DOKUMENT
Študijný program VIKb.14 - Vizuálna komunikácia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Programová rada VŠVU 9. 5. 2022 Akreditačná rada VŠVU 8. 7. 2022
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
08.07.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Vizuálna komunikácia, číslo: 100651
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň); 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Koceľova 23, 821 08 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Umenie – 8202 Skupiny odborov podľa ISCED FoET 2013: 02 Umenia a humanitné odbory / 021 Umenia / 0213 Výtvarné umenia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientový, umelecký
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je spoločný študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk a anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 akademické roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov vo všetkých štyroch ročníkoch celkom 50 (z toho cca 25% v jednom ročníku). Skutočný počet uchádzačov bol 43 v akad. roku 2021/2022 a počet prijatých študentov do prvého ročníka pre akad. r. 2022/23 je 14. Súčasný počet študentov je 63.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe je tvorba v oblasti vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu, ktorá zahŕňa širokú škálu vedomostí z oblasti teórie a dejín umenia a dizajnu, dizajnérskeho myslenia, analytického a kritického myslenia, a zručností v navrhovaní dizajnérskych konceptov, ich prototypovania, realizácie a prípravy do produkcie. Súčasťou vzdelávania je osvojenie si mäkkých zručností z oblasti komunikácie, manažovania a prezentácie.

Cieľom vzdelávania je komplexná pripravenosť absolventa bakalárskeho štúdia na výkon profesie grafického dizajnéra v rôznych špecializáciách. V rámci študijného programu vizuálna komunikácia je výučba realizovaná v štyroch špecializáciách – vizuálna identita, typografia a dizajn písma, multimédiá a vizuálna komunikácia v priestore.

 

Študent získava základné povedomie o povahe jednotlivých špecializácií počas prvého a druhého ročníka, počas ktorých absolvuje v každej špecializácii jeden semester. Následne si môže zvoliť konkrétnu špecializáciu na zvyšok bakalárskeho štúdia, alebo počas neho prejsť všetkými špecializáciami pri dodržaní povinných prerekvizít. Určitý objem vedomostí, zručností a kompetencií je spoločný pre všetky špecializácie: samostatné vyhľadávanie, spracovávanie a kritické vyhodnocovanie informácií potrebných pre riešenie zadania, vlastný výskum problematiky, formulácia konceptu, schopnosť vyjadrenia idei prostredníctvom kresby ale aj digitálnych návrhárskych metód s využitím 2D a 3D softvérov, základy UX (user experience) a UI (user interface) dizajnu a základy rozšírenej a virtuálnej reality.

 

Študent dokáže samostatne zhodnotiť adekvátnosť navrhovaného riešenia v zmysle komunikácie, estetiky, ekológie, etických princípov a spoločenskej hodnoty. Študent ovláda pokročilé zobrazovacie nástroje a digitálne výstupy prostredníctvom ktorých komunikuje svoje návrhy s potenciálnemu partnerovi – klientovi. Rozumie základom produkčných a prototypovacích technológií využívaných v praxi. Orientuje sa v druhoch a vlastnostiach materiálov a ich technologického spracovania používaných v produkcii hmotných foriem výsledných produktov grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Pri digitálnych formách výstup ovláda druhy a vlastnosti digitálnych formátov využívaných v digitálnom a online prostredí. Študent dokáže výstupy svojej práce vhodne komunikovať, argumentovať a prezentovať s využitím rôznych mediálnych rozhraní a prezentačných softvérov.

 

Má základné znalosti z oblasti podnikania a marketingu a prehľad v teórii a histórii umenia a dizajnu, filozofii a estetike. V rámci uvedených špecializácií získava ďalšie schopnosti a to priamo v špecializovaných ateliéroch v prepojení na výber povinne voliteľných odborných a teoretických predmetov. (odkazujeme na študijný plán a informačné listy predmetov) Rozvoj špecializovaných odborných schopností absolventa je realizovaný napr.: súborom zadaní od reálnych klientov-inštitúcií s akcentovaním na reálne využitie dizajnu v reálnom prostredí, absolventi sú pripravení na komunikáciu so zadávateľom a dizajnérsku prax s ohľadom na možnosti a potreby klienta; realizovaním tímovej práce študentov; výučbou špecializovaných softwearov zameraných na tvorbu multimediálnych aplikácií, dizajnu písma, tvorbu animácie, dizajnu 2D a 3D prostredí, rozšírenej a virtuálnej reality a výučbou práce s produkčnými a prototypovacími digitálnymi zariadeniami.

 

V procese prípravy študentov v rámci špecializácií sú taktiež realizované odborné workshopy s lektormi z rôznych oblastí dizajnérskej praxe a pracovné stáže, ktoré sú neoceniteľným nástrojom pre bezprostredný kontakt študentov s praxou. Svoju špecializáciu si môže študent ďalej dopĺňať stážami v špecializovaných ateliéroch v rámci študijného programu vizuálna komunikácia, ale aj v rámci ďalších študijných programov realizovaných na VŠVU v Bratislave. Po absolvovaní štúdia má absolvent potrebné povedomie o všetkých zložkách dizajnérskeho procesu a dokáže sa uplatniť v prostredí veľkých a malých grafických štúdií, reklamných agentúr, inhouse grafických oddelení firiem a inštitúcií ako súčasť tvorivého tímu, dokáže si založiť vlastné grafické štúdio, alebo sa uplatní ako samostatne tvoriaci dizajnér – freelancer a to buď v úzko špecializovanej, alebo univerzálnej polohe.

 

Hlavné výstupy vzdelávania:   

 

Absolvent dokáže sám, alebo ako člen tvorivého kolektívu vytvoriť dizajnérske dielo ako dizajn písma, knihy, vizuálnej identity produktu alebo podujatia, vizuálnej komunikácie v priestore, UX a UI, multimediálnych aplikácií, alebo vytvoriť animáciu, v kontexte súčasných požiadaviek na dizajn vizuálnej komunikácie.

 

Ovláda metodické a tvorivé postupy pri navrhovaní dizajnu písma, typografie, grafickej úpravy kníh, časopisov, komixov a ďalších printových alebo elektronických médií, obsahových a vizuálnych konceptov vizuálnej identity a komunikačných stratégií, vizuálnej komunikácie v priestore, informačných, navigačných a ďalších komunikačných systémov do fyzického aj virtuálneho prostredia, animácie a multimediálnych projektov.

 

Absolvent je schopný analyzovať zadanie klienta a navrhnúť mu riešenie, ktoré sleduje klientov zámer, rešpektuje jeho technologické a ekonomické možnosti, a ktoré je v širšom kontexte v súlade so spoločenskými, sociálnymi a urbánnymi aspektmi.

 

Má základné znalosti o súčasných poznatkoch z oblasti vizuálnej gramotnosti (visual literacy), dizajnérskeho myslenia (design thinking) a trendoch vizuálnej komunikácie (visual communication trends). Ovláda širokú škálu materiálov a technológií využívaných v produkcii. Zároveň je schopný odborného dialógu s inými profesiami z oblasti polygrafie, informatiky a produkcie.

 

Absolvent je schopný komunikovať svoje dizajnérske výstupy s použitím vhodných prezentačných softvérov v kombinácii s verbálnym prejavom s dôrazom na argumentačnú zdatnosť. Má prehľad o histórii a aktuálnom dianí v rámci študovaného odboru, ale aj umenia a kultúry a dokáže sa ďalej vzdelávať a flexibilne reagovať na dynamické zmeny nielen v spoločnosti ale aj v oblasti vývoja technológií a nových materiálov. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v dizajnérskej, alebo kultúrnej sfére v domácom aj zahraničnom pôsobení – v podnikateľskom sektore, verejných organizáciách a inštitúciách. Môže pôsobiť samostatne, alebo ako člen dizajnérskych či interdisciplinárnych tímov (s presahom do iných oblastí umenia napr. architektúry, vizuálneho umenia, filmu), v kreatívnej produkcii v rámci kreatívneho priemyslu, ako odborný pracovník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá).

Absolventi nachádzajú na trhu práce uplatniteľnosť v grafických štúdiách a agentúrach, špecializovaných na reklamný dizajn, tvorbu reklamných kampaní a marketing, vytváranie vizuálnej identity (corporate identity a event branding), vo vydavateľských tímoch tlačených aj elektronických médií, multimediálnych spoločnostiach špecializovaných na tvorbu počítačových hier a motion designu, kooperujú s architektami a tvoria dizajn komunikačných systémov do priestoru interiéru a exteriéru, pracujú ako dizajnéri web stránok, navrhujú komunikačné materiály pre úrady štátnej a verejnej správy, vzdelávacie inštitúcie, pre súkromné spoločnosti, pôsobia ako grafickí dizajnéri tvoriaci knižný dizajn pre rôzne vydavateľstvá, ako tvorcovia komixov, navrhujú obalový dizajn pre produkty v malosériovej a veľkosériovej výrobe, alebo pôsobia ako autori v slobodnom povolaní (freelanceri).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program Vizuálna komunikácia nie je programom vyžadujúcim podmienky regulovaného povolania.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

VŠVU pripravila systémovú štruktúru, podľa ktorej bude kumulovať a monitorovať dáta a hodnotiace správy o uplatniteľnosti budúcich absolventov:

a.      Anketa pre absolventov (práca v odbore, oblasť, forma). Anketu vytvára a monitoruje Akademický senát VŠVU. Ďalej na ankete spolupracuje Podporné a poradenské centrum VŠVU.

b.      Monitoring vizibility (vystavovanie, ohlasy, odborné a verejné médiá absolventov ale aj študentov). (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

c.       Štatistické informácie z úradov práce. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

d.    Informácie od relevantných inštitúcií a externých odborníkov (napr. Slovenské centrum dizajnu, Slovenská národná galéria, dizajnérske štúdiá (Milk, Komplot, Pergamen… ), reklamné agentúry (Vaculik, Marc BBDO, MUW, WLB…) a iné kultúrne inštitúcie ako Nová Cvernovka alebo súťaže Národná cena za dizajn, Trienále plagátu Trnava a pod. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

e.      Diskusie s absolventami (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

f.       Monitoring aktivít absolventov. (Monitoruje Kancelária pre kvalitu.)

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

VŠVU na vyžiadanie predloží posudzovateľom výstupy úspešných absolventov, ktorých výstupy pravidelne VŠVU sleduje prostredníctvom monitoringu médií (TASR) a na základne vlastného monitorovania prostredníctvom Kancelárie pre kvalitu VŠVU.

Za všetkých môžeme uviesť aspoň niekoľko príkladov:

 

Mgr. art. Julo Nagy

Zakladateľ štúdia Calder, autor vizuálnych identít (Eset, Artforum, Nedbalka...)

http://www.jnagy.sk/

 

Mgr. art. Peter Biľak

Písmový dizajnér, zakladateľ písmarského štúdia Typotheque, pedagóg na KABK Haag v Holandsku

https://www.typotheque.com/authors/peter_bilak

 

Mgr. art. Martin Šútovec

Shooty – Ilustrátor/karikaturista pre mienkotvorné denníky

https://dennikn.sk/tema/shooty/

 

Mgr. art. Peter Hajdin

Spolumajiteľ štúdia Komplot advertising, branding a komunikačné kampane (Národná banka Slovenska, Kancelária prezidenta SR)

https://www.komplot.sk

 

Mgr. art. Martin Bajaník

Vlastné štúdio Pekne a Dobre, autor vizuálnych identít (Yeme, Metropolitný inštitút Bratislava...)

https://www.instagram.com/pekneadobre/


Mgr. art. Johanna Balušíková

Písmová dizajnérka, písmarské štúdio Typotheque

http://www.johanna.sk/ 

 

Mgr. art. Emil Drličiak

Freelancer, autor vizuálnych identít (Mestské divadlo Žilina, Mesto Trenčín...)

https://100.scd.sk/detail/2329_Emil-Drliciak

 

Mgr. art. Branislav Matis

Inhouse dizajnér v Slovenskej národnej galérii

https://scd.sk/osobnost/branislav-matis/

 

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://scd.sk/autor/marcel-bencik/

 

doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://scd.sk/autor/pavol-balik/

 

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://scd.sk/osobnost/jan-sicko/

 

Mgr. art. Peter Nosáľ

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/o-nas/kontakt/zamestnanci/peter-nosal/

 

Mgr. art. Róbert Szegény

Freelancer, pedagóg na ŠKOLE DIZAJNU - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču

http://www.skoladesignu.sk/l/8639-q-grafika-vizualnych-komunikacii/mgr.-art.-robert-szegeny

 

Mgr. art. Juraj Balogh

Ilustrátor a karikaturista

https://www.asil.sk/duro-balogh

 

Mgr. art. Rastislav Michalík

Spolumajiteľ reklamnej agentúry MUW Saatchi&Saatchi

http://www.muw.saatchi.sk

 

Mgr. art. Daniel Blonski –

spolumajiteľ dizajnérskeho štúdia 001

https://001.sk/o-nas

 

Mgr. art. Daniel Markovič

Freelancer

http://danielmarkovic.com

 

Mgr. art. Štefan Andrejco

Creative director v reklamnej agentúre Wiktor Leo Burnett

https://adcslovensko.sk/clenovia/stefan-andrejco

 

Mgr. art. Jozef Dobrík

Freelancer, laureát ceny D&AD awards

https://www.dandad.org/awards/professional/2019/book-design/231494/jonathan-safran-foer-here-i-am/


Mgr. art. Peter Liška

Freelancer, exhibition design

http://instagram.com/liskapeter


Mgr. art. Zuzana Dimunová

Freelancer, dizajn vizuálnych identít (Slovenský inštitút v Jeruzaleme...)

https://www.mikinadimunova.com

 

Mgr. art. Martin Mistrík

Freelancer, dizajn vizuálnych identít (Festival Nová dráma)

https://zelenaluka.sk/

 

doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://scd.sk/osobnost/juraj-blasko/

 

Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://scd.sk/osobnost/michal-tornyai/

 

Mgr. art. Ondrej Gavalda

Pedagóg na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU

https://scd.sk/autor/ondrej-gavalda/

 

Mgr. art. Ján Filípek

Dizajnér písma

https://www.dizajndesign.sk/

 

Mgr. art. Ondrej Jób

Dizajnér písma, laureát ceny TDC Typeface design 2015

https://www.setuptype.com

 

Mgr. art. Slávka Paulíková

Dizajnérka písma

https://www.fontshop.com/designers/slavka-paulikova

 

Mgr. art. Veronika Obertová

Spoluzakladateľka štúdia Ové pictures

https://ovepictures.com/

 

Mgr. art. Michaela Chmelíčková –

Freelancer, tvorba vizuálnych identít (Biela noc, Urban Market...)

http://www.mish.sk


Mgr. art. Pavlína Morháčová

Inhouse dizajnérka v Slovenskej národnej galérii

https://pavka.sk

 

Mgr. art. Matúš Lelovský

Freelancer

http://www.lelovsky.sk/

 

Mgr. art. Andrej Čanecký

Mgr. art. Andrej Barčák

Freelanceri, tvorba vizuálnych identít (VŠVU, Verejná ochrankyňa práv...)

https://www.andrejandrej.com


Mgr. art. Marek Mati

Freelancer

https://marekmati.com/

 

Mgr. art. Marek Minor

UX UI dizajn

https://marekminor.work/

 

Mgr. art. Marek Menke

freelancer

https://scd.sk/en/osobnost/marek-menke-en/

 

Mgr. art. Lucia Gamanová

Freelancer

https://www.behance.net/luciagaman

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Nakoľko absolventi bakalárskeho stupňa štúdia v praxi pôsobia ako samostatne zárobkovo činné osoby, zakladajú si vlastné grafické štúdiá alebo agentúry, pracujú na základe autorskej zmluvy s vydavateľstvami, galériami, múzeami a ďalšími inštitúciami či subjektmi z podnikateľského sektora – je spätná väzba od zamestnávateľa nerelevantná. Súčasťou Akreditačnej rady VŠVU je zástupca z profesijnej organizácie Slovenského centra dizajnu ako aj zástupcovia galerijných inštitúcií.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán študijného programu je vypracovaný hlavným zabezpečujúcim pedagógom študijného programu na základe spoločných pracovných stretnutí so zabezpečujúcimi pedagógmi daného študijného programu, ale aj s ostatnými pedagógmi, ktorí by sa mali podieľať na výučbe v danom študijnom programe. Súčasťou diskusii sú aj zástupcovia študentov daného študijného programu, ktorí predkladajú študentské podnety k študijnému plánu na základe aktivity pedagógov študijného programu, prípadne sa na pracovnom stretnutí vyhodnocujú názory študentov z ankety VŠVU týkajúce sa študijného plánu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Vizuálna komunikácia.

Návrh študijného plánu následne predkladá hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu Vizuálnej komunikácie na prerokovanie Programovej rade VŠVU, ktorej predsedá prorektor pre štúdium. Súčasťou Programovej rady VŠVU sú aj zástupca študentskej časti akademickej obce a odborník z externého prostredia z oblasti dizajnu.

Hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu zváži zapracovanie pripomienok Programovej rady a následne študijný plán vkladá ako súčasť opisu študijného programu na ďalšie procesy schvaľovania študijného programu v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na VŠVU (podrobné informácie vo Vnútornej hodnotiacej správe VŠVU.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

V študijnom programe Vizuálna komunikácia študenti absolvujú prvé štyri semestre v tzv. prípravných kurzoch - Prípravný kurz Typo; Prípravný kurz Identita; Prípravný kurz Multimédiá; Prípravný kurz Priestor. Následne pokračujú v profilových predmetoch špecifického charakteru a zamerania vo forme Ateliérovej výučby. Výučba v Prípravných kurzochAteliéroch patrí svojim obsahom, náročnosťou výstupov a časovou dotáciou medzi najdôležitejšie kreditové zložky študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Typografia a tvorba písma; Vizuálna identita; Vizuálna komunikácia v priestore; Multimédiá.

 

Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je súbor povinných odborných predmetov, ktoré svojou náplňou tvoria základný a nevyhnutný rámec vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent študijného programu ovládať.

Podrobnejšie informácie viď. v tabuľke nižšie: Študijný plán.

 

Povinnou zložkou študijného plánu okrem Ateliérovej výučby a povinných odborných predmetov sú povinné historiografické predmety Výtvarné umenie v kultúrnom kontexte, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín umenia, filozofie, estetiky a kultúry. Historiografické predmety končia komisionálnou skúškou po 4. semestri, čím uzatvárajú prvú fázu teoretických vedomostí bakalárskeho štúdia. V druhej fáze (3. - 4. ročník) na ne nadväzujú teoretické a interpretačné povinné predmety rozvíjajúce kritické myslenie v študovanom médiu Problematika výtvarných médií (vizuálna komunikácia) a Analýza obrazu (vizuálna komunikácia), ktoré sú zároveň profilovým základom. Profilové predmety ateliérovej výučby a profilové teoretické predmety v médiu prinášajú komplexné vzdelávanie v oblasti kreativity a teórii dizajnu v rámci vzdelávacieho procesu. Profilové predmety ateliérová výučba a teoretické predmety pre médium vizuálna komunikácia vyúsťujú k obhajobe bakalárskej práce a štátnej skúške s ukončením daného stupňa štúdia. 

 

Študijný program Vizuálna komunikácia dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácii a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu v rozsahu sféry dizajnu vizuálnej komunikácie, umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného dizajnu vizuálnej komunikácie, umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako sú základy marketingu v umení a základná schopnosť grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.

 

Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy dizajnu a vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

 

Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Vizuálna komunikácia je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s uplatniteľnosťou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných dizajnérskych, umeleckých a kultúrnych sietí.

Študenti bakalárskych ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich dizajnérsko-výskumných alebo umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

 

Viac organizačných pravidiel:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/archiv-projektov/kega/

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/LRJ8dqO2/

https://www.vsvu.sk/sk/vyskum-a-granty/granty-a-projekty/?v=VOP0l4OQ

 

Rozhodujúcim hodnotiacim nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného programu, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen z profilového predmetu Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri daného študijného programu. Zhrnutia semestrálneho hodnotenia sa prediskutujú a analyzujú na zasadnutiach pedagogickej rady VŠVU s vedením VŠVU, na ktorej sa identifikujú pozitíva, ale aj negatíva nastavenia výsledkov výučbového procesu. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/). Vzniká tak priestor pre širšiu konfrontáciu výsledkov vzdelávania s externým prostredím.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-    jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, uvedené v tabuľke študijného plánu;

 

Študenti študijného programu Vizuálna komunikácia majú štúdium rozdelené do dvoch častí. Prvé 4 semestre absolvujú v prípravných kurzoch, kde prostredníctvom kreatívnych úloh získavajú zručnosti a vedomosti v 4 špecializáciách v dizajne vizuálnej komunikácie, ktoré študijný program Vizuálna komunikácia ponúka: typografia a tvorba písma – Prípravný kurz Typo; vizuálna identita – Prípravný kurz Identita; multimédiá – Prípravný kurz Multimédiá; vizuálna komunikácia v priestore – Prípravný kurz Priestor. V každom prípravnom kurze absolvujú jeden semester. Poradie absolvovania jednotlivých prípravných kurzov je dané študijným plánom.

Ďalšie 4 semestre absolvujú v ateliéri v jednom zo 4 špecializovaných ateliérov (Ateliér Typo, Ateliér Identita, Ateliér Multimédiá, Ateliér Priestor) podľa vlastného výberu. Táto časť štúdiá je zameraná na ďalšie zdokonaľovanie sa a rozvoj kreatívneho a konceptuálneho myslenia v danej špecializácii s využitím získaných zručností z predchádzajúcich prípravných kurzov.

Študent má možnosť absolvovať semestre v rôznych ateliéroch, nie len v jednej špecializácií. Študent si môže vyskladať svoju vlastnú kombináciu špecializácií. Bakalársku prácu absolvuje v ateliéri podľa vlastného výberu, prerekvizitou je predchádzajúce absolvovanie minimálne jedného semestra v danom ateliéri.

 

-    v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie):

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP;

 

-    pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu):

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP;

 

-    prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:

uvedené v tabuľke študijného plánu a ILP;

 

-    pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-    metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov):

uvedené v ILP;

 

-    osnovu / sylaby predmetu:

uvedené v ILP;

 

-    pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):

uvedené v ILP;

 

-    kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-    osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu ) s uvedením kontaktu:

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-    učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):

uvedené v tabuľke študijného plánu a v ILP;

 

-    miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):

Uvedené v rozvrhu v AIS.

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44

V budove na Drotárskej ceste prebieha primárne Ateliérová výučba a výučba odborných praktických a teoretických predmetov.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18

V budove na Hviezdoslavovom námestí prebieha výučba teoretických predmetov.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Koceľova 23

 

V budove na Koceľovej 23 prebieha výučba výberových predmetov zabezpečovaných Katedrou maliarstva.

 

Uskutočňovanie predmetov: budova účelového zariadenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Štefánikovo nám. 18/10, Kremnica

 

V účelovom zariadení VŠVU v Kremnici prebieha výučba povinne voliteľného predmetu Odborný workshop a voliteľného predmetu Krátkodobý vzdelávací kurz.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Za celé štúdium musí študent získať minimálne 240 kreditov (ECTS) vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnej skúšky 10 kreditov (ECTS). Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, aby dosiahol optimálne 30 kreditov. Ak študent neabsolvuje v príslušnom akademickom roku predmety najmenej za 40 kreditov, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo Študijného poriadku VŠVU, a študent bude vylúčený zo štúdia na VŠVU v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) Zákona. Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet). Študent musí pre riadne ukončenie štúdia obhájiť záverečnú bakalársku prácu a zložiť štátnu skúšku. Podmienky a postup pre ukončenie štúdia sú uvedené na webstránke školy: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/ukoncenie-studia/ Pravidlá na opakovanie, predĺženie a prerušenie štúdia určuje Študijný poriadok VŠVU: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok Kompletné informácie: V Bedekri - sprievodca štúdiom: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/ Ďalšie pravidlá sú zverejnené v Študijnom poriadku VŠVU: Pravidlá na opakovanie štúdia a pravidlá na predĺženie, prerušenie štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/?v=8X0Q4WO0
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Presná štruktúra kreditov za jednotlivé časti štúdia je v tabuľke študijného plánu v prílohe.

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 161 ECTS bez kreditov za obhajobu a štátne skúšky

počet kreditov za povinne voliteľné predmety a za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 69 kreditov (ECTS). Študent musí absolvovať predpísané povinné predmety podľa študijného plánu. Počas štúdia musí študent absolvovať minimálne 7 povinne voliteľných predmetov (v prípade dvojsemestrálnych a viacsemestrálnych predmetov sa každý semester počíta ako jeden povinne voliteľný predmet).

-     počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, Študent nemusí absolvovať výberové predmety podľa študijného plánu ak má dostatok kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety.

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je minimálne 240 kreditov (ECTS) za celé bakalárske štúdium vrátane kreditov za obhajobu bakalárskej práce a štátnu skúšku 10 kredity (ECTS)

-      počet kreditov za záverečnú prácu 10 ECTS a obhajobu záverečnej práce a štátnej skúšky 10 ECTS potrebných na riadne skončenie štúdia,

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia za dizajnérske a umelecké výkony okrem záverečnej práce v študijnom programe Vizuálna komunikácia (predmet Ateliérová výučba) 70 kreditov (ECTS).

Viac informácií:

Bedeker a v ILP:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania:

Rozhodujúcim overovacím nástrojom výsledkov vzdelávania je periodické semestrálne hodnotenie na komisionálnej úrovni (komisia sa skladá z pedagógov študijného program Vizuálna komunikácia, pedagógov z Katedry teórie a dejín umenia a je rozšírená o odborníkov z externého prostredia), ktorého súčasťou je povinná prezentácia výsledku Ateliérovej výučby študenta a zároveň jeho obhajoba, ktorá je nasledovaná diskusiou komisie a aj všetkých zúčastnených študentov a odbornej verejnosti. Následne prebieha hodnotenie komisiou a verifikácia celoškolskou komisiou zloženou z členov Pedagogickej rady VŠVU. Celoškolskú komisiu vedie prorektor pre štúdium a prebieha bez účasti študentov. Celoškolskej komisii každý vedúci špecializovaného Ateliéru predstaví semestrálne zadania, priebeh výučby a výsledky prác študentov, pričom vyzdvihne mimoriadne výsledky študentov a upozorní na slabé výsledky študentov a predstaví jednotlivé hodnotenia komisie (od A po FX). Po predstavení výsledkov vzdelávania v danom špecializovanom Ateliéri prebieha odborná diskusia. Vo výsledku semestrálnych prác jednotlivých študentov Ateliérovej výučby sa spájajú čiastkové výsledky vzdelávania nielen s profilového predmetu špecializovaný Ateliér, ale aj odborných a teoretických predmetov v danom semestri, prípadne v predchádzajúcom semestri študijného programu Vizuálna komunikácia. Na záver sú výsledky vzdelávania študentov verejne prístupné odbornej i laickej verejnosti (celoškolská výstava vo všetkých budovách VŠVU, iných galerijných a výstavných priestoroch, prípadne online prezentácie https://www.digitalnyprieskum.sk/ alebo facebook, instagram a web VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/QXenZJOx/digitalny-prieskum/).

 

Hodnotenie študijných výsledkov a možnosti opravných postupov určuje Študijný poriadok VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok


Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov na jednotlivých predmetoch počas výučbovej časti štúdia (napríklad stav rozpracovanosti, čiastkové zadania, absolvovanie tvorivej dielne, workshopu, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári atď.), podrobnejšie špecifikované v ILP (informačné listy predmetov),

 

Hodnotenie známkou sa klasifikuje podľa klasifikačnej stupnice určenej vyhláškou č. 614/2002 Z. z., pričom kvalifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C – dobre (priemerné výsledky) = 2

D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4


V rámci študijného programu Dizajn výberové predmety napríklad Krátkodobý vzdelávací kurz a Odborná exkurzia hodnotené formou absolvovania predmetu (absolvoval/neabsolvoval).

 

Študent, ktorý bol hodnotený stupňom FX z odborných, praktických a teoretických predmetov má právo na dva opravné termíny pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Ak bol študent hodnotený stupňom FX z Ateliérovej výučbyBakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) a splnil podmienky priebežného hodnotenia, má nárok na jeden opravný termín. Pri opakovanom zapísaní si akéhokoľvek predmetu vrátane Ateliérovej výučby Bakalárskej práce (konzultácie, vypracovanie), má študent právo len na jeden opravný termín.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Študent môže požiadať o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v inom študijnom programe na inej vysokej škole. Predmety absolvované na inej vysokej škole uznáva VŠVU študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi daná vysoká škola a podaním žiadosti na predpísanom formulári VŠVU (presné inštrukcie obsahuje daný formulár Žiadosť o uznanie predmetov).

Podmienky uznávania upravuje Študijný poriadok VŠVU https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studijny-poriadok/ a Smernica o uznávaní dokladov https://www.vsvu.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

V študijnom programe Vizuálna komunikácia témy záverečných prác v AiS.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Témy záverečných prác – bakalárskej práce, sú generované individuálne pre každého študenta a formuluje ju školiteľ bakalárskej práce na základe predchádzajúceho štúdia a umeleckého smerovania študenta. Schvaľuje ich hlavný zabezpečujúci pedagóg študijného programu v AiS (Akademickom informačnom systéme).

možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov, sú zverejnené na webe VŠVU

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/studijne-pobyty-pre-studentov/?v=8X0Q4WO0

pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

sú zahrnuté v Etickom kódexe VŠVU a v Disciplinárnom poriadku pre študentov VŠVU a zverejnené na webe:

Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/sk/uradna-tabula/eticky-kodex/

Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf  

postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

zastrešuje Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0, ktorého súčasťou sú:

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.

Uchádzač je prostredníctvom webovej stránky upozornený v podmienkach a inštrukciách o prijímacom konaní o možnosti podania žiadosti a následne sa individuálne pristupuje k riešeniu špecifických potrieb žiadateľa – uchádzača o priebehu prijímacieho konania, o čom je vopred informovaný prostredníctvom emailu, ktorý uvádza do prihlášky. Študent je taktiež informovaný prostredníctvom webovej stránky a Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU v Bratislave: (https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/) o možnosti podať žiadosť, ktorá bude následne odsúhlasená koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami a prorektorom pre štúdium. Po schválení žiadosti bude študentovi vystavené potvrdenie a následne s ním prediskutované individuálne možnosti procesu sprístupnenia vzdelávacieho procesu, o čom budú informovaní aj pedagógovia študijného programu Dizajn. V prípade špecifických požiadaviek, ktoré VŠVU nemá k dispozícii urýchlene zabezpečí nápravu a podmienky pre študenta.

 

postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Študenti môžu podávať podnety a odvolania rôzneho druhu písomne, poštou, mailom alebo prostredníctvom fyzických schránok v budovách školy:

prostredníctvom Podporného a poradenského centra pre študentov VŠVU, ktoré na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania posunie podnet Etickej komisii VŠVU alebo Komisii pre študijné záležitosti AS VŠVU alebo prorektorovi pre štúdium.

prostredníctvom študijnej referentky, ktorá to postúpi na riešenie prorektorovi pre štúdium. 

priamo členom (pedagogickým alebo študentským zástupcom) Komisie pre študijné záležitosti AS VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

priamo členom Etickej komisie VŠVU, ktorí na základe konkrétneho podnetu alebo odvolania rozhodnú o spôsobe riešenia.

Pri konkrétnom riešení podnetu a odvolania nie je vylúčené spoločné riešenie všetkých menovaných zložiek alebo ich zástupcov.

ŠTUDIJNÝ PLÁN – kompletný študijný plán je v pdf. formáte v prílohe.

ŠTUDIJNÝ PLÁN

Študijný program: Vizuálna komunikácia

Študijný odbor: Umenie

Stupeň štúdia: 1.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Udeľovaný akademický titul: magister umenia Bc.

Jazyk: primárnym jazykom uskutočňovania programu je slovenský jazyk a parciálne anglický jazyk. Presné údaje o jazykoch sú uvedené v ILP predmetov.


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná príloha vo forme pdf a v AISe.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka stanovuje rektor/ka VŠVU po prerokovaní s prorektormi VŠVU najneskôr do 30. júna bežného roka (Študijný poriadok VŠVU, článok 7, bod 5).

Akademický kalendár sa zverejňuje na webe VŠVU, v sprievodcovi štúdiom – BEDEKER, v Akademickom informačnom systéme – AiS. Študenti sú o akademickom kalendári a aktuálnom rozvrhu a ich zverejnení či aktualizácii informovaní aj prostredníctvom emailov, Instagramu a Facebooku.

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/P7kgK675/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Vizuálna komunikácia a hlavný zabezpečujúci pedagóg profilového predmetu: Ateliér

 

Stankoci Stanislav, prof., akad. mal.

Funkcia: profesor, vedúci Ateliéru Identita, prorektor pre investičnú činnosť

Profilový predmet ateliérová výučba: Vizuálna identita

Ateliér Identita

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11775

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Zabezpečujúci pedagógovia profilového predmetu: Ateliér študijného programu: Vizuálna komunikácia

 

Benčík Marcel, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, prorektor pre medzinárodnú spoluprácu

Profilový predmet ateliérová výučba: Vizuálna komunikácia v priestore

Ateliér Priestor

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11707?mode=full

 

Bálik Pavol, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, vedúci Ateliéru Typo

Profilový predmet ateliérová výučba: Typografia a tvorba písma

Ateliér Typo 4.ročník

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11698

 

Blaško Juraj, doc., Mgr. art., ArtD.

Funkcia: docent, člen akademického senátu

Profilový predmet ateliérová výučba: Vizuálna komunikácia v priestore

Ateliér Prípravný kurz Priestor

E-mailová adresa: blasko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11787?mode=full

 

Michal Tornyai, Mgr. art., ArtD.

Funkcia: odborný asistent na funkčnom mieste docenta

Profilový predmet ateliérová výučba: Typografia a tvorba písma

Ateliér Typo 3. ročník

E-mailová adresa: tornyai@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11797

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná príloha vo forme pdf.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Pavel Choma, doc., akad. mal.

E-mailová adresa: choma@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11747

 

Nosáľ Peter, Mgr. art.,

E-mailová adresa: nosal@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11766

 

Gavalda Ondrej, Mgr. art.,

E-mailová adresa: gavalda@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11796

 

Segečová Ľubica, Mgr. art.

E-mailová adresa: segecova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34113

 

Jablonská, Beata, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jablonska@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11786

 

Pašteková, Michaela, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: pastekova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11794

 

Kralovič, Ján, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: jan.kralovic@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25964

 

Lutherová, Seneši, Silvia, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: senesi.lutherova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11705

 

Lacko, Norbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: lacko@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11760

 

Zervan, Marián, prof., PhDr., PhD.

E-mailová adresa: zervan@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8608

 

Karul, Róbert, Mgr., PhD.

E-mailová adresa: karul@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11853

 

Tkáčik, Ladislav, doc., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: tkacik@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8606

 

Moravčíková, Silvia, Mgr.

E-mailová adresa: moravcikova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24831

 

Dobrovičová, Monika, PaedDr., Mgr., PhD.

E-mailová adresa: dobrovicova@vsvu.sk

Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl:

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5084

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Študijný program Vizuálna komunikácia je nový študijný program a témy záverečných prác sú generované pre každého študenta individuálne.

Stanislav Stankoci, prof., akad. mal.

E-mailová adresa: stankoci@vsvu.sk

 

Benčík Marcel, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: bencik@vsvu.sk     

 

Bálik Pavol, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

 

Šicko Ján, doc., Mgr. art., ArtD.

E-mailová adresa: sicko@vsvu.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú evidované v AiS.


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).
h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Pavol Bálik, doc., Mgr. art., ArtD.

Študijný poradca

E-mailová adresa: balik@vsvu.sk

 

Individuálne dohodnutie poradenského stretnutia prostredníctvom e-mailu.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Tatarková, Mária Ing.

Študijná referentka a koordinátorka ubytovania

E-mailová adresa: tatarkova@vsvu.sk

 

Kozáková, Sylvia, Ing.

Administrátorka AiS

E-mailová adresa: kozakova@vsvu.sk

 

Jančařík, Tomáš, Mgr. art.

Kariérny poradca

E-mailová adresa: jancarik@vsvu.sk

 

Šarkan, Martin, Mgr., PhD.

Psychologický poradca

E-mailová adresa: sarkan@vsvu.sk


https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/5XDjmj7j/podporne-a-poradenske-centrum-pre-studentov-vsvu-v-bratislave/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu Vizuálna komunikácia: 

 

Profilový predmet Ateliérová výučba a všetky povinne voliteľne a výberové predmety s charakteristikou praktických odborných predmetov prebiehajú v Ateliéroch a dielňach v celkovej výmere 382 m2. Ateliéry a dielne sú k dispozícii všetkým študentom bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Vizuálne umenia na priamu výučbu (teoretickú a praktickú výučbu, konzultácie a diskusie pedagóga so študentami) a aj nepriamu výučbu (individuálna práca študenta na semestrálnom zadaní alebo záverečnej práci). Dielne študenti využívajú podľa potreby zamerania svojej semestrálnej alebo záverečnej práce, prípadne pri zadaniach v rámci odborných praktických predmetov. Infraštruktúrnou časťou ateliérov a dielní sú aj sklady materiálu.

 

Ateliéry (miestnosti): Profilový predmet zložený zo 4 ateliérov, ktoré vyučujú 4 vedúci ateliéru spolu so 4 asistentami/odbornými asistentami. Každému Ateliéru prislúcha 1 určená miestnosť. Ateliérová výučba prebieha vo vertikálnej schéme, kde sa v jednom priestore a čase stretávajú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. V Závislosti od aktuálneho počtu študentov v danom akademickom roku a v závislosti od špecializácie v Ateliéri vychádza na jedného študenta približne 5,5 m2 priestoru. Štandardom Ateliéru je základná projekčná výbava (počítač a data projektor/TV + wifi pripojenie). Ďalšie vybavenie Ateliérov je v závislosti od jeho špecifických potrieb (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy). 

 

Ateliéry sa nachádzajú v budove školy na Drotárskej ceste 44.

 

Digitálna učebňa: cca 60 m2. Digitálne učebňa disponuje príslušným technologických vybavením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Digitálna učebňa sa nachádzajú v budove školy (Drotárska cesta 44).

 

Dielne a laboratória (miestnosti): Dielňa-laboratórium disponuje ručným naradím, rezacím plotrom, SRA3 farebnou tlačiarňou, 3D tlačiarňami, 3D perami, Lasrovou rezačkou a CNC frézou. Študenti majú možnosť používať aj dielne viazané na iné študijné programy. Študenti si prácu v dielni vyhradzujú formou žiadanky a na čas určený zodpovedným dielenským pracovníkom. Vo vyhradenom čase môžu študenti pracovať na svojich semestrálnych zadaniach a záverečných prácach. Dielenský pracovník zároveň zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce študentov a tiež plní funkciu dozorujúceho pracovníka pri obsluhe a využívaní technických a technologických zariadení a spotrebného materiálu. Dielne sú určené na realizáciu semestrálnych a záverečných prác a zároveň slúžia pre výučbu praktických odborných predmetov.

 

Materiálne zdroje: Škola zabezpečuje základné materiálne zdroje študijného programu Vizuálne umenia. Študentom je k dispozícii papier, filamenty, polystyrén, komatex, plexisklo, elektronické súčiastky (diódy, mikrokontrolery) a ďalšie materiály. Spotrebný materiál potrebný pre realizáciu semestrálnej práce, resp. záverečnej práce si študent hradí z vlastných zdrojov, prípadne škola z grantových a výskumných projektov.

Dielne sa nachádzajú v budovách školy (Drotárska cesta 44 a Koceľova 23).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti: 5 + 5 miestností – spolu cca 362 m2. Každá prednášková miestnosť disponuje príslušným technologických vybavením: počítačom, data projektorom, projekčným plátnom, audio technikou a wifi pripojením (inventarizačné zoznamy budú k dispozícii a k nahliadnutiu akreditačnej komisii pri fyzickej návšteve školy).

 

Prednáškové a seminárne miestnosti sa nachádzajú v budove školy (Hviezdoslavovo nám. 18).

 

Galéria Medium: spolu cca 150 m2. Galéria Medium slúži na prezentáciu tvorivej činnosti študentov, sprievodné prednáškové a diskusné fóra, prípadne na sociálne aktivity študentov školy.

 

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie Kremnica – je historická budova, ktorá sa používa na organizovanie workshopov, seminárov a konferencií. Disponuje ubytovacími kapacitami (cca 30 ľudí) a prednáškovými miestnosťami. Súčasťou centra je aj dostatočné technické a technologické zázemie. Zmyslom takéhoto centra je možnosť absolvovať intenzívny pracovný týždeň, ktorý je súčasťou ateliérovej výučby. Vo výučbovom centre sa študenti koncentrovane venujú zadanej téme formou blokovej výučby, či špeciálne pripraveného workshopu napríklad aj so študentmi z partnerského ateliéru zahraničnej vysokej školy. Zmyslom je interakcia medzi školami a koncentrovaná tvorivá činnosť a medziateliérová spolupráca.

 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/vybudovanie-vyucboveho-centra-komunikacie-a-vizualizacie/

 

Budúcnosť: VŠVU má v pláne vybudovať Technologický pavilón, ktorý bude obsahovať nasledujúce centrá: Centrum spracovania dreva a kameňa, Centrum presného liatia kovu, Centrum povrchovej úpravy, Centrum modelárskeho spracovania, Centrum tlače, farbenia a spracovania textilu, Centrum audiovizuálnej produkcie, Centrum 2D a 3D tlače, Chemicko-technologické laboratórium, Centrum spracovania fotografie, Centrum maliarskych technológií a Centrum odbornej výučby a prezentácie.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

a.    Akademická knižnica a s ňou súvisiace príručné knižnice na pracoviskách, elektronické knižničné databázy, online katalógy kníh, slovníkov, encyklopédií, e-kníh, e-časopisov a prístup do významných databáz svetových galérií a univerzít, všeobecných portálov a databáz:

-      Napríklad scientia.sk, SpringerLink, Slovenská národná bibliografia

-      Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku, University of Cambridge

-      Napríklad minedu, EU, Slov-lex

 

https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/?v=8X0Q4WO0

 

b.   Artotéka – dátové úložisko umeleckých škôl a príručné úložiská VŠVU

c.    Bezplatné internetové pripojenie – wi-fi vo všetkých budovách školy (Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 44, Koceľova 23 a Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnica)

d.   AiS (Akademický informačný systém), ktorý obsahuje:

-      ILP – informačné listy predmetov

-      Rozvrh

-      Študijný plán študijného program

-      Všetky vnútorné predpisy a všetky interné listy súvisiace s organizáciou štúdia

https://ais2.vsvu.sk/ais/start.do

 

e.         Nástroje na dištančnú výučbu: MS Teams (slúžiaci na dištančnú výučbu a komunikáciu), e-mail

 

f.     Informačné kanály: Web, školské emaily, Instagram, Facebook

 

https://www.vsvu.sk/sk/

https://www.instagram.com/vsvu_afad/

https://www.facebook.com/vsvu.afad

https://www.facebook.com/VSVU.KVK

https://www.instagram.com/kvk_vsvu/

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Forma a spôsob štúdia je zadefinovaná v Študijnom poriadku VŠVU (Článok 3, Formy a metódy štúdia, bod 5 až 8).

Na VŠVU sa zväčša používa kombinovaný spôsob výučby, ktorý je uvádzaný v ILP (Informačné listy predmetu) a to aj v prípade, že výučba prebieha kompletne dištančnou formou. Pri zmene spôsobu výučby predmetu je jeho priebeh prerokovaný vopred s garantom študijného programu a následne s prorektorom pre štúdium vo vopred určenom čase (spravidla je to máj–jún predchádzajúceho akademického roku pri kontrole študijného plánu a obsahu jednotlivých ILP na ďalší akademický rok). Kompletné dištančné vzdelávanie na VŠVU sa uplatňuje príkazom rektora, a to najmä v mimoriadnych situáciách (napríklad v čase vyhlásenia núdzové stavu).


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Daný študijný program je definovaný ako typ štúdia akademicky orientovaný, dizajnérsky a umelecký, avšak VŠVU má vytvorený mechanizmus pracovných stáží a doplnkových pracovných stáží, kde spolupracuje s rôznymi typmi inštitúcií a spoločností v domácom aj zahraničnom externom prostredí. Okrem stálych partnerov sa aktuálne schvaľuje spolupráca s ďalšími partnermi. Postupy sú zverejnené na webe školy a sprievodcovi štúdiom (bedeker).

 

https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia/pracovne-staze/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/bedeker-standard/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na kultúrno-spoločenské udalosti na pôde VŠVU sú využívané školské galérie MediumHIT a verejné externé priestory školy. Galerijné priestory sa predovšetkým využívajú na výstavnú činnosť študentov a pedagógov školy, zároveň slúžia ako komunikačný priestor na organizovanie rôznych typov prednášok a diskusií, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti, prípadne ďalšie spoločenské aktivity pedagógov, študentov, zamestnancov, ale aj absolventov školy. V rámci open-call mechanizmu galerijné priestory školy prezentujú tiež výstavné projekty našich partnerov zo zahraničia, či výsledky našej medzinárodnej spolupráce. V rámci medzinárodnej spolupráce sú periodicky pripravované projekty medzinárodného významu (napríklad Mesiac fotografie, Šperk stret, Trienále plagátu, Biela Noc a iné.) Ďalším dôležitým zariadením VŠVU je Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici, ktoré škola využíva na tvorivé workshopy a blokový výučbový proces. Výučbové centrum disponuje ubytovacími kapacitami, prednáškovými miestnosťami, vybavením digitálnymi technológiami a materiálovým zázemím. Zariadenie sa intenzívne využíva na workshopy, konferencie, semináre a stretnutia aj so zahraničnými partnerskými vzdelávacími inštitúciami a podporuje internacionalizáciu, interakciu a spoločnú koncentrovanú tvorivú činnosť. Výučbové centrum vďaka svojej výhodnej geografickej polohe sa využíva na celoročné športové aktivity v prírode ako súčasť tvorivých pobytov. 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Vizuálna komunikácia môžu ťažiskovo využívať mobilitné programy Erasmus+ (projekty KA103 a KA107), CEEPUS, programy na základe bilaterálnych dohôd a možnosti Národného štipendijného programu zameraných na študentskú, pedagogickú a nepedagogickú mobilitu. Študenti sa okrem štandardných mobilít zúčastňujú aj na ďalších umelecko-výskumných projektoch, v ktorých s vybranými zahraničnými partnermi VŠVU vytvára spoločné medzinárodné platformy a spolupracuje na konkrétnych umeleckých, výstavných, prezentačných, výskumných a inovačných úlohách a projektoch. Na uskutočňovanie mobility študijného programu Vizuálna komunikácia a získavanie medzinárodných skúseností má VŠVU vytvorenú širokú sieť partnerstiev vo väčšine krajín Európskej únie, partnerských krajinách mimo EÚ v Európe (krajiny Západného Balkánu, Ukrajina, Gruzínsko), Ázii (Čína, Japonsko, India, Izrael, Turecko) a Amerike (USA, Mexiko). Študenti študijného programu Vizuálna komunikácia budú mať zároveň možnosť využívať množstvo medzinárodných workshopov, prednášok, seminárov, vzdelávacích kurzov a stretnutí hosťujúcich zahraničných pedagógov na našej škole. Nemenej významná je aj možnosť absolvovať časť štúdia s hosťujúcim pedagógom zo zahraničia ako súčasť primárnej výučby. K budovaniu kontaktov a možností budúcich spoluprác pre našich študentov budú prispievať zahraniční študenti u nás, ktorí prichádzajú najmä v rámci programu Erasmus+. Študenti študijného programu Vizuálna komunikácia budú mať možnosť využívať aktivity významných medzinárodných networkov, ktorých je VŠVU súčasťou (Cumulus, ELIA). Medzinárodné prezentačné aktivity študentov sú tiež podporované zastupiteľskými úradmi SR a kultúrnymi inštitútmi SR v zahraničí. Okrem študijných pobytov, umelecko-výskumných a prezentačných aktivít budú mať študenti študijného programu Vizuálna komunikácia možnosť využívať v rámci programu Erasmus+ študentské a absolventské stáže vo vybraných zahraničných inštitúciách, podnikoch a špecializovaných ateliéroch a štúdiách.

 

Všetky možnosti, pokyny a pravidlá sú podrobne sprístupnené a aktualizované na web stránke školy a zároveň sú ukotvené vo vnútornom predpise VŠVU – smernica rektora: Realizácia programu ERASMUS+ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Kompletné informácie, pokyny a priebeh zahraničnej mobility (od prihlasovania až po uznávanie kreditov po návrate):

https://www.vsvu.sk/sk/aktualne-vnutorne-predpisy/?v=8X0Q4WO0

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0

(formuláre na individuálny študijný plán a uznávanie mobility sú k dispozícii študentov v AiS.)


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Uchádzač má všeobecný prehľad v kultúre a spoločnosti. Má záujem a hlbšiu mieru poznania v študijnom programe Vizuálna komunikácia. Orientuje sa v aktuálnom dianí v dizajne vizuálnej komunikácie a má schopnosť ho kriticky hodnotiť a prejaviť svoj názor. Je schopný transpozície textovej, či obsahovej informácie do vizuálneho jazyka. Orientuje sa v základných mediálnych nástrojoch vizuálnej komunikácie a v jej špecializáciách. Má dobré komunikačné schopnosti a prejavuje dostatočnú mieru empatie v práci s ľuďmi a v práci v širšom tvorivom tíme.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacie pohovory na bakalársky stupeň štúdia trvajú tri dni a sú rozdelené na dve kolá. Na účasť v prvom kole uchádzač vloží v digitálnom formáte na úložisko školy (https://ulozisko.vsvu.sk) prihlášku, životopis, motivačné video a svoje práce – portfólio (zložené z vlastných prác a povinných úloh, ktoré sú pre študijný program Vizuálna komunikácia aktualizované na webe školy). Následne podľa akademického kalendára zasadne prijímacia komisia menovaná rektorom školy. Komisia je zložená zo zabezpečujúcich pedagógov študijného programu s umelecko-pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent. Členom prijímacej komisie môže byť aj vysokoškolský učiteľ vyučujúci v rámci iného študijného programu na VŠVU. Prijímacia komisia zhodnotí domáce práce – portfólio uchádzača a každý člen ho hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5 bodov). Podmienkou postupu do druhého kola je získanie najmenej 50% z maximálneho možného počtu bodov z prvého kola. Komisia môže podľa situácie (napr. malý počet postupujúcich) posunúť hranicu postupu na 45% získaných bodov. Uchádzači, ktorí postupujú do druhého kola prijímacej skúšky sú informovaní a výsledky zverejnené prostredníctvom webu školy najneskôr do 30 dní od konania 1. kola. Zároveň je postupujúcim uchádzačom zaslaná pozvánka na druhé kolo prijímacích pohovorov.

Druhé kolo sa uskutočňuje prezenčnou formou a trvá dva dni. Uchádzači pracujú na praktických úlohách, ktoré reagujú na zameranie a špecializácie študijného programu tak, aby preverili pripravenosť na študijný program Vizuálna komunikácia a schopnosť v krátkom čase reagovať na rozmanité zadania. Komisia tiež posudzuje mieru talentu uchádzača a jeho schopnosti zvládnuť bakalársky stupeň štúdia. Významnou súčasťou prijímacieho konania v druhom kole je aj pohovor uchádzača pred hodnotiacou komisiou, ktorý má preveriť všeobecný kultúrny a spoločenský rozhľad, prehľad diania vo zvolenom študijnom programe a komunikačné schopnosti. Uchádzač je prijímaný transparentne pred celou komisiou a ústny pohovor zabezpečuje inkluzívnu formu prijímacieho konania. 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacích pohovorov sa prerokujú na kolégiu rektora a zaznamenajú sa v zápisnici. Kritéria a požiadavky na uchádzačov sú zverejnené na webe školy a každoročne aktualizované. Aktualizácia kritérií a požiadaviek súvisí aj s vývojom vizuálnej komunikácie, možnosťami a rozvojom študijného programu a s rozvojom určitých technických alebo technologických zručností.

VŠVU poskytuje pre každého uchádzača možnosť individuálnej konzultácie:

https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/?v=LRJ8jJO2

Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení (odkaz na interný predpis):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2020-prijimacie-konanie-na-vsvu-2020.pdf

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/#7

Prijímacie konanie Vizuálna komunikácia:

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/vizualna-komunikacia/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

VŠVU pripravila nástroje na získavanie monitorovania a hodnotenia názorov študentov a spätnú väzbu študentov a absolventov na kvalitu študijného programu a jej zvyšovanie.

 

1.      Zverejňovanie semestrálnych a záverečných prác škola uskutočňuje prostredníctvom Prieskumu a Digitálneho prieskumu, kde všetci študenti bez ohľadu na kvalitu výstupu sú prezentovaní formou celoškolskej výstavy na pôde školy alebo v ďalších galerijných a kultúrnych inštitúciách, prípadne vo verejnom priestore. Tieto prezentácie prác študentov sú sprístupnené širokej odbornej a laickej verejnosti.

2.  Študentská anketa (Fungovanie školy, Výučba, Výučba teoretických a odborných predmetov, Výučba v ateliéroch). Anketa je uskutočňovaná a vyhodnocovaná zástupcami študentskej časti Akademického senátu VŠVU a Komisiou pre vzdelávanie AS VŠVU.

3.   Písomné podnety poštou, elektronickou poštou a do fyzických schránok prorektorov VŠVU, Akademického senátu VŠVU, Etickej komisie VŠVU, Študijné a zahraničné oddelenia VŠVU.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané v Predpise pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytnutého vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby študentov a absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu budú popísané v Predpise pre vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytnutého vysokoškolského vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

1.      Študijný poriadok:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/studijny-poriadok-v-zneni-d1.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_1_2020-dodatok-2-k-studijnemu-poriadku.pdf

 

2.      Vnútorný predpis o prijímacom konaní na Vysokej škole výtvarných umení:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-9-2021-vnu-torny-predpis-o-priji-macom-konani-na-vs-vu.pdf

 

3.      Interný list o ukončení bakalárskeho/magisterského štúdia (ktorý sa po aktualizácii v danom akademickom roku zverejňuje v AIS a zároveň sa posiela prostredníctvom mailov študentom končiaceho ročníka).

 

4.      Vnútorný predpis 3/2020, Smernica rektorky na zabezpečenie všeobecne prístupného prostredia pre študentov so špecifickými potrebami:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_3_2020-studenti-specificke-potreby.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/studenti-so-specifickymi-potrebami/?v=8X0Q4WO0  

 

5.      Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/disciplinarny-poriadok.pdf

 

6.      Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2020-skolne-poplatky-2020-2021_oprava.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp-1-2022-vnutorny-predpis-o-skol_ak-rok-2022-2023_uz_clr.pdf

https://www.vsvu.sk/sk/studium/informacie-pre-studentov/skolne-a-poplatky/?v=8X0Q4WO0

 

7.      Etický kódex:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2019-eticky-kodex.pdf

 

8.      Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave č. 5/2017 (Rokovací poriadok Akademického senátu VŠVU):

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_5_2017_rokovaci-poriadok-as-vsvu.pdf

 

9.      Zásady výberového konania na VŠVU:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/zasady_vyberoveho_konania_na_vsvu_platne_od_01092013-5239a3d7ec881.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_2_2021-vseobecne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2021-konkretne-kriteria-na-obsadzovanie-funkcii-profesorov-a-docentov.pdf,

 

10.  Vnútorné predpisy a informácie o realizácii zahraničných mobilít VŠVU:

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/student-na-vymennom-pobyte/?v=BO335VOZ,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/vp_7_2019-realizacia-erasmus-plus.pdf,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/sk/medzinarodna-spolupraca/strategia-internacionalizacie/?v=8X0Q4WO0,

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027.pdf

 

11.  Informácie týkajúce sa štúdia a organizácie štúdia:

ECTS príručka: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/ects_prirucka-521ca2201cef2.pdf

Organizácia štúdia: https://www.vsvu.sk/sk/studium/organizacia-studia

Bakalárske štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium

 

Súbory na stiahnutie: https://www.vsvu.sk/sk/subory-na-stiahnutie/