DOKUMENT
Študijný program UU1b.14We - Úžitkové umenie
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Úžitkové umenie - 16188
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia/ 0214 Umelecké remeslá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný celkový počet študentov je 38. Aktuálny počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom je 36 (z toho cca 25% v jednom ročníku), skutočný počet uchádzačov do prvého ročníka bol (v akad. r. 2021/22) a počet prijatých študentov do prvého ročníka je (pre akad. r. 2022/23).
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu Úžitkového umenia je umelecká a dizajnérska tvorba, v sfére špecializácií keramika, sklo, kov a šperk, ktoré zahŕňajú celý súbor činností: od umeleckého konceptu, teórie až po vytvorenie originálneho umeleckého diela ako autonómneho postoja umelca až po návrh v spolupráci s priemyslom. Študent v čase ukončenia študijného programu, bakalár, je slobodnou osobnosťou s vedomosťami a zručnosťami, vedúce k vysokej odbornej kompetencii vo svojom odbore. Je motivovaný pokračovať vo svojom vzdelávaní v magisterskom stupni štúdia. Študent je však predovšetkým kvalifikovaný vykročiť do umeleckej praxe, je intelektuálne a remeselne zručný a schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti v medzinárodnej konfrontácii. Dokáže tvoriť inovatívne a experimentálne, s vedomím udržateľnosti a ekologického potenciálu. Dokáže používať rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu, teda pracovať v jednotlivých študijných špecializáciách, keramika, sklo, kov a šperk a to v klasických, tak ako aj nových súčasných digitálnych technológiách. Využívaným zariadeniam, strojom, nástrojom, rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu. Je schopný vytvárať zadania a požiadavky pre obslužný personál, ak je to potrebné. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať. Je schopný pracovať individuálne vo vlastnom ateliéri, ale aj tímovo, v spolupráci s firmami, či klientom. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti, ctí kontext, históriu a tvorí budúcnosť. Študent v čase ukončenia študijného programu dokáže cielene využívať široké spektrum zručností vo svoj prospech a prostredníctvom nich vytvárať stratégie pre svoj umelecký rast. Je slobodnou osobnosťou, s vedomím slobodného vyjadrenia názoru, svedomím otvorenosti k pluralitnej spoločnosti a diskusii v nej. Svojou tvorbou prispieva k pamäti spoločnosti a stáva súčasťou kultúrneho povedomia a spoločenskej diskusii.Hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent dokáže, či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť autonómne umelecké dielo v rámci svojej špecializácie keramika, sklo, šperk. Absolvent je profesionálom s vysokou mierou teoretickej i remeselnej zručnosti v študovanej špecializácii. Absolvent je schopný prezentovať vlastné umelecké dielo, kriticky analyzovať a interpretovať umelecké diela a ich významové kontexty. Je schopný interpretovať a prezentovať svoju tvorbu aj v cudzom jazyku a zároveň vďaka jazykovým a komunikačným schopnostiam sa dokáže uplatniť a pracovať v medzinárodnom kontexte v rámci umeleckých projektov. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a zhodnotiť vo svoj rast.


Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre svoje tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) prípadne využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Dokáže byť súčasťou pracovného tímu a podporovať a iniciovať tímovú spoluprácu. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, je schopný zhodnotiť ich etické a sociálne súvislosti a zachovávanie slobody prejavu, každej osoby.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, dizajn). Môže pôsobiť lektorsky v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle). 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Povinné iba pri regulovanom povolaní. Študijný program Úžitkové umenie nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

ÚŽITKOVÉ UMENIE a jeho jednotlivé špecifiká keramika, sklo, kov a šperk, je študijným programom, ktorého štúdiom má absolvent široké možnosti uplatniteľnosti, ktoré boli načrtnuté už v predošlom texte. Je osobným slobodným rozhodnutím absolventa bakalárskeho stupňa štúdia, akú cestu si zvolí. Hodnotením sa zaoberá:

a.      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU.

b.      Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.      Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d. Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenská národná galéria, Slovenské Dizajn centrum, mestské a regionálne galérie a iné kultúrne inštitúcie). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.
  • Špecializácia sklo:

 

Andrej Jančovič

-venuje sa autorskej tvorbe brúseného skla

https://www.artmap.cz/geometria-andrej-jancovic-sk/

 

Tomáš Ondroušek

https://www.kultkraft.sk/o-nas/

 

Peter Ďuriš

http://vyrobaskla.sk/o-nas/

 

Patrícia Šichmanová

http://www.sichmanova.sk/

 

Pavol Barkóci

-venuje sa autorskej tvorbe brúseného skla

http://www.pavolbarkoci.com/

 

Kristína Ligačová

-venuje sa autorskej tvorbe

https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/kristina-ligacova-tvarovanie-formy-formovanie-tvaru-g00410x33/

 

Igor Kováč

-venuje sa dizajnu

https://www.igorkovac.glass/

 

 

  • Špecializácia kov a šperk:

 

Bety K. Majerníkováhttp://www.betymajernikova.sk

 

Jana Machatováhttp://www.machmach.sk/index.php?/jana/curiculum/

https://www.instagram.com/jana_machatova/

 

Hany H. Kašičkováhttps://hanykasickova.sk

https://www.instagram.com/hanykasickova

 

Petra Arbetová - Bepart Studio - https://www.bepartstudio.com/about-us/

https://instagram.com/bepartstudio

 

Lucia Bártková - LB Jewellery - http://lb-jewellery.com/o-nas/

https://www.instagram.com/luciabartkovajewellery/

 

Sylvia Jokelováhttps://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_4727

 

Andrea Burianováhttps://www.andreadurianova.sk

 

Lucia Gašparovičová - SAMA - https://www.works.io/lucia-gasparovicova

http://luciagasparovicova.blogspot.com

https://www.instagram.com/luciagasparovicova/

 

Slavomíra Ondrušová - Oslava - https://www.instagram.com/oslavao/

 

Mia Čopikováhttp://miacopikova.com

 - https://www.instagram.com/miacopikova/

 

Dana Tomečkováhttps://www.danatomeckova.com

https://www.instagram.com/danatomeckova__/

 

Hana Polívkováhttps://www.hanapolivkova.com

https://www.instagram.com/hanapolivkova

 

Eliška Lhotskáhttps://www.eliskalhotska.cz

 

Elvira Golombosi - Oraik- http://elviragolombosi.com

https://www.oraik.eu

 

Viktoria Muenzkerhttps://www.viktoriamuenzker.eu

https://instagram.com/viktoria_muenzker

 

Nataša Štefunkováhttps://www.instagram.com/natasastefunkova/

 

Maya H. Nepšinskáhttps://www.facebook.com/maya.nepsinska

 

Kristýna Španihelováhttps://www.instagram.com/kristyna_spanihelova/  • Špecializácia keramika:

Zuzana Svatik

https://www.startitup.sk/mladi-slovaci-tvoria-keramiku-ktora-ludi-poburuje-ich-jedinecne-kusky-zrejme-v-babkinej-vitrinke-nenajdes/

https://cocaproject.art/artists/zuzana-svatik-coca20/

https://www.youtube.com/watch?v=5K2zSKqKsMg

 

Štefan Sekáč 

http://www.skoladesignu.sk/l/8602-m-priemyselny-dizajn/mgr.-art.-tefan-sek

https://www.bratislavadesignweek.sk/stefan-sekac/

 

Dominika (Šišková) Kunzová

https://dominikakunzova.com/home/works/

 

Kristína Kollárovicsová

https://www.kollarovicsova.com/category/portfolio/

 

Ľubomír Ontkóc

https://ontkoc.sk/

 

Kováčiková Lucia

https://www.luciakovacikova.com/


Rusňák Rudolf

https://100.scd.sk/detail/2394_Rudolf-Rusnak 

 

Janišová Simona

https://www.simonajanisova.sk/

https://scd.sk/osobnost/simona-janisova/

https://scd.sk/autor/simona-janisova/

 

Hučková (Lizáková) Lucia, učí na ŠÚV J. V. V Bratislave

 

Nemec Miloš

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18483/309117

 

Viková Linda

https://lindavikova.com/

 

Mitríková Jarmila

https://www.schemnitz.sk/jarmila-mitrikova-david-demjanovic

 

Sedlačík Rastislav

https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/kontakt/zamestnanci/rastislav-sedlacik/

https://www.ra100sedlacik.sk/

 

Bu Martin

https://www.sng.sk/sk/o-galerii/blog/2109-zomrel-dizajner-a-umelec-martin-bu

https://www.startitup.sk/slovensky-dizajner-martin-bu-vo-svojich-dielach-kombinuje-preciznu-techniku-s-kuskom-ironie/

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný tímom zabezpečujúcich pedagógov študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí s ostatnými pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou pracovných stretnutí sú aj zástupcovia študentov študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti vizuálneho umenia.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe ÚŽITKOVÉ UMENIE (špecializácie keramika - sklo – kov a šperk) a jeho študijnom pláne, majú profilové predmety špecifický charakter vo forme hlavne Ateliérovej výučbyAteliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: KERAMIKA; SKLO; KOV A ŠPERK. Ateliérová výučba prelína teoretickú prípravu s remeselnými zručnosťami ako základom pre každú budúcu tvorbu študenta a absolventa. Ateliérová výučba vedie k vedomiu historického kontextu tvorby a k vedomiu tvorby nového, s reflexiu súčasnosti a budúcnosti. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší ťažiskový teoretický predmet: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, Problematika výtvarných médií (úžitkové umenie) a Analýza obrazu (úžitkové umenie), ktoré pripravujú študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného umenia a zároveň reflektuje všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety sú povinným základom každého študenta študijného programu. Povinné predmety, ateliérová výučba a teoretické predmety pre úžitkové umenie obsahovo vyúsťujú k obhajobe bakalárskej práce a bakalárskej štátnej skúške s ukončením daného stupňa štúdia. 

 

Študijný program ÚŽITKOVÉ UMENIE (špecializácie keramika - sklo – kov a šperk) dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú presahy, s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť základov marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU.  Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy úžitkového umenia, s využívaním renomovaných odborníkov z praxe, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0


Súčasťou vzdelávania v bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe ÚŽITKOVÉ UMENIE (špecializácie keramika - sklo – kov a šperk) je možnosť stáže na jednej z partnerských škôl v zahraničí, v rámci programu ERASMUS, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Pracovná stáž je zase pre študenta možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí. Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ


Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.


a)      V študijnom pláne spravidla uvedie:

-           jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu

-           v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), uvedené v tabuľke študijného plánu

-           pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu), uvedené v ILP

-           prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu, uvedené v tabuľke študijného plánu

-           pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), uvedené v ILP

-           osnovu/ sylaby predmetu , uvedené v ILP

-           pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne) , uvedené v ILP

-           kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu, uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov), uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP

-           miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

Povinné predmety – ateliérová výučba: Prípravný kurz šperku I.-IV. SKLO, KERAMIKA, KOV A ŠPERK, Ateliérová výučba, špecializácia SKLO, KERAMIKA, Ateliér S+M+L_XL – kov a šperk, Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie),  Kresba I. II. III. IV. – KERAMIKA, SKLO, KOV A ŠPERK, Technické kreslenie I. II., Modelárske techniky I. II., Brúsené a tavené techniky spracovania skla I. II., Základné techniky pri tvorbe šperku I. II., Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla I. II., Technológia keramiky I. II., Špeciálne práce v kove-tvarovanie a odlievanie I. II., Odborný workshop – úžitkové umenie, Kresba I, II, III, IV, V, VI.


Povinne voliteľné: Laboratórium hosťujúceho profesora – 1. stupeň, Modelovanie I. II., Historické technológie využívané v súčasnej sklárskej tvorbe I. II., Realizácia taveného a brúseného skla I. II. Hutnícke techniky, spracovania skla III. IV., Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla III. IV., Modelárske techniky – sadra I. II., Technológie Keramiky III. IV., Techniky keramiky I. II., Základy spracovania šperku I. II., Bižutérny smalt, Špeciálne práce v kove – leptanie, Fenomén šperku v čase I. II:., Špeciálne práce v kove, CNC fréza a 3D skener, Základy dizajnérskej tvorby, Figurálne modelovanie I. II. III. IV., Ergonómia I. II. 


Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

Povinné predmety – teoretické: Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte I., Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte II., Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte III., Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte IV., Úvod do štúdia I. II., Problematika výtvarných médií (úžitkové umenie) I. II., Analýza obrazu (úžitkové umenie) I. II., Problematika slovenského výtvarného umenia I. II.

Povinne voliteľné a výberové predmety: Anglický jazyk I. II., Anglická konverzácia – 1. stupeň, Psychologicko-filozofické sondy do zákulisia súčasnosti, Čítanie, písanie, argumentácia, Anatómia I. II., Náboženstvo a umenie I. II., Filozofická hermeneutika, Fenomenologické estetiky I. II.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia. Prvé dva roky, štyri semestre bakalárskeho štúdia sú špecifické intenzívnou prípravou pre ateliérovú výučbu vo zvolenej špecializácii keramika, sklo, kov a šperk. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu. (štruktúra a kreditová dotácia povinných predmetov v jednotlivých semestroch a odporúčané povinne voliteľné a výberové predmety s kreditovými dotáciami sú detailne rozpísané v tabuľke Študijného plánu študijného programu Úžitkové umenie). Na získanie dostatočného počtu kreditov za štúdium si študent volí povinne voliteľné predmety, ktoré musí počas štúdia absolvovať minimálne počas siedmich semestrov štúdia. Študent si slobodne volí skladbu povinne voliteľných a výberových predmetov. Za jeden semester by mal študent optimálne absolvovať toľko predmetov (povinných, povinne voliteľných a výberových), aby dosiahol spolu 30 kreditov (ECTS). V každom akademickom roku štúdia je študent povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety minimálne v súčte 40 kreditov (ECTS) okrem: a) akademického roka, v ktorom opakuje predmet Ateliérovej výučby, b) akademického roka, v ktorom má vykonať len obhajobu bakalárskej práce a bakalársku štátnu skúšku, c) prípadu, kedy sa zapíše na štúdium až počnúc letným semestrom príslušného akademického roka. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej v hodnote 40 kreditov (ECTS), bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. Ukončenie študijného programu v štandardnej dĺžke predpokladá, že študent získa za každý akademický rok 60 kreditov (ECTS) (optimálne 30 kreditov (ECTS) za každý semester). Ak si študent zmení tempo štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia v študijnom programe Úžitkové umenie nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65 ods. 2 Zákona). Prijímacie konanie na bakalárske štúdium: Profilový predmet Ateliérová výučba, resp. špecializovaný Ateliér, si študent volí už v prihláške uchádzača na bakalárske štúdium v študijnom programe ÚŽITKOVÉ UMENIE. V žiadosti študent uvedie názov špecializovaného Ateliéru - média, ktoré chce študovať. Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v dvoch kolách; prvé kolo bez účasti uchádzačov, v ktorom uchádzač predkladá portfólio, motivačný list a doma spracovanú úlohu, prostredníctvom kresliarskej a digitálnej vizualizácie realizovaného projektu. V druhom kole následne prezenčne, počas trvania dvoch dní realizuje test z dejín kultúry a umenia, a spracúva štyri konkrétne úlohy, v ateliérovom priestore školy. Súčasťou je osobný pohovor a diskusia nad riešením doma spracovaného projektu. Súčasťou prijímacích dokladov je: 1. profesijný životopis 2. úradne overená kópia maturitného vysvedčenia 3. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie Priebeh prijímacej skúšky: prijímacia skúška je dvojkolová. Prvé kolo prijímacích pohovorov sa koná dištančne. Druhé kolo prijímacích pohovorov prijímacích pohovorov sa koná prezenčne a trvá dva dni. Úlohy uchádzačov hodnotia v prvom a v druhom kole prijímacej skúšky prijímacie komisie, ktoré menuje rektor/ka VŠVU. V prvom kole uchádzači odovzdávajú elektronicky zadania zverejnené podľa jednotlivých študijných programov na webe VŠVU (https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/?v=LRJ8jJO2). V druhom kole uchádzači pracujú na zadaniach určených študijným programom; obsah zadaní je zverejnený v deň, kedy ich uchádzač rieši. Po zhodnotení výsledkov z prvého kola sa vyradia uchádzači, ktorí nezískali dostatočný počet bodov na postup do druhého kola. Prijímacia komisia hodnotí aj v druhom kole každú úlohu uchádzača po diskusii individuálne, pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predložené prijímacou komisiou posudzuje celoškolská prijímacia komisia, čím sa zabezpečuje overenie výsledkov prijímacích pohovorov. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje VŠVU, rozhoduje rektor/ka VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU. Priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium podrobne upravuje vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU. Záverečná práca: Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia na VŠVU je bakalárska práca obsahuje praktickú a písomnú časť. Bakalárska práca má jedného školiteľa (vedúci pedagóg ateliéru) a počas verejnej obhajoby ju posudzuje skúšobná komisia. Bakalárska práca pozostáva z realizácie výtvarného diela alebo súboru výtvarných diel alebo dizajnérskeho projektu, ktorý v sebe zahŕňa realizovaný prototyp, modelové štúdie, realizované dielo alebo súbor prác z oblasti úžitkového umenia. Pred obhajobou sú bakalárske práce nainštalované do stanoveného termínu na katedre alebo v externom prostredí, kde študent bakalárskeho štúdia obhajuje záverečnú prácu. Obhajoba bakalárskej práce a bakalárska štátna skúška prebieha pred skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a členov menuje rektor/ka. Pri obhajobe člen komisie môže navrhnúť zmenu hodnotenia. Priebeh obhajoby je verejný, no rozhodovanie skúšobnej komisie o jej výsledkoch sa koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Študent, ktorý neprospel pri obhajobe bakalárskej práce má právo na jeden opravný termín. Ak študent v nasledujúcom termíne prácu neobháji, bude vylúčený zo štúdia pre neprospech Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu nižšie.

Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom, chce absolvovať v nasledujúcom akademickom roku.

Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. V každom roku štúdia, okrem posledného, je študent povinný, absolvovať predmety v hodnote minimálne 40 kreditov, maximálne 90. V poslednom roku štúdia si študent zapisuje predmety podľa podmienok ukončenia štúdia v danom študijnom programe.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu Úžitkové umenie, z pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo Facebook, Instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).


Hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

b) skúškou za dané obdobie štúdia  

2. Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4

3. V rámci študijného programu sú výberové predmety napríklad  Odborná exkurzia, Workshop,  hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval)

4. Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučbyBakalárska práca a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie), má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Ak nastane prípad, že sa na Bc. štúdium prihlásil a bol úspešný v prijímacom konaní študent, ktorý predtým študoval na inej, zameraním príbuznej škole, študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov). Uznanie predmetov je viazané na dobu 5 rokov od ich absolvovania. Uznanie predmetov posudzuje vyučujúci pedagóg alebo garant študijného programu, ktorý zabezpečuje jeho výučbu na základe výpisu výsledkov štúdia a porovnávania ILP alebo inak popísaného obsahu vzdelávania daného predmetu. Na základe návrhu garanta študijného programu, uznáva absolvované predmety prorektor pre štúdium. Nemožno uznať hodnotenia získané v inom než bakalárskom stupni štúdia. Spravidla sa tiež neuznávajú predmety s hodnoteným stupňom E. Výpis výsledkov štúdia a rozhodnutie o uznaní predmetov sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta, vedenej VŠVU.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Študijný program Úžitkové umenie je študijným programom, kde sa témy bakalárskych prác kreujú na základe individuálnych konzultácií s študentom a reagujú na konkrétne zameranie v tvorbe študenta. Témy záverečných bakalárskych prác siahajú od pragmatických dizajnérskych úloh až po veľmi subjektívne výtvarné spracovania osobných tém, siahajúce od digitálnych transformácií, ekologických až po rodové veličiny, či aktuálne zaoberanie sa ohrozenie vírusom, preto neuvádzame zoznam tém záverečných prác. Témy záverečných prác sú archivované v AISe.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných bakalárskych prác – sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme).


Mobility študentov:

– možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0


Akademická etika:

– pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:  https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

 

Disciplinárny poriadok:

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

Študenti so špeciálnymi potrebami:

– postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0 , ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.


Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu ÚŽITKOVÉ UMENIE – KERAMIKA - SKLO – KOV A ŠPERK. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

                                                                              

Podávania podnetov a odvolaní zo strany študentov:

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo formáte pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.


https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: ÚŽITKOVÉ UMENIE a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu:  


prof. Karol Weisslechner, akad. arch.  

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu: ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

E-mailová adresa:  weisslechner@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

doc. Mgr. art. Patrik Illo 

Funkcia: docent, vedúci ATELIÉRU SKLO,

Špecializácia profilového predmetu: Ateliér Sklo, úžitková, dizajnérska a voľná sklárska tvorba v médiu sklo.

E-mailová adresa:  illo@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


doc. MgA. Daniel Piršč

Funkcia: docent, vedúci ateliéru Keramika, Špecializácia profilového predmetu: docent, predmetová výučba úžitková, dizajnérska a voľná tvorba v médiu keramika a porcelán.

E-mailová adresa: pirsc@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada% C5%A5


doc. Mgr. art. Palo Macho 

Funkcia: docent, vedúci Prípravného kurzu ateliéru SKLO, docent, predmetová výučba Maliarske a dekoračné techniky skla I.II.

Špecializácia profilového predmetu: Prípravný kurz Ateliér SKLO, úžitková a voľná sklárska tvorba  

E-mailová adresa:  macho@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


doc. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD. 

Funkcia: docent, vedúca Prípravného kurzu Ateliéru Keramika, predmetová výučba modelárske techniky - keramika

Špecializácia profilového predmetu: Prípravný kurz Ateliéru KERAMIKA, úžitková a voľná tvorba v médiu keramika a v predmetovej výučbe ťažiskovo dizajn a tvarovanie v médiu keramika.

E-mailová adresa:  novakova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD. 

Funkcia: funkčné miesto docent, vedúca Prípravného kurzu ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, predmetová výučba Základne techniky pri tvorbe šperku I. II.

Špecializácia profilového predmetu: Prípravný kurz ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, úžitková a voľná tvorba v médiu kovu a šperku a v predmetovej výučbe ťažiskovo dizajn a tvarovanie v médiu kov a šperk.

E-mailová adresa:  spanihelova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS a sú súčasťou akreditačného materiálu.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/bedeker-2022-23_bc_uzitumenie.pdf

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.  

Funkcia: profesor, vedúci katedry, vedúci ateliéru

Špecializácia profilového predmetu: ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

E-mailová adresa:  weisslechner@vsvu.sk   

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


doc. Mgr. art. Patrik Illo

Position: associate professor, head of the STUDIO GLASS,

Specialisation of the profile subject: Studio Glass; applied, design and free glass creation in the medium of glass.

E-mail address: illo@vsvu.sk

Hyperlink to a person's record in the Register of University Employees:

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5


doc. MgA. Daniel Piršč

Position: associate professor, head of the Ceramics studio; Specialization of profile subject: associate professor; subject teaching of applied, design and free creation in the medium of ceramics and porcelain.

E-mail address: pirsc@vsvu.sk

Hyperlink to a person's record in the Register of University Employees:

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterFormsubmit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada% C5%A5

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

AIS

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.

novakova@vsvu.sk

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária, Ing.

Študijná referentka a sociálne štipendia

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk


Odkaz na podporné a poradenské centrum:

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu: Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 862,7 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho a aj magisterského a doktorandského stupňa štúdia študijného programu ÚŽITKOVÉ UMENIE – KERAMIKA - SKLO – KOV A ŠPERK priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej, alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.


Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený zo troch Ateliérov, ktoré vyučujú traja vedúci ateliéru spolu s odbornými asistentami . Každému Ateliéru prislúcha 1 určená miestnosť. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V Závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie v Ateliéri vychádza na jedného študenta približne 2 m2 priestoru. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a data projektor + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Ateliéry sa nachádzajú vo všetkých troch budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23).


Dielne a laboratória (miestnosti): Modelovacia miestnosť keramiky a Keramické pece, Sadrovňa keramiky, Brusiareň skla, Modelovacia miestnosť skla, Taviareň skla, Dielňa technológie maľby na sklo, CNC-fréza, 3D skener, 3D tlačiareň ako súčasť kabinetného priestoru ateliéru. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielňach iných katedier, vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozoru a kompetentného pedagogického pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.


Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje iba základné materiálne zdroje študijného programu ÚŽITKOVÉ UMENIE – KERAMIKA - SKLO – KOV A ŠPERK. Študentom je k dispozícii papier, drevo, sadra, hlina, kovy ako meď, mosadz a podobne. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. materiál záverečnej práce, si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne sa realizuje v spolupráci s firmami, s ktorými vedúci pedagóg spolupracuje, alebo sa realizuje priamo v pracoviskách vedúceho pedagóga. Škola z grantových a výskumných projektov.

Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 a Koceľova 23).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti pre výučbu teoretických predmetov: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).


Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.


Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, workshop, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medzi-ateliérová spolupráca.

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/


Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.   Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-      Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-      Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-      Napríklad minedu, EU, Slov-lex 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0


b.   Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU


c.    Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)


d.   AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-      ILP – informačné listy predmetov

-      Rozvrh

-      Študijný plan študijného program

-      Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do


e.   Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

  

f.     Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program Úžitkové umenie je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, umelecký avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie Medium a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Úžitkového umenia môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu ÚŽITKOVÉ UMENIE – KERAMIKA – SKLO – KOV A ŠPERK a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu majú zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných worskhopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole.

Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu majú možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít majú študenti  možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač má vedomosti a zručnosti smerujúce k oblasti špecializácie, ktoré chce študovať. Preukáže počas prijímacieho konania tvorivé kreatívne ambície, preukáže základné znalosti z dejín umenia, analytické myslenie, uvažovanie v súvislostiach a základné zručnosti. Uchádzač preukazuje tvorivé schopnosti umeleckého videnia a autorskej výpovede. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory, čím preukazuje schopnosť zvládnuť bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe ÚŽITKOVÉ UMENIE. Komisia posudzuje mieru talentu uchádzača, predpoklad rastu a jeho schopnosti zvládnuť bakalársky stupeň štúdia. Individuálny pohovor s uchádzačom zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania.

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-bakalárske-studium/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/?v=LRJ8jJO2


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

AIS

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Študijný program 

VŠVU má pripravené nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovania.

  1. Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Diploma Festu VŠVU, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy alebo diplomových výstav na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Prieskum a Diplom Fest sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.
  2. Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.
  3. Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov/študentiek a absolventov/absolventiek a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sú popísané vVnútornom predpise pre Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Študijný poriadok (tiež zverejnený v AIS):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf


Sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/


Interný list o ukončení bakalárskeho štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka.)


Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf


Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0


Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (tiež zverejnený v AIS) https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf


Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0


Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex


Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf


Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vs-eobecne-krite-ria-na-591bfcba7de38.pdf

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/konkre-tne-podmienky-na-obsad-591bfc55333b4.pdf


Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vnutorny-predpis-o-realizacii-5d2c36be8fa2c.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca


Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia

Bakalárske štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium


Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/