DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Peuch
I.2 - Meno
Barbora
I.3 - Tituly
Mgr. art. , ArtD., Doc.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Katedra Textilnej tvorby, VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, Bratislava, 81437
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
peuch@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11714
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
22.06.2004 - Bc.
II.c - Odbor a program
Úžitkové umenie - textil/odev
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
11.06.2007 - Mgr. art.
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - Textilná tvorba - odevný dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
01.03.2016 - ArtD.
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie - Výtvarné umenie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
06.12.2021 - Docentka
II.c - Odbor a program
Umenie, Dizajn - Textilná tvorba
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docentka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Textilnej Tvorby, Prípravný ateliér odevného dizajnu 01.09.2021 - po súčasnosť
odborná asistentka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Textilnej Tvorby, Ateliér odevného dizajnu 01.11.2016 - 31.08.2021
Asistentka Vysoká škola výtvarných umení v Bratilave, katedra Textilnej Tvorby, Ateliér odevného dizajnu 01.10.2008 - 31.10.2016
Vedúca odboru odevného dizajnu, odborná pedagogička - odevný dizajn, výtvarná príprava, figurálna kresba, Stredná Súkromná Umelecká Škola Dizajnu, Ivánska cesta, 2008 - 2013
Odevná dizajnérka - Outdoor and sports wear Trek Sport Trade s. r. o. 01.07.2005 - 31.07.2007
Odevná dizajnérka Živnostník, samostatná zárobková činnosť v odbore odevného dizajnu 1998 - 2000

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium, vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy Vysoká škola výtvarných umení v Bratilave 26.06.2003
Špecializácia pre prácu s digitálnym programom na tvorbu a modelovanie strihov Accumark Trek Sport Trade s. r. o. 01.07.2005 - 31.07.2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný ateliér odevného dizajnu Textilná tvorba bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odevná Štylizácia kresby I., II. Textilná tvorba bakalársky stupeň Umenie
Udržateľnosť v odevnom/textilnom dizajne a výrobe I. Textilná tvorba bakalársky stupeň Umenie
Digitálna modelácia strihov I.,II. Textilná tvorba magisterský stupeň Dizajn

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.NULOVÝ DOPAD/ZERO IMPACT, odevný dizajn, 2019 - výstava, HUMAN BY DESIGN, MAK – Museum of Applied Arts, Viedeň, 04.03.2020 – 07.06.2020 - výstava, HUMAN BY DESIGN, SCD Satelit, Bratislava, 05.09.2019 – 30.10.2019 - módna prehliadka, FASHION LIVE! 2019, Obchodný dom Kamenné námestie, Bratislava, 04.10.2019
2.KOLESOSVET, výtvarno - priestorové riešenie, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, 22.04.2015 – 16.08.2015 - výstava reinštalácia, výtvarno - priestorové riešenie, Kasárne/Kulturpark K13, Košice 03.09. – 31.12. 2016
3.PÝCHA A PŘEDSUDEK, divadelná hra, divadelný kostým, Jihočeské divadlo, České Budějovice, premiéra 25.4.2008 - derniéra - 18.2.2010, 21 repríz
4.TREK SPORT DIZAJN 2008, 20 odevov, dizajn, strihová a technická dokumentácia, tvorba prototypov, korekcia výroby, Trek Sport Trade, Most pri Bratislave, Bratislava, 2008
5.TREK SPORT DIZAJN 2007, 10 odevov, dizajn, strihová a technická dokumentácia, tvorba prototypov, korekcia výroby, Trek Sport Trade, Most pri Bratislave, Bratislava, 2007
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.GENERATION F, odevný dizajn, autorská kolekcia, 2019 - výstava, autorská kolekcia, kurátorka výstavy, ZERO IMPACT Sustainable Fashion in Education, SCD Satelit, Bratislava, 23.01.2020 – 26.02.2020 - módna prehliadka, autorská kolekcia, Unique Fashion Week Košice, Kasárne/Kulturpark K 13, Košice, 06.11.2019
2.IZMY A IZBY, výstava, výtvarno – priestorové riešenie, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, 24.08.2017 – 11.02.2018 - výstava reinštalácia, výtvarno – priestorové riešenie, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, 11.12.2019 – 02.03.2019 -výstava reinštalácia, SVET IZMOV, výtvarno – priestorové riešenie, Tatranská galéria v Poprade, Poprad, 22.07.2020 – 22.11.2020
3.ZAKONZERVOVANÍ/PRESERVED, textilné objekty, 2017 - výstava, BLÍZKO A ĎALEKO/NEARBY AND FARAWAY, 19. medzinárodná výstava textilnej miniatúry, GALÉRIA UMELKA, Bratislava, 31.05.2017-25.06.2017
4.

ELEMENT ZERO, odevný dizajn, autorská kolekcia, výstava, (RE)THINK FASHION dizajnérsky výskum/fashion design research, výstava autorskej tvorby a tvorby doktorandov Ateliéru odevného dizajnu, SCD Satelit, Bratislava, 09.06.2017-12.07.2017

5.

TEXTILE ART OF TODAY – 6. MEDZINÁRODNÉ TRIENÁLE TEXTILU, TEXTILES - textilné objekty, výstava, DANUBIANA MAULENSTEEN ART MUSEUM, Bratislava, 04.09.2021-14.11.2021

-Tatranská Galéria v Poprade, Poprad, 11.02.2022-06.04.2022

- Pesti Vigadó Galéria, Budapešť, 23.11.2021-30.01.2022 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.GENERATION F, odevný dizajn, autorská kolekcia, 2019 - Ľ. Pavlovičová, Zero Impact – príspevok k dizajnovaniu budúcnosti, Rozhovor so Zuzanou Šebekovou, DESIGNUM, 1/2020, s. 26-34, dostupné online: https://www.scd.sk/swift_data/source/designum/2020/2020_1/d1-2020_web_def..pdf?5e8eeae5c426a
2.ZERO IMPACT, autorské odevy, 2019 https://www.vsvu.sk/o-nas/aktuality/pozvanky/human-by-design/, https://www.scd.sk/?dizajn-a-inovacie&sprava=human-by-design-vystava-udrzatelneho-dizajnu-sa-tentokrat-predstavi-vo-viedni, https://www.scd.sk/?dizajn-a-inovacie&sprava=human-by-design-projekty-a-ich-autori-a-kuratori,
3.IZMY A IZBY, výstava, výtvarno – priestorové riešenie - J. Vitovičová, Izmy a Izby, Rádio Devín, RTVS, Kultúrny denník, 28.08.2017 18:34, audio rozhovor, dostupné online: https://www.rtvs.sk/clanky/141680 - Správy RTVS, Izmy a Izby príblížia deťom umenie hrou, Piatok 25.08.2017 19:00 dostupné online: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/134194#2543
4.POSTAPOCALYPTIC FASHION, odevný dizajn, autorská kolekcia, 2015 - J. Oravcová, S Barborou Peuchovou o zodpovednom prístupe k móde, DESIGNUM 3/2017, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2017, ISSN: 1335-034x s. 4.-11 - D. Vidová, Tvorbou rešpektujem životné prostredie, Fashion, La Femme, august 2015, dátum vydania: 23.07.2015, Star Production, ISSN: 1337-0278, s. 37 - A. Kusalík, MÓDNY SEN MENOM BMD, LA FEMME, máj 2016, dátum (Re) Think Fashion; Satelit: galéria Slovenského centra dizajnu, 9.6-12.7.2017 - Stručná charakteristika excelentne riešených projektov KEGA, online. https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/9063 - Galéria Satelit predstavuje výskum v odevnom dizajne. 12.06. 2017, SITA/Slovenka, https://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/37350-galeria-satelit-predstavuje-vyskum-v-odevnom-dizajne - Re-think Fashion (výstava), 08.06. 2017, https://www.citylife.sk/vystava/rethink-fashion
5.ELEMENT ZERO, odevný dizajn, autorská kolekcia, 2016 - A. Salvová, Talent na dvanáctou, Top Fashion, jeseň-zima 2016/2017, vydanie: 11. (2/16), MEDIA/ST S. R. O. ISSN: 1338-5461, s. 93 - R. Leško, Trendy z BMD jar-leto 2016, ŽENA, PRAVDA, dostupné online: https://zena.pravda.sk/fotogaleria/61504-trendy-z-bmd-jar-leto-2016-asymetria/ - G. Kuchta, Móda na prvom mieste. Takto vyzerali Bratislavské Modne dni., 15. apríl 2016 23:39, SME, dostupné online: https://domov.sme.sk/c/20139897/moda-na-prvom-mieste-takto-vyzerali-bratislavske-modne-dni.html - Ľ. Stančíková, Výstava, ktorá dokáže zaujať deti aj na tri hodiny, SME, MY Liptov, 19. Január 2019 6:00, dostupné online: https://myliptov.sme.sk/c/22032628/vystava-ktora-dokaze-zaujat-deti-aj-na-tri-hodiny.html
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2019 - 2020, Grantový program VIAC DIZAJNU/Tatra Banka, 2000 € - číslo zmluvy 2019diz136 – názov projektu: Absolventská prehliadka
2.2018, Grantový program VIAC DIZAJNU/Tatra Banka, 2000 € - číslo zmluvy 2018diz006 – názov projektu: Absolventská prehliadka
3.2017, Grantový program VIAC DIZAJNU/Tatra Banka, 1500 € - číslo zmluvy 2016diz027 – názov projektu: Absolventská prehliadka Ateliéru 343
4.

2021, Grant Program: FOND NA PODPORU UMENIA, 5500e, Výstava absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, Ateliér odevného dizajnu

5.

KEGA: 009VŠVU-4/2022 Nové prístupy a koncepty módy

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka medzinárodnej odbornej komisie pre súťaž EFA - European Fashion Accelerator, s madzinárodnou účasťou absolventov štúdia odevného dizajnu krajín V4 EFA - European Fashion Accelerator/Fashion Week Košice 2017-2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Atelier Oděvní a textilní design (AOTD), Fakulta umění a designu (FUD), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP Pasteurova 9, CZ- 400 96 Ústí nad Labem, Česká republika 04.04.2018 - 06.04.2018 pedagogická mobilita, cyklus prednášok a seminár pod názvom FAST FASHION (v spolupráci s Mgr.art. Barborou Peuch ArtD.), kontakt: MgA. Jan C. Löbl
Fashion Forward Fashion Forward: https://www.fashionforward.io/ 24.09.2021-26.09.2021 Virtual conference, SUSTAINABLE FASHION IN HUNGARY, SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC, POLAND, online prednáška: Sustainability: from ideation to production,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta Umění a dizajnu, Ústí nad Labem, Pasteurova 9 400 96 Ústí nad Labem 26.11.2022 prednáškový cyklus: ČELEM K UMĚNÍ, prednáška: UDRŽATEĽNÉ PRÍSTUPY V ODEVNOM DIZAJNE A TVORBE,

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- Vedenie zahraničných stážistov v programe Erasmus - Príprava a organizácia absolventských módnych prehliadok a prezentácii Ateliéru odevného dizajnu - Členstvo v odborných komisiách v rámci VŠVU, od 01.11.2016 vo funkcii člena odbornej komisie - konzultácie s uchádzačmi o štúdium na VŠVU/textilná tvorba/Odevný dizajn - organizačná činnosť pri prezentácií katedry Textilnej tvorby a Ateliéru odevného dizajnu, projektov a výstav, workshopov - organizačná činnosť a príprava workshopov a exkurzií katedry Textilnej tvorby a Ateliéru odevného dizajnu, - kurátorská činnosť - člen medzinárodnej komisie pre European Fashion Accelerator/Unique Fashion Week Košice, medzinárodná súťaž mladých talentov, spolupráca krajín V4, v rokoch: 2020, 2019, 2018, 2017 – členka združenia TXT - vypracovanie oponentských posudkov pre iné vysoké školy a inštitúcie