DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Nováková
I.2 - Meno
Markéta
I.3 - Tituly
doc. Mgr.art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent Ateliéru keramiky
I.8 - E-mailová adresa
novakova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11800
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Úžitkové umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem, ČR
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Ateliér keramiky a porcelánu
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Ateliér keramiky, Úžitkové umenie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Ateliér keramiky, Úžitkové umenie
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká školy výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2009 - 2014
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2014 - 2022
Docentka, přípravný kurz keramiky Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2022 - doposud

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Workshop Digitálne sochárstvo vedený Mgr. Art. Helenou Lukášovou, ArtD. VŠVU v Bratislave 2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný kurz keramiky Úžitkové umenie Bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Techniky keramiky Úžitkové umenie Baralársky Umenie
Modelárske techniky Úžitkové umenie Baralársky Umenie
Súčasné tendencie keramiky Úžitkové umenie Magisterský Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
97
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
42
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
32
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2016/17 Markéta Nováková V porceláne, Galéria Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava, SK

2.

2016 FOCUS: VESSEL, Ceramics Talent Award of the Nassauische Sparkasse, Keramikmuseum Westwrvald, Hohr-Grenzhausen, DE


3.2015 Ceramic Event, Galerie de L’Ô, Brusel, B
4.

2014 Talenty, Mnichov, DE

5.

2014 3ceny, Slovenská výtvarná únia, Bratislava, SK

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2021 Krehký betón, Le Corbusierovej Unité d'habitation, Marseille, FR

Projekt vznikl ve spolupráci SCD a francúzskeho partnera Kolektiv Cité Radieuse.

2.2018 Perspektivy keramické tvorby. Ceramics and its Dimensions. Shaping the Future, UPM Praha, CZ
3.2018 100 rokov dizajnu, Slovenko 1918 – 2018, Prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu, Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Bratislava, SK
4.2018 S láskou Markéta a Simona, Laufen Prague Gallery, Praha, CZ
5.

2017 ARTCERAMICS - Združení výtvarných umělců keramiků, Internationales Keramikmuseum, Weiden, DE

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2020 1000 Vases; Paris Design Week, Paríž, Francúzsko - 1000 VASES PARIS 2020.1000 VASES [on-line]. 2020 Dostupné z: https://www.1000vases.com/27suqdpseyisnl34n9irwchiml8m5a
2.2019 More is More II Contemporary Slovak glass and ceramic design, The M. Žilinskas Art Gallery, Kaunas, Litva (Putovní výstava) - “MORE IS MORE II”: CONTEMPORARY SLOVAK GLASS AND CERAMIC DESIGN.The M. Žilinskas Art Gallery [on-line]. 28.11.2019 Dostupné z: https://museums.eu/exhibition/details/7868/more-is-more-ii-contemporary-slovak-glass-and-ceramic-design
3.2017 OBJEKT VAZA, Ružomberok, SK - Objekt Váza. Mestská televízia Ružomberok: Video archív [on-line]. 25.9.2017 Dostupné z: https://www.mtr.sk/videoarchiv/2017-09-25_SPRAVY_070_Objekt_Vaza/ - OBJEKTVÁZA výstava v cykle Kolaboratórium. SNG: Archív výstav [on-line]. 2017 Dostupné z: https://www.sng.sk/sk/vystavy/1097_objektvaza-vystava-v-cykle-kolaboratorium - MIX-KULT-PULT: Markéta Nováková – porcelánová cesta. SNG: Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku[on-line]. 26.11.2017 Dostupné z: https://www.sng.sk/sk/programy/1505_mix-kult-pult-marketa-novakova-porcelanova-cesta
4.2016/17 Markéta Nováková V porceláne, Galéria Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava, SK - MARKÉTA NOVÁKOVÁ: V PORCELÁNE. Admagazin: interior [on-line]. 31.10.2016 Dostupné z: https://admagazin.sk/interior/marketa-novakova-v-porcelane/ - Markéta Nováková - v porceláne. ÚĽUV: podujatia a novinky [on-line]. 21.09.2016 Dostupné z: http://www.uluv.sk/post/marketa-novakova--v-porcelane-561/ - Markéta Nováková - v porceláne. SCD: kalendár dizajnu [on-line]. 23.9.2016 Dostupné z: https://www.scd.sk/?vystavy&sprava=marketa-novakova-v-porcelane - Markéta Nováková v porceláne. Ženský web [on-line]. 2.1.2017 Dostupné z: https://zenskyweb.sk/content/marketa-novakova-v-porcelane - MARKÉTA NOVÁKOVÁ V PORCELÁNE. Návštevník: kultúrne podujatia [on-line]. 23.9.2016 Dostupné z: https://www.navstevnik.sk/detail-podujatia;jsessionid=172895B6AEA6BA2730EF884298C0F0FE?showId=1010046&eventId=1024993&lang=en
5.2016/17 Dialógy SK, Berlín, DE; Madrid, ESP; Londýn, GB; Vídeň, AT; Waršava, PL; Bratislava, SK - Putovná výstava Dialógy.sk. SDC: Projekty, aktivity v zahraničí [on-line]. 2016 Dostupné z: https://www.scd.sk/?dialogy-sk - Vystavujúci na Dialógy SK - Markéta Nováková, Mira Podmanická. SDC: Projekty, aktivity v zahraničí [on-line]. 2016 Dostupné z: https://www.scd.sk/?vystavujuci-na-dialogy-sk-marketa-novakova-mira-podmanicka
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Designblok, prezentace Atelieru SKLO a Ateliéru keramiky, Praha, CZ, 2022

2.

Designblok - prezentace projektu CINK, Praha, CZ, 2019

Project CINK vznikl ve spolupráci Ateliéru keramiky a Ateliéru Industrial Design VŠVU v Bratislavě a Ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který je utorem a iniciátorem celého projektu.


3.

LABORATORY PERNAMENTIUM: Výstava dokumentujúci trojročný KEGA projekt Katedry úžitkového umenia VŠVU v Bratislave, ktorý sprostredkoval študentom alternatívne metódy tvorby, výskumu a výučby v materiáloch a technológiách v kontexte s históriou v oblasti keramika, sklo a šperk, 2018

4.

Korelácie – Šperk – Sklo – Keramika. Muzej nauke i technike – Beograd, Belehrad, Srbsko, 2018

5.

Řešitel projektu KEGA: Inovácie klasických a nových médií v odboroch keramiky, skla a umeleckého šperku, 2015 – 2019

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen komise obhajoby klauzurních prací Univerzita J. E Purkyně, Fakulta umení a designu, ateliér Design porcelánu 2011 ZS
Pedagogický porotce online Národní cena za studentský design 2012
Pedagogický porotce online Národní cena za studentský design 2013
Pedagogický porotce online Národní cena za studentský design 2015
Člen poroty Graduation Projects, Zamek Cieszyn, Cieszyn, Polsko 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts, Ceramics Design Pécs, Maďarsko 15. 5. – 18. 5. 2017 Zahraničná mobilita ERASMUS +, návštěva školy, prezentace a přednaška pro studenty. Head of program: Prof. Márta NAGY
Vilnius Academy of Arts Vilnius a Kaunas, Litva 17. 11. - 22. 11. 2019 Zahraničná mobilita ERASMUS +, návštěva školy, prezentace a přednaška pro studenty. Kaunas – doc. vedoucí keramického oddelení Rasa Justaitė-Gecevičienė Vilnius - assoc. prof. Remigijus Sederevičius, Maris Grosbahs.
Tao Xichuan Art Center - Ceramic Art Avenue Jingdezhen, Čína 1. 10. - 6. 10. 2017

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- Člen komisie pre záverečne praktické diplomové práce, člen komisie pre záverečné bakalárske praktické záverečné práce, člen komisie pre záverečné semestrálne práce Bac. a Mgr. stupňa štúdia. - Organizácia medzinárodných a domácich výstav Ateliéru keramiky – samostatných i v spolupráci s domácimi i zahraničnými inštitúciami. - Oponentské posudky – bakalárske a magisterské - KEGA - hodnotiteľ (odborný posudok žiadosti)
Dátum poslednej aktualizácie
14.11.2022