka VŠVU - Katedra textilnej tvorby 01.01.2022 – po súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz programovania, vývoja a navrhovania žakárových pletenín - MS STOLL Swedish School of Textiles, University of Borås, Švédsko 2014
Kurz programovania, vývoja a navrhovania žakárových tkanín a textilných potlačí - ARAHNE SE Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko 2010
Kurz programovania, vývoja a navrhovania žakárových tkanín - EAT DESIGN SCOPE VICTOR Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design, Halle an der Saale, Nemecko 2003/04
Kurz programovania, vývoja a navrhovania textilných potlačí - ATELIER GRAVUR Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design, Halle an der Saale, Nemecko 2002

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný ateliér textilného dizajnu textilná tvorba bakalársky Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
- -
- -
- -
- -
- -
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
UDRŽATEĽNOSŤ V ODEVNOM / TEXTILNOM DIZAJNE A VÝROBE I+II textilná tvorba bakalársky Umenie
TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA I textilná tvorba bakalársky Umenie
EXPERIMENTÁLNE TECHNIKY I textilná tvorba bakalársky Umenie
EXPERIMENTÁLNE TECHNIKY II textilná tvorba magisterský Umenie
SCREENPRINTING ON TEXTILES textilná tvorba bakalársky Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5/2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3/2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2013_SLOW/SLOV* – teória výskum a prax v súčasnom dizajne, SCD Satelit, Bratislava, 18.7. - 28.8. 2013

(+ reinštalácia projektu a výstavy v Salóne Nitrianskej Galérie, Nitra, 06. 12. 2013 – 26.01. 2014)_ZYY

2.

2014 _ŠEBEKOVÁ, Zuzana.‘Textile Design, Craft and Research. Investigating the Role of Design, Material and Process Knowledge’ In: BREUER, Gerda – OESTEREICH, Christopher (eds.): seriell - individuell: Handwerkliches im Design. Weimar : VDG Weimar. s. 179 – 192_AEE

 

3.

2015_PAMÄŤ TEXTILU/ MEMORY OF TEXTILE, 17. medzinárodná výstava textilnej miniatúry, Umelka, Galéria slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovensko, 4.6. - 22.6.2015 a reinštalácia Galéria Mánes, Praha, Česká republika 1.7. – 24.7. 2015_ZVY

4.

2017_ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2017. ‘Technológie v kontexte textilnej výroby a dizajnu’ In: LAPŠANSKÁ, Dana: Think fashion : technológie a kreativita v textilnom a v módnom dizajne. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení- KTT, 2017. s.8-41_ABD

5.

2021_ŠEBEKOVÁ, Zuzana. ‘Project Zero Impact‘. In: BERNAT, Sara – DOMOSZLAI - LANTNER, Doris (eds.): Fashion forward Visegrad - Sustainable Fashion in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.(e-book), Fashion Forward, s. 96-98_AFA

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2017_(RE)THINK FASHION – dizajnérsky výskum / fashion design research. výstava autorskej tvorby a tvorby doktorandov Ateliéru odevného dizajnu, SCD Satelit, Bratislava, 09.06.2017-12.07.2017_ZYY

2.

2017_BLÍZKO A ĎALEKO / NEARBY-FARAWAY, 19. medzinárodná výstava textilnej miniatúry, Umelka, Galéria slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovensko, 1.6. - 25.6.2017_ZVY

3.ZVV_Barbora Peuch/Zuzana Šebeková: Generation F, módna prehliadka a prednáška, 07. 11. 2019 : Košice, Slovensko
4.

2018_ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2018. Beyond the Visual: Tradičné techniky a materiály ako inšpirácia v súčasnom textilnom a odevnom dizajne, recenzovaný konferenčný zborník. Medziodborová dvojkonferencia IDENTITA SK a INSK – INTERIÉR NA SLOVENSKU, UI FA STU, Bratislava 4.– 5.10.2018, Bratislava : SPEKTRUM STU. s.74-78_AFB

5.

2020 a 2019_HUMAN BY DESIGN – sonda do sociálnych a metodologických inovácii v dizajne, výstava, prezentácia rozpracovaného projektu ZERO IMPACT študentov Ateliéru odevného dizajnu a autorskej tvorby, MAK -Museum of Applied Arts, Viedeň, Rakúsko 04.03. – 07.06.2020 + SCD Satelit, Bratislava, 05.09.2019 – 30.10.2019_ZVZ a ZYY

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

2013_SLOW/SLOV* – teória výskum a prax v súčasnom dizajne, SCD Satelit, Bratislava

 

-  vedecký zborník a výstavný katalóg: ŠEBEKOVÁ, Zuzana; LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, Katarína; TRNOVSKÁ, Katarína (eds). 2013. Slow/slov* contemporary design theory, research and practice –  Slow/slov* teória/výskum/prax v súčasnom dizajne. Bratislava : just plug_in. ISBN 978-80-971416-0-8, 189 s.

-  článok v odbornom periodiku: ŠEBEKOVÁ, Zuzana. 2013. slow/slov* prax, teória a výskum v súčasnom dizajne. Designum, č. 4, roč. 19, s. 44-49

-  ČERNÁKOVÁ, Jana. Mladí dizajnéri s novými nápadmi. 20.01. 2014, SME, https://mynitra.sme.sk/c/7069025/mladi-dizajneri-s-novymi-napadmi.html

-  Výstava Slow/Slov predstaví nové trendy v dizajne. 02.12. 2013, TASR/NitraDen, https://nitraden.sk/vystava-slowslov-predstavi-nove-trendy-v-dizajne/

-  NÉMET, Jana: Čo sa stane, keď spomalíme. 08.08. 2013, SME, https://kultura.sme.sk/c/6895853/co-sa-stane-ked-spomalime.html

-  DVORSKÝ, Miroslav. Slow-dizajn pre pochopenie súčasných trendov. 16.07. 2013, Drevársky magazín, https://drevmag.com/2013/07/16/slow-dizajn-pre-pochopenie-sucasnych-trendov/

-  Slow/Slov (výstava). 17.07. 2013, https://www.citylife.sk/vystava/slowslov

Bratislava: Výstava dizajnu SLOW/SLOV* – do 28.8., 15.08. 2013, https://www.mediahub.sk/bratislava-vystava-dizajnu-slowslov-17-9-28-8/

2.

2014 _Textile Design, Craft and Research. Investigating the Role of Design, Material and Process Knowledge.

-  recenzia knihy: SCHELL Lena. 2020 … engagiert und authentisch wirken … (18 Essays verknüpfen serielle und individuelle Gestaltung). Sprache für die Form – Forum für Design und Rhetorik, E-Journals, Doppelausgabe Nr. 16 und 17, Herbst 2020. https://www.designrhetorik.de/engagiert-und-authentisch-wirken/

3.

2015_ Lifestyle - tendencie súčasného dizajnu : dizajn kompozitných materiálov tužených prírodnými vláknami.

 

-     Praktická časť dizertačnej práce – verejne prezentovaná 13.10.2015 na pôde VŠVU a na výstavách:

SHAPING (UN)COMON GROUNDS, ArcInTex exhibition, TUE Eindhoven, Eindhoven, Holandsko, 2014;

*SLOW/SLOV – dizajnérsky výskum v PhD projektoch, Bratislava Design Week, Bratislava, 2014;

(RE)THINK FASHION - dizajnérsky výskum/fashion design research, SCD Satelit, Bratislava, 2017;

-     rozhovor o diele a výskume autorky: LIPKOVÁ, Michala. 2016. Keď sa skúma textil - Research into textiles. (rozhovor so Z.Šebekovou). RUD (Remeslo, umenie, dizajn) 03/2016, 16.roč., ISSN: 1335-5457, s. 47-48

http://www.uluv.sk/sk/web/casopis-rud/archiv/rok-2016/rud-032016/ked-sa-skuma-textil/

http://www.uluv.sk/en/web/magazine/archive/year-2016/rud-032016/when-doing-research-into-textiles/

-     výstavný katalóg: SHAPING (UN)COMON GROUNDS, ArcInTex exhibition (TUE Eindhoven Holandsko), Eindhoven : ArcInTex network, 2014

-     Galéria Satelit predstavuje výskum v odevnom dizajne. 12.06.2017 16:53, SITA/Slovenka, https://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/37350-galeria-satelit-predstavuje-vyskum-v-odevnom-dizajne

Re_think Fashion (výstava), 08.06. 2017, https://www.citylife.sk/vystava/rethink-fashion

4.

2019_ Generation F (Šebeková/Peuch), EFA Fashionweek and Summit Košice

 

-     rozhovor o diele, pedagogickom procese s reprodukciami diela autorky: PAVLOVIČOVÁ Ľubica. 2020. Zero Impact – príspevok k dizajnovaniu budúcnosti (rozhovor so Zuzanou Šebekovou) Designum, 1/2020, 26.roč., ISSN: 1335-034x, str.26-34

https://www.scd.sk/?designum-1-2020&clanok=zero-impact-prispevok-k-dizajnovaniu-buducnosti#nadpis-clanku

https://www.scd.sk/swift_data/source/designum/2020/2020_1/d1-2020_web_def..pdf?5e8eeae5c426a

-     výstavná prezentácia diela: NULOVÝ DOPAD – Udržateľná móda vo vzdelávaní. SCD Satelit, Bratislava, 2020

-     SEDLÁKOVÁ, Katarína: Textilní dizajnéri a ich Nulový dopad, 19.02. 2020, Kultúra, PRAVDA, https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/542780-textilni-dizajneri-a-ich-nulovy-dopad/

-     Ekologické materiály začínajú vládnuť svetu, aj Fashion Week v Košiciach sa niesol v tomto duchu, 11.11. 2019, Diva sk, https://diva.aktuality.sk/clanok/59747/ekologicke-materialy-zacinaju-vladnut-svetu-aj-kosice-fashion-week-2019-sa-niesol-v-tomto-duchu/

5.

2020+2019_HUMAN BY DESIGN, SCD Satelit, Bratislava + MAK, Viedeň

 

-     UFER, Julia: “Human by Design” / MAK Wien. 29.04. 2020, Creative Austria, https://www.creativeaustria.at/en/2020/04/29/human-by-design-mak-wien/

-     OTOVÁ, Katarína: Výstava Human by Design – Projekt Nulový dopad. 05.09. 2019, Rádio Slovensko, RTVS, SRO1 – rádiožurnál, min.: 20:57 - 21:29, audio rozhovor, http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002020/00202080-1.mp3

-     Human by Design. Ultrafialová – o výtvarnom umení prakticky (zine), 25.03.2020, https://ultrafialova.sk/index.php/sk/docasne-ne-dostupne/human-by-design-1

-     katalóg: HUMAN BY DESIGN - sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne, Bratislava: Slovenské Centrum Dizajnu, 2020, ISBN: 978-80-8992-08-9

-     Prehliadka výstavy Human by Design odvysiela SCD naživo a online. 06.04. 2020,  Artalk.cz/TZ, https://artalk.cz/2020/04/06/166246/

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

KEGA: 002VŠVU-4/2015 RE:THINK FASHION - dizajn a tvorba v kontexte kreatívneho priemyslu _ autorka a spoluriešiteľka projektu _ zodpovedná riešiteľka: prof. akad. mal. Júlia Sabová _ 2015 – 2017

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/9063

2.

INTERREG ITMS: 305041W275 - Design & Innovation - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe _ spoluriešiteľka projektu zodpovedná za partnerské pracovisko KTT VŠVU, 2018 – 2020 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/cezhranicna-spolupraca-institucii-dizajnu-v-digitalnej-dobe/


4.

FPU č. 21-142-06533 - Dizajnérsky výskum aplikácie prírodných pigmentov a farbív _ štipendium FPU _ 2021

https://podpora.fpu.sk/statistiky/view-project/51035

5.

KEGA: 009VŠVU-4/2022 - nové koncepty a prístupy módy_ autorka a zástupkyňa vedúcej projektu _ zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr.art. Barbora Peuch, ArtD. _ 2022 – 2024

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/14480

 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka platformy WEAR SUSTAIN Knowledge Platform v pozícii mentora projekt financovaný v rámci programu HORIZONT 2020. www.wearsustain.eu od 05/2017
Členstvo v odbornej komisii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) pracovná skupina k tvorbe nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre školy umeleckého priemyslu ŠUP 2018-2019
Registrovaný externý posudzovateľ projektov EK pre H2020-MSCA-RISE-2019 a H2020-MSCA-RISE od 2019
Členka platformy FashionSEEDS – Sustainability in Fashion Education platforma pri EU/EK financovanom projekte: Fashion Societal, Economic & Environmental Design-led Sustainability od 01/2019
Predsedníčka maturitnej komisie UP Jozefa Vydru od 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
MIE - Magyar Iparműveszeti Egyetem (dnes MOME) Budapešť Zugligeti út 9, 1121 Budapešť, Hungary 09/2004-06/2005 Erazmus - ročný štipendijný pobyt, študijná stáž
Atelier Oděvní a textilní design (AOTD), Fakulta umění a designu (FUD), Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Pasteurova 9, CZ- 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika 04.04.2018 - 06.04.2018 pedagogická mobilita, cyklus prednášok a seminár pod názvom FAST FASHION (v spolupráci s Mgr.art. Barborou Peuch ArtD.), kontakt: MgA. Jan C. Löbl
Fraunhofer Institut für Materialmechanik Halle (IWMH) - Abteilung für Naturstoffkomposite Walter-Hülse-Str. 1, DE-06120 Halle an der Saale, Nemecko 2011/12, 10 mesiacov Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD), doktorandská výskumná stáž, kontakt: Dipl.-Phys. Andreas Krombholz
Fraunhofer IWM Halle Walter-Hülse-Str. 1, DE-06120 Halle an der Saale, Nemecko 2013, 3 mesiace Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD), doktorandská výskumná stáž, kontakt: Dipl.-Phys. Andreas Krombholz
The Swedisch School of Textiles, University of Borås - Smart Textiles Design Lab (STDL) Textilhögskolan, Högskolan i Borås, S-501 90 Borås, Švédsko 2014/2015, 9 mesiacov Národný štipendijný fond (NŠP), doktorandská študijná stáž, kontakt: prof. Lars Hallnäs, prof. Delia Dumitrescu

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

- organizačná a kurátorská činnosť projektov a výstav, workshopov

- organizačná činnosť súvisiaca schodom ateliéru a aj odborných predmetov

- kooperácia so zahraničnými subjektami v rámci mobility študentov a pedagógov

- vypracovanie oponentských posudkov pre grantové žiadosti domácich a zahraničných agentúr

- vedenie workshopov na škole

- organizácia prednášok expertov z externého prostredia školy

- participácia na sympóziách, konferenciách a workshopoch.

Dátum poslednej aktualizácie
31.10.2022