DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Tornyai
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
Mgr. art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra vizuálnej komunikácie
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto docenta
I.8 - E-mailová adresa
tornyai@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11797
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie a Úžitkové umenie
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Dizajn a grafický dizajn
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Dizajn
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
funkčné miesto docenta Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ????
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 01.09.2014 do ???
Vysoká škola múzických umení v Bratislave — Filmová a televízna fakulta Asistent od 01.10.2012 do 30.06.2014
Výskumný pracovník - výskumník Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 01.06.2011 do 31.08.2014

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2003
TypeTogether — international workshop in tailored typeface design. Týždňový workshop zameraný na tvorbu písma na mieru pre potreby vizuálnej identity. Slaski Zamek Sztuki i Przedsiebiorczosci, Cieszyn, PL 2010

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný kurz Typo Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
Ateliér Typo - 3.ročník Vizuálna komunikácia bakalársky Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Vizuálna komunikácia (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Písmová tvorba I. vizuálna komunikácia Bakalárske štúdium Umenie
Písmová tvorba II. vizuálna komunikácia Bakalárske štúdium Umenie
Teória písma Dizajn Magisterské štúdium Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
47
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
43
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.dizajn publikácie: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2013, ISBN 978-80-89259-75-5
2.dizajn publikácie: Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, Čierne diery, Bratislava 2018, ISBN 978-80-570-0170-6
3.koncepcia a dizajn publikácie: Čierne diery: Stratená Bratislava. Čierne diery 2019, ISBN 978-80-570-1300-6
4.dizajn písmového systému pre potreby série publikácií — písmový systém DIERY — pre OZ Čierne diery, 2019
5.

dizajn publikácie: Čierne diery 2: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska. Čierne diery, Bratislava 2021, ISBN 978-80-973550-2-9

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

dizajn publikácie: Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska. Čierne diery, Bratislava 2018, ISBN 978-80-570-0170-6

2.

koncepcia a dizajn publikácie: Čierne diery: Stratená Bratislava. Čierne diery, Bratislava 2019, ISBN 978-80-570-1300-6

3.

dizajn písmového systému pre potreby série publikácií — písmový systém DIERY — pre OZ Čierne diery, 2019

4.

koncepcia, zostavenie, grafická úprava a tlač knižných objektov Čierne diery: MAKULA (#1, #2, #3, #4, #5, #6), Čierne diery, Bratislava 2020

5.

dizajn publikácie: Čierne diery 2: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska. Čierne diery, Bratislava 2021, ISBN 978-80-973550-2-9

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

udelenie ceny pre osobnosti dizajnu — Etablovaný dizajnér — Národná cena za komunikačný dizajn 2022

2.

udelenie Národnej ceny za komunikačný dizajn 2022 v kategórii Knihy a publikácie za dizajn knižnej edície ExEdícia vydavateľstva KK Bagala. udelené spolu s Palom Bálikom (spoluautor)

3.

publikácia: Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska (Čierne diery, Bratislava 2018) A. — Cena za umenie nadácie Tatra banky 2019, cena v kategórii Mladý tvorca (dizajn) B. — Národná cena za komunikačný dizajn 2020, cena v kategórii Knižný dizajn

4.

publikácia: Čierne diery: Stratená Bratislava (Čierne diery, Bratislava 2019) — Národná cena za komunikačný dizajn 2020, cena v kategórii Knižný dizajn

5.

písmový systém DIERY (Čierne diery, 2019) A. — uverejnenie v publikácii Yearbook of type 2021/22 (Slanted Publishers UG, Karlsruhe 2021) B. — Národná cena za komunikačný dizajn 2020, nominácia v kategórií Písmo

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

spolu-vedenie projektu Čierne diery (vydávanie, kurátorovanie, dizajn a produkcia grafík, publikácií, kníh a výstav) — od r. 2015, od r. 2020 ako člen občianskeho združenia

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen občianskeho združenia Čierne diery OZ Čierne diery od roku 2020
zakladajúci člen Únia grafických dizajnérov Slovenska od roku 2016

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
19.11.2022