DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Pavol Macho
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Macho
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
doc. Mgr.art
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratilsave, katedra úžitkového umenia
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
macho@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11845
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.c - Odbor a program
Sklárske výtvarníctvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Sklárske výtvarníctvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola uměleckoprůmyslová V Prahe
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Architektúra a dizajn
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
umelecký sklenár Crystalex Nový Bor 1986-1989
stredoškolský učiteľ ŠÚV sklárska, Lednické Rovne 1995-1999
SZČO slobodné povolanie 1999-2011
odborný asistent VŠVU v Bratislave 2012-2018
docent VŠVU v Bratislave 2018-doposiaľ

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Doktorandské konzultácie-atelier sklo Úžitkové umenie Doktorandský Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Praktická technológia skla I., II. Úžitkové umenie Bakalársky Umenie
Maliarske a dekoračné techniky spracovania skla I., II., III., IV. Úžitkové umenie Bakalársky Umenie
Kapitoly z dejín slovenského a českého skla 20.storočia I., II. Úžitkové umenie Magisterský Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
207
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
72
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.2006 Coburger Glaspreis 2006, The Coburg Glass Prize 2006 for Contemporary Glass in Europe. Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg, Nemecko
2.2013 Crossing points | Art from Slovakia. Cisternerne — Museet for Moderne Glaskunst, Copenhagen-Frederiksberg, Dánsko
3.2014 „BodyTalk, 52 views on Body, sex & Gender“, co-author Jana Hojstričová, Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko, Glazenhuis – Flemish Centre for Contemporary Glass Art, Lommel, Belgicko
4.2016 ...And what about you, Wind? , Fínske múzeum skla, Riihimäki, Fínsko
5.2019 „Images Captured In Glass – Glass Art From Slovakia. Hempel Glasmuseum, Dánsko (spolu s Janou Hojstričovou)
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2016 „Slowakisches Glas“, Museum Kunstpalast, Dusseldorf, Nemecko
2.2017 Časovanie čiary | Timing the Line. Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko
3.2018 Toyama International, Glass Exhibition 2018. Toyama, Glass Art Museum, Toyama City, Japonsko
4.2020 Neustále situácie, Museum of Moder Art Danubiana, Bratislava, SK
5.2021 European Glass Context 2021. Bornholm, Dánsko
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

2014 BODYTALK. Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft, Dánsko ROSSINI, Pavla: Bodytalk: Telling Stories about Body and Gender. In: Neues Glas | New Glass, 2014, č. 2, s. 8-13. ROSSINI, Pavla: Interaction Between Glasspainting & Photography, In: Neues Glas | New Glass, 2015, č. 4, s. 14-19.


2014 BODYTALK. Glasmuseet Ebeltoft, Ebeltoft, Denmark ROSSINI, Pavla: Bodytalk: Telling Stories about Body and Gender. In: Neues Glas | New Glass, 2014, no. 2, pp. 8-13. ROSSINI, Pavla: Interaction Between Glasspainting & Photography, In: Neues Glas | New Glass, 2015, no. 4, pp. 14-19.

2.

2016 Palo Macho, Zoya Gallery, Bratislava. Prezentácia monografie: Katarína Bajcurová- Sylva Petrová: PaloMacho, 2015. ISBN: 978-80-971398-2-72018 Rozšírené druhé vydanie: Katarína Bajcurová - Sylva Petrová (Meir Lubor Dohnal, Peter Michalovič): Palo Macho, 2020, vyd. Petrus, ISBN: 978-80-89913-56-5


2016 Palo Macho, Zoya Gallery, Bratislava. Presentation of the monograph by Katarína Bajcurová- Sylva Petrová: PaloMacho, 2015. ISBN: 978-80-971398-2-72018 Extended second edition: Katarína Bajcurová - Sylva Petrová (Meir Lubor Dohnal, Peter Michalovič): Palo Macho, 2020, published by Petrus, ISBN: 978-80-89913-56-5

3.

2018 Toyama International, Glass Exhibition 2018. Toyama, Glass Art Museum, Toyama City, Japonsko TAKEDA, Atshusi: Toyama International Glass Exhibition 2018. A Diversity of Stimulating Works | New Directions in Contemporary Glass. In: Neues Glass | New Glass: art & architecture, 2018, č. 4, s. 26-31.


2018 Toyama International, Glass Exhibition 2018. Toyama, Glass Art Museum, Toyama City, Japonsko TAKEDA, Atshusi: Toyama International Glass Exhibition 2018. A Diversity of Stimulating Works | New Directions in Contemporary Glass. In: Neues Glass | New Glass: art & architecture, 2018, č. 4, s. 26-31.

4.

2019 „Images Captured In Glass – Glass Art From Slovakia. Hempel Glasmuseum, Dánsko (spolu s Janou Hojstričovou) -2019, Neues Glas / New Glass art&architecture, no.2/2019, Spatial Images in Glass, Images Captured in Glass – Glass Art from Slovakia, ISSN 0723-2454 -2019, Glasposten, NR. 2, Marts 2019, Glasbilleder: nutidig glaskunst fra Slovakiet Tekst: Pavla Rossini, ISSN: 2596-7940 -2019, Glashaus / Glasshouse, 2/2019, Glasmalerei aus der Slovakei, Tekst: Pavla Rossini, Internationales


2019 "Images Captured In Glass - Glass Art From Slovakia. Hempel Glasmuseum, Denmark (together with Jana Hojstričová) -2019, Neues Glas / New Glass art&architecture, no.2 /2019, Spatial Images in Glass, Images Captured in Glass - Glass Art from Slovakia, ISSN 0723-2454 -2019, Glasposten, NR. 2, Marts 2019, Glasbilleder: nutidig glaskunst fra Slovakiet Tekst: Pavla Rossini, ISSN: 2596-7940 -2019, Glashaus / Glasshouse, 2/2019, Glasmalerei aus der Slovakei, Tekst: Pavla Rossini, Internationales

5.

2017 Časovanie čiary, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko PETROVÁ, Sylva: Časování čáry | Timing the Line. Kat. výst. Bratislava : Galeléria Nedbalka, 2017.


2017 Timing the Line, Nedbalka Gallery, Bratislava, Slovakia PETROVÁ, Sylva: Timing the Line | Timing the Line. Cat. Exhibition. Bratislava : Nedbalka Gallery, 2017.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2017 International Glass Conference. Ningbo Greenwave Gallery, Ningbo, Čína. Prednáška


2017 International Glass Conference. Ningbo Greenwave Gallery, Ningbo, China. Lecture

2.

2017 „Plynutí času / Časová shoda : The Flow of Time / Concurrence“. Museum umění v Olomouci – Arcidiecézné museum. Olomouc, Česká republika. (spol Janou Hojstričovou) , koncept spoluprác, koncept výstavy, koncept katalógu ISBN: 978-80-971398-3-4 FPU: podporená žiadosť 16-142-01687


2017 "The Flow of Time / Concurrence". Museum of Art in Olomouc - Archdiocesan Museum. Olomouc, Czech Republic. (with Jana Hojstričová) , collaborations concept, exhibition concept, catalogue concept ISBN: 978-80-971398-3-4 FPU: supported application 16-142-01687

3.

2017 Vidieť, vedieť, maľovať- výstava, Galéria Médium, Bratislava. Spolukurátor, editor katalogu. ISBN: 978-80-8189-014-7


2017 Seeing, Knowing, Painting- exhibition, Gallery Médium, Bratislava. Co-curator, catalogue editor. ISBN: 978-80-8189-014-7

4.

2019 To see, to know, to paint, výstava Boda Glass Factory, Švédsko. Koncept výstavy. FPU: podporená žiadosť 19-145-00104


2019 To see, to know, to paint, exhibition Boda Glass Factory, Sweden. Exhibition concept. FPU: supported application 19-145-00104

5.

2020 Forma ako forma- workshop. FPU: podporená žiadosť 20-343-02914- koncept a vedenie workshopu


2020 Form as form- workshop. FPU: supported application 20-343-02914- workshop concept and facilitation

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
08.11.2022