DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. MA Mgr. Mária Fulková
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Fulková
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
Doc., M.A., Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1962
I.5 - Názov pracoviska
Katedra textilnej tvorby, Ateliér textilného dizajnu,Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
akademický pracovník
I.8 - E-mailová adresa
fulkova@vsvu.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe, Akademie můzických umění v Prahe
II.b - Rok
1986-1992, 1992 -1996
II.c - Odbor a program
Ateliér Textilní alternativy / prof.A.Matasová, prof. B.Mrázek, doc.V.Vodák , Katedra scénografie, Divadelní kostým a maska, prof. J.Zbořilová
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
pedagóg Ľudová škola umenia, Partzánske 1981-1986
ergoterapeut Jedličkův ústav Praha 1992 -1993
pedagóg Taneční konzervatoř Praha 1995 -1997
odborný asistent Univerzita Hradec Králové, ČR 1997 - 2013
odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2004 - 2013
docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
General English +Individual Tution Language Teaching Centre Brighton, GB 22.8.-2.9.2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér textilného dizajnu textilná tvorba bakalársky umenie
Bakalárska práca, ( konzultácie, vypracovanie) textilná tvorba bakalársky umenie
Ateliér textilného dizajnu Dizajn magisterský Umenie
Dizajn magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Textilná tvorba (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
Dizajn (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Dizajn Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
42
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
30
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborný workshop – 1. stupeň textilná tvorba bakalársky Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
13/0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5/0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2016 - Z.Fibich "Bouře", opera, Národní divadlo Moravskoslezské,Ostrava.

réžia: J.Nekvasil, kostýmová výprava: M.Fulková, premiéra: 1.12.2016

2015 - Textile Art of Today - medzinárodné trienále textilu, Slovenské národné múzeum Bratislava / Bratislavský hrad, SK, skupinová výstava/ kurátor:

2.

2014 - Mária Fulková - Kapitoly zo života - konceptuálny textil, Uměleckoprůmyslové múzeum v Prahe_ Múzeum textilu v České Skalici, ČR, samostatná výstava/ kurátor: PhDr. Vlastimil Havlík PhD.

3.

2014 - W.A.Mozart: " La clemenza di Tito", opera, SND Bratislava, réžia: J.Nekvasil, scéna: Daniel Dvořák, kostymová výprava: Mária Fulková, premiéra 21.3.2014

4.

2012 - G. Puccini: "Manon Lescaut", SND Bratislava, réžia: Jiří Nekvasil, scéna: Daniel Dvořák, kostýmová výprava: Mária Fulková, premiéra: 15.-16.6. 2012

5.

2000 - J. D. Zelenka: "Sub olea pacis" , baroková opera, Vladislavský sál Pražského hradu,

réžia : Marc Leclerq (FR), scéna: Ondřej Nekvasil, kostýmová výprava: Mária Fulková, premiéra: 17. 7. 2000 / Praha európske mesto kultúry 2000, Medzinárodný festival Europa Musicale

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2022 - Samostatná výstava:

Čím dlhšie žijem, tým je život krajší / The longer I live , the more beautiful life becomes.

Galéria Nova, Baštová 2, Bratislava

28.2.2022 – 22.4.2022

Kurátor: Naďa Kančevová

Dizajn: Palo Choma

2.

2022

4th Young textile Arts Triennial – Lodž 2022 

YTAT Mentores exhibition

Galéria: Hol Gallery the Sztreminski Academy of Fine Arts in Lodž, Poľsko

9. – 31.12.2022


3.

2022 . Výstava:

8 TEX

Galéria: Pisztoriho palác, Bratislava

9.3. – 31.3. 2022

Kurátor: Adriena Pekárová, Katarína Hubová


4.

2021 - Výstava:

12.International Biennial of Textile Miniatures Visiting Card

Art Gallery Arka, Vilnius, Litva

28. 10. – 26. 11. 2021

Kurátor:  Žydrė Ridulytė

5.

2021 - IV. Trienále umenia knihy.

Turčianska galéria v Martine

21. 10. 2021 – 9. 2. 2022

Kurátori: Jarmila Kováčová, Gina Renotiére


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

2013 - Vlasta Koubská: Divadelní kostým/Theatre Costume, str.207, Nakladateľstvo NAMU 2013,ISBN: 978-80-7331-295-4

2.

2016 - Slovakisk kunst og handverk, Kunst Museum Knut Skinnarland, Rauland, Nórsko.

Ohlasy: http://vinje.origo.no/-/event/show/631162_slovakisk-kunst-og-handverk/8784445?ref=checkpoint

3.

2014 - Mária Fulková - "Kapitoly zo života - konceptuálny textil " . Uměleckoprůmyslové múzeum v Prahe, Múzeum textilu v České Skalici, ČR samostatná výstava/ kurátor: PhDr. V.Havlík PhD. Ohlasy: Ateliér 13/2014 strana 6, V.Havlík, Album života

http://www.muzeumbn.cz/2014-fulkova/ http://www.txt.sk/aktivity/vystavy.html http://www.nachodske.info/deje-se/vystava/maria-fulkova-kapitoly-ze-zivota-konceptualni-textil.html

4.

2012 - W.A.Mozart: " La clemenza di Tito", opera, kostýmová výprava, SND Bratislava.

Ohlasy: http://operaslovakia.sk/slovenska-premiera-opery-w-mozarta-la-clemenza-di-tito-v-opere-snd/ https://kultura.sme.sk/c/7145717/novy-mozart-zaujal-viac-hudbou-nez-scenou.html http://operaslovakia.sk/titus-ideal-panovnika/ https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/312537-konecne-mozartov-titus-na-slovensku/

5.

2019 - Břetislav Rychlík: " Sestup ke kořenům" , str.15.-37.Nakladateľstvo JAMU a Větrné mlýny. ISBN:978-80-7460-164-4

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2021 - Fond na podporu umenia, projekt č. 21-343-04364

Názov projektu: Ambroze leto s umením II.

pridelená podpora: 2000 E


2021 - Fond na podporu umenia – projekt č. 20-146-04354

Názov projektu: Heimtextil 2021

2.


2020 - Fond na podporu umenia, projekt č.20-344-03174

Názov projektu: Ambroze leto s umením

pridelená podpora: 1500 €


2020- Fond na podporu umenia, projekt č. 20-146-04354

Názov projektu: Heimtextil 2021

pridelená podpora: 4 180,00 €


2020- Fond na podporu umenia, č. 20-146-00943

 Názov projektu: Heimtextil 2020

pridelená podpora: 3 000,00 €

3.


2019 - Fond na podporu umenia, žiadosť č. 19-145-00140

Názov projektu: Heimtextil 2019

pridelená podpora: 5 648,00 €


4.2018 - Fond na podporu umenia, žiadosť č. 18 -145-00741

1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie (D)

Názov projektu: Heimtextil 2018

pridelená podpora: 4 000,00 €


5.

2017 - Fond na podporu umenia, žiadosť č.17-144-00615  

Názov projektu: Heimtextil 2017

pridelená podpora: 2 000,00 €


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka galerijnej rady v Galérii Médium Vysoká škola výtvarných umení 2006
Organizovanie študentských exkurzií na medzinárodný veľtrh textilného dizajnu Heimtextil vo Frankfurte n /M, Nemecko Heimtextil Messe Frankfurt am Main, Nemecko 2008, 2017, 2018, 2019
Koordinátorka siete SI-0217 v programe CEEPUS pre VŠVU Bratislava Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS od roku 2004

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sapienza Università di Roma Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma , Taliansko 29.4.- 4.5.2019 Erasmus visiting teacher / vedenie workshopu, prednáška
Universitetet i Sørøst-Norge Rauland Nórsko február 2018 EEA grants Štipendijný program EHP Slovensko / Rauland Internasjonale Vinterfestival 2018
Universitetet i Sørøst-Norger Rauland Nórsko august 2016 EEA grants Štipendijný program EHP Slovensko
University of Maribor Slomškov trg.15, 2000 Maribor , Slovinsko Október 2022 CEEPUS Winter School, Design Week Maribor 2022
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR 19. - 23. marec 2018 CEEPUS program, hosťujúci pedagóg, 26.ročník Pedagogických dní

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Vedenie workshopov, organizovanie študentských výstav, súťaží, seminárov, vedenie grantov, koordinovanie spolupráce s priemyslom.

Dátum poslednej aktualizácie
06.11.2022