DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Patrik Illo
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Illo
I.2 - Meno
Patrik
I.3 - Tituly
Doc. Mgr.art.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, KÚU-Katedra úžitkového umenia, Ateliér Sklo
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
illo@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11810
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Sklárske výtvarníctvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Sklárske výtvarníctvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Multimediálna komunikácia a dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
interný dizajnér Rona a.s., Lednické Rovne, SK 1998-2006
externý hlavný dizajnér Krosno S.A., PL 2006-2009
externý hlavný dizajnér Rona a.s., Lednické Rovne, SK od 2008- súčasnosť
vysokoškolský pedagóg / docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave doterz

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér Sklo Úžitové umenie bakalársky Umenie
Ateliér Sklo Úžitové umenie magisterský Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Ůžitkové umenie bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Úžitové umenie magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Úžitové umenie doktorandský Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ůžitkové umenie (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
Ůžitkové umenie (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) magisterský Umenie
Ůžitkové umenie (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) doktorandský Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
18
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
10
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Hutnícke techniky spracovania skla I. Úžitkové umenie prvý stupeň- Bakalársky Umenie
Odborný workshop – úžitkové umenie Úžitkové umenie prvý stupeň- Bakalársky Umenie
Hutnícke techniky spracovania skla II. Úžitkové umenie Umenie
Hutnícke techniky spracovania skla III. Úžitkové umenie prvý stupeň- Bakalársky Umenie
Hutnícke techniky spracovania skla IV. Úžitkové umenie prvý stupeň- Bakalársky Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
200
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
67
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Talente ´97. Mníchov,DE, 1997
2.

Cena Oskára Čepana – výstava finalistov. Galéria Médium, Bratislava, 2007

3.Späť do múzea – späť ku hviezdam. Slovenská národná galéria, Bratislava, SK, 2000
4.

Free Style. Biennale Internationale de Design de Saint-Étienne. Saint-Étienne, Francúzsko

Design and Shops. Biennale Internationale de Design de Saint-Étienne. Saint-Étienne, Francúzsko, 2006

5.


Slovak Contemporary Glass Art, Levant Art Gallery, Shanghai, China, 2013

6.


Slowakisches Glas, /s A.Stencel, P.Machom aj.Hojstričovou/Museum Kunstpalast, Dusseldorf, DE, 2016

7.

Samostatná výstava- Fragile design by Patrik Illo. Galerie Pokorná, Praha, ČR, 2003

8.

Samostatná výstava- My love is dead. Galerie Oel-Früh, Hamburg, Nemecko, 2006

9.

Samostatná výstava- Oči ako telo (jazykom ochutnávať – nehovoriť!). Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica , 2008

10.

Crossing points. Palo Macho Patrik Illo Zuzana Graus Rudavská. Art from Slovakia. Cisternerne – Museet for Moderne Glaskunst, Frederiksberg, Dánsko, 2013

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Sklo- možnosti a limity, GMB-Mirbachov palác, Bratislava, SR, 2017

2.

Fetiše súčasnosti, Nitrianska galéria, Nitra, SK, 2018

3.

Collect/International Art Fair for Contemporary Objects/ Saatchi Gallery, London, UK, 2018

4.

100 rokov dizajnu/Slovensko 1918–2018, Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava, SR, 2018

5.

Verre contemporain Slovaque (1960-2020), Musée du Verre, de Conches, FR, 2020

6.

European Glass Context 2021. Bornholm Art Museum, Borhnholm, Dánsko

7.

samostatná výstava- Patrik Illo- Vy(za)mazávanie, Oravská galéria, Dolný Kubín, SR, 2021

8.

Dva v jednom- Design českého a slovenského skla, Slovenské národné muzeum- Bratislavský hrad, SK, 2019

9.

Velvet Generation, Slovenská ambasáda, Londýn, UK, 2019

10.

Milan Design Week 2018, Lasvit Monster Cabaret, Miláno, IT, 2018

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.China Daily Use Articles Trade Fair (CDAFT)- Prize for the best design, 2014
2.

Cena Medzinárodného trienále skla a bižutérie Jablonec 2017, CZ

3.

Národná cena za dizajn- uznanie, 2001

4.

ocenenie- Design Plus 2006, DE- projekt pre firmu Rona a.s., cena udelená na Medzinárodnom veľtrhu Ambiente vo Frankfurte n/M, Nemecko

5.ocenenie- Form 2008, DE- projekt pre firmu Rona a.s., cena udelená na Medinárodnom veľtrhu Ambiente vo Frankfurte n/M, Nemecko
6.

Národná cena za dizajn- Etablovaný dizajnér, 2022

7.

Národná cena za dizajn- uznanie, 2003

8.

Národná cena za dizajn- uznanie, 2007

9.

Národná cena za dizajn- uznanie, 2009

10.

finalista Ceny Dobry Wzór, PL, 2011, 2012

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Nielen(ale aj) sklo- spolukurátor(s V.Kleinovou), Galéria Médium, Bratislava, SK, 2022

2.

125 rokov skla, Slovenské národne múzeum- Bratislavský hrad, Bratislava, SK- kurátor výstavy, 2017

3.

Dva v jednom- Design českého a slovenského skla- spolukurátor výstavy, vystavujuci autor Múzeu skla a bižutérie, Jablonec nad Nisou, CZ a Slovenské národné múzeum-Bratislavský hrad, Bratislava, SK, 2018

4.

More is More II.(Súčasnéý slovenský sklársky a keramický dizajn)- kurátor výstavného projektu, vystavujúci umelec -Vytautas Kasiulis Art Museum- Lithuanian Art Museum, Vilnius, LT - M. Žilinskas Art Gallery, Kaunas, LT - National Library of Estonia- Tallinn, EST - Art Space- Riga, LV - Rona Gallery, Lednické Rovne, SR - Bratislava Design Week, Zoya Gallery, Bratislava, Sk, 2019-2020

5.

Sklo VŠVU časť prvá: DIZAJN- spolukurátor (s A.Pekárovou), Galéria Satelit, Slovenské centrum dizajnu, BA, SK, 2021

6.

Medzinárodné sklárske sympózium Rona 2017, Lednické Rovne, SK, kurátor a účastník-umelec

7.

Medzinárodné sklárske sympózium Rona 2022, Lednické Rovne, SK, kurátor a účastník-umelec

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Medzinárodné študentské sklárske sympózium 2017 , Lednické Rovne, SK, kurátor sympózia Stredná sklárska škola, Lednické Rovne, SK 2017
Medzinárodný workshop- Outside/Inside, Wroclaw, PL- koordinátor študentov ateliéru Sklo, VŠVU Akademia sztuk pięknych we Wrocławiu, Poľsko 2017
projekt KEGA, riešiteľ VŠVU, Inovácie klasických a nových médií v odboroch keramiky skla a umeleckého šperku 2015-2018
Sklo VŠVU časť prvá: DIZAJN , kurátor Galéria Satelit, Slovenské centrum Dizajnu, Bratislava, SK 2021
Nielen(ale aj) sklo, kurátor Galéria Médium, Bratislava, SK, 2022
Medzinárodné študentské sklárske sympózium 2019, Lednické Rovne, SK, kurátor sympózia Stredná sklárska škola, Lednické Rovne, SK 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Cité internationale des Arts Paríž, Francúzko 1999 tvorivý pobyt
Cité internationale des Arts Paríž, Francúzko 2010 tvorivý pobyt
Shanghai Museum of Glass Park Šanghaj, Čína 2019 tvorivý pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Kurátor Medzinárodných sklárskych sympózií, kurátor a organizátor dizajnérskych a umeleckých výstavných projektov

Dátum poslednej aktualizácie
06.12.2022